Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sposób
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono miejsca występowania w urządzeniach elektrycznych strat mocy oraz możliwości ich ograniczenia.
EN
The places of the power loss in electrical appliances and the possibility of limiting them are presented in the article.
2
Content available Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
PL
Artykuł poświęcony został zmianom w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwsza regulacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zastąpiła ją w całości ustawa z dnia 20 marca 2009 roku. Praca prezentuje podstawowe zmiany jakie zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2015 roku. Skupiono się głównie na identyfikacji uczestników imprez masowych, sposobie sprzedaży biletów, skróconym okresie przechowywania materiału utrwalonego podczas imprezy, zmianie administratora zarządzającego danymi wprowadzanymi do systemu identyfikacji uczestników, zakresie informacji umieszczanych we wskazanym systemie, możliwości udostępniania uczestnikom miejsc stojących, obligatoryjności orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Analizie poddano aktualny stan prawny, który odniesiono do poprzedniej regulacji poprzez wyodrębnienie nowych zapisów oraz charakterystykę zmian wprowadzonych w obowiązujących dotychczas przepisach.
EN
The article was devoted to changes in the law on mass events safety. The first regulation in this area was introduced by the Act of 22 August 1997. It was entirely replaced by the Act of 20 March 2009. The paper presents the fundamental changes that were introduced by the legislator in 2015. The main focus was on identifying the participants of mass events, the way of ticket sales, the shorter periods of the storage of material recorded during the event, the change of the administrator of data entered into the participants identification system, the scope of information placed in a designated system, the possibility of making standing place available to the participants, obligatory jurisdiction by the court of the punitive measure in the form of a ban on entry to a mass event. The current legal status, which was referred to the previous regulation by separating the new provisions and the characteristics of the changes made so far in the current legislation, was analysed.
3
Content available Odwodnienia dróg, ulic i mostów
PL
Sprawny system odwodnienia zapewnia jak najszybsze i możliwie całkowite ujęcie i odprowadzenie wód opadowych spływających z dróg, mostów, poboczy, skarp oraz przyległego terenu. Współczesne systemy odwadniające powinny w miarę możliwości technicznych umożliwiać wodzie bezpośrednie wsiąkanie do gruntu, tak aby maksymalnie zbliżyć się do rozwiązań, które reguluje sama natura, zachowując równowagę pomiędzy ilością opadów a wsiąkaniem, spływem i parowaniem wody.
EN
Efficient drainage system ensures the fastest and fullest possible intake and discharge of rainwater from roads, bridges, shoulders, slopes and adjacent land. Contemporary drainage systems should, to the technologically possible extent, allow water to directly soak into ground so as to try, as much as possible, to achieve natural self-regulation solutions maintaining balance between amounts of precipitation and soaking in, flow and evaporation of water.
4
Content available remote Sposób zbrojenia wymuszonego docieraków tarczowych
PL
Ręczne zbrojenie docieraka ścierniwem może być zastosowane dla docierarki jednotarczowej, gdzie narzędzie obraca się. Czas zbrojenia jest relatywnie długi. Skuteczność i jakość tej czynności nie jest wysoka z powodu problemów z równomiernym rozmieszczeniem mikroziaren ściernych. Dodatkowym problemem jest to, że nie zachowany jest stały nacisk elementów zbrojących, co powoduje zróżnicowaną penetrację mikroziaren w powierzchnię narzędzia. Obecnie prowadzone są badania w zakresie zbrojenia maszynowego docieraków, co jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
The manual charging can be applied to a single - disk lapper, for which the tool is rotated. The charging time is relatively long. The efficiency and the quality of the charging is not very high, due to the difficulties of the uniformly distribution of the abradent micrograins. An additional problem is that the compression of the charging elements is not constant, which causes differences in the micrograin penetration of the lapping tool face. From some time, research has been done about machine surface charging. Introducing a mechanical drive should eliminate the fundamental faults of the manual charging.
EN
The algorithm and the model of the functionally-oriented method for specialized educational and intellectual systems (EI systems) automated design, based on Petri nets, are developed in the article. The example of the developed algorithm application for the real EI-system design is also given. The developed model based on Petri nets helps to identify the major states of the system synthesis process.
PL
W artykule rozpatrzono algorytm i model funkcjonalnie zorientowanej metody projektowania automatycznego specjalizowanych systemów edukacyjnych i inteligentnych (systemów EI) opartych na sieciach Petri. Przedstawiono również przykład tworzenia algorytmu aplikacji dla rzeczywistego projektowania systemu EI. Opracowano model oparty na sieci Petriego wspomagającej identyfikację głównych stanów systemu syntezy procesów
6
Content available Przegląd sposobów pomiaru pętli zwarcia
PL
W metrologii obserwuje się ciągły rozwój metod i przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarcia. Wynika to zarówno z faktu, iż pomiar impedancji pętli zwarcia bezpośrednio związany jest z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń elektrycznych, jak również z rozwoju nowych technologii.W publikacji przedstawiono rozwój sposobów pomiaru impedancji pętli zwarcia, od rozwiązań najstarszych po współcześnie stosowane.
EN
Loop impedance measuring methods in electro energetic low-voltage power supplies are still developing and evolving. The first device for examining the effectiveness of neutralization was described in 1936 by Pflier [2]. In Poland a MZU-1 device was the first device for measurements of the short circuit loop impedance produced in the fiftieth of the 20th century. Since then many methods for measuring the resistance and loop impedance of the short circuit have been developed. In Poland researches in measurements of the short-circuit loop impedance were and are led mainly at two centres for education: Gdańsk University of the Technology (Czapp, Golijanek-Jędrzejczyk, Iwicki, Musiał, Piasecki, Roskosz, Sawicki, Swędrowski, Ziółko) and Wrocław University of the Technology (Cegielski, Masny, Nawrocki, Stafiniak, Teresiak). This paper presents the development of loop impedance measuring methods, from historical perspective, from the oldest solutions to contemporary applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.