Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  specjalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ostatnio na wniosek Komitetu Rzeczoznawstwa i Specjalizacji Budowlanej PZITB Zarząd Główny ustanowił nowy Status i Instrukcję przyznawania tytułów Rzeczoznawcy i Specjalizacji Budowlanej PZITB. Uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i pozycji zawodowej członka PZITB w specjalnościach podanych w tabeli 1. Funkcja Rzeczoznawcy lub Specjalisty Budowlanego PZITB jest jednym z rodzajów działalności związkowej, związanej z wykonywaniem działalności rzeczoznawczej, opiniodawczej, doradczej i gospodarczej w budownictwie, której zasady wykonywania regulują odrębne przepisy PZITB.
EN
Recently, at the request of the Committee of Surveying and Construction Specialization, the Management Board of Polish Association of Civil Engineers and Technicians (PZITB) has established a new status and instructions for granting the titles of the PZITB Surveyor and Construction Specialization. Obtaining the title of the PZITB Surveyor or Construction Specialist constitutes a confirmation of high qualifications and professional position of the PZITB member in specialties listed in table 1. The function of the PZITB Surveyor or Construction Specialist is one of the types of trade union activities, connected with conducting surveying, opinion-giving, consulting and economic activity in the construction industry, which is governed by separate PZITB regulations.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa realizują charakterystyczne strategie działania, co związane jest z trudnością z ich przetrwaniem na rynku. Często na etapie powstawania poszukują nisz rynkowych i na nich się koncentrują w całej dalszej działalności. W prowadzonych badaniach obejmujących przedsiębiorstwa sektora gazowniczego starano się określić, na ile realizowany jest ten typ postępowania. Wzięto pod uwagę okres funkcjonowania na rynku oraz poziom specjalizacji. Starano się także sprawdzić czy istnieje związek pomiędzy zdolnością do przetrwania na rynku oraz poziomem specjalizacji realizowanym przez firmy. Wysoka specjalizacja ogranicza możliwości samodzielnej realizacji kompleksowych zleceń ze strony klientów, co powoduje konieczność nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. W konsekwencji badania dotyczyły także częstotliwości występowania takiej współpracy.
EN
Small and medium-sized enterprises carry out specific action strategies, which are related to the difficulty of surviving on the market. Often at the stage of formation they are looking for niche markets and focus on them throughout their further business. The research conducted by the gas sector undertakings sought to determine the extent to which this type of procedure is being implemented. The market life of the company and the level of specialization were taken into account. It was also taken a study to find out if there was a link between the ability to survive on the market and the level of specialization the company was realizing. High specialization limits the possibility of self-fulfillment of complex orders from customers, which makes it necessary to establish cooperation between enterprises. Consequently, the study also concerned the frequency of such cooperation.
3
Content available New specializations in the profession architect
EN
The issue of expanding the field of activity of professional architects under the influence of innovative technologies is considered in the article. A model is proposed that considers new specializations in architecture as a result of the synthesis of innovative technologies, types of activity and projected objects. Methods for the analysis of innovative directions of architects' activity are proposed from the point of view of the emergence of needs for new competences and preservation of traditional knowledge. A hypothesis has been put forward on the expansion of the "core of the profession" and the allocation of new independent professional directions from it.
PL
Artykuł rozważa zagadnienie poszerzenia zakresu działalności profesjonalnych architektów pod wpływem innowacyjnych technologii. Zaproponowano model, uwzględniający nowe specjalizacje w architekturze w wyniku syntezy innowacyjnych technologii, rodzajów działań i zaprojektowanych obiektów. Proponowane są metody analizy innowacyjnych obszarów działalności architektów pod kątem pojawiania się potrzebnych nowych kompetencji i zachowania tradycyjnej wiedzy. Przedstawiono hipotezę o rozszerzeniu "sedna profesji" i wyizolowaniu z niej nowych niezależnych trendów zawodowych.
4
Content available Level and structure of inputs in specialist farms
EN
The objective of the paper is to determine the size of human and objectified labour in selected specialist vegetable farms. The paper covered studies carried out in the area of southern Poland in 50 organic vegetable farms. Based on the detailed studies, the size and structure of work, and energy inputs used in the production process were determined. The highest inputs of labour per a unit of the production area and 1 tonne of a product were incurred in production of Cucurbita vegetables - 1883.1 and 547.74 man-hour, while the lowest of Solanacea vegetables - 342.8 and 7.11 man-hour. From among all analysed groups of plants, the highest energy inputs were incurred in cultivation of root and onion vegetables and they were three times higher than in traditional farms. Contrary, the lowest inputs were incurred in cultivation of brassica and Solanaceae vegetables.
PL
Celem pracy było określenie wielkości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej w wybranych gospodarstwach specjalistycznych zajmujących się uprawą warzyw. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone na terenie Polski południowej w 50 gospodarstwach ekologicznych nastawionych na produkcję warzyw. Na podstawie szczegółowych badań określono wielkość i strukturę nakładów pracy oraz energii wykorzystanej w procesie produkcji. Największe nakłady pracy w przeliczeniu na jednostkę powierzchni produkcyjnej i 1 tonę produktu ponoszono przy produkcji warzyw dyniowatych - 1883,1 i 547,74 rbh, natomiast najmniejsze warzyw psiankowatych - 342,8 i 7,11 rbh. Spośród wszystkich analizowanych grup roślin największe nakłady energetyczne ponoszono w uprawie warzyw korzeniowych i cebulowych i były one 3-krotnie wyższe niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Najniższe natomiast nakłady odnotowano w uprawie warzyw kapustnych i psiankowatych.
EN
The article proposes methodological principles for substantiating the specialization of main railway lines based on the primary types of passenger or freight traffic in order to improve the level of transport services, economic efficiency, and reliability of the transportation process. The search for a solution to the problem provides a rational distribution of transport flows and investment measures, with the subsequent finding of a compromised operation for a set of effective alternatives.
PL
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been noted. The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation, as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland. The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of Health. It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other than those concerning medicine.
7
Content available remote BIM - nowe zawody
8
Content available Rzeczoznawstwo budowlane w gospodarce narodowej
PL
W ostatnich latach wyraźnie wzrosła rola rzeczoznawstwa budowlanego w gospodarce narodowej. Wynika to z dekapitalizacji budownictwa oraz ze wzrostu zakresu remontów, wzmocnień i modernizacji obiektów budowlanych, a także stosowania nowoczesnych innowacyjnych technik i technologii budowlanych. Przedstawione w artykule zagadnienia rzeczoznawstwa budowlanego w przestrzeni budowlanej wskazują na konieczność ustanawiania tytułów rzeczoznawców zarówno w specjalnościach wymagających uprawnień budowlanych, jak i w specjalnościach niewymagających uprawnień budowlanych (np.specjalistów).
EN
Within the recent years, role of Building Appraisal services became significantly more important, within the framework of national economy. This is a result of the fact that civil engineering is being decapitalized, while scope of repairs, reinforcements and modernization of the buildings, as well as the use of innovative technologies and techniques in the field of construction are all becoming more and more common. The article refers to the issues related to building appraisal within the construction space, and it shows that a need emerges to establish an appraisal expert title and credentials, both within the specialties which require construction license, as well in case of the specialties where such license is not required (e.g. in case of experts).
EN
Based on conducted researches, evaluation and analysis, this article aims to address the issue of potential and opportunities for development in polish business tourism sector. Presented considerations shows that the business tourism market players prospering in an uptrend, working out increasingly effective tools to compete mainly in the field of hotel accommodation, transport infrastructure, advantageous and attractive management of free time during the business meetings breaks and dispose of highly specialized staff and an effective system of information and promotion. The study presents research on the basis of which the business tourism can be promoted as a Polish brand tourist product. It was also shown that the largest share in the structure of services have trainings funded by employers, by the European Union and incentive travels, mostly carried out using a high-standard hotels. Attractive part of the business tourism is also a exploring the city in which the meeting took place and using its entertainment and catering base. The conducted empirical research has shown that in every aspect of this activity takes place further specialization, through which it is possible to achieve higher and higher benefits and competitive advantage in the region.
PL
Podjęta w artykule problematyka oraz przeprowadzone badania, analizy i oceny miały na celu określenie szans rozwoju w segmencie polskiej turystyki biznesowej. Z przedstawionych rozważań wynika, że podmioty rynku turystyki biznesowej prosperują w trendzie wzrostowym, wypracowując coraz skuteczniejsze narzędzia konkurowania, głównie w zakresie bazy hotelowej, infrastruktury komunikacyjnej, korzystnego i atrakcyjnego zagospodarowania czasu w przerwach biznesowych spotkań oraz dysponowania wysoko wyspecjalizowaną kadrą i skutecznym systemem informacji i promocji. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, w oparciu o które turystykę biznesową można wypromować jako polski markowy produkt turystyczny. Wykazano także, że istotne znaczenie mają szkolenia finansowane przez pracodawców, ze środków Unii Europejskiej oraz podróże motywacyjne, realizowane najczęściej w hotelach charakteryzujących się wysokim standardem. Atrakcyjną częścią turystyki biznesowej jest również zwiedzanie miejscowości i korzystanie z jej bazy rozrywkowej i gastronomicznej. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że w każdym zakresie tej działalności następuje dalsza specjalizacja, dzięki której istnieje możliwość uzyskania coraz znaczniejszych korzyści i konkurencyjnej przewagi w regionie.
PL
W artykule omówiono determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem czynników logistycznych warunkujących organizację procesów, wymianę zasobów i kompetencji. Na bazie analizy literaturowej zaproponowano model tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Model został zweryfikowany w aplikacyjnej części pracy. Materiał badawczy dotyczy przedsiębiorstw powstałych na bazie organizacji reaktywowanych po postępowaniach upadłościowych. Badania prowadzono na podstawie wywiadów bezpośrednich z pracownikami podmiotów tworzących sieć. Wyniki badań wskazują, że podjęcie współpracy i kooperacja w sieci były jedyną możliwością powstania nowych podmiotów na bazie starego majątku i zasobów ludzkich firm zlikwidowanych podczas postępowania upadłościowego. Jedną z istotnych determinant kooperacji sieciowej jest możliwość zmniejszania kosztów logistycznych.
EN
The article describes the determinants of creating network enterprises with peculiar consideration of logistic factors which are conditioning the organization of processes, exchange of resources and competences. On the basis of literature analysis, there is proposed a model of creating network enterprises. A model is verified in the application part of the thesis. A research substance attaches the enterprises created on the basis of the reactivation of organizations which has collapsed due to bankruptcy proceedings. The research was based upon direct interviews with employees of the net-forming entities. Results of the research shows that taking up the cooperation and net-cooperation was the only possibility for new entities to come into existence, that were based upon old assets and human resources liquidated during bankruptcy proceeding. One of the most important determinants of cooperation network enterprises is the ability to reduce logistics costs.
12
Content available remote Creating the networking enterprises – logistics determinants
EN
Background: The article describes the determinants of creating network enterprises with peculiar consideration of logistic factors which are conditioning the organization of processes, exchange of resources and competences. On the basis of literature analysis, there is proposed a model of creating network enterprises. A model is verified in the application part of the thesis. Methods: Within the publication a literature review of submitted scope of the interest was presented, as well as the empirical research. A research substance attaches the enterprises created on the basis of the reactivation of organizations which has collapsed due to bankruptcy proceeding. The research was based upon direct interviews with employees of the net-forming entities. Results and conclusions: Results of the research shows that taking up the cooperation and net-cooperation was the only possibility for new entities to come into existence, that were based upon old assets and human resources liquidated during bankruptcy proceeding. There was indentified many determinants of enterprises network cooperation, however due to the research a conclusion draws, that basic factors of creating network cooperation are those which are profitachieving oriented.
PL
Wstęp: W artykule omówiono determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem czynników logistycznych warunkujących organizacje procesów, wymianę zasobów i kompetencji. Na bazie analizy literaturowej zaproponowano model tworzenia przedsiębiorstw sieciowych. Model został zweryfikowany w aplikacyjnej części pracy. Metody: W publikacji przedstawiono przegląd literatury w omawianym zakresie oraz badania empiryczne. Materiał badawczy dotyczy przedsiębiorstw powstałych na bazie organizacji reaktywowanych po postępowaniach upadłościowych. Badania prowadzono na podstawie wywiadów bezpośrednich z pracownikami podmiotów tworzących sieć. Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazują, że podjęcie współpracy i kooperacja w sieci były jedyną możliwością powstania nowych podmiotów na bazie starego majątku i zasobów ludzkich firm zlikwidowanych podczas postępowania upadłościowego. Zidentyfikowano wiele determinant kooperacji przedsiębiorstw w sieci, jednak na podstawie badań wyciągnięto wnioski, że podstawowymi czynnikami kreowania kooperacji sieciowej są te nastawione na osiąganie korzyści. Współdziałanie dla realizacji celu głównego jest związane z wyspecjalizowaniem działalności każdego z partnerów. Ogólnie, wszystkie działania podejmowane w sieci przedsiębiorstw są nastawione na zysk.
13
Content available remote Analysis of changes in the organizational structure of municipal offices
EN
The multitude of tasks and problem issued faced by local governments necessitates their evolution towards improvement of the existing organisational structures. Comparison of the existing organisational structures of various municipal offices could create a misleading that their organizational structures do not undergo any transformations. In reality, the type of an organisational structure remains unchanged while its elements change very frequently. These changes are activated when, according to the office management, they do not ensure proper performance of tasks faced by local government administration and appropriate customer service. Also note that, in the applied solutions, there is a strive for perfection which can be noticed, in a sense. It expresses the concept that this is not a structure which can effectively play its role today and is prepared for challenges of tomorrow. However, the process of transformations has not developed any new solutions. To this end, the local government must develop organisational structures appropriate for identifying and reaching its objectives. For this reason, it's worthwhile to consider solutions which combine elements of the existing and modern solutions or address new opportunities created by process-oriented structures. However, these transformations must, first and foremost, cause a transformation of bureaucratic-style municipal offices into modern organisations which apply modern methods of management. These are organisations which introduce deep-reaching organisational changes, i.e. transform their hierarchic interorganisational relations into more partner relations and transform their structural solutions into more flexible solutions as well as change their employees' way of thinking. Without such transformations in local government, municipal offices will be still referred to as bureaucracy and civil servants as bureaucrats.
PL
Mnogość zadań i problemów jakie stoją przed władzami lokalnymi powoduje konieczność ewoluowania w kierunku doskonalenia istniejących struktur organizacyjnych. Porównując ze sobą schematy organizacyjne różnych urzędów gmin można sądzić, że ich struktury organizacyjne nie podlegają żadnym zmianom. Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście niezmienny pozostaje typ struktury organizacyjnej, ale jej elementy zmieniają się bardzo często. Zmiany aktywowane są w momencie kiedy w opinii kierownictwa urzędu nie zapewniają prawidłowego wykonywania zadań jakie stoją przed administracją samorządową oraz należytej obsługi interesanta. Należy również podkreślić, że w ramach stosowanych rozwiązań zauważa się, w pewnym sensie, dążenie do doskonałości. Jest to wyraz przekonania, że nie jest to struktura spełniająca skutecznie swoją funkcję na dziś i gotowa do podjęcia wyzwań przyszłości. Pomimo to w procesie zmian nie wykształciły się nowe rozwiązania. Dlatego należy rozważyć wdrażanie rozwiązań łączących elementy dotychczasowych i nowoczesnych rozwiązań lub zwrócić uwagę na zupełnie nowe możliwości jakie dają struktury procesowe. Jednak zmiany muszą, przede wszystkim, spowodować przekształcenie urzędów gmin, organizacji biurokratycznych, w nowoczesne organizacje stosujące nowoczesne metody zarządzania. Organizacje, które dokonują gruntownych zmian organizacyjnych tj. zmieniają hierarchiczne stosunki wewnątrzorganizacyjne na bardziej partnerskie oraz przekształcają rozwiązania strukturalne na bardziej elastyczne, ale także sposób myślenia wszystkich pracowników. Bez tych zmian w samorządzie urzędy gmin w dalszym ciągu będą nazywane biurokracją, a urzędnicy biurokratami.
PL
Przemiany zachodzące w gospodarce w skali makro determinują możliwości rozwoju firm produkcyjnych, co z kolei powinno wpływać na rozwój kierunków specjalizacji naukowej badań prowadzonych w danym kraju. Kluczowym procesem determinującym zmiany zachodzące w szeroko pojętych procesach produkcyjnych jest stale postępująca globalizacja, w jej wyniku firmy z krajów wysokorozwiniętych przenoszą najbardziej kosztochłonne fragmenty procesów produkcyjnych do krajów niskokosztowych. Sytuacja ta nakłada się na postępujące zmniejszanie zatrudnienia w sektorze produkcji, co z kolei wpływa na tworzenie się nowego modelu społeczeństwa, zwanego społeczeństwem postindustrialnym. Wymienione procesy skutkują głębokimi zmianami w procesach produkcyjnych, podlegają one dekompozycji i fragmentaryzacji, w wyniku outsourcingu i offshoringu najbardziej kosztowne elementy procesu przynoszone są do krajów niskokosztowych. W rezultacie w najbardziej rozwiniętych krajach wysokokosztowych następuje koncentracja produkcji o wysokiej wartości dodanej, natomiast w krajach o niskim koszcie wytwarzania następuje koncentracja najbardziej kosztochłonnych fragmentów procesów produkcyjnych. Sytuacja ta wpływa na zmianę gospodarczej mapy świata. Znajomość zmian zachodzących w gospodarce powinna mieć kluczowe znaczenie w określaniu kierunków badań prowadzonych w danym kraju, w tym również w Polsce.
EN
Economy changes determine production company's development, it should influence on the direction of research in a particular country. The main process forcing changes in the economy is a globalization. As a result of it companies from developed countries move costly production to low cost countries. It results fragmentation of the production process and concentration of the most profitable production in developed countries. Such trends influence on changes of economy map of the whole World. In the article an analysis of trends in the manufacturing process organization is done. A particular stress is put on globalization, segmentation of production process and innovation.
PL
Dokonano analizy wyposażenia w sprzęt rolniczy 52 losowo wybranych gospodarstw z województwa podlaskiego specjalizujących się w produkcji mleka. Stwierdzono, że wszystkie gospodarstwa posiadały w swoim parku maszynowym pług, przetrząsaczo-zgrabiarkę oraz rozsiewacz nawozów. Średni wiek maszyn wynosił około 13 lat. W gospodarstwach użytkowano łącznie 125 ciągników. Najwięcej ciągników w przeliczeniu na 100 ha UR było w gospodarstwach najmniejszych - do 15 ha (19,6 szt.), najmniej natomiast (7,1 szt.) w gospodarstwach największych - powyżej 30 ha.
EN
The research involved analysis of provision with farm equipment, carried out for 52 randomly selected farms from Podlaskie Voivodeship specialised in milk production. It was observed that each of the farms had the following equipment in their stock of machine tools: plough, tedderrake and fertiliser distributor. Average machine age was approximately 13 years. In total, 125 tractors were operated in the farms. The smallest farms (sized up to 15 ha) possessed the highest number of tractors per 100 ha of arable land - 19.6 pcs., and for the largest farms (over 30 ha) that number was the lowest (7.1 pcs.).
18
Content available remote New professions for building observation, operation and maintenance necessity
EN
In the article is described a new profession, acting towards the preservation of the existing built stock and the extension of its lifetime, also improving the inhabitants' quality of life - one of the pre-conditions of sustainability. This activity can be carried out at two different levels, for higher-education graduates, mainly architects and engineers, at master course level, providing a new qualification as 'building surveyor' and for graduates of secondary schools, post-secondary training providing the qualification of 'assistant surveyor'. The creation of a new profession answering the above mentioned needs, offering the possibility of a rational, pragmatic approach for the buildings' exploitation and maintenance, appears as undeniably necessary. It will not only contribute to the lengthening of the buildings' life, but will also considerably delay the necessity of erecting new buildings, with a considerable, beneficent environmental impact.
19
PL
Rozwój produkcji przemysłowej powoduje wzrost różnorodności rzeczy i procesów. Konieczne jest opanowanie tej różnorodności między innymi poprzez specjalizację, która stanowi istotny czynnik w kształtowaniu struktur systemów produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono podobieństwo jako narzędzie służące do opanowania różnorodności oraz jako kryterium i miarę w projektowaniu struktur systemów produkcyjnych.
EN
The development of industrial production is connected with the growth of diversity of goods and processes. There is a necessity of self- control of diversity by the snecialisation, which is the importanl facior in creating structure of production systems. Tn this paper there is presented similarity as a tool for self-controlled diversity and also as a criteria and meas-ure in designing structures of produclion systems.
EN
The splitting of science into different disciplines and its associated specialisation is diametrically opposed to the resulting demands for cooperation. The demands are essentially characterised by new fields of application, holistics and communication. Since the amalgamation of the different disciplines is impossible, what remains is the training of students in the sense of specialisation without isolation: the use of an integrating model in teaching and the integration of the subject of systems theory/systems engineering in the curricula as a methodologically orientated cross-sectional subject.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.