Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęgło podatne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania oraz wyniki analizy naprężeń i analizy modalnej wybranych elementów sprzęgła z regulowaną podatnością skrętną. Modele bryłowe poszczególnych elementów, relacje geometryczne między nimi, analiza naprężeń oraz analiza modalna zostały wykonane z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor. Wyniki analizy potwierdzają poprawność konstrukcji sprzęgła pod względem własności mechanicznych.
EN
Construction, principles and results of stress analysis and modal analysis of the clutch components with adjustable torsional flexibility are presented. Solid models of individual elements, geometric relations between them, stress analysis and modal analysis were made using the Autodesk Inventor program. Results of the analysis confirm the correctness of the clutch construction in terms of mechanical properties.
PL
Charakter pracy maszyn urabiających oraz do odstawy urobku, stanowiących główny trzon kopalnianego kompleksu zmechanizowanego, cechują częste rozruchy. Faza rozruchu wpływa niekorzystnie na podzespoły układu napędowego. Celem ich zabezpieczenia przed przeciążeniem stosuje się sprzęgła podatne. W Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej opracowano nową konstrukcję sprzęgła podatnego skrętnie cechującego się relatywnie dużym kątem względnego przemieszczenia członów w odróżnieniu od innych obecnie produkowanych sprzęgieł. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych, w których wykazano wpływ fazy rozruchu układu napędowego na elektryczne parametry zasilania silnika napędowego oraz na obciążenie dynamiczne przekładni zębatej. Pomiary były wykonane dla różnych wartości momentu hamującego, symulującego pracę układu napędowego pod obciążeniem. Z przeprowadzonych analiz wyników badań sformułowano szereg wniosków szczegółowych. Ostatecznie wykazano, że występuje pozytywny wpływ zastosowania nowej konstrukcji sprzęgła na warunki pracy podstawowych zespołów układu napędowego jakimi są silnik elektryczny i przekładnia zębata.
EN
Machinery for mining and haulage of excavated material are the main core of mine mechanized complex. The nature of the work of these machinery is characterized by frequent starts-up. Start-up stage adversely affects the drive system assemblies. The aim of the overload protection them is used flexible couplings. The Institute of Mining Mechanization Silesian University of Technology has developed a new design of the torsionally flexible coupling. Unlike other currently manufactured couplings it's characterized by a relatively large angle of relative displacement of the members. The article presents the results of research that show the impact of drive system start-up on the electrical parameters of the power supply of a drive motor and the effect of dynamic load of gear transmission system. The measurements were performed for different values of braking torque to simulate operation of the drive system under load. Based on analyzes conducted of research results were formulated a number of specific conclusions. Finally, it has been shown that the application of the new design coupling has a positive effect on the work parameters of basic drive system assemblies such as an electric motor and gearbox.
PL
Przedstawiono zasadę działania, charakterystykę oraz analizę wytężenia elementów konstrukcji sprzęgła podatnego z możliwością bezstopniowej regulacji sztywności skrętnej przy obciążeniu występującym podczas eksploatacji układu napędowego maszyny. W analizie naprężeń elementów sprzęgła wykorzystano metodę elementów skończonych. Wyniki analizy potwierdzają poprawność konstrukcji sprzęgła pod względem wytrzymałościowym.
EN
Principles, characterization and stress analysis of the clutch components with infinitely variable adjustment of the torsional flexibility at the load occurring during the operation of the machine drive system, are presented. The finite element method was used for the stress analysis of the clutch. Results of the analysis confirm the correctness of the clutch construction in terms of their strength.
PL
W artykule omówiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w typowym układzie napędowym maszyny roboczej. Przeprowadzone analizy otrzymanych przebiegów momentu obrotowego w funkcji czasu, w zależności od momentu hamowania, pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu podczas fazy rozruchu. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu badań doświadczalnych na obiekcie rzeczywistym oraz symulacji komputerowych, prowadzonych na wirtualnym modelu bryłowym sprzęgła.
EN
The article discusses results of experimental and simulation studies of torsionally flexible metal coupling, which was applied in the typical drive system of machine. Analyses of the torque as a function of time, depending on the break torque, allowed assessment of the influence of a torsionally flexible metal coupling on the dynamic load of drive during start-up. The article presents and discusses selected results obtained from experimental studies performed on real object as well as obtained from computer simulations performed at the solid model of coupling.
PL
W artykule przedstawiono próbę oceny wpływu stanu sprężyn tłumika drgań skrętnych na pracę samochodowego sprzęgła ciernego. Szczególnie uwagę poświęcono określeniu związku zwiotczenia sprężyn na ich współczynnik tłumienia czy czas relaksacji.
EN
The article presents an attempt to assess the impact of the state of spring torsional vibration damper on the work of automotive friction clutch. Particular attention was paid to determining the relationship between flaccidity springs and damping coefficient or relaxation time.
PL
Prawidłowo dobrane sprzęgło podatne do układu napędowego maszyny roboczej powinno tłumić powstające w jej napędzie drgania skrętne. Aby uzyskać pożądany efekt w praktyce, należy znać cłiarakterystykę zastosowanego w tym układzie sprzęgła podatnego oraz wyznaczone na jej podstawie współczynniki: sztywności skrętnej i tłumienia. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze i metodykę badań charakterystyk statycznych oraz przykładowe charakterystyki wybranych sprzęgieł podatnych.
EN
Correctly matched flexible coupling to drive of machines should reduce torsional amplitude of vibrations generated in the drive. To obtain the desired effect, in practical application we must know the characteristics of the flexible coupling, i.e. twisting rigidity and coefficient of damping. This paper describes a test stand and research methodology of static characteristics and sample characteristics of selected flexible couplings have been presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę częstościową sprzęgła podatnego umożliwiającego zmianę sztywności skrętnej. Wyprowadzono zależność na sztywność sprzęgła uwzględniając parametry geometryczne i materiałowe. Zmiana sztywności sprzęgła dokonuje się tak aby iloraz częstości wymuszenia i częstości drgań własnych układu był większy od 1,4. Obliczono parametry drgań dla wybranych wartości współczynnika sztywności skrętnej przy częstościach wymuszenia bliskich częstości drgań własnych oraz po zmianie sztywności.
EN
The article presents the frequency analysis of a flexible coupling allowing changes of torsional flexibility. The authors derived a relationship for coupling flexibility considering geometric and material parameters. Coupling flexibility change is executed in such a manner that the quotient of extortion frequency and natural frequency of the system is higher than 1.4. Oscillation parameters for selected values of torsional flexibility were calculated for extortion frequencies approximating natural frequencies and after flexibility change.
PL
Oddziaływanie drgań skrętnych wywołanych pracą mechanizmów napędowych maszyn górniczych (i nie tylko) może zostać zredukowane przez odpowiedni dobór sprzęgła podatnego. Niejednokrotnie, dobrane sprzęgło podatne, nie spełnia dla danego układu napędowego maszyny roboczej wymaganych oczekiwań. Artykuł omawia nowatorską konstrukcję metalowego sprzęgła podatnego typu OPA z zastosowanym elementem podatnym w postaci segmentu zbudowanego z liny. Przedstawiono jego budowę i możliwości zastosowania w układach napędowych. Dla porównania, dołączono również krótką charakterystykę eksploatacyjną innych sprzęgieł podatnych stosowanych w układach napędowych.
EN
The impact of torsional vibration induced working mechanisms of mining (and more) can be reduced by choosing the appropriate flexible coupling and especially by the appropriate choice of the operational characteristics of working conditions. This paper presents innovative design of a flexible metal coupling with the applied part of the OPA as a vulnerable segment of rope replaceable. This paper presents the design and possible uses in propulsion especially in mining machinery. It also presents a short description of operating other flexible couplings used in the drive systems.
9
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Badania ograniczyły się do wyznaczenia charakterystyk statycznych i dynamicznych. Na podstawie tych charakterystyk odczytano współczynniki sztywności i tłumienia. Badania przeprowadzono na sprzęgłach podatnie skrętnych z łącznikiem oponowym i łącznika w kształcie pierścienia elastycznego.
EN
This article presents a results of study of the basic parameters characterizing the flexible couplings. The study was limited to determine the static and dynamic characteristics. Based on these characteristics read out the coefficientsof stiffness and damping. Tests were conducted on flexible coupling, with a tire rubber coupling and witch a ring rubber coupling.
EN
The results of the investigations of the influence the metal flexible torsional coupling on the course of the starting, conducted on the investigative stand, makes up the experimental driving arrangement from installed studied flexible coupling were introduced in the work.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na przebieg rozruchu. Zostały one przeprowadzone na stanowisku badawczym, stanowiącym doświadczalny układ napędowy z zamontowanym, badanym sprzęgłem podatnym.
EN
The article presents the process of visualization and the accuracy of performance of the prototype of bidirectional torsionally flexible metal coupling using Autodesk® Inventor® Professional 2009. Selected figures from the simulations are presented and discussed on the basis of a virtual model of the coupling.
PL
W artykule omówiono proces wizualizacji i poprawności działania prototypu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie dwukierunkowego działania z wykorzystaniem programu Autodesk® Inventor® Professional 2009. Zostały zaprezentowane i omówione wybrane wyniki z przebiegu tych symulacji na modelu wirtualnym sprzęgła.
PL
Sprzęgła w układach napędowych maszyn górniczych powinny się charakteryzować dużą podatnością skrętną. Wymaganie to może spełnić sprzęgło metalowe o wysokiej podatności skrętnej (prototyp). Sprzęgło to posiada oryginalną konstrukcję niespotykaną dotąd w układach napędowych maszyn roboczych. Artykuł przedstawia budowę takiego sprzęgła i jego charakterystyki statyczne i dynamiczne badane na stanowisku laboratoryjnym do badań sprzęgieł podatnych.
EN
In the work of the coal machine, in the drive system should have got high flexible torsion couplings. This property has got the metal high flexible torsion coupling (prototype). The coupling has got original design not meet in the drive system now. In this paper is presented the new construction of the couplings and its the static and dynamic characteristics research work. Testing was done on test stand for determination of characteristics of the flexible coupling.
PL
W pracy przedstawiono opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania charakterystyk statycznych i quasi-dynamicznych metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej. Zaprezentowano także uzyskane wstępnie wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN
The paper is focused on the description of some test stands and the methodology of static and quasi-dynamic characteristics determination of metal coupling with significant torsional flexibility. Also, initial results of tests enabling the determination of the mentioned characteristics are presented.
PL
Prawidłowo zastosowane sprzęgło podatne w układzie napędowym maszyny roboczej powinno odpowiednio łagodzić nadwyżki dynamiczne w czasie pracy nieustalonej. Zastosowanie przez użytkownika tego rodzaju sprzęgieł wymaga znajomości ich współczynników tłumienia i sztywności, wyznaczanych na podstawie charakterystyk statycznych i dynamicznych [4]. Artykuł przedstawia wyniki wyznaczonych współczynników tłumienia ψ i sztywności c sprzęgieł podatnych oponowych. Badania przeprowadzone zostały przy zmiennych warunkach wymuszeń dynamicznych na stanowisku laboratoryjnym do wyznaczania charakterystyk sprzęgieł podatnych własnej konstrukcji.
EN
Right chose flexible coupling to drive of work machine should to dump torsion vibration created during it work. Application of flexible coupling demands from user the knowledge of elastic and damping properties determined from static and dynamic characteristics. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. In this paper is presented result of research work tire flexible coupling and dynamic model work stand to created dynamic characteristics. In this paper is presented result of research coefficient of viscoelastic damping of tire flexible coupling type ASO. Testing was done on test stand for determination of characteristics of flexible coupling.
PL
Dobór sprzęgła podatne do układu napędowego maszyny roboczej powinno być poprzedzone analizą dynamiczną takiego układu. Przy modelowaniu układów napędowych ze sprzęgłem podatnym niezbędna jest znajomość wartości takich współczynników, tego sprzęgła, jak: sztywność i tłumienie. Współczynniki te niezbędne są przy rozwiaząniu różniczkowych równań ruchu, modelu układu napędowego ze sprzęgłem podatnym. Literatura krajowa, jak i zagraniczna nie podaje tego rodzaju współczynników. Artykuł przedstawia analizę modelu układu napędowego ze sprzęgłem podatnym, i wyniki badań charakterystyk statycznych i dynamicznych, sprzęgieł oponowych typu ASO i ELPEX-B, na podstawie których dokonano wyznaczenia tych współczynników.
EN
Right chose flexible coupling to drive of work machine should to dump torsion vibration created during it work. Application of flexible coupling demands from user the knowledge of there is static and dynamic characteristics. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. In this paper is presented result of research work flexible coupling type ASO and ELPEX-B, and dynamic model work stand to created dynamic characteristics. It presented result of research influence angular misalignment to dynamic characteristics of researched flexible coupling.
PL
W pracy pokazano oryginalne, metalowe sprzęgło, które jest bardzo podatne skrętnie, a przy przeciążeniach wyłącza się. Przedstawiono także charakterystykę przykładowego egzemplarza sprzęgła z naciskową sprężyną walcową obciążanego statycznie.
EN
In the paper the original, metal clutch with significant torsional flexibility and switches off while overloading has been shown. The characteristics of a sample clutch with pressing shaft spring statically loaded has been presented as well.
PL
Obciążenia dynamiczne i udarowe w maszynach górniczych wymagają stosowania w układach napędowych sprzęgieł podatnych skrętnie. W opracowaniu pokazano oryginalną konstrukcję metalowego sprzęgła, bardzo podatnego skrętnie, które opracowano w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Przedstawiono także sposób doboru jego zasadniczych elementów.
EN
Dynamic and stroke loads in mining machines need using torsionally flexible clutches in power transmission systems. In the paper the original construction of a metal clutch, with significant torsional flexibility, made in Silesian Technical University's Mining Mechanisation Institute has been shown. The way of fitting its main elements has been presented as well.
PL
Artykuł przedstawia dotychczasowe i nowe spojrzenie na cechy konstrukcyjne sprzęgła, jajko ważnego elementu w łańcuchu przeniesienia mocy z silnika napędowego przez przekładnię na organ lub organy robocze maszyny lub urządzenia.
EN
The article presents the so far and new look into design feature of couplings - a very important element in transmission of power from engine to machine.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu błędów montażowych, sprzęgieł podatnych oponowym typu ASO, na zmianę ich współczynnika tłumienia. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym umożliwiającym symulowanie błędów montażowych, współpracujących wałów.
EN
In this paper is presented result of research work flexible coupling type ASO and an influence of assembly fault on coefficient damping of tire flexible couplings its drive system. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. It presented result of research influence angular misalignment to dynamic characteristics of researched flexible coupling.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pilotażowych badań wpływu niewspółosiowości wałów połączonych sprzęgłem podatnym oponowym typu ASO na charakterystykę dynamiczną tego sprzęgła oraz jego pracę w układzie napędowym.
EN
In this paper is presented result of research work flexible coupling type ASO and dynamic model work stand to created dynamic characteristics. Those characteristics describe of flexible coupling in driving. It presented result of research influence angular misalignment to dynamic characteristics of researched flexible coupling.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.