Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stałe ładunki masowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jakość stałych ładunków masowych w transporcie to zbiór właściwości, o których wyborze decyduje nadrzędne kryterium – bezpieczeństwo. Istotna jest więc stała analiza parametrów transportowo- -technologicznych, które opisują aktualny stan ładunku i z różnym nasileniem wpływają na możliwość sprostania wymaganiom stawianym tym ładunkom w przewozach morskich. Ryzyko w transporcie morskim stałych ładunków masowych w dużej mierze zależy od ich właściwości. Celem artykułu jest klasyfikacja i analiza podstawowych parametrów transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych i wykazanie ich wpływu na prawidłowość wyboru technologii przewozu morskiego tychże ładunków.
EN
The risk involved in maritime transport of solid bulk cargoes is generated by the properties of these cargoes. In this paper an analysis and classification of the basic parameters of solid bulk cargoes was carried out, taking into account the circumstances arising from the type and quantity of the transported goods.
EN
Safety of transport of solid bulk cargoes and the changes that may appear in it are important problems occurring during transport processes. A lot of properties that determine the quality and the vulnerability of transport have been changed. A big impact on the safety aspects has cargo’s transport – technological quality factors. One of the characteristic factors for loose cargoes in bulk is the particle size. Soybean seed cake is one of many bulk cargoes. During transport by sea this cargo tends to pour athwart on board, in effect causing to shift the ship’s gravity centre and then a list favoring further pouring of the cargo, capable of causing the vessel to capsize. There has been presented the effect of selected transport and technological quality factors, namely static angle of repose, kinetic angle of repose and the size and shape of particles on the transport safety of soybean seed cake by sea.
PL
Bezpieczeństwo transportu stałego ładunku masowego oraz przemiany jakie mogą w nim zachodzić są ważnymi problemami występującymi podczas procesów transportowych. Zmianom ulega wiele właściwości decydujących o jakości oraz o podatności transportowej. Duży wpływ na aspekty bezpieczeństwa mają wyróżniki jakości transportowo-technologicznej ładunku. Jednym z charakterystycznych wyróżników dla sypkich ładunków masowych jest wielkość cząstek. Jednym z sypkich ładunków masowych jest śruta sojowa. Podczas transportu drogą morską ładunek ten wykazuje skłonność do poprzecznego przesypywania się na burtę, powodując przemieszczenie środka ciężkości statku a następnie przechył sprzyjający dalszemu przesypywaniu się ładunku, mogący w efekcie doprowadzić do przewrócenia się jednostki pływającej. Przedstawiono wpływ wielkości bardzo drobnych cząstek na wybrane wyróżniki jakości transportowo-technologicznej, a mianowicie kąta zsypu i nasypu w aspekcie bezpieczeństwa przewozu śruty sojowej drogą morską
EN
The paper deals with the most essential trends and types of changes in the last three editions (2001–2005–2009) of BC/IMSBC Code concerning the shipment of specific group of loads such as solid bulk cargoes. Since the general trend of changes in the content layout has been proved advantageous due to its standardized information in relation to all types of hazardous cargoes (A, B, C groups), its continuation aimed at facilitating the use of the Code in shipping operation is justified. Examples of detailed as well as extended information concerning technological shipping quality determinants of solid bulk cargoes enabling a better choice of appropriate technology of marine transport have been presented. The essence of information relationships resulting from the knowledge of particular quality determinants with the possibility of their practical technological application has been pointed out.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki i rodzaje zmian w trzech ostatnich wydaniach Kodeksu BC/IMSBC (2001–2005–2009), dotyczącego przewozu morskiego bardzo specyficznej grupy ładunków, mianowicie stałych ładunków masowych. Stwierdzono, że przy generalnie korzystnym kierunku zmian co do układu treści, ujednolicającym formę przekazu informacyjnego w odniesieniu do wszystkich ładunków, tj. stwarzających różnorodne zagrożenia (grupy A, B i C), uzasadnione jest ich kontynuowanie, celem ułatwienia wykorzystania Kodeksu w praktyce transportowej. Podano przykłady uszczegółowień i rozbudowy informacji w zakresie determinantów jakości technologiczno-transportowej ładunków sypkich przewożonych luzem, pozwalających na zwiększenie stopnia zapewnienia wyboru i zastosowania prawidłowych technologii przewozu morskiego. Wykazano istotę powiązań informacyjnych, wynikających ze znajomości określonych determinantów jakości z możliwością ich praktycznego, technologicznego wykorzystania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.