Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt ratunkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Występujące w ostatnich latach na terenie kraju zjawiska powodziowe niosą ze sobą duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, powodują duże straty materialne, w tym niejednokrotnie niemożliwe do odtworzenia, dotyczy to dóbr kultury narodowej lub stanowiących dziedzictwo światowe. Powodzie mogą dotyczyć wielkich obszarów, bądź też mogą mieć charakter lokalny powodowany wezbraniem niewielkich cieków wodnych, w tym również systemów melioracyjnych. Biorąc pod uwagę stałe zagrożenie powodzią szczególnie w okresie wiosny i jesieni, a także związane z tymi zjawiskami potrzeby Komendy Głównej Straży Pożarnej, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w ramach projektu pt.: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenia rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)” o akronimie ŻYWIOŁ opracował założenia konstrukcyjne demonstratora technologii w postaci wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego (WZP), składającego się z rękawów przeciwpowodziowych mobilnych poprzez rozłączne połączenie go ze specjalistycznym środkiem transportu - amfibią. Dodatkowo zestaw przeciwpowodziowy został powiększony o przyczepę dostosowaną do przewożenia zgromadzonego w projekcie sprzętu przeciwpowodziowego.
EN
Flood phenomena occurring country-wide in the last years cause a great threat to human life and health, high material losses, often impossible to reproduce. This applies to national cultural goods or constituting world heritage. Floods may affect large areas, or they may be local, caused by raised level of small watercourses, including drainage systems. In view of the recurring threat of flooding, especially in spring and autumn, as well as the needs of the National Headquarters of the State Fire Service related to those phenomena, The Institute of Security Technologies MORATEX” has developed under the project „Optimization of procedures, bases dislocation and improvement of technical solutions for equipment in use among Polish emergency services when dealing with natural hazards, especially flooding (the anti-flood sleeves)”, acronym ZYWIOL (eng. ELEMENT) the structural guidelines for the technology demonstrator in the form of a Specialised Anti-Flood Set, consisting of the mobile rescue equipment including the anti-flood sleeves by combining them in a separable manner with the specialised transportation mean - the amphibious vehicle. In addition, the Anti-flood Set was extended with a trailer adapted to carry the anti-flood equipment collected within the project.
PL
Konwencja SOLAS’74 (rozdział III) i Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA [5], podczas występowania sytuacji kryzysowej w żegludze przewidują stosowanie określonych procedur ratunkowych i ratowniczych (w tym użycie technicznych środków) mających na celu zwiększyć szanse przeżycia. Dodatkowo, towarzystwa klasyfikacyjne tworzą własne przepisy dotyczące nadzoru nad środkami i urządzeniami ratunkowymi. Zgodnie z powyższymi przepisami, każdy statek musi być odpowiednio do typu i konstrukcji wyposażony w środki ratunkowe. Powinny być one utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i powinna być odpowiednio szkolona załoga i pasażerowie. Przydatność opracowanych przez IMO procedur jak i skuteczność sprzętu ratunkowego weryfikuje samo morze i pokazuje, że mimo rozwoju prawa i postępu technicznego ludzie tracą na morzu życie, a stosowane przez nich procedury i środki ratunkowe są nieskuteczne w ekstremalnych warunkach sztormu.
EN
SOLAS'74 Convention (Chapter III) and the International Code of lifesaving appliances (LSA Code [5], the occurrence of a crisis in the shipping provide for specific procedures lifeboats and rescue (including the use of technical means) in order to increase the chances of survival. Additionally, the company classification create their own rules on the supervision measures and emergency devices. According to the above provisions, each vessel must be according to the type and structure equipped with lifesaving equipment. should be kept in good working order and be properly trained crew and passengers. Usefulness developed IMO procedures and the effectiveness of rescue equipment verifies the sea itself and shows that despite the development of legal and technical people lose their lives at sea, and used by them and rescue procedures are ineffective in extreme storm.
PL
Koło ratunkowe to najbardziej rozpoznawalny i głęboko utrwalony symbol udzielania pomocy osobom tonącym. Przez kolejne lata powiela się zapisy (zarówno w prawie, jak i w materiałach edukacyjnych ratowników), w których ten sprzęt stanowi podstawę wyposażenia wszystkich obiektów pływackich. Przeprowadzone badania istotnie zmieniają wyidealizowany obraz przydatności koła ratunkowego, szczególnie na pływalniach, aquaparkach i małych kąpieliskach. Parametry tego sprzętu (masa, rodzaj materiału, kształt) nie tylko nie gwarantują powodzenia akcji, a wręcz stanowią duże zagrożenie dla tonącego i innych uczestników kąpieli.
EN
A life belt is the most recognizable and firmly fixed symbol for assisting a drowning person. For years regulations that this device is the basic safety equipment at all swimming places have been copied (both in law and educational material for lifeguards). Tests have significantly changed the idealized image of the usefulness of a life belt especially in indoor swimming pools, water parks and small outdoor swimming pools. Not only do the parameters of this device ( weight, type of material and shape ) not guarantee the success of a rescue operation but indeed they are a great threat to the casualty and other swimmers.
PL
W artykule przedstawiono zawiłe dzieje pierwszego półwiecza Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER" SA w Tarnowskich Górach i jej prekursorów. Przypomniano okres przedwojenny, pierwsze lata po drugiej wojnie światowej, lata pięćdziesiąte, lata sześćdziesiąte, lata siedemdziesiąte, lata osiemdziesiąte, lata dziewięćdziesiąte i początek lat dwutysięcznych. Podkreślono w każdym z tych okresów ważniejsze przedsięwzięcia organizacyjne i osiągnięcia produkcyjne.
EN
The article presents the intricate history of first half-century of the joint stock company Factory of Rescue Equipment and Miner's Lamps "FASER" in Tarnowskie Góry, as well as its predecessors. The period before and just after the 2nd World War, as well as its history in the '50s, '60s, '70s, '80s and '90s, together with the beginning of this century are reminded. More important organizational ventures and production achievements in each of those periods are reported.
PL
W artykule przedstawiono jeden z typów pojazdów szynowo-drogowych produkowanych w Polsce, tj. pojazd szynowo-drogowy dla ratownictwa technicznego, przystosowany do jazdy po małych lukach torowych a w szczególności po torach tramwajowych. Opisano konstrukcję pojazdu przy szczególnym uwzględnieniu szynowego układu jezdnego. Dokonano uzasadnienia doboru parametrów konstrukcyjnych pojazdu oraz przedstawiono jego walory eksploatacyjne. Opisano sprzęt ratunkowy jaki jest na wyposażeniu pojazdu. Wyszczególniono przeprowadzone próby i badania.
EN
In this paper is presented one of the rail-road vehicles types produced in Poland, it is the rail-road vehicle for technical saving prepared to the side on tram tracks on smali road curres, and in particular on tram tracks. Construction of the vehicle is described with particular traking into consideration the side rail system. It is performed the justification of selection the constructional parameters of vehicle and is showed its operating values. The saving equipment is described, which is on the vehicle equipment. Carried out examinations and tests are specified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.