Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawozdawczość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami za 2019 r. po raz pierwszy jest realizowana elektronicznie. Tymczasem użytkownicy nadal zgłaszają swoje uwagi do funkcjonowania systemu BDO, dostrzegając też jego mankamenty. Na ile ich obawy są uzasadnione? I czy BDO rzeczywiście działa jako narzędzie walki z szarą strefą?
PL
Celem artykułu jest analiza zakresu opisowych raportów o wpływie jednostki na środowisko naturalne. Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: • jaką funkcje pełni sprawozdanie z działalności? • jakie regulacje określają zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu z działalności? • jakie informacje w sprawozdaniach z działalności ujawniają jednostki o potencjalnie silnym wpływie na środowisko naturalne? • czy sposób prezentacji informacji o wpływie jednostki na środowisko naturalne w sprawozdaniach z działalności sprzyja ich porównywalności międzypodmiotowej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w kolejnych częściach opracowania. Metody badawcze stosowane w niniejszym tekście są dostosowane do jego struktury. W części wprowadzającej, poświęconej charakterystyce sprawozdania z działalności i przepisom, posłużono się przede wszystkim metodą studiów literaturowych oraz metodą analizy aktów prawnych. W części empirycznej zastosowano podejście indukcyjne, przejawiające się w tym przypadku uogólnieniem wniosków dotyczących informacji środowiskowych na podstawie sprawozdań z działalności wybranych jednostek.
EN
The purpose of this article is to analyze the environmental information in the management commentary selected entities listed on the Stock Exchange in Warsaw. The empirical part is preceded by a short characterization of management commentary and the integrated annual report. The main conclusion in empirical part is the lack of comparability of information on the impact of economic activity on the environment and prevailing descriptive information.
PL
W ostatnim numerze miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja omówione zostały podstawowe dokumenty, które powinny być na bieżąco opracowywane w zakresie gospodarki odpadami – Karty Przekazania Odpadu oraz Karty Ewidencji Odpadu. Na podstawie ww. dokumentów (w szczególności KEO) należy składać do marszałka województwa roczne sprawozdania tzw. odpadowe (sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami).
EN
Gekko software is designed to keep reporting in organic farms, which is required by supervising institutions. The program enables collection in its base, data, which are required from a farmer and additional information as well. Based on these data, reports and lists are generated in the program. However, beside standard lists, the software enables programming by a user his calculations. These calculations enable generating unpredicted lists in a standard version of the software. Gekko software was developed within the National Centre for Research and Development (NCBiR ) project No NR 12-0165-10/2010 titled "Innovative influence of technology and information manage-ment supporting system on production efficiency in organic farms."
PL
Program Gekko przeznaczony jest do prowadzenia w gospodarstwach ekologicznych sprawozdawczości wymaganej przez instytucje nadzorujące. Program umożliwia gromadzenie w swojej bazie, danych wymaganych od rolnika, a także informacji dodatkowych. Na podstawie tych danych generowane są w programie raporty i zestawienia. Jednak poza standardowymi zestawieniami, program umożliwia programowanie przez użytkownika własnych obliczeń. Te obliczenia umożliwiają wygenerowanie zestawień nieprzewidzianych w standardowej wersji oprogramowania. Program Gekko opracowany został w ramach projektu NCBiR Nr NR12-0165-10 pt.: „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”.
PL
Artykuł 9n Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 - u.c.p.g.) dotyczy sprawozdawczości. Zakłada on, że każdy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
PL
Wypracowanie przejrzystych i jednolitych procedur w zakresie sprawozdawczości o wypadkach stanowi jeden z kluczowych elementów sprawnego systemu zarządzania środkami bojowymi. W ostatnich latach na arenie międzynarodowej podjęto szereg działań mających na celu wypracowanie wspólnego systemu standardów dotyczących prowadzenia postępowania powypadkowego oraz informacyjnego w wymienionym zakresie. Artykuł prezentuje aktualny stan uregulowań prawnomiędzynarodowych, dotyczących sprawozdawczości o wypadkach z udziałem środków bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Organizacji Narodów Zjednoczonych.
EN
This paper focuses on international regulations concerning the reporting and investigation process of munitions accidents. It underlines the importance of safety management of ammunition stockpiles and presents a detailed study of International Ammunition Technical Guidelines developed by the United Nations.
PL
Realizatorzy projektu badawczo-rozwojowego postanowili przygotować aplikację umożliwiającą prowadzenie w formie elektronicznej, sprawozdawczości wymaganej przez jednostki certyfikujące. Projekt takiej aplikacji opracowany zostanie w ramach projektu NCBiR Nr NR12-0165-10/2010 pt.: "Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych". W niniejszym artykule przedstawiono założenia do projektu takiej aplikacji.
EN
Producers of research-development projects decided to prepare an application programme, which would enable maintenance of reporting in electronic form required by certification bodies. The design of such application programme will be prepared within the National Centre for Research and Development (NCBiR) project No NR12-0165-10/2010 titled: "Innovative influence of technology and information management supporting system on production efficiency in ecological farms". The article herein presents assumptions for design of such application programme.
PL
Wśród wymagań nałożonych na podmioty ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym znajduje się grupa obowiązków odnoszących się do sprawozdawczości. Rzetelność przesyłanych sprawozdań ma duże znaczenie, gdyż są wykorzystywane przez GIOŚ do analizowania poprawności działania systemu gospodarowania zużytym sprzętem.
PL
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym realizuje jedną z podstawowych zasad gospodarki odpadami, a mianowicie zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jest on odpowiedzialny nie tylko za odpady powstające w trakcie procesu produkcyjnego, ale również za odpady, które powstaną z produktów przez niego wytworzonych, po zakończeniu ich użytkowania.
PL
W związku z wprowadzoną w Polsce odpowiedzialnością przedsiębiorców za odpady opakowaniowe pojawiło się wiele wątpliwości związanych z interpretacją pojęcia "opakowanie" oraz ustaleniem ich masy podlegającej obowiązkowi odzysku i recyklingu. Ułatwieniem w rozwiązywaniu takich problemów mogą być definicje zawarte w aktach prawnych oraz normatywnych, przywołane w poniższym tekście.
PL
Aby ocenić zachowanie się wytwórców olejów odpadowych, należy powołać się na przepisy wprowadzonego i obowiązującego w kraju prawa. To właśnie z uregulowań prawnych wynikają podstawowe zasady gospodarki olejami odpadowymi, które muszą być, pod groźbą sankcji karnych, przestrzegane przez wytwórców. Ustawodawca wprowadza system pozwoleń na wytwarzanie, gospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, nakłada na wytwórców obowiązek opracowania programu gospodarki odpadami, prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości.
PL
Na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano dokument pt. "Analiza funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych". Zawiera on zalety a przede wszystkim wady i co ważniejsze propozycje zmian obecnie obowiązującego systemu odzysku i recyklingu podmiotów uczestniczących w tymże systemie.
PL
Do redakcji zwrócił się jeden z naszych czytelników z prośbą o wyjaśnienie warunków, jakie musi spełnić recykler oraz jakie zezwolenia powinien posiadać, by mógł wystawiać karty przekazania odpadów dokumentujące przeprowadzenie recyklingu. O udzielenie odpowiedzi poprosiliśmy dr hab. Włodzimierza Urbaniaka.
PL
Wykonanie obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem oraz ewentualne uiszczenie opłaty produktowej związane jest ze zgłaszaniem, dokumentowaniem i rozliczaniem poszczególnych działań. Obowiązki te zostały omówione w numerze 2 "Recyklingu" (str. 8-9). Poniżej zostaną szczegółowiej przedstawione zagadnienia związane z dokumentowaniem poszczególnych czynności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.