Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spieki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Azotki i borki metali przejściowych z grupy IV, V, VI układu okresowego (np. Ti, Zr, Nb, Ta) charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, takimi jak twardość, moduł Younga czy odporność na działanie wysokich temperatur. W porównaniu z tlenkami odznaczają się lepszą stabilnością chemiczną w wysokich temperaturach i odpornością na pękanie powierzchniowe. Kombinacja tych właściwości powoduje, że coraz częściej podejmowane są próby otrzymania kompozytów o osnowie borków i azotków, o jak najlepszym zagęszczeniu, do zastosowań wysokotemperaturowych oraz do pracy w warunkach zużycia ściernego. Dotychczasowe badania wykazały, że kompozyt TiN–TiB2 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami tribologicznymi w wysokich temperaturach. Niska spiekalność azotków i borków wynika z ich wysokiej temperatury topnienia oraz niskiego współczynnika dyfuzji. Według danych literaturowych trudności w otrzymywaniu kompozytów TiN–TiB2 wiążą się również z utratą azotu podczas spiekania, które to zjawisko obserwujemy w temperaturach powyżej 1800°C. Proces ten wpływa na wzrost porowatości i obniżenie właściwości mechanicznych kompozytu. Otrzymanie kompozytu składającego się z tych dwóch faz, o wysokim stopniu zagęszczenia, w tym przypadku jest trudne do realizacji metodami konwencjonalnymi, dlatego prowadzone są próby spiekania z wykorzystaniem reakcyjnej metody SHS, która wymaga zastosowania prekursorów Ti, BN, B lub TiH2 i BN. Mieszanki proszków TiN–TiB2 spiekane są zazwyczaj metodami HP, HIP, ciśnieniowymi z bezpośrednim grzaniem przepływającym prądem SPS/FAST lub reakcyjnie (SPS–SHS). Wytworzenie kompozytu TiN–TiB2 o dobrych właściwościach mogłoby poszerzyć zastosowanie TiN i TiB2, ograniczone ze względu na trudną spiekalność. W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę wpływu dodatku TiB2 na spiekalność i właściwości fizyczno-mechaniczne kompozytów TiN–TiB2 z wykorzystaniem różnych metod spiekania tj. swobodnego, mikrofalowego, SPS/FAST, HP–HT. Przeprowadzono analizę spiekalności mieszanek mikrometrycznych i nanometrycznych proszków TiN–TiB2. Zastosowano dwa rodzaje mieszanek: 70% mas. TiN – 30% mas. TiB2, 50% mas. TiN – 50% mas. TiB2. Z analizy wykresu fazowego materiałów TiN–TiB2 wynika, że temperatura topnienia wytypowanych mieszanek powinna być niższa od temperatury topnienia każdej z faz TiN i TiB2. Badania wykazały, że kompozyt z 30% mas. TiB2 ma wyższą gęstość względną od kompozytów z 50% masy TiB2. Materiały o najwyższych właściwościach fizycznych i mechanicznych otrzymano z proszków mikrometrycznych o składzie 70% mas. TiN – 30% mas. TiB2 i 50% mas. TiN – 50% mas. TiB2. Uzyskane właściwości fizyczne i mechaniczne w spiekach TiN–TiB2 otrzymanych metodami wykorzystującymi podwyższone ciśnienie SPS/FAST, HP–HT, wskazuje na możliwość spiekania tych materiałów w temperaturze niższej o 600°C w porównaniu do spiekania swobodnego. W typowym procesie spiekania swobodnego wygrzewanie w temperaturze wytrzymania trwa godzinę, podczas gdy spiekanie SPS/FAST i HP–HT w przypadku badanych kompozytów wyniosło odpowiednio 5 minut i 40 sekund. Z rezultatów badań wynika, że metody ciśnieniowe intensyfikują procesy dyfuzyjne, co prowadzi do ograniczenia czasu spiekania do kilku minut w metodzie SPS/FAST lub sekund w metodzie wysokociśnieniowej. Wykazano jednoznacznie korzystny wpływ metody SPS/FAST na proces spiekania kompozytu TiN–TiB2. Materiały spiekane tą metodą charakteryzują się korzystnym ściskającym charakterem naprężeń na powierzchni kompozytu i niewielkim rozrostem ziarna w porównaniu do spieków o tym samym składzie fazowym, otrzymanych metodą spiekania swobodnego. Wykazano także konieczność stosowania ciśnieniowych metod spiekania w przypadku nanoproszków TiN–TiB2. Uzyskane wyniki badań potwierdzają tezę, że zastosowanie niekonwencjonalnych technik spiekania pozwala otrzymać materiały o wyższym zagęszczeniu i lepszych właściwościach fizycznych i mechanicznych w porównaniu do materiałów otrzymanych metodą spiekania swobodnego, szczególnie w odniesieniu do nanoproszków TiN–TiB2.
EN
The work was carried out to investigate the influence of sintering conditions on nano and micropowders of TiN–TiB2. The conventional, microwave, SPS/FAST, and HP–HT sintering methods were used. Two types of mixtures containing 70% TiN - 30% TiB2 and 50% TiN – 50% TiB2 by mass were sintered. The analyzes of chemical and phase composition, microstructure examination by SEM and TEM, measurements of internal stresses, selected physical and mechanical properties (density, Young's modulus, microhardness, surface cracking resistance) and measurement of the nitrogen content by extracting heat were carried out. It has been clearly demonstrated that pressure methods of sintering like SPS/FAST and HP–HT have beneficial effect on consolidation process of the TiN–TiB2 composite. Materials sintered by these methods were characterized by good physical and mechanical properties. It was also shown that there is a need to use pressure method of compaction during sintering of TiN–TiB2 nanoparticles. The results confirm the thesis that the use of non-conventional sintering techniques allows to obtain materials with higher density and better physical and mechanical properties compared to the materials obtained by free sintering, particularly with regard to TiN–TiB2 nanopowders.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących spiekania z proszków elementarnych miedzi i cyny oraz miedzi i cyny z dodatkiem grafitu materiałów, które można zastosować na materiały ślizgowe. Do badań stosowano mieszanki proszków Cu + 10 % Sn oraz Cu + 10 % Sn + 4 % C (grafit). Mieszanki proszków prasowano dwukrotnie oraz spiekano dwukrotnie, przy czym zróżnicowano pierwszą temperaturę spiekania (stosowano 700 i 750 °C). Zastosowanie dwukrotnego spiekania pozwala na ujednorodnienie mikrostruktury i poprawę własności mechanicznych spieków.
EN
The paper presents the results of research on sintering powders of elemental copper and tin and of copper and tin, graphite additive materials that can be applied to sliding materials. We used a powder mixture of Cu + 10 % Sn and 10 % Cu + Sn + 4 % C (graphite). The powder mixtures were sintered the pressed twice, wherein the first sintering temperature is differentiated (700 and used 750 °C). The use of double sintering allows you to homogenize the microstructure and improve the mechanical properties of as- sintered materials.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Spieki charakteryzowały się różną zawartością nanorurek węglowych. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Wykonano badania mikroskopowe spieków przy użyciu mikroskopu świetlnego firmy Olimpus GX41. Przeprowadzono także ilościową analizę struktury spieków na zgładach nietrawionych.
EN
The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Sinters were characterized by a different content of carbon nanotubes. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. Microscopic examinations sinters were carried out an Olympus GX41 light microscope. Additionally, quantitative analysis of the sinters structure on non-etched microsections was performed.
PL
Spiekane materiały przeciwcierne są szeroko stosowane we współczesnym przemyśle, m.in. w produkcji łożysk ślizgowych. Mają one bowiem wiele zalet, w tym łatwość montażu, możliwość zastosowania szerokiego zakresu wymiarów, względnie niewielkie koszty w warunkach produkcji na dużą skalę, prosta konstrukcja i mniejsze gabaryty, mniejsze koszty eksploatacji itd.
PL
W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę dynamiki wydobycia, produkcji i cen rynkowych kobaltu na przestrzeni lat 1900-2010. Kobalt jest stosowany jako podstawowy materiał na osnowę w narzędziach metaliczno-diamentowych służących do cięcia kamieni naturalnych i materiałów budowlanych. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrą retencją cząstek diamentowych. Powoduje to duże zapotrzebowanie na kobalt i w wyniku tego utrzymuje się wysoka cena tego materiału. Analizuje się możliwości zastąpienia kobaltu innym, tańszym surowcem, który jako materiał osnowy zapewniłby podobne własności użytkowe narzędzi przy niższych kosztach ich wytwarzania.
EN
In the paper the analysis of dynamics of mining, production and prices of cobalt was performed during 1900-2010 years. Cobalt is using as a based material used for matrix of diamond impregnated tools for cutting of natural stones and building materials. Cobalt is characterizing a very special retention of diamond particles. The possibility of substitution of cobalt with the other cheaper alloys was considered which as a matrix material gives similar utilizing properties.
7
Content available remote Elementy kompozytowe zintegrowane
PL
Elementy przetworników elektrycznych wykonane z kompozytów proszkowych mogą spełniać różne funkcje. Często są to jednoskładnikowe elementy magnetycznie miękkie stanowiące magnetowód kompozytowy zastępujący magnetowód wykonany uprzednio z blach elektrotechnicznych lub odlewów. Taka funkcja znajduje coraz szersze znaczenie ze względu na istotne zalety technologii kompozytów proszkowych. Istotą ich stosowania są zarówno niskie koszty wytwarzania związane np. z bezodpadowością produkcji, jak i względy ekologiczne. Technologia kompozytowa umożliwia również wykonywanie magnetowodów o skomplikowanych kształtach, niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania w formie magnetowodu blachowego. Przykładem mogą być magnetowody silników liniowych czy też silników indukcyjnych małej mocy. Przy rozpatrywaniu zastosowań dielektromagnetyków istotna jest założona przestrzenna izotropia magnetyczna takich magnetowodów. Możliwe jest wykonywanie elementów spełniających w elektroprzetwornikach jednocześnie różne funkcje, np. mechaniczną, magnetyczną i elektryczną. Element taki, wyprasowany np. bezpośrednio na wale, może stanowić kompletny wirnik: zastępować jego magnetowód oraz uzwojenie. Stanowi on element zintegrowany.
EN
Electric converter elements made from powder composites are able to fulfil various functions. They are often made as a single soft magnetic element forming magnetic core and simultaneously substituting it for convectional electrical sheeted core or solid core. The goals of use of powder magnetic composites are both low cost of production and ecological reasons. Composite technology enables to produce complicated shape magnetic cores. Typical examples are magnetic cores of line motors or extremely small induction motors. Using integrated composite elements enables to make elements which fulfil simultaneously various complex functions for example mechanical, magnetic and electric functions. Integrated composite elements can forming the whole motor rotor substituting it for the rotor magnetic core and winding.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów wymywalności przeprowadzonych na odpadach powęglowych w różnym stopniu przeobrażonych termicznie. Wykazano, że stopień termicznego przeobrażenia, a zwłaszcza obecność szkliwa występującego w intensywnie termicznie przeobrażonych odpadach powęglowych wpływają na zmianę zdolności uwalniania do środowiska składników rozpuszczalnych i pierwiastków śladowych. Zawierające dużo szkliwa spieki wykazały wyższą zdolność do uwalniania Al, Co, Cr, Cu oraz Ni, z kolei w mniejszych ilościach wymywały się z nich K, Mg i Zn.
EN
The results of the entrainment leaching tests were presented in this article. Coal wastes characterize by different change degree were the subject of the entrainment leaching tests. It was shown that the degree of thermal change, especially the presence of glaze in the high thermal changed coal wastes affects on change of ability of discharge into environment dissolvable components and trace elements. Sinters contain lots of glaze present higher ability for the discharge of Al, Co, Cr, Cu and Ni and smaller ability for discharge of K, Mg an Zn.
9
Content available remote Wytwarzanie i właściwości mechaniczne nowego tworzywa z układu Ti-AI-C-N
PL
W pracy przedstawiono syntezę i preparatykę substratów do otrzymywania nanolaminatu Ti3AlC2 metodą SHS. Omówiono przygotowanie otrzymanego produktu w celu otrzymania spieku z układu Ti-AI-C-N metodą spiekania pod ciśnieniem. Na trawionych chemicznie próbkach spieku z temperatury 1425°C, przeprowadzono obserwacje mikrostruktury powierzchni w dwóch kierunkach do osi prasowania. Przeprowadzono badania rentgenograficzne oraz analizę rozkładu pierwiastków EDS. Dla otrzymanych spieków wyznaczono twardość, współczynnik odporności na kruche pękanie, wytrzymałość na zginanie, właściwości sprężyste oraz określono anizotropię materiału. Uzyskaną wartość odporności na kruche pękanie powiązano z obrazami propagującego pęknięcia oraz strefy odkształceń, które wygenerowano poprzez nakłucie powierzchni materiału piramidką Vickersa.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku miedzi i grafitu oraz ciśnienia prasowania i procesu spiekania na właściwości porowatych wyprasek i spieków z mieszanek proszków na osnowie stali szybkotnącej gatunku M3 klasy 2. W badaniach uwzględniono gęstość i porowatość wyprasek i spieków oraz twardość i wytrzymałość na zginanie spieków. Występuje szeroki zakres możliwości zmian porowatości i innych właściwości spieków pod wpływem badanych czynników.
EN
Results from a study of an effect of an addition of copper and graphite, and of a pressing pressure and sintering process, on the properties of porous compacts and sinters from the mixtures of M3 grade class 2 high-speed steel based powders have been presented. During the studies, density and porosity of the compacts and sinters as well as hardness and bending strength were taken into account. It was found that porosity and other properties of the sinters can be changed within a wide range by means of these factors
PL
W opracowaniu przedstawiono badania nad otrzymaniem materiałów o podwyższonej odporności na zużycie poprzez nasycanie borem spieków otrzymanych metodą prasowania na gorąco z proszków kobaltu i karbonylkowego żelaza. Proces borowania przeprowadzono za pomocą mieszaniny o składzie B4C+AL2O3+(NaF+NH4Cl), w temperaturze 950 stopni C w ciągu 6 godzin. Badania obejmowały określenie wpływu zastosowanej metody borowania na grubość, mikrostrukturę i mikrotwardość uzyskanych warstw. Stwierdzono, że w spiekach Co i Co-Fe uzyskano warstwy o zbliżonej grubości i mikrotwardości oraz zadowalającej plastyczności. Jako kolejny etap badań zaplanowano zbadanie charakterystyki spieków (gęstości, porowatości, nasiąkliwości), przeprowadzenie analizy fazowej i chemicznej spieków po borowaniu oraz zbadanie odporności na zużycie uzyskanych warstw, co pozwoli ocenić możliwości aplikacyjne segmentów metaliczno-diamentowych w produkcji pił tarczowych.
EN
The article presents a course of research carried out in order to obtain materials of highten resistance to wear by sinter saturation with boron. The sinters were obtained with the use of hot pressing method of following powders 50% mas. Co Extrafine and 50% mas. carbonyl Fe. The boron process was carried out in the mixture with the content of B4C and constitution of B4C+Al2O3+(NaF+NH4 Cl). The following process parameters were used: temperature 950°C for 6 hour. The research aimed at determining the influence of the method on the microstructure, thickness and microhardness of the obtained layers.
PL
Przedstawiono opracowaną metodę nieniszczących badań spieków, opartą na zjawisku rozchodzenia się ultradźwiękowej fali podłużnej i jej tłumienia w ośrodku. Na przykładzie badań strukturalnych węglika spiekanego B2D (91,5 % węglika wolframu, 8,5 % kobaltu) stosowanego do produkcji matryc, niezbędnych przy wytwarzaniu diamentu syntetycznego, zaprezentowano sposób określania jakości strukturalnej tych materiałów.
EN
The method for non-destructive sintered metal studies, based on propagation of longitudinal wave of ultrasound and its attentuation was presented. On the example of the structural studies of sintered carbides B2D, are applied to matrix manufacturing needed during synthetic diamond production was described the method of quality material determination.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad tworzeniem się spieków w największym na świecie kotle z ciśnieniową warstwą fluidalną (ciśnienie w warstwie l,58MPa, temperatura 870°C, powierzchnia przekroju poprzecznego warstwy 97m2). Zauważono, że znaczne ilości spieków o szklistej powierzchni i o średnicy około 2-4mm tworzą się w palenisku przy dużym obciążeniu jednostki powodując znaczny spadek gęstości złoża. W oparciu o wyniki badań ustalono, że spieki składały się z mieszaniny popiołu oraz sorbentu i tworzyły się wskutek spalania porowatego ziarna paliwa w obszarze warstwy o wysokim stosunku powietrze/paliwo. Krytyczną wielkość ziarna spieku obliczono stosując rozszerzoną wersję modelu Iwadate-Horio zakładającego, że wielkość ziaren aglomeratów w warstwie fluidalnej może być określona poprzez porównanie siły hydrodynamicznej ekspansji warstwy oraz siły międzyziarnowej kohezji (tzw. liquid bridge force). Obliczenia dały satysfakcjonującą zgodność (błąd š20%) z danymi doświadczalnymi otrzymanymi z pomiarów materiału warstwy.
EN
Formation of agglomerates in the world biggest pressurized fluidized bed combustor at Karita Power Station (bed pressure, temperature, and cross-section of 1.58MPa, 870°C, and 97m2, respectively) was investigated. It was found that significant amount of the agglomerates of sizes of 2-4mm are created in the furnance at higher load and that they bring about significant decrease in bed density. The agglomerates had glassy surface and consisted of a mixture of ash and sorbent particles. Based on the investigation conducted it was found that the sintered grains are created due to the combustion of porous fuel particles at the area of high air/fuel ratio. Iwadate-Horio model was used to predict fairly well the critical size of sintered grains formed in the boiler. The calculated results agreed quite well with the experimental data.
PL
W artykule zostały przedstawione najnowsze rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne rynien aeracyjnych materiałów sypkich z zastosowaniem nowych, przepuszczalnych, wysokoporowatych spieków jako dna aeracyjne. Szczegółowo wymieniono stosowane wysokoporowate spieki, których strukturę porów można dopasować do struktury sfluidyzowanego złoża materiałów sypkich i które umożliwiają równomierny rozdział sprężonego powietrza.
16
Content available remote Synteza Ti-Y-TZP w układzie TiO2-Y2O3-ZrO2
PL
Wspólny roztwór wodny ZrOCl2, YCI3 oraz TiCl4 roztwór wprowadzono do roztworu NH3. W wyniku otrzymano bezpostaciowy rentgenograficznie żel, z którego po ogrzaniu krystalizuje roztwór stały Y2O3 i TiO2 w ZrO2. Posługując się tą techniką otrzymano 12 próbek o zmienianym systematycznie składzie: Y2O3 w zakresie od 2,1 do 3,0% mol oraz TiO2 w zakresie od 4% mol. do 18% mol. Temperatura krystalizacji była tym wyższa im większa była zawartość dodatków. Zmierzono parametry komórki elementarnej roztworów stałych, co pozwoliło obliczyć tzw. gęstość rentgenowską tych roztworów. Spieki w całym zakresie składów były jednofazowe i wykazały obecność wyłącznie fazy o symetrii tetragonalnej. Właściwości mechaniczne spieków o najniższych zawartościach TiO2 były najlepsze.
EN
Coprecipitation technique with ammonia from water solution of relative oxides was applied to prepare X-ray amorphous gels in the TiO2-Y2O3-ZrO2 system. Calcination of the gels results in solid solutions of TiO2 concentration ranging from 4 to 18 mole % and Y2O3 concentration from 2.1 to 3 mole %. Crystallization temperature was the higher the higher was concentration of the additional oxides. Within the whole composition range only tetragonal phase occurred in the sintered materials. Mechanical properties of the materials (Young modulus, hardness and fracture toughness) were best in compositions of the lowest concentration of the additives.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikrogeometrii powierzchni elementów wykonanych z proszku żelaza NC.100.24 metodą prasowania matrycowego. Zbadano zależność mikrogeometrii powierzchni opisanej parametrami Ra, Rz i Rp od porowatości określonej w zależności od ciśnienia prasowania i frakcji proszku. Zauważono, że wykorzystywane powszechnie do oceny mikrogeometrii powierzchni wyżej wymienione parametry, mogą być stosowane do oceny powierzchni porowatych, ponieważ są czułe na zmiany warunków ich wytwarzania (zmiany ciśnienia prasowania i frakcję proszków).
EN
Results of the surface micro-geometry examination performed for elements made from the NC 100.24 iron powder by die pressing have been presented. Dependence of the surface micro-geometry, described by the Ra, Rz and Rp parameters, on porosity determined in dependence on pressing pressure and powder fraction, was studied. It was found that all these three parameters generally used for surface micro-geometry assessment are also applicable in case of porous surfaces as they are sensitive to the changes of manufacturing conditions (varying pressing pressure and powder fraction).
PL
W pracy zaproponowano autorski dwuetapowy proces otrzymywania spieków na bazie fazy międzymetalicznej FeAl. Etap pierwszy obejmuje przygotowanie wypraski wstępnej z mieszaniny proszków składników elementarnych, o składzie stechiometrycznym 60% Fe i 40% Al atomowo, w podwyższonej temperaturze. Zastosowanie obciążenia cyklicznie zmiennego podczas prasowania w podwyższonej temperaturze intensyfikuje fragmentację błonek tlenkowych oraz ułatwia procesy dyfuzyjnego nasycania ziaren czystego żelaza atomami aluminium. Procesy mechanicznej fragmentacji zachodzą również w ziarnach uzyskanego spieku. Wraz ze wzrostem częstotliwości obciążenia średnia średnica ekwiwalentna ziaren w strukturze wypraski zmniejsza się i osiąga poziom pięciokrotnie niższy w stosunku do wsadu wejściowego. Procesy dyfuzyjne zachodzące na etapie prasowania wstępnego prowadzą do powstania wysokoaluminiowej fazy Fe2Al5. Ze względu na niskie właściwości mechaniczne faza ta nie może zostać wykorzystana jako finalny składnik struktury. Kolejnym etapem procesu technologicznego musi być wiec odpowiednia obróbka cieplna. Na podstawie analizy układu równowagi Fe-AI zaproponowano parametry spiekania swobodnego (zasadniczego), umożliwiającego przebudowe dwufazowej struktury osnowy wypraski wstępnej (z udziałem czystego żelaza i wysokoaluminiowej fazy Fe2Al5) w jednofazową strukturę osnowy finalnego spieku w postaci ziaren wtórnego roztworu na bazie fazy międzymetalicznej FeAl. Sprzyja temu odpowiednio dobrany skład stechiometryczny wsadowej mieszaniny proszków. Naturalnym ubocznym efektem przetwarzania proszkowej mieszaniny żelazowo--aluminiowej w wysokoaluminiowy spiek jest powstanie (w znacznej części raczej zachowanie wcześniej istniejących) cząstek stabilnych tlenków, głównie Al2O3. Dzięki zastosowanemu wariantowi obciążenia cyklicznie zmiennego pierwotne blonki tlenkowe ulegają fragmentacji i nie stanowią bariery dyfuzyjnej, natomiast wyraźnie korzystnie wpływają na blokowanie zjawiska rozrostu ziarna - uzyskane spieki cechują się średnią średnicą ziarna na poziomie 10:15um. Struktura spieku, dwuskładnikowy kompozyt o intermetalicznej osnowie zbrojonej cząstkami AI2O3, po pełnym cyklu obróbki cieplnej składa się z drobnodyspersyjnych tlenków Al2O3, rozmieszczonych na granicach drobnoziarnistej intermetalicznej osnowy.
EN
Nowadays Fe-AI - based intermetallics are one of the most interesting new materials for high temperature application. Excellent oxidation and carburization resistance, very good corrosion and wear resistance and low cost of production are their most important advantages in comparison to another groups of intermetallics and other special alloys. The cost of manufacturing process is essential part of all cost, especially for new materials, so there are many trials to introduce unconventional solutions of processing or to modificate well known technologies, such powder metallurgy. Two stage manufacturing process of FeAl phase based internictallic sinters was described in this work. The initial stage of manufacturing was mechanical forming of iron and aluminium elemental powders mixture (60/40 at. %) by pressing at pressure of 300 MPa, at the temperature of 620°C. Various value of cyclic pressure frequency was used - from static version up to 60 Hz. It was stated that application of cyclic loading during initial pressing at elevated temperature intensified of oxides film fragmentation and made easier the process of aluminium diffusion. The processes of mechanical fragmentation of grains at pre-sinter structure were also observed. The higher was a frequency of applied loading the smaller was grain average diameter in final sinter (up to 5 times smaller than average diameter of initial powders particle). The structure of pre-sintered sample, after finishing the first stage of manufacturing was consisted of Fe2Al5 intermetallic phase and remaining part of pure iron. On the basis of Fe-AI equilibrium system analysis the temperature of 1250°C was choose for second stage of manufacturing and chemically and structurally heterogeneous pre-sintered materials were changed into homogeneous Fe-AI - based intermetallics. Natural by - product of iron-aluminium powder mixture conversion into aluminium-rich sinter is rising (or rather remaining of previously existing) oxides particles, mainly Al2O3. Thanks to application of technological variant with cyclic loading, the films of oxides became fragmented and not play a role of diffusion barrier. Additionally, they distinctly influenced grain coarsening-average grain size of intermetallic matrix not exceed (10:15 um). The final structure of sinter, which may be treated as complex composite material is consisted of Al2O3 particles distributed in fine-grained FeAl inter­metallic matrix.
PL
Praca zawiera wyniki badań mikrostruktury dostępnych w handlu narzędzi spiekanych metaliczno-diamentowych do obróbki kamieni budowlanych (granitu). Opisano sposób wytwarzania, budowę i zasadę działania piły tarczowej oraz tarczy szlifierskiej z uwzględnieniem segmentu spiekanego jako elementu roboczego. Zbadano 11 różnych materiałów. Przeprowadzono badanie składu chemicznego metodą EDX, rentgenowską analizę fazową, zmierzono twardość spieków (metodą Rockwella) oraz mikrotwardość (metodą Yickersa) niektórych faz w nich występujących. Spieki metaliczno-diamentowe w swej osnowie wykazują najczęściej strukturę wielofazową, nawet jeśli jedynym jej składnikiem jest Co, to występuje on w 2 odmianach alotropowych. Wskutek różnej budowy krystalograficznej, a często i składu, fazy różnią się własnościami mechanicznymi. Należy sądzić, że taka zróżnicowana mikrostruktura korzystnie wpływa na własności użytkowe. Podczas prasowania na gorąco z udziałem fazy ciekłej proszku Co z dodatkiem Sn tworzy się twarda faza Co3Sn2. W skład metalicznej osnowy wchodzą często fazy nie tylko tworzące się w taki sposób, ale również twarde związki celowo dodawane do mieszanki proszków, tj.: WC czy TiO. Twardość metalicznej osnowy narzędzi do obróbki granitu zawiera się w szerokim zakresie 125 do 327 HV.
EN
The work contains results of microstructure investigation of commercially available sintered diamond-metal matrix segments being in use for stone cutting (granite). Introduction presents mode of preparation, composition, work mode of a circular sawblade as well as an abrasive wheel in particular with sintered segment (working part). 11 different materials have been examined. EDX elements analyze (Tab. 1), X-ray diffraction (Cu tube) phase composition (Figs 1 and 2 - examples of diffractograms), Rockwell hardness (Tab. 3), Vickers microhardness (Tab. 4) of certain phases have been conducted. Microphotographs of different magnification of the examined specimens have been attached (Figs 3-11). Diamond-metal sintered compacts' matrices have usually multiphase structure, as it has been shown in the diffractograms as well as in the microphotographs. Even if the only element of the matrix is Co, it occurs in 2 allotropic forms - cubic and hexagonal. Due to their different crystalline structure and often different element composition, the phases differ in mechanical properties. It can be drawn as a conclusion that such structure properly determines work properties of the tools. During hot pressing of Co powder with addition of Sn (liquid during process) a hard intermetallic phase Co3Sn2 forms. The bond contains not only phases formed in such way but also certain hard compounds added to metal powders mix before sintering e.g. tungsten carbide WC or titanium oxide TiO. The hardness of the metal matrices of the diamond tools for granite machining comprise in a wide range from 125 to 327 HV (counted from 69 HRB to 33 HRC).
PL
Spieki żelazo-miedź wytwarzane metodą infiltracji są materiałami konstrukcyjnymi odznaczającymi się wysokimi własnościami mechanicznymi, które można dodatkowo bardzo znacznie powiększyć przez obróbkę cieplną, polegającą na przesycaniu lub hartowaniu z kolejnym starzeniem. W niniejszej pracy przedstawiono przebieg i wyniki badań infiltracji miedzi w porowatych materiałach z proszku żelaza oraz własności otrzymanych metodą infiltracji spieków żelaza z miedzią. W badaniach uwzględniono wpływ budowy kapilar, w porowatych materiałach z proszku żelaza, na kinetykę infiltracji i na stopień wypełnienia kapilar miedzią oraz wpływ parametrów wytwarzania i obróbki cieplnej na własności mechaniczne infiltrowanych spieków żelazo-miedź. Otrzymano spieki odznaczające się bardzo dobrymi własnościami wytrzymałościowymi i równocześnie bardzo dobrymi lub dobrymi własnościami plastycznymi, w zależności od parametrów wytwarzania i obróbki cieplnej.
EN
Iron-copper sinters, produced by the infiltration method, are construction-materials of high-class mechanical properties which, additionally, may be increased considerably by solution heat treatment, or quenching with succeeding ageing. The paper presents the progress and the results of the study of infiltration of copper in porous materials of iron powder and the properties of gained sinters. The influence of cappilar-structure on infiltration-kinetics and on efficiency of space filling of the cappilars with copper and influence of processing parameters and heat treatment on mechanical properties of infiltrated iron-copper sinters are taken into account. The won sinters are distinguished by very good or good ductile properties, according to the parameters of production and heat treatment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.