Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoina wsporna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki porównawczych badań eksperymentalnych zbrojonych i niezbrojonych ścian murowanych w skali naturalnej, wykonanych z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zbrojenie w postaci siatek: stalowych; z włókien szklanych i bazaltowych umieszczano w każdej spoinie wspornej muru. Ściany poddawano jednoczesnemu obciążeniu pionowemu przykładanemu do górnej powierzchni ściany i zwiększającemu się ugięciu konstrukcji, na której były one liniowo oparte. Nośność ścian zbrojonych była ok. 1,5 razy większa niż ścian bez zbrojenia. Wyniki badań wykazały również mniejszą wartość kątów odkształcenia ścian zbrojonych w porównaniu ze ścianami niezbrojonymi przy danym obciążeniu i ugięciu. W przypadku ścian zbrojonych powstałe zarysowania miały znacznie mniejszą szerokość. W artykule opisano również mechanizm zarysowania i zniszczenia badanych ścian.
EN
The paper presents selected results of wider comparative experimental tests on masonry walls in full-scale made of AAC masonry units. The walls were unreinforced and reinforced. The reinforcement in form of steel wire, glass and basalt fiber meshes was applied in each masonry bed joint. The walls were subjected to simultaneous incrementing vertical loads and deflection of the structure which they are supported on. The carrying capacity of reinforced walls was up to 1,5 times higher than unreinforced walls. Test results of reinforced walls showed also lower values of deformation angles in relation to the walls without reinforcement for given load and deflection of support. In case of reinforced walls, much smaller widths of the cracks were obtained. The paper describes cracking and damaging mechanism of the walls as well.
PL
Na podstawie badań własnych i dostępnych w literaturze przeanalizowano wytrzymałość muru na ściskanie pod kątem do płaszczyzny spoin wspornych. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że największy wzrost wytrzymałości obserwuje się przy miejscowym ściskaniu równolegle do płaszczyzny spoin wspornych, a najmniejszy pod kątem 45° - 65° do ich płaszczyzny.
EN
Compressive bearing capacity at angle to horizontal joints was investigated on bases on own and other research. Own research showed that biggest bearing capacity is connected with local compression parallel to horizontal joints and the lowest for angle of 45°- 65° to horizontal joints.
3
Content available Łączenie ścian. Cz.2
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Badania przeprowadzono na autorskim, zmodyfikowanym stanowisku badawczym. Łącznie przebadano trzy serie murów po trzy elementy badawcze. Ponadto zaprezentowano ustalenia normowe w zakresie, jakim jest łączenie ścian murowanych, a także przedstawiono podstawowy dostępny na rynku asortyment służący do łączenia ścian.
EN
The issue of joints in masonry walls is not well investigated. There is very little experimental research performed on this matter and the test results are hard to be compared because of a lack of unifieded testing schemes and procedures. Hence, the authors performed own tests of joints in walls made of the AAC – the most popular masonry element – with the use of steel connectors.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zasadnicze badania przeprowadzono na 12 elementach ściennych. We wszystkich ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z włókien szklanych. W sześciu modelach wykonano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych sześciu spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ukośne ściskanie zgodnie z normą ASTM E519-81. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych. Wykazano, że stosując spoinę jednostronną, wyraźnie zmniejszono wartości naprężeń rysujących i niszczących w porównaniu ze ścianą bez zbrojenia.
EN
The paper presents the results of tests of reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The main research was carried out on 12 models. All models were reinforced with truss type steel reinforcement or fiberglass geogrid. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 6 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under oblique compression in accordance with ASTM E519-81. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls. It was shown that using a one-sided bed joints a clear reduction in the value of crack and destructive stresses in relation to walls without reinforcement.
5
Content available remote Połączenia ścian murowych, podstawy teoretyczne
PL
Podczas projektowania zakłada się przestrzenną współpracę stropów oraz ścian, która wpływa na warunki stateczności oraz sztywności konstrukcji budynku. Połączenia ścian rozpatruje się nie tylko w aspekcie konstrukcyjnym, ale również pod kątem izolacyjności termicznej i akustycznej, które najczęściej absorbują najwięcej uwagi. Normy projektowania konstrukcji murowych nakazują jednak sprawdzenie nośności połączenia ścian, nie podając żadnych algorytmów obliczeniowych, a nawet procedur badawczych. Taki stan rzeczy wynika z tradycyjnego podejścia, że spełnienie warunków konstrukcyjnych zapewnia spełnienie warunków ULS. Przy stosowaniu nowoczesnych konstrukcji ścian oraz łączników sprawdzenie nośności połączenia ścian może okazać się niewystarczające, a nawet niebezpieczne. Artykuł rozpoczyna cykl publikacji poświęconych tematyce połączeń ścian, starając się wypełnić obserwowaną lukę w aktualnym stanie wiedzy. Na wstępie zaprezentowane zostaną ustalenia normowe i podstawowe poglądy w tej dziedzinie. W kolejnych publikacjach omówione zostaną wyniki badań własnych połączeń ścian murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i numeryczne modele MES.
EN
In the design process spatial co-operation of floors and walls is assumed which has an influence on the stability and stiffness of the building’s structure. Wall joints are investigated not only in the structural aspect but also in the view of their thermal and acoustic insulation, which usually focuses most of the attention. Design standards for masonry structures demand, however, that load-bearing capacity of walls joints is controlled but without providing any calculation algorithms, let alone testing procedures. This results from the commonly used assumption that conditions of structural safety are fulfilled when ULS conditions are satisfied. When modern structures of masonry walls and connectors are used, control of the load-bearing capacity of the wall joints can be insufficient or even dangerous. This paper begins a series of publications dedicated to the topic of wall joints, aiming at filling up a void in the current state of the art. This introduction presents standard recommendations and basic approaches to the matter. The following publications will discuss the original test results of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry walls joints and numerical simulations.
6
Content available remote Naprawa zarysowanych murów za pomocą zbrojenia spoin prętami stalowymi
PL
W artykule omówiono wzmacnianie zarysowanych ścian murowych za pomocą prętów stalowych rozmieszczonych w spoinach wspornych. Dokonano analizy rozkładu naprężeń pomiędzy murem i zbrojeniem, w zależności od długości zakotwienia i średnicy prętów. Bezpieczna długość zakotwienia zbrojenia po każdej stronie rysy nie powinna być mniejsza niż 100 cm.
EN
The article presents the strengthening of cracked masonry walls using steel bars placed in bed joints. Results of distribution of stresses between brick wall and steel bars depended on length of anchorage and bars’ diameter were presented. Safe anchoring length should not be smaller than about 100 cm.
7
Content available remote Badanie połączeń ścian murowych
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przeanalizowano morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia, porównano zależność obciążenie - przemieszczenie różnych typów połączeń. Uzyskane wyniki odniesiono do rezultatów otrzymanych z modelu referencyjnego z klasycznym wiązaniem murarskim. W pozostałych modelach badawczych połączenie zostało ukształtowane przy użyciu najpowszechniej stosowanych w Polsce łączników stalowych w postaci: kątowników oraz blaszek perforowanych. Wykazano różny mechanizm zarysowania i zniszczenia oraz wyraźne różnice nośności każdego typu połączenia.
EN
The paper presents original results of the tests performed on the joints of the walls made of AAC blocks. The analysis covered morphology of cracking and failure mechanism, as well as comparison of stress - strain relationship of different types of joints. The obtained results were related to the results of the reference model which was the model with classical masonry joint. In the remaining testing models the joint was made with the use of the most commonly used steel connectors in Poland applied in these joints: angle profiles and punched flat profiles. It has been shown that the joints differ in the cracking pattern and failure mechanism as well as in the load-bearing capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zginanie muru przy zniszczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych. Wyniki badań porównawczych elementów próbnych niezbrojonych i zbrojonych w spoinach wspornych siatkami stalowymi, z włókien szklanych i bazaltowych wykazały wyższą wytrzymałość na zginanie i większą rysoodporność muru w ten sposób zbrojonego i tak obciążonego. Mury zbrojone wykazywały charakter plastyczny po zarysowaniu, doznając dużych przemieszczeń poziomych i pozwalały na przenoszenie dużego obciążenia prostopadłego do ich powierzchni. W większości badań zbrojonych elementów próbnych obserwowano wzmocnienie muru zginanego, uzyskując maksymalne obciążenie w fazie po zarysowaniu.
EN
This paper presents the results of the flexural strength of masonry when plane of failure is perpendicular to the bed joints. Comparison tests of unreinforced specimens and specimens reinforced with steel wire, glass and basalt fiber grids applied in masonry bed joints showed the higher flexural strength and crack resistance of masonry reinforced in this manner and so loaded. Reinforced masonry exposed plastic character after cracking allow for large horizontal displacements and transfer the considerable loads perpendicular to their surface. The strengthening of masonry was observed in most tests of reinforced specimens leading to occurrence of the maximum load in after cracking phase.
PL
Artykuł dotyczy właściwości zbrojonych murów z betonu komórkowego. Prezentuje wyniki badań niewielkich ścian poddanych próbie ukośnego ściskania zgodnie z amerykańską normą ASTM E519-81. Zbadano 18 modeli, w których zastosowano 2 typy zbrojenia, 2 typy zapraw, 3 typy spoin wspornych i 2 typy spoin czołowych (bez lub z zaprawą). Badania wykazały m.in., że najkorzystniejszy wpływ na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie uzyskano, stosując zbrojenie w postaci kratowniczek przy nakładaniu zaprawy na powierzchnię wsporną dolnej warstwy elementów murowych i na dolną powierzchnię wsporną górnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano podwójną spoiną). Układając zbrojenie w spoinach wspornych na ułożoną wcześniej zaprawę na powierzchniach wspornych dolnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano jednostronną spoiną), zaobserwowano obniżenie wartości naprężeń rysujących i niszczących w porównaniu z elementami niezbrojonymi.
EN
In the article on the properties of reinforced AAC walls presented results of a small specimens in an attempt to diagonal compression in accordance with the American code ASTM E519-81. 18 models examined, using two types of reinforcement, two types of mortar, and 3 types of bed joints and two types of head joints (with or without mortar). Research has shown, that the most beneficial effect on cracking shear stresses and shear strength obtained using truss type reinforcement when mortar applying on the upper and down bed surfaces of units (this technology conventionally called double joints). Arranging reinforcement in the mortar applying only on the down surfaces of units (this technology conventionally called single joints) was observed a decrease the cracking and ultimate shear stress to the unreinforced specimens.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zbrojenia na wytrzymałość na ściskanie oraz moduł sprężystości muru z bloczków z betonu komórkowego. Badaniu poddano mury wzniesione na cienkiej spoinie z wypełnionymi oraz niewypełnionymi spoinami czołowymi, w których zastosowano trzy typy zbrojenia. Łącznie przebadano 12 modeli niezbrojonych i 18 modeli ze zbrojeniem, zgodnie z wytycznymi PN-EN 1052-1. Wykazano, że zastosowanie zbrojenia istotnie wpływa na wytrzymałość i odkształcalność muru.
EN
In the article research of the influence of bad joint reinforcement on the AAC masonry compressive strength and a modulus of elasticity were described. The tests of masonry samples with 3 types of reinforcement were made. Including 18 reinforced models and 12 unreinforced models were tested according to guidelines of the PN-EN 1052-1 code. The investigations showed that the reinforcement influenced on the compressive strength and deformability of wall.
11
Content available remote Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego
PL
W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego. W obu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej.
EN
In the article research tests of the adhesion of composite nets to the AAC masonry were described. A bonding of nets was analysed in the bad joints mortar and as the surface reinforcement. In both cases high values of pull out force were getting.
12
Content available remote Badania zbrojonych murów z betonu komórkowego obciążonych siłami skupionymi
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych murów z betonu komórkowego zbrojonych i bez zbrojenia, poddanych obciążeniom skupionym. Przeanalizowano dwa przypadki położenia siły: w środku i na krawędzi modelu. Jako zbrojenie zastosowano siatki z włókien szklanych układane w spoinach wspornych i mocowane do powierzchni bocznych muru. Wykorzystując analizy numeryczne, wykazano, że zastosowanie zbrojenia nie wpływa na nośność modeli, lecz ma istotny wpływ na propagację zarysowań.
EN
The article presents the results of experimental studies of AAC masonry with and without reinforcement subjected to concentrated load. Two cases of loading force positions was tested: in the middle and on the edge of the model. As reinforcement the grid of glass fibers laid in the bad joints and fixed to the side surfaces of the masonry was used. It has been shown that the use of reinforcement does not affect the load capacity of the models, but has a significant impact on the propagation of cracks.
EN
This paper examines different factors affecting mechanical properties of masonry in compression. Experimental investigations of high precision hollow calcium silicate block masonry with thin layer and general purpose mortar bed joints are presented. Characteristic compressive strength of such masonry determined by experiments was compared with the one which was established by Eurocode 6 [1] method. The analysis of the results of high precision calcium silicate block masonry investigations revealed that the values of the characteristic compressive strength of masonry with thin layer bed joints defined by EC6 method exceed the values determined by experiments made in accordance with EN 1052-1 [21]. According to the results of experimental research, some suggestions are made on how to specify the characteristic compressive strength of masonry which is produced from 1st and 2nd group hollow calcium silicate blocks with thin layer bed joints.
PL
W artykule analizowano różnego typu czynniki wpływające na właściwości mechaniczne muru ściskanego. Przedstawiono badania doświadczalne murów wykonanych z bloczków silikatowych drążonych o cienkich spoinach warstwowych. Wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie takich murów otrzymaną w badaniu porównano z metodą określania wytrzymałości podaną w Eurokodzie 6 [1]. Analiza wyników badań murów wykonanych z bloczków silikatowych wykazała, że wartości charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie takich murów określonych zgodnie z metodą podaną w EC6 mogą przekraczać wartości wytrzymałości otrzymane w wyniku badań doświadczalnych wykonanych zgodnie z normą EN 1052-1 [21]. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych przedstawiono propozycje określenia charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru który jest produkowany z 1 i 2 grupy bloków silikatowych drążonych o cienkich spoinach warstwowych.
14
Content available remote Terminologia w konstrukcjach murowych
PL
Przedstawiono wyprowadzenie wzoru ogólnego na obliczanie wytrzymałości muru ze zbrojeniem w spoinach wspornych. Wyniki obliczeń wg tego wzoru porównano z wynikami badań doświadczalnych. Na podstawie porównań wykazano, że zastosowanie wzoru zawartego w normie murowej może prowadzić do błędów. Aby poprawnie określić wytrzymałość muru zbrojonego należy wprowadzić ograniczenie granicy plastyczności stali oraz dopuszczalnego wzrostu wytrzymałości muru.
EN
The general formula to calculation of compressive strength of bed joint reinforced masonry has been shown in the paper there. Obtained results of the calculations were compared with the test data. On the basis of this comparison was shown that usage of the standards formulae in some cases can cause errors. There was shown that estimating of the masonry strength is necessary to limiting the yield point of the steel and the maximum growth of masonry strength.
18
Content available remote Mury z poziomym zbrojeniem układanym w spoinach wspornych
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań ściskanych murów ze zbrojeniem podłużnym ułożonym w spoinach wspornych. Badaniu poddano elementy próbne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej o stosunku cementu, wapna i piasku 1: 1: 6. Zbrojenie w postaci dwóch prętów gładkich i dwóch prętów spiralnych o średnicach 6 mm umieszczono w co trzeciej lub co szóstej spoinie wspornej. Otrzymane wyniki badań porównano z rezultatami uzyskanymi dla modeli niezbrojonych. Przy niskim stopniu zbrojenia stwierdzono niewielki wzrost nośności na ściskanie muru, zaś elementy badawcze z większą ilością zbrojenia wykazały spadek wytrzymałości na ściskanie. Pomiar odkształceń za pomocą tensometrów umożliwił wyznaczenie poziomu wytężenia zbrojenia w ściskanym murze wynoszącego około 0,5 granicy plastyczności dla murów o mniejszym procencie zbrojenia i 0,35 granicy plastyczności dla murów zbrojonych co 3 spoinę wsporną.
EN
The results of the investigations of compressed reinforced masonry are presented in this paper. Investigations were made on test specimens, which were executed from clay brick and cement-lime mortar on relation of cement, limes and of sand 1: 1: 6. As reinforcement two smooth roads of 6 mm in diameter in every sixth bed joint were used. Received results of investigations were compared with results obtained for models unreinforced. The investigations made it possible to determine the influence of reinforcement on compressive strength and modulus of elasticity of masonry. Besides measurement of deformations with strain gauge made it possible to delimitation the level of strain of reinforcement in compressed wall.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.