Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprinkler irrigation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents results of a controlled field experiment with sprinkler irrigation of winter oilseed rape (Latin name) cv. Arsenal F1 Linagrain and winter wheat (Latin name) cv. Franz, conducted in the vegetation season of 2016 (dry in terms of the recorded precipitation total) on a family farm in Kobylata, the Kłodawa commune, the Wielkopolskie Province. Water requirement observed as early as April was balanced by sprinkler irrigation in seasonal application rates ranging from 75 mm (rape) to 105 mm (wheat). Sprinkling of winter rape was the factor having a highly significant effect on seed yield volume, on average from 4 plots amounting to 4.1 t·ha-1 and by 17.4% greater than the yield harvested in the non-irrigated plots (control) - of 0.6 t·ha-1. Winter wheat, at the application of sprinkler irrigation, also produced greater yields (by 24%) in comparison to the non-irrigated plots. Mean grain yield of wheat in the irrigated plots was by 1.9 t·ha-1 greater. Advisability of irrigation, apart from higher yielding, may also be indicated by water use efficiency in these crops. Every mm of sprinkled water caused an increase in of rape by 7.9 kg, while in wheat by 17.8 kg.
EN
The aim of the research was the evaluation of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on some selected features of the quality of malt and wort from ‘Marthe’ and ‘Mauritia’ malting barley grains. The field experiment was carried out in the years 2010-2012 at the Research Station of the University of Science and Technology in Mochełek near Bydgoszcz. As a result of 3-year field experiment and laboratory test of grain, malt and wort, it was found that introducing sprinkler irrigation into the production process of malting barley is a step justified by the obtained quality effects. It was found that in the case of irrigated malting barley cultivations nitrogen fertilization at the rate of 30 kg·ha-1 provides (in relation to control, non-irrigated treatment) the highest values of such parameters as weight of the technical barley crops, content of protein, extractivity of Pilsen type malt, amount of obtained wort and simplified mashing efficiency. The combination of sprinkler irrigation of malting barley plants with their nitrogen fertilization at the increased rates of 60 and 90 kg·ha-1, resulted in the following effect – high mass of the usable grain of crops remained but their quality deteriorated. Malt produced from malting barley fertilized with nitrogen at the rates of 60 and 90 kg·ha-1, in spite of applied sprinkler irrigation, was characterized by unacceptable – from the technological point of view - increased content of protein in malt in the amount of over 11.5% d.m., as well as huge decrease in malt extractivity (even by 2%) and lower, simplified mashing efficiency (below 70%).
EN
To evaluate the economic efficiency of irrigation in corn cultivated for grain, production effects were used, which were obtained from studies conducted by researcher team from the Department of Land Reclamation and Agrometeorology at the Experiment Station of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz in 2005-2016. The research covered the effect of irrigation on yielding of the crop. Economic efficiency calculations were made using the direct surplus increase calculation method. In each variant irrigation enhanced production effects. It was not always economically justified, however. The irrigation costs (for drip and sprinkler irrigation systems) per hectare were decreasing with an increase in acreage. Applying drip irrigation was economically unjustified in moist years and on average in the multi-year period. In the years with dry and average precipitation conditions the direct surplus was positive, except for irrigation of 1 ha. As for the sprinkler-irrigation system, a lack of economic efficiency was reported in moist years, whereas in dry and average years as well as on average in the multi-year period, except for 1 hectare acreage, corn sprinkler-irrigation was economically justified.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect and interaction of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the grain yield and baking value of ‘Monsun’ spring wheat cultivar grown in light compacted soil. A field experiment was performed in 2013-2014 in an experimental field of the Department of Land Improvement and Agrometeorology, the UTP University of Science and Technology, at Mochełek, in the vicinity of Bydgoszcz. It was found that sprinkler irrigation significantly increased the spring wheat grain yield. The grain from sprinkler-irrigated stands demonstrated greater plumpness; it contained significantly less protein and gluten and showed a lower sedimentation value, as compared with the grain of non-sprinkler-irrigated plants. However, the protein yield produced under sprinkler irrigation conditions was on average 11% higher, compared to the control conditions. The effect of nitrogen fertilisation on the spring wheat grain yield and quality corre¬spond to earlier findings. Similarly to other research reports, a regular yield increase and enhanced quality of baking features along with an increase in the nitrogen rate were identified. Considering the quantitative and baking features of the grain yield, it was found that the optima nitrogen fertilisation rate in ‘Monsun’ spring wheat, in both water variants, was 180 kg.ha-1 (pre-sowing 120 kg .ha-1 and top dressing 60 kg ha-1).
PL
W pracy zaprezentowano ocenę ekonomiczno-finansowej efektywności deszczownianego nawadniania ogórków w produkcyjnym gospodarstwie ogrodniczym. Ocena ta została przeprowadzona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Jej podstawą były wyniki badań parametrów istotnych w rachunku efektywności (m.in. zwyżki plonów i przychodów ze sprzedaży ogórków na skutek nawodnień, kosztów zakupu i eksploatacji deszczowni). Badania wykazały, że zwyżka plonów na skutek nawodnień w latach badań wynosiła od 3,0 do 9,1 t•ha-1 (średnia 6,6 t•ha-1), a produktywność nawodnień, mierzona zwyżką plonów na m3 wody, w granicach 6,0‒19,2 kg (średnia 14,5 kg). Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z nawodnień (FRR) wyniosła 63%, finansowa aktualna wartość netto (FNPV) w warunkach stopy dyskontowej r = 6% równa się 21,8 tys. zł, wskaźnik FBCR = 1,64, a czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wyniósł 1,5 roku. Wskaźniki te dowodzą, że nawadnianie ogórków jest ekonomicznie uzasadnione.
EN
The paper presents an assessment of the economic and financial efficiency of sprinkler irrigation of cucumbers in vegetable farm production. This assessment was carried out using the discounted cash flow method (DCF). The base of calculation was the results of research parameters which are important in the statement efficiency (including increases in yields and revenues from the sale of cucumbers as a result of irrigation, the capital expenditures and operating costs of irrigation). Studies have shown that increases yields through irrigation in the study ranged from 3.0 to 9.1 t∙ha-1 (average 6.6 t∙ha-1) and the productivity of irrigation measured rise in the yields per m3 of water was in the range 6.0‒19.2 kg (mean 14.5 kg). The financial internal rate of return (FRR) was 63%, financial net present value (FNPV) under the discount rate r = 6% equals 21.8 thousand PLN, FBCR = 1.64, and the payback time was 1.5 years. These indicator shows that irrigation cucumber is economically justified.
EN
CropSyst (Cropping Systems Simulation) is used as an analytic tool for studying irrigation water management to increase wheat productivity. Therefore, two field experiments were conducted to 1) calibrate CropSyst model for wheat grown under sprinkler and drip irrigation systems, 2) to use the simulation results to analyse the relationship between applied irrigation amount and the resulted yield and 3) to simulate the effect of saving irrigation water on wheat yield. Drip irrigation system in three treatments (100%, 75% and 50% of crop evapotranspiration – ETc) and under sprinkler irrigation system in five treatments (100%, 80%, 60%, 40%, and 20% of ETc) were imposed on these experiments. Results using CropSyst calibration revealed that results of using CropSyst calibration revealed that the model was able to predict wheat grain and biological yield, with high degree of accuracy. Using 100% ETc under drip system resulted in very low water stress index (WSI = 0.008), whereas using 100% ETc sprinkler system resulted in WSI = 0.1, which proved that application of 100% ETc enough to ensure high yield. The rest of deficit irrigation treatments resulted in high yield losses. Simulation of application of 90% ETc not only reduced yield losses to either irrigation system, but also increased land and water productivity. Thus, it can be recommended to apply irrigation water to wheat equal to 90% ETc to save on the applied water and increase water productivity.
PL
CrosSyst (ang. Cropping Systems Simulation) wykorzystano jako narzędzie analityczne do zarządzania wodą do nawodnień w celu zwiększenia produktywności pszenicy. Przeprowadzono dwa eksperymenty terenowe w celu: 1) kalibracji modelu CropSyst w odniesieniu do pszenicy uprawianej w warunkach nawodnień deszczownianych i kroplowych, 2) zastosowania wyników symulacji do analizy zależności między wielkością nawodnień a plonem i 3) symulacji wpływu oszczędności wody użytej do nawodnień na plon pszenicy. W eksperymentach zastosowano trzy warianty nawodnień kroplowych (100%, 75% i 50% ewapotranspiracji – ETc) i pięć wariantów nawadniania deszczownianego (100%, 80%, 60%, 40% i 20% ETc). Wyniki kalibracji wykazały, że wartość RMSE wynosiła 0,03 i 0,14 t·ha–1 odpowiednio dla ziarna i biomasy. Model umożliwiał symulację dobowego stresu wodnego w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. W wariancie 90% ETc nie tylko stwierdzono zmniejszenie strat plonu w każdym z systemów nawodnień, ale także zwiększenie produktywności wody. Dlatego można zalecić stosowanie dawki 90% ETc w celu oszczędności wody i zwiększenia jej produktywności.
PL
Badania prowadzono latach 2008-2010 na łące trwałej położonej na glebie mineralnej, zaliczanej do czarnej ziemi zdegradowanej. Prowadzono trzykośny system użytkowania. Celem pracy było rozpoznanie wpływu nawożenia oraz uwilgotnienia gleby na plonowanie runi łąkowej oraz masę korzeni zlokalizowanych w górnych warstwach gleby łąki. Wilgotność na obiektach deszczowanych utrzymywano na poziomie 60-100% PPW, stosując deszczowanie. W każdym pokosie określano plony runi, a jesienią w 2008 i 2010 r. biomasę korzeni. Próbki gleby o objętości 0,5 dm³ do oznaczania masy korzeniowej pobierano z górnych warstw profilu glebowego 0-10 i 10-20 cm, i po wypłukaniu oraz wysuszeniu ważono. Masę korzeniową oraz plony runi łąkowej poddano ocenie statystycznej. Zwiększenie dawki azotu powyżej 60 kg·ha-¹ powodowało istotny wzrost plonowania runi łąkowej. Nawodnienie nie zawsze dawało wyraźny efekt w postaci wzrostu plonowania, co było związane z wysoką sumą opadów atmosferycznych, które w 2010 r. spowodowały wyższe plony na niektórych obiektach bez nawodnień w stosunku do obiektów nawadnianych. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu nawożenia na masę korzeni. Ilość masy korzeniowej w warstwie gleby 0-10 cm z obiektów nienawadnianych była większa w porównaniu z obiektami nawadnianymi, a w warstwie 10-20 cm obserwowano tendencję odwrotną.
EN
The study was carried out in the years 2008-2010 on permanent grassland situated on mineral soil classified as degraded black soil. The vegetation was cut three times a year (season). The aim of the study was to recognise the impact of fertilisation and soil moisture on the yield of meadow sward plants and root mass in the upper soil layer. Soil moisture was maintained at a level of 60-100 of field water capacity by sprinkler irrigation. Yields of the sward were measured in each swath and root mass was determined in autumn 2008 and 2010. Soil samples of 0.5 dm³ volume were collected from the top layer of soil profiles (0-10 and 10-20 cm) to examine the root mass. Samples were rinsed, dried and weighed. Root mass and yields of meadow sward were subjected to statistical analysis. Increase of N dose above 60 kg·ha-¹ significantly increased sward yield. Irrigation had no clear effect on yield. This was a result of unusually high precipitation in 2010 that increased the yields in some not irrigated experimental fields. The influence of fertilisation on root mass was not found. Root mass in the 0-10 cm layer from not irrigated fields was larger than that in irrigated fields. In the 10-20 cm soil layer the opposite trend was observed.
EN
Field experiments were carried out in 2005 and 2006 at two localities: Lipnik near Stargard Szczeciński and Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The experiments were designed by split-plot method in 3 replications. Two factors were considered: irrigation (control, sprinkler irrigation) and nitrogen fertilization (0, 40, 80 and 120 kg N ha-1). Yields of non-irrigated true millet grown on the soil of the V quality class dependent on rainfall amount during the vegetation period. Lower yields (1.46 t ha-1) were noted in the year characterized by lower rainfall (161 mm from May 1 to August 31). Higher yields (2.45 t ha-1) were obtained in the year with higher rainfall (229 mm). Water needs of true millet during the vegetation period (May-August), estimated as optimal rainfall according to Klatt and Press, were higher on the very light soil (V quality class) at Kruszyn Krajeński (278mm and 294 mm, respectively) than those - on the light soil (IVb quality class) at Lipnik (260 and 256 mm, respectively). Highest rainfall deficiency during the vegetation period of true millet - estimated as a difference between optimal rainfall according to Klatt and Press for a particular month and the rainfall total in this month - was noted in July. Production results of irrigation dependent on the soil complex. Sprinkler irrigation significantly increased grain yields of true millet cv. ‘Jagna’ by 1.9 t ha-1 (97%) on the very light soil (Kruszyn Krajeński). Under conditions of the light soil (Lipnik) sprinkler irrigation increased the grain yield by 0.6 t ha-1 (17%). Under conditions of sprinkler irrigation, increased nitrogen fertilization doses (from 0 to 120 kg N ha-1) caused a significant grain yield increase of true millet to the amount 4.53 t ha-1 and 4.07 t ha-1, on the soil of the V quality class and that of IVb quality class, respectively.
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005 i 2006 w dwóch miejscowościach: Lipniku, koło Stargardu Szczecińskiego (gleba klasy bonitacyjnej IVb, kompleks przydatności rolniczej żytni dobry), i Kruszynie Krajeńskim, koło Bydgoszczy (gleba klasy bonitacyjnej V, kompleks przydatności rolniczej żytni słaby. Doświadczenia założono w układzie zależnym „split-plot” w 3 powtórzeniach. Badano dwa czynniki: nawadnianie (kontrola, deszczowanie) i nawożenie azotem (0, 40, 80 i 120 kg N·ha-1). Plony prosa uprawianego na glebie klasy V bez nawadniania zależały od ilości opadów w okresie wegetacji. Mniejsze plony (1.46 t·ha-1) zanotowano w roku o niższych opadach (161 mm od 1 maja do 31 sierpnia). Większe plony (2,45 t·ha-1) otrzymano w roku z wyższymi opadami (229 mm). Potrzeby wodne prosa w okresie wegetacji (maj - sierpień), oszacowane jako tzw. opady optymalne według Klatta i Pressa, były większe na glebie bardzo lekkiej (V klasa) w Kruszynie Krajeńskim (wynosząc odpowiednio 278 i 294 mm) niż policzone dla gleby lekkiej (klasa IVb) w Lipniku (odpowiednio 260 i 256 mm). Najwyższe niedobory opadów w okresie wegetacji prosa, policzone jako różnica pomiędzy opadami optymalnymi według Klatta i Pressa dla określonego miesiąca a sumą opadów rzeczywistych, zanotowano w lipcu. Efekty produkcyjne nawadniania zależały od kompleksu glebowego. Deszczowanie istotnie zwiększyło plony ziarna prosa odmiany ‘Jagna’ o 1,9 t·ha-1 (97%) na glebie bardzo lekkiej (Kruszyn Krajeński). W warunkach gleby lekkiej (Lipnik) deszczowanie zwiększyło plony ziarna o 0,6 t·ha-1 (17%). Wzrastające dawki nawożenia azotowego (od 0 do 120 kg N·ha-1) spowodowały (w warunkach deszczowania) istotny przyrost plonu ziarna prosa do poziomu 4,53 t·ha-1 na glebie V klasy i 4,07 t·ha-1na glebie klasy IVb.
PL
W pracy dokonano syntetycznej analizy wyników wieloletnich (1987-2003) ścisłych eksperymentów polowych z deszczowaniem jęczmienia jarego na luźnej glebie piaszczystej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Badania na glebie o małej retencji wodnej i braku możliwości podsiąku umożliwiły bezpośrednią identyfikację skutków występowania posuchy na podstawie spadków plonowania jęczmienia jarego, którego zapotrzebowanie na wodę było pokrywane niemal wyłącznie przez bieżące opady atmosferyczne. Oceniono również możliwość eliminowania skutków występowania okresów posusznych w wyniku stosowania nawodnień deszczownianych. Uzyskane bardzo duże efekty deszczowania, które zależały w istotny sposób od nasilenia posuchy, powinny być brane pod uwagę w programowaniu nawodnień, ze względu na ich znaczenie dla poprawy wskaźników wydajności, jakości i stabilności produkcji roślinnej na glebach lekkich i bardzo lekkich.
EN
A synthetic analysis of results from long-term field trials (1987-2003) on sprinkler irrigation of spring barley on a loose sandy soil at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz was made in the paper. Realization of experiments on the soil of characterized by low water retention and the lack of infiltration afforded possibilities for direct identification of the results of drought occurrence on the basis of decreases in yields of spring barley which water requirements were covered almost only by current rainfall. Possibility for elimination of the results of drought occurrence due to sprinkler irrigation. Very large results of sprinkler irrigation which were significantly dependent on the degree of drought intensity, can be taken into consideration in irrigation programming because of their importance for improvement of productivity indices, quality and stability of plant production on the light soils and the very light soils.
PL
W pracy badano wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plon oraz zawartość azotanów w kłębach ziemniaka odmiany ‘Mila’ uprawianego na glebie bardzo lekkiej. Im wyższe były opady w lipcu i sierpniu, tym wyższe były plony bulw na poletkach kontrolnych (bez nawadniania). Deszczowanie istotnie zwiększyło plony o 14,8 t ha-1 (98 %). Wraz ze wzrostem opadów w okresie lipiec-sierpień malała – niezależnie od nawożenia azotem - zawartość azotanów w bulwach ziemniaka uprawianego na poletkach nie nawadnianych. Deszczowanie istotnie zmniejszyło zawartość azotanów w bulwach ziemniaka. Przeciętna zawartość azotanów w świeżej masie bulw ziemniaka uprawianego w warunkach nawodnień była niższa od dopuszczalnych norm. Wyższa dawka azotu istotnie zwiększyła poziom azotanów w ziemniakach.
EN
The paper presents the results of a study on the effect of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on yield and nitrate content in tubers of potato cv. ‘Mila’ grown on very light soil. in 1994-1998. The higher was the amount of rainfall in July and August, the higher yields of tubers were obtained on control plots (without irrigation). Sprinkler irrigation significantly increased the yields (by 14.8 t ha-1 - 98 %). The higher was the amount of rainfall in July and August, the lower was the nitrate content in tubers of potatoes grown on non-irrigated plots, irrespectively of nitrogen fertilization. Sprinkler irrigation significantly decreased the nitrate content in potato tubers. Mean nitrate content in the fresh mass of potato cultivated under irrigation was lower than the allowable standard. Higher nitrogen rate significantly increased the nitrate content.
PL
Celem pojętych badań było poznanie wpływu deszczowania i nawożenia azotem na plon bulw ziemniaka odmiany ‘Triada’ oraz na jego wartość technologiczną i przechowalniczą. Doświadczenie polowe przeprowadzono na glebie bardzo lekkiej w Kruszynie Kraj. koło Bydgoszczy w latach 2001-2003. Stwierdzono, że we wszystkich latach nawadnianie istotnie zwiększało plon bulw ziemniaka, cechujących się niższą zawartością suchej masy, skrobi i cukrów. Pod wpływem wyższej dawki azotu wystąpiła tendencja do spadku zawartości suchej masy, skrobi i cukrów. Przechowywanie ziemniaków istotnie różnicowało w stosunku do stanu świeżego zawartość wszystkich badanych składników w bulwach ziemniaka, przy czym poziom suchej masy, skrobi oraz witaminy C obniżał się, natomiast sumy cukrów i cukrów redukujących - wzrastał.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on tuber yield of cv. ‘Triada’ potato, as well as its technological and storage value. The experiments were carried out on very light soil at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz in 2001-2003. It was found that irrigation significantly increased potato yield characterized by lower content of dry matter and starch. The higher nitrogen dose caused a tendency for decreasing the dry matter, starch and vitamin C content in tubers whereas the content of total sugar and reducing sugars increased. Cold storage of potatoes caused differentiation of the components.
12
Content available remote Rola czynnika wodnego w kształtowaniu jakości plonów pszenicy jarej
PL
Pracę przygotowano na podstawie wyników wieloletniego (1987-2000), ścisłego eksperymentu polowego z deszczowaniem pszenicy jarej, przeprowadzonego na glebie piaszczystej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Stosując analizę korelacji i regresji, uzależniono wskaźniki jakości plonu ziarna od czynnika wodnego, charakteryzowanego przez sumę opadów naturalnych i z deszczowania, stopień pokrycia potrzeb wodnych wyznaczonych pośrednio według formuły Grabarczyka oraz wskaźnik standaryzowanego opadu SPI. Obliczenia przeprowadzono, biorąc pod uwagę cały okres wegetacji pszenicy jarej oraz okres jej wzmożonego zapotrzebowania na wodę. Stwierdzono istotne zależności między badanymi zmiennymi, które przedstawiono za pomocą funkcji liniowych i wielomianowych. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że zastosowane w badaniach wskaźniki charakteryzujące zmienność czasową czynnika wodnego mogą znaleźć zastosowanie w tworzeniu modeli prognozujących jakość plonu pszenicy jarej.
EN
The paper is based on results of a long-term field experiment (1987–2000) on sprinkler irrigation of spring wheat carried out on a sandy soil at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. Using correlation and regression analysis, the quality indicators of wheat yield were related to water factor expressed by the sum of rainfall and irrigation, by the coverage of water Leeds estimated according to the Grabarczyk’s formula and by the Standardized Precipitation Index. Calculations were made for the whole vegetation period of spring wheat and for the period of enhanced water needs of this species. Significant relationships among tested variables were found. These relationships are presented with linear and polynomial function. It is concluded that the indices representing temporal variability of the water factor can be useful in models to predict the quality of spring wheat yield.
PL
W latach 1991–2000 badano efekty produkcyjne zastosowania nawadniania kroplowego i deszczownianego w uprawie wybranych warzyw na glebie bardzo lekkiej o małej pojemności wodnej. Przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z następującymi gatunkami roślin warzywnych: burak ćwikłowy, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna (odmiana botaniczna cukinia), fasola szparagowa, marchew jadalna, rzodkiewka, sałata krucha. Jednostkowa efektywność zastosowania wody była większa w nawodnieniach kroplowych niż w deszczownianych. Większą efektywność stosowania wody w nawodnieniach deszczownianych i kroplowych stwierdzono w latach z mniejszymi opadami w okresie wegetacji. Reakcja poszczególnych odmian uprawnych warzyw na nawadnianie była niejednakowa. Największą jednostkową efektywność działania wody dostarczanej systemem kroplowym stwierdzono w uprawie następujących gatunków i odmian warzyw: rzodkiewki – Krakowianka, cukinii – Astra i dyni – Melonowa Żółta.
EN
Productive results of drip irrigation and sprinkler irrigation in cultivation of some vegetables on a very light soil characterized by limited water capacity were studied between 1991 and 2000. Field experiments on the following vegetable species were carried out: red beet, carrot, snap bean, squash, zucchini, iceberg lettuce, radish. Unit water use efficiency of drip irrigation was higher as compared with sprinkler irrigation. Water use efficiency was higher in years characterized by lower rainfall during the vegetation period than that of years with higher precipitation in the growing season. Response of particular vegetable cultivars to irrigation was different. The highest unit water efficiency from drip irrigation was found for the following cultivars: Krakowianka (radish), Astra (zucchini) and Melonowa Żółta (squash).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.