Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęgło pneumatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Limitation of dynamic loads in machine drives
EN
Couplings incorporating rubber-cord shells, and their viscoelastic characteristics have been studied. The effectiveness of the couplings to limit the dynamic load is shown by an example of aballmill drive. It has been found that the use of the couplings equipped withrubber-cord shells as the flexible elements allows limiting the dynamic shock loads in machinedrives. It has been shown that the elimination of resonance modes and restriction of forced torque fluctuations in the drive can be providedby selecting a limit torque for the coupling actuation, which is determined by an initial air pressure in the rubber-cord shells of the coupling.
PL
Tematem artykułu naukowego są sprzęgła elastyczne z członami pneumatyczno-elastycznymi łączące wały. Zalety oraz efektywność zastosowania wspomnianych sprzęgieł w celu ograniczenia obciążeń dynamicznych przedstawiono na przykładzie napędu młyna bębnowego. Udowodniono, że poprzez zastosowanie sprzęgieł z członami pneumatyczno-elastycznymi możliwe jest ograniczenie obciążeń napędów młynów bębnowych charakteryzujących się przede wszystkim dynamicznymi obciążeniami udarowymi. Równocześnie stwierdzono, że wykluczenie trybów pracy, w których występuje rezonans i ograniczenie w ten sposób drgań wymuszonych, jest możliwe poprzez odpowiedni wybór nadciśnienia medium gazowego w członach pneumatyczno-elastycznych danych sprzęgieł.
EN
In general, standard of ISO10816 is used for drives of transport mechanisms, determinating general criteria and principles for oscillations of machines. On the basis of evaluative criteria of the standard mentioned above, vibrations of a belt conveyer were measured. By experimental measurements it was found that vibrations of the belt conveyer evidently exceed limiting values defined by the standard. For an improvement of unacceptable state, a consequential solution was suggested. The application of pneumatic flexible coupling in drive of the belt conveyer was one of the possible solution. Consequential experimental measurements for verification of vibrations confirmed that application of pneumatic flexible coupling resulted in decrease of vibrations by 60%. Obtained values of vibrations were lower than limiting values of vibrations required by standard. We can clearly state that by proper application of pneumatic flexible coupling, a positive change in values of vibrations of the belt conveyer was reached, and therefore the belt conveyer meets the evaluating criteria according to the standard of ISO10816. This paper was written in the framework of Grant Project VEGA: „1/0688/12 – Research and application of universal regulation system in order to master the source of mechanical systems excitation”.
PL
Do oceny drgań napędu urządzeń transportowych jest stosowana norma ISO 10816, która ustanawia ogólne zasady i kryteria oceny drgań maszyn. Na podstawie kryteriów oceny wymienionej normy zostały sprawdzone drgania przenośnika taśmowego. Opierając się na wynikach pomiarów, stwierdzono, że wartości drgań przenośnika znacznie przewyższają wartości graniczne podane w normie. Następnie zaprojektowano rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na poprawę istniejącego i niedopuszczalnego stanu. Rozwiązanie to polegało na zastosowaniu sprzęgła pneumatycznego w układzie napędowym przenośnika taśmowego. Pomiary wykonane po modyfikacji napędu przenośnika potwierdziły, że zastosowanie sprzęgła pneumatycznego pozwoliło na zmniejszenie drgań o 60%. Osiągnięte wartości drgań były również niższe od wartości dopuszczalnych podanych w normie. Podsumowując, można stwierdzić, że właściwe zastosowanie sprzęgła pneumatycznego pozwoliło na osiągnięcie znaczącej pozytywnej zmiany w wartościach drgań przenośnika i obecnie spełnia on kryteria podane w normie ISO10816.
EN
Pneumatic flexible shaft couplings allow the change of their stiffness by the pressure change of gaseous medium in their pneumatic flexible elements, allowing their use as a device for continuous tuning of torsional oscillating mechanical systems directly during operation. The aim of this paper is to verify the accuracy of compression volume modeling method on existing pneumatic flexible coupling, by comparison of static load characteristics obtained experimentally with characteristics calculated from mathematical and physical model.
PL
W Zakładzie Projektowania i Części Maszyn Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach prowadzone są prace dotyczące badań i rozwoju pneumatycznych sprzęgieł podatnych. Pneumatyczne sprzęgła podatne umożliwiają zmianę ich sztywności przez zmianę ciśnienia medium gazowego w podatnych elementach pneumatycznych. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie dokładności metody modelowania objętości przestrzeni sprężania wybranego pneumatycznego sprzęgła podatnego przez porównanie statycznych charakterystyk obciążeniowych uzyskanych eksperymentalnie z obliczonymi na podstawie modelu matematyczno-fizycznego.
EN
The mechanical devices very often use flexible pneumatic couplings. These flexible couplings have positive attributes for the particular mechanical system and also protect it from damage. At our department, we are interested in that type of couplings, specifically in the flexible pneumatic couplings. The compressed gas is supplied into the couplings. We supply the gas while coupling is running and also in quiescent condition. Those couplings use gaseous medium, in this case air. The main objective of this article is the application of helium gas in the pneumatic flexible couplings and study the impact of these gases on the mechanical properties of pneumatic couplings.
PL
Mechaniczne urządzenia często posiadają elastyczne sprzęgła pneumatyczne. Takie elastyczne sprzęgła wpływają pozytywnie na dany system mechaniczny, a także chronią go przed uszkodzeniem. Nasz Wydział interesuje sie typami sprzęgieł, szczególnie elastycznymi sprzęgłami pneumatycznymi. Do tychże sprzęgieł doprowadza się sprężony gaz. Dostarczamy gaz, kiedy sprzęgło działa, a także w stanie biernym. Takie sprzęgła używają czynnika gazowego, w tym wypadku powietrza. Głównym celem tego artykułu jest zastosowanie helu jako czynnika gazowego w pneumatycznych elastycznych sprzęgłach i badanie jego wpływu na mechaniczne właściwości pneumatycznych sprzęgieł.
EN
The mechanical devices very often use flexible pneumatic couplings. These flexible couplings have positive attributes for the particular mechanical system and also protect it from damage. At our department, we are interested in that type of couplings, specifically in the flexible pneumatic couplings. The compressed gas is supplied into the couplings. Those couplings use gaseous medium, in this case air. The main objective of this article is to determine how various gaseous medium affects the dynamic properties of flexible pneumatic couplings. The article compares three different gases have different physical properties.
PL
W urządzeniach mechanicznych bardzo często są stosowane elastyczne sprzęgła łączące wały. Takie sprzęgła elastyczne pozytywnie oddziałują na dany układ mechaniczny, a równocześnie chronią go przed uszkodzeniem. W naszym zakładzie zajmujemy się właśnie tego typu sprzęgłami, a konkretnie elastycznymi sprzęgłami pneumatycznymi. Do tych sprzęgieł jest doprowadzany sprężony gaz. Dotychczas sprzęgła były napełniane medium gazowym powietrzem. Głównym celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób różne media gazowe wpływają na właściwości dynamiczne elastycznych sprzęgieł pneumatycznych. W artykule zostały porównane trzy różne gazy, które odznaczają się różnymi właściwościami fizycznymi.
EN
At our Department we deal with the development of pneumatic flexible shaft couplings, which in addition to other flexible couplings are able to change their torsional stiffness by adjusting the air pressure in their flexible elements. This article deals with comparison of two selected pneumatic flexible shaft coupling. The first coupling is a newly developed pneumatic flexible shaft coupling with wedge elements. Pneumatic flexible shaft coupling with wedge elements was developed to improve the properties of pneumatic flexible couplings, especially the nominal and maximal torque and maximum angle of distortion. Due to the reason that coupling with wedge elements isn't manufactured yet, we will use only a mathematic model of this coupling. The second coupling is a tangential pneumatic flexible shaft coupling manufactured by FENA company.
PL
Nasz Wydział zajmuje sie rozwojem elastycznych sprzęgieł pneumatycznych, które jako dodatkową funkcję posiadają możliwość zmiany sztywności skrętnej przez dostosowanie ciśnienia powietrza do ich elastycznych elementów. Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch wybranych elastycznych sprzęgieł pneumatycznych. Pierwsze sprzęgło to nowo stworzone elastyczne sprzęgło pneumatyczne z elementami klinowymi. Takie sprzęgło został stworzony, aby ulepszyć właściwości sprzęgła szczególnie przy nominalnym i maksymalnym momencie obrotowym i maksymalnym kącie odkształcenia. Ze względu na fakt, że sprzęgło z elementami klinowymi nie zostało jeszcze wyprodukowane użyjemy jedynie matematycznego modelu takiego sprzęgła. Drugie sprzęgło to elastyczne sprzęgło pneumatyczne wyprodukowany przez firmę FENA.
EN
At our department we pay attention in the long term to the pneumatic flexible shaft couplings – their development, research and application to the torsionally oscillating mechanical systems (TOMS). Their main advantage is, that gaseous medium pressure change in their compression space causes a change of the dynamic torsional stiffness and thereby the natural frequency of the mechanical system. This fact we use by tuning of mechanical systems, especially during its operation and therefore is necessary to know the character of the transitional effects at pressure changes in the coupling. This paper deals with presentation and evaluation of measured processes of transitional effects at rapid and slow air pressure changes in pneumatic coupling, applied in specific TOMS.
PL
Od dłuższego czasu, na naszym Wydziale szczególnie skupiamy się na elastycznych sprzęgłach pneumatycznych – interesuje nas ich rozwój, badania z nimi związane oraz ich zastosowanie w drgających skrętnie systemach mechanicznych (TOMS). Ich podstawową zaletą jest fakt, iż zmiana ciśnienia czynnika gazowego w przestrzeni kompresji powoduje zmianę dynamicznej sztywności skrętnej i w rezultacie zmianę częstotliwości własnej systemu mechanicznego. Fakt ten jest wykorzystywany w tuningu systemów mechanicznych, szczególnie podczas pracy urządzenia, a zatem istotna jest wiedza dotyczaca charakteru efektów przejściowych przy zmianach ciśnienia w sprzęgle. Niniejszy artykuł stanowi prezentację i ocenę zmierzonych procesów efektów przejęciowych w przypadku szybkiej i wolnej zmiany cięnienia powietrza w pneumatycznym sprzęgle, zastosowanym szczególnie w TOMS.
EN
For achievement of the goal to decrease, eventually eliminate the dangerous torsional oscillations, it is necessary any torsionally oscillating mechanical system to preliminary tune. The expression “tuning of mechanical system” means a suitable adjustment of dynamic properties, especially of dynamic torsional stiffness of flexible shaft clutch to dynamic of given system. Via application of pneumatic tuners of torsional oscillations developed by us it is possible to realize a change of their dynamic stiffness by a change of a pressure of a gaseous medium either during non-working or during working regime of given mechanical systems. Based on this, a two ways of tuning of torsionally oscillating mechanical systems are suggested: • tuning of the torsionally oscillating mechanical systems in non-working regime, • tuning of the torsionally oscillating mechanical systems in stabile state. The aim of the submitted paper is to present of both ways of mechanical systems tuning, via application of the pneumatic tuners of torsional oscillations.
PL
Aby osiągnąć cel, którym jest zmniejszenie, a w efekcie końcowym eliminacją niebezpiecznych oscylacji skrętnych, konieczne jest ustawienie wstępne każdego drgającego skrętnie systemu mechanicznego. Poprzez „ustawienie mechanicznego systemu” rozumie się odpowiednie dostosowanie dynamicznych właściwości, szczególnie dynamicznej sztywności skrętnej elastycznego sprzęgła, do dynamiki danego systemu. Poprzez zastosowanie pneumatycznych tunerów drgań skrętnych opracowanych przez nas możliwa jest realizacja zmian w sztywności dynamicznej za pomocą zmiany ciśnienia czynnika gazowego albo podczas stanu spoczynku lub stanu pracy urządzenia dla danego systemu mechanicznego. Na tej podstawie sugeruje się dwa sposoby tuningu drgających skrętnie systemów mechanicznych: • tuning drgających skrętnie systemów mechanicznych w stanie spoczynku urządzeń, • tuning w stanie stabilnym. Celem przedłożonej pracy jest prezentacja obu sposobów tuningu mechanicznych systemów z użyciem pneumatycznych tunerów dla drgań skrętnych.
9
Content available remote Significant advantages of flexible couplings with pneumatic-flexible elements
EN
The effort of every designer is to reduce the size of the torsional vibration in any mechanical system. Currently this problem is largely ensured through appropriate adjustment of dynamic properties of flexible shaft couplings dynamics of the system. Instability of dynamic properties simultaneousły applied flexible couplings,due to ageing and fatigue of their elastic elements, causing detuning mechanical system. Taking into account this fact, we propose to appły the mechanical systems in new developing pneumatic couplings, which during operation do not lose their original performance properties and have a positive impact on the operation of the system.
PL
Dążeniem każdego projektanta urządzeń jest zmniejszenie występujących drgań skrętnych, niekorzystnie wpływających na układ mechaniczny. Problem ten w znacznym stopniu można rozwiązać, stosując sprzęgła elastyczne z odpowiednio dobieranymi parametrami. Wykorzystywane w nich materiały sprężyste z powodu starzenia i zmęczenia zmieniają swoje własności, co powoduje przestrojenie układu mechanicznego. Biorąc ten fakt pod uwagę, proponuje się zastosowanie w systemach mechanicznych nowych, podatnych sprzęgieł pneumatycznych, które podczas eksploatacji nie tracą swoich pierwotnych charakterystyk i mają pozytywny wpływ na działanie układu mechanicznego.
10
Content available Pneumatic flexible shaft couplings
EN
Main effort of every design engineer is reduction of torsional oscillation in any mechanical system. At present this problem can be solved by means of a suitable modification of dynamic properties of flexible shaft couplings according to dynamics in the given systems. But the dynamic properties of nowadays-applied flexible couplings are not unchangeable because of aging and fatigue processes occurring in flexible coupling elements. Result of this fact causes detuning of mechanical system. Taking into consideration the above-mentioned situation, we suggest for mechanical systems application of a newly developed pneumatic couplings that have constant characteristic features during the whole current operation and thus they have a positive influence on the system running.
PL
Głównym zadaniem inżyniera konstruktora układów napędowych jest takie zaprojektowanie tego układu, aby poziom drań skrętnych generowany przez zmienny moment obrotowy był jak najmniejszy. Problem ten może być rozwiązany przez zastosowanie sprzęgła podatnego o odpowiednich własnościach sprężysto-tłumiących, umożliwiających redukcję drgań skrętnych układu napędowego. Obecnie stosowane sprzęgła podatne posiadają niezmienne charakterystyki, które nie umożliwiają dostosowania się do danego układu napędowego. W artykule przedstawiono budowę i badania sprzęgła pneumatycznego, umożliwiającego dostosowanie charakterystyki do pracy układu napędowego.
11
Content available remote Optimization of torsional systems with self-regulated pneumatic clutches
EN
In this paper possibilities of optimization of two torsional mechanical systems with one and two differential pneumatic clutches with self-regulation are shown. The systems are excited by harmonic components of the periodic moment caused by an engine. The advantage of the differential pneumatic clutch lies in the fact that its torsional stiffness can be controlled by the pressure of a gas medium in it. Optimization of such systems enables not only minimization of vibrations and dynamic effects but also avoiding resonance regimes in relatively wide frequency intervals (speeds of rotation of the system). As objective function the mean total amplitude of relative vibration is used. The constraints on the amplitudes of dynamic moments and also anti-resonance constraints are considered.
PL
W ostatnim czasie pojawiło się wiele ciekawych zastosowań siłowników fałdowych, nie zawsze jako elementów napędowych. Artykuł dotyczy jednej z aplikacji - sprzęgła pneumatycznego. Układy mechaniczne z silnikami spalinowymi, sprężarkami, pompami i wentylatorami możemy charakteryzować jako układy mechaniczne z drganiem skrętnym. Drgania skrętne powstają na elementach przenoszących moment obrotowy. Wyjątkowo wysokie wartości amplitudy tych drgań występują w układach z maszynami tłokowymi. Związane z tym dodatkowe obciążenia dynamiczne wpływają w znacznym stopniu na trwałość głównych elementów układu.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono konstrukcję elastycznego sprzęgła pneumatycznego i jego zalety, które wynikają z możliwości kształtowania charakterystyki przenoszenia obciążeń zmiennych cyklicznie. Część druga poświęcona jest możliwości zastosowania w takim sprzęgle układu autoregulacji, zmieniającego charakterystykę sprzęgła w czasie jego pracy w zależności od przenoszonego obciążenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.