Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt wojskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents selected aspects related to the primary type of technical maintenance of military vehicles, namely the routine maintenance. Its organizational principles have been discussed based on the applicable military industry regulations. Moreover, the basic driver’s duties have been characterized.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z podstawowym rodzajem obsługiwania technicznego pojazdów wojskowych, jakim jest obsługiwanie bieżące. Omówiono jego zasady organizacyjne w oparciu o obowiązujące wojskowe przepisy branżowe, ponadto scharakteryzowano podstawowe czynności kierowcy.
EN
For military equipment products maintained according to the condition-based operation strategy with control of parameters a mathematical model is constructed using semi-Markov random process. The diffusion-monotonic distribution law which is inherent in mechanical type products is taken for the fault model. The model takes into account type I errors. The analytical dependence of the utilization factor on the parameters of the scale and shape of the diffusion-monotonic distribution, the of regulated maintenance periodicity, the duration of complete restoration of a sample of equipment, the reliability of its control, is established. Graphs of the dependence of the utilization factor on the given parameters of the model are shown.
PL
Model matematyczny wykorzystujący losowy proces semi-Markowa został opracowany dla wyrobów sprzętu wojskowego obsługiwanych zgodnie ze strategią eksploatacji według stanu z kontrolą parametrów. Dla modelu uszkodzenia przyjęto prawo podziału dyfuzyjno-monotonicznego właściwego dla wyrobów mechanicznych. Model uwzględnia błędy pierwszego rodzaju. Ustalono analityczną zależność współczynnika wykorzystania technicznego od parametrów skali i kształtu rozkładu dyfuzyjnomonotonicznego, okresowości przeprowadzenia obsługiwania planowego, czasu trwania pełnej regeneracji próbki sprzętu, niezawodności jego kontroli. Pokazano wykresy zależności współczynnika wykorzystania technicznego od danych parametrów modelu.
3
Content available remote Statystyczna korelacja wydatków obronnych i PKB w Polsce w latach 2010- 2019
PL
Wydatki obronne w Polsce w okresie 2010-2019 utrzymywały się na poziomie dobrym i stanowiły w PKB od 1,9% do 2,1%. Pozwalał na to rosnący z roku na rok PKB, którego przybyło w tym czasie aż o ok. 46,5% w ujęciu nominalnym i ok. 30% realnie. Można zaobserwować dla tego okresu prawidłowość silnej i dodatniej korelacji statystycznej tych dwóch zmiennych dla naszego kraju. Wynosiła ona aż R = 0,947993. Oznacza to właściwą proporcję między tymi zmiennymi. Tym samym potrzeby obronne państwa nie są nadmiernie eksponowane względem innych zadań i wpasowały się w stałą zależność. Można mówić o ich optymalnym poziomie nie obciążającym zbytnio rozwoju naszego społeczeństwa.
EN
In today’s, defence expenditures in Poland in the period 2010-2019 remained at a good level and constituted in GDP from 1.9% to 2.1%. This was allowed by the year-on-year increase in GDP, which arrived at that time by as much as 46.5% in nominal terms and ca. 30% in real terms. One can observe for this period the correct-ness of the strong and positive statistical correlation of these two variables for our country. It amounted to as much as R = 0.947993. This means the right balance between these variables. Thus, the defense needs of the state are not excessively exposed to other tasks and fit into a permanent dependence. One can talk about their optimal level, which does not overly burden our society's development.
4
Content available remote Ocena podsystemu zabezpieczenia technicznego wojsk lądowych
PL
Prezentowany artykuł dotyczy założeń pracy badawczej dotyczącej analizy i oceny podsystemu zabezpieczenia technicznego wojsk lądowych oraz wskazania kierunków zmian i ich adekwatność w stosunku do wyposażania sił zbrojnych w coraz nowocześniejszy sprzęt wojskowy.
EN
Presented article is about the objectives of research work on the analysis and evaluation of maintenance subsystem of the land forces troops and directional changes and their relevance in relation to the equipment of the Polish Armed Forces in more and more modern military equipment.
PL
Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa logistyki efektorów przeciwlotniczych zestawów rakietowych w ujęciu modelowym w kontekście uwarunkowań programu modernizacji technicznej SZ RP. W artykule przedstawiono model zapewnienia bezpieczeństwa logistyki efektorów przeciwlotniczych zestawów rakietowych w ujęciu teoretycznym, praktycznym i projektowym. Odniesiono się do warunków bezpieczeństwa logistyki przeciwlotniczych pocisków rakietowych w aspekcie technicznym i logistycznym.
EN
The aim of the article is to analyze the logistics of antiaircraft effectors of rocket sets in a model approach in the context of the conditions of the technical modernization program Polish Armed Forces. The article presents a model for ensuring the logistics safety of antiaircraft effectors in rocket sets in theoretical, practical and design terms. Reference has been made to the security conditions of logistics of anti-aircraft missiles in technical and logistic aspect.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia uwarunkowań tworzących kontekst działalności przedsiębiorstwa sektora obronnego w aspekcie zmiany wymagań standardu ISO 9001. Artykuł przybliża rolę i znaczenie uwarunkowań normatywno-prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa przedsiębiorcy. Zarysowane zostały główne elementy tego zagadnienia z podkreśleniem uwarunkowań tworzących wyzwania stawiane organizacjom wytwarzającym sprzęt wojskowy i zapewniającym jego wsparcie techniczne podczas eksploatacji. Artykuł wyraża określone podejście badawcze w zakresie dokonywania oceny zgodności systemu zarządzania jakością w aspekcie wymagań NATO realizowanych przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT. Na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przeanalizowano działania dostosowawcze, które muszą – w świetle wymagań prawnych – zrealizować przedsiębiorcy uczestniczący w procesach pozyskiwania i wsparcia technicznego w eksploatacji sprzętu wojskowego.
EN
The aim of this article is to present the role and importance of the conditions that make up the business context of the defense sector enterprise in terms of the ISO 9001 standard requirements. The article presents the role and the importance of normative-legal aspects in ensuring the safety of the entrepreneur. The main elements of this problem have been outlined with the emphasis on conditions that create challenges for organizations producing military equipment and providing technical support during its operation. The article expresses the specific research approach in the area of conformity assessment of the quality management system in terms of NATO requirements carried out by Centrum Certyfikacji Jakości WAT (Quality Certification Center). On the example of Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. (a defense industry company) the adaptation activities that must – in the light of legal requirements – be carried out by entrepreneurs participating in the acquisition and technical support processes in the operation of military equipment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zebranych doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej i oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do obszaru kompetencyjnego Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków i zaproponowanie rozwiązań doskonalących działanie omawianych systemów, co w konsekwencji powinno usprawnić pozyskiwanie i ocenę spełnienia wymagań dla sprzętu wojskowego, które to wymagania zostały zdefiniowane lub będą definiowane przez Siły Zbrojne RP.
EN
The article presents the results of the analysis of experience collected from the functioning of the quality assurance system in the national defence department as well as conformity assessment of products developed for defence and state security in relation to the competence area of the Military Centre for Standardization, Quality and Codification. The analysis allowed to formulate conclusions and propose solutions improving the operation of the discussed systems, which in consequence should improve the acquisition and assessment of meeting the requirements for military equipment, which requirements have been defined or will be defined by the Polish Armed Forces.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń dotyczących roli przedsiębiorstwa sektora obronnego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. Przybliża zakres i istotę przemysłu obronnego z punktu widzenia przykładowego przedsiębiorcy. Zarysowane zostały główne elementy tego zagadnienia z podkreśleniem strategii obronności oraz roli i zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W części głównej artykułu skoncentrowano się na procesach produkcyjnych związanych z realizacją napraw sprzętu wojskowego i utrzymywaniem w dobrym stanie technicznym wytworzonych np. do obrony przeciwlotniczej. Wiąże się to m.in. z koniecznością wykonywania złożonych napraw w warunkach przemysłowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa całego systemu analizie podlega monitorowanie punktów kontrolnych związanych z reklamacjami. Przedmiotowy materiał ma charakter wprowadzający w temat prowadzonych dociekań, oraz stanowi element porządkowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Zarys poruszanych zagadnień może stanowić podstawę do dalszych badań w tym obszarze, istotnych z punktu widzenia utrzymywania w dobrym stanie technicznym wyrobów obronnych. Problemu bezpieczeństwa SpW, który został poruszony w niniejszym rozdziale jest dobrym przyczynkiem do dalszych badań w tym obszarze.
EN
The purpose of this article is to present general assumptions about the role of a defense sector enterprise in shaping national security. It approximates the scope and the essence of the defense industry from the point of view of an exemplary entrepreneur. The main elements of this issue have been outlinedwith emphasis on the defense strategy and the role and tasks carried out by entrepreneurs for security and defense. The main part of the article focuses on production processes related to the implementation of repairs of military equipment and maintenance in good technical condition, for example for air defense. This is related to with the need to perform complex repairs in industrial conditions. From the point of view of the security of the whole system, the monitoring points related to complaints are analyzed. The material in question is introductory in the subject of investigations being conducted, and is part of the ordering of knowledge in the field of security. The outline of the issues discussed may be the basis for further research in this area, important from the point of view of maintenance in good technical condition of defense products. The problem of the security of SpW, which has been raised in this chapter, is a good contribution to further research in this area.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ustalenie sposobów monitorowania wybranych aspektów logistycznych związanych z ciągłością zaopatrywania procesów naprawczych sprzętu wojskowego w części zamienne. Zarysowane zostały główne problemy związane z wytwarzaniem części zamiennych w aspekcie zapewnienia ciągłości zaopatrzenia procesów napraw głównych i serwisu na przykładzie działalności Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. Artykuł wyraża określone podejście badawcze w zakresie stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w kontekście zapewnienia ciągłości zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego.
EN
The purpose of this article is to identify and establish ways to monitor selected logistics aspects related to the continuity of supplying repair processes of military equipment with spare parts. The main problems connected with the production of spare parts were outlined in the aspect of ensuring the continuity of supplying the main repair processes and service on the example of the Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. The article expresses a specific research approach in the area of applied organizational and technical solutions in the context of ensuring the continuity of technical security of exploitation of military equipment.
10
Content available remote Nowoczesne technologie a modernizacja Sił Zbrojnych RP
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązania systemowe w zakresie procesu pozyskiwania Sprzętu Wojskowego (SpW) przyjęte w resorcie obrony narodowej. Przeprowadzono konstruktywną krytyką pewnych elementów tych rozwiązań, które wynikają z dotychczasowej działalności Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). W artykule poruszono kwestie dotyczące wypracowanego przez I3TO modelu organizacyjnego i aparatu narzędzi wykorzystywanych przez kadr Inspektoratu. Zawarte w artykule opinie I3TO w zakresie roli technologii, a w tym technologii kluczowych i przełomowych w systemie uzbrojenia, powiązań i relacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces tworzenia nowych rozwiązań, są również tłem dla wskazania roli i dokonań Inspektoratu w identyfikowaniu ciekawych z punktu widzenia obronności rozwiązań technicznych, inicjowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu uzyskanych efektów w praktyczne rozwiązania w SpW. Pokazano rolę przyjętej klasyfikacji poziomów gotowości technologii (PGT). Zasygnalizowano również problematykę zarządzania prawami własności intelektualnej. W podsumowaniu odniesiono się do potrzeby wypracowania spójnego modelu systemu pozyskiwania i użytkowania sprzętu wojskowego obowiązującego w całym resorcie obrony narodowej.
EN
The article presents the systemic solutions in the area of the process of acquiring military equipment adopted by the sector of national defence. A constructive criticism of certain elements of these solutions is presented as a result of the activities of the Inspectorate for the Implementation of Innovative Defence Technologies (I3TO). The article discusses the issues concerning the organizational model developed by I3TO and the set of tools used by the staff of the Inspectorate. The I3TO's opinions on the role of technology, including key and breakthrough technologies in the weapon system, links and relationships between actors involved in the development of new solutions, form also a background to indicate the role and achievements of the Inspectorate in identifying interesting technical solutions from the defence point of view, initiating research projects and implementing the results into practical solutions in military equipment. The role of the adopted classification of technology readiness levels (PGT) is shown. Issues related to the management of intellectual property rights have also been pointed out. In conclusion, reference is made to the need to develop a consistent model of the system for the acquisition and use of military equipment applicable throughout the sector of national defence.
11
Content available Polsko-ukraińska współpraca wojskowo-techniczna
PL
Polsko-ukraińska współpraca wojskowo-techniczna podjęta została na nowo w latach dziewięćdziesiątych w zmienionych uwarunkowaniach politycznych, gospodarczych i wojskowych. Jej przedmiotem jest sprzęt wojskowy, a podmiotami organizującymi współpracę - instytucje państwowe oraz przedsiębiorcy sektora obronnego. W artykule główna uwaga skoncentrowana została na ocenie aktualnego stanu dwustronnej współpracy, uwarunkowaniach jej rozwoju oraz diagnozie przyczyn braku wyraźnych efektów tej współpracy. Dwustronne kontakty na poziomie państwowym są intensywne, a ich głównym efektem są deklaracje o woli i chęci rozwijania współpracy. Jednak na poziomie podmiotów, których aktywność decyduje o wynikach kooperacji (przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego i ośrodków naukowo-badawczych), rzeczywiste efekty są dalekie od oczekiwanych. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wskazane zostały post zimnowojenne uwarunkowania różnic rozwojowych obu krajów, odmienne cele w polityce zagranicznej i obronnej oraz organizacji zaplecza naukowo-produkcyjnego. Nieliczne przykłady wymiernych efektów wskazują na duże możliwości rozwoju wzajemnych relacji, a jednocześnie wskazują na szereg trudności niezbędnych do pokonania w przyszłości.
EN
Polish-Ukrainian military-technical cooperation was renewed in the nineties at changed political, economical and military conditions. The military equipment is the object of the cooperation and the state institutions and contractors of defence sector are the subjects involved in its organisation. The paper focuses on evaluation of current state of bilateral cooperation, conditions of its development and reasons for the lack of clear effects. Bilateral relations on the state level are intense and their main effect contains declarations of the willingness for developing the co-operation. But on the level of subjects, activity of which decide on results of co-operation (companies of defence sector and scientific-research centres), the real effects are far beyond the expectations. The post-cold war differences of development conditions in two countries, different objectives of foreign and defence policy, and organisation of scientific-industrial background are indicated as the main reasons of the situation. Some rare examples of real effects indicate on a great potential for development of mutual relations and at the same time on many difficulties that has to be overcome in the future.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie wyjaśnienia terminologicznego i normatywnego pozwalającego na dodanie nowych treści do problematyki związanej z zarządzaniem w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP, które z założenia są przez to zróżnicowane i interdyscyplinarne w przedmiocie poznania. Wypracowana wartość dodana pozwoli lepiej zrozumieć istotę, przedmiot i procesy zachodzące w tym zarządzaniu, w kontekście zachodzących zmian w postrzeganiu bezpieczeństwa i sposobów jego budowania i utrzymania. Mogą one zostać również wykorzystane w konstruowaniu modeli programów i struktur odpowiedzialnych za ich realizację na potrzeby systemu bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Conducting the terminological and standard explanation is a purpose of the article letting for adding new contents to issues associated with ordering the serviceman in the system of acquiring the equipment in military forces the Republic of Poland which by design are because of that diversified and interdisciplinary in the object of the recognition. The developed value added will let better understand the being, the object and processes occurring in this management, in the context of happening changes in perceiving the safety and ways of building him and maintenances. They can also be used in constructing models of programs and the structures responsible for their realization for the purposes of the security system and the defence of you.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące udziału Inspektoratu Uzbrojenia w procesie logistycznego zabezpieczenia działań Marynarki Wojennej RP. Zaprezentowano również informację na temat stanu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”.
EN
The article presents issues concerning the participation of the Armaments Inspectorate in the process of logistic protection of the activities of the Polish Navy. The information about the status of implementation of projects within the framework of the Operational Program "Combating threats at sea" was also presented.
PL
W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania systemu obsługiwania sprzętu wojskowego oraz możliwości i metody przeorganizowania systemu w kierunku zwiększenia efektywności jego działania, większej elastyczności na pojawiające się zakłócenia w systemie. Skutkiem zmian powinno być obniżenie kosztów utrzymania systemu oraz zwiększenie zakresu gromadzonej informacji dotyczącej historii napraw, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu ilości personelu niezbędnego do utrzymania właściwego funkcjonowania systemu w przedsiębiorstwie – w tym przypadku jednostce transportowej.
EN
In presented article rough outline of military vehicle maintenance system and ability of development maintenance system was depicted in way allowing getting better effectiveness, higher flexibility of system in case of some disturbances concurrently declining cost generated by system. Moreover it was shown how to collect wide information regarding data of vehicle repairing and simultaneously optimizing the number of personnel necessary to keep system the most effective condition – in this case transportation unit.
PL
Artykuł zawiera aspekty dotyczące wyboru strategii zarządzania eksploatacją. Został w nim przedstawiony ogólny model systemu eksploatacji w relacji Jednostka Wojskowa - Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz organów nadzorujących system eksploatacji. Przedstawiony został również model oceny gotowości technicznej sprzętu oraz możliwości wykorzystania metod pozwalających ocenić prawdopodobieństwo całkowitego wykonania zadania przez sprzęt wojskowy. Zostały zawarte również propozycje poprawy zarządzania systemem eksploatacji oraz korzyści z zastosowania takich rozwiązań.
EN
The article contains the utilization management strategies selection issues. The Polish Armed Forces exploitation system was depicted regarding relation between a military unit – a regional logistic unit and supervising units. Moreover, the model of evaluation of technical readiness was depicted and possibilities of using methods allowing to assess possibility of conducting successfully military order/task from the beginning to the end. Some propositions concerning improvements of the utilization management strategies and some benefits of those solutions implementation are included.
PL
W artykule wskazano na sposoby pozyskania sprzętu pancernego w oparciu o obowiązujące decyzje MON. Rozwini to opis sposobu pozyskania nowego sprzętu w oparciu o prace B+R, definiując ogólne częci składowe Studium Wykonalności, kryteria parametryczne, zakres niezbędnych analiz i prac wstępnych dla przyjęcia ogólnego układu konstrukcyjnego realizowanego projektu koncepcyjnego. W szczególności odniesiono się do analiz parametrycznych, stosując jako kryterium oceny spełnienie oczekiwa przyszłego użytkownika i wpływu rozwiązania na ogólny układ konstrukcyjny.
EN
The paper presents methods of acquiring armoured equipment based on valid decisions of the Ministry of Defence. A description is given of the method of acquiring new equipment based on R&D studies along with the definitions of general components of the Feasibility Study, parametric criteria, scope of analyses and studies required for adopting a general structural arrangement of the concept design. Special reference is made to parametric analyses, with the adopted evaluation criterion being the meeting of future user’s expectations and the effect of the solution on the general structural arrangement.
PL
W referacie dokonano charakterystyki zjawiska korozji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zaprezentowano sposoby jego ochrony przed korozją. Szkodliwość korozji polega nie tylko na tym, że w jej wyniku niszczeje sam metal, lecz także na atakowaniu gotowych konstrukcji i sprzętu wojskowego (SpW), których wytworzenie pochłonęło określone środki. Autorzy referatu prezentują pogląd, że należy zapobiegać zjawiskom niszczenia uzbrojenia i sprzetu uzbrojenia, dzięki właściwie przeprowadzonemu procesowi konserwacji sprzętu wojskowego.
EN
The article shows the characteristics of corrosion phenomenon of the armament and military equip-ment and presents ways to protect it from corrosion. The harmfulness of corrosion lies not only in the fact that it results in deteriorating the metal itself, but it also attacks prefabricated structures and military equipment which preparation took some financial means. The authors present the theory, that corrosion of weapons should be prevented through proper maintenance process of military equipment.
18
Content available remote Rola zarządzania konfiguracją w zapewnieniu bezpieczeństwa sprzętu wojskowego
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i próba oceny wybranych zagadnień dotyczących zarządzania konfiguracją jako narzędzia dla skutecznego eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia użytkowników. Artykuł wyraża określone podejście badawcze względem rozwiązań organizacyjno - technicznych dotyczących systemu pozyskiwania i utrzymania w eksploatacji sprzętu wojskowego w kontekście zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego w aspekcie zarządzania konfiguracją w cyklu życia sprzętu wojskowego. Podejście to opiera się na badaniach diagnostycznych procesu utrzymania sprzętu wojskowego w eksploatacji i przykładach zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
EN
The aim of the article is to present, analyze and attempt to evaluate selected issues related to configuration management as a tool used for effective elimination of risks created by products designed for the needs of defense and security of the country and concerned with life and health of the users. The article expresses specific research approach in relation to organizational and technical solutions concerning acquisition and maintenance system of military equipment in the context of ensuring national security interests in terms of configuration management in the life cycle of military equipment. This approach is based on the studies of diagnostic process of maintaining military equipment in operational readiness and examples taken from the practice of Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. in Grudziadz.
19
Content available remote Problematyka bezpieczeństwa dostaw w projektach rozwoju zdolności obronnych EDA
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i próba oceny wybranych zagadnień dotyczących problematyki bezpieczeństwa dostaw w projektach rozwoju zdolności obronnych EDA. zarządzania konfiguracją jako narzędzia dla skutecznego eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia użytkowników. Artykuł wyraża określone podejście badawcze względem rozwiązań organizacyjno - technicznych dotyczących systemu pozyskiwania i utrzymania w eksploatacji sprzętu wojskowego w kontekście zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego. Podejście to opiera się na działalności i przykładach zaczerpniętych z praktyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i spółek tworzących Grupę PGZ S.A
EN
The aim of this article is to present, analyze and attempt to evaluate selected issues concerning the issues of security of supply in the projects development of defense capabilities EDA. configuration management as a tool for the effective elimination of the risks posed by products designed for the needs of defense and security for the life and health of the users. Article expresses the specific research approach in relation to organizational solutions - technical specifications for system acquisition and maintenance of military equipment in operation in the context of ensuring national security interests in the context. This approach is based on the activities and examples taken from the practice of Polish Armament Group S.A. and companies forming a group PGZ S.A.
20
Content available remote Pozbawianie cech użytkowych elementów sprzętu wojskowego w cyklu życia
PL
Celem artykułu jest modelowanie procesu pozbawiania cech użytkowych broni bez jej fizycznej likwidacji jako przedmiotu. W ramach prowadzonych badań istotne jest wskazanie, w jaki sposób proces funkcjonuje, jakie można zaproponować działania doskonalące. Artykuł wyraża określone podejście procesowe względem rozwiązań organizacyjno – prawnych, techniczno-technologicznych w celu zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego w aspekcie wycofywanego sprzętu wojskowego. Modelowanie procesu odniesiono do pozbawiania cech użytkowych broni palnej oraz broni innej niż broń palna. Wskazano na celowość istnienia takich procesów w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i popytu na sprzęt wojskowy pozbawiony cech użytkowych. Podejście to opiera się na badaniach diagnostycznych procesu utrzymania i pozbawiania cech użytkowych sprzętu wojskowego zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.
EN
The aim of this article is to model process depriving traits weapons without physical liquidation. In this study, it is important to indicate how the process works, what you can suggest improvement actions. Article expresses the specific process approach in relation to the organizational - legal, technical and technology to ensure national security interests in the context of decommissioned military equipment. Process modeling reference to the deactivation of the functional characteristics of weapons and weapons other than firearms. It pointed to the desirability of the existence of such processes in terms of national security and the demand for military equipment free of traits.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.