Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spasticity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The consistency of torque measurements during repetitive moving arm movements and also during passive wrist movements at two angular velocities of slow (~6°/s) and moderate (~120°/s) was investigated. The designed and developed device was applied to 3 cases, to a spring, to 8 able-bodied subjects and to 2 hemiplegic patients. While the mean of the intraclass correlation coefficient of subjects were 0.65 and 0.75 for slow and moderate angular velocities, those of the hemiplegic patients and the spring respectively ranged between excellent values of 0.93–1 and 0.91–1. The Pearson's product-moment correlation coefficients of the 3 cases for the 2 slow and moderate angular velocities ranged between 0.80 and 1. We could verify that the device can be used in our future researches and it can (1) reliably rotate a moving arm horizontally with angular velocities between 3 and 350°/s constantly in a range of motion between -60 and 60° and (2) simultaneously capture the data of angular displacement, torque, and two electromyogram activities. For the standardization of our future studies with the device, we could verify the stability of the last two repeated passive wrist movements in case of patients. The results of the study with the able-bodied subjects are also important as a reference for our studies with the hemiplegic.
EN
Purpose: Patients with spasticity suffer not only from neurological problems but also from various dentistry problems due to spasticity of the jaw muscles. Measurements of motion in temporomandibular joints should reflect the amount of abnormal muscle tone of these muscles. The aim of this study was to find out if the measurements of temporomandibular joint movements performed with the ultrasound Zebris device are different in cerebral palsy patients than in healthy subjects; and to find out if the information on the degree of spasticity in the lower legs provided by the Wartenberg test could be used to predict the degree of spasticty in the jaw muscles. Method: Twenty five healthy subjects and 25 cerebral palsy patients participated in the study. Two types of measurements were performed: temporomandibular movements measured with Zebris device, and instrumented Wartenberg test. Results: The laterotrusion and opening movements are different in CP patients than in healthy subjects. Laterotrusion movement correlates with velocity measured during the Wartenberg test. Conclusion: This finding suggests that high spasticity in the lower legs could indicate jaw movement restrictions in CP patients.
PL
Spastyczność jest poważnym zaburzeniem ruchowym objawiającym się wzmożonym napięciem mięśniowym lub sztywnością mięśni. Artykuł wprowadza w tematykę związaną ze zjawiskiem wzrostu napięcia mięśniowego występującym szczególnie u osób po udarach. Scharakteryzowano przyczyny, skale spastyczności, metody rehabilitacji i podano przykłady egzoszkieletów wykorzystywane w procesie rehabilitacji. Opracowano model matematyczny i komputerowy oraz przeprowadzono symulację testu Wartenberga wraz z doborem właściwych współczynników sztywności i tłumienia.
EN
Paper discussed the the phenomenon of increased muscle tone in people with stroke. The cause, the spasticity scales and rehabilitation methods were presented. The exoskeleton in rehabilitation therapy for peoples after stroke were described. A mathematical and computer model was prepared and implemented for the pendulum knee Wartenberg test by using Matlab-Simulink package.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję urządzenia rehabilitacyjnego wykorzystywanego do rehabilitacji dłoni objętej spastycznością. Głównym elementem projektu jest sztuczny mięsień Mc’Kibbena, który odpowiada za zgięcie grzbietowe nadgarstka i palców. Całość przymocowana jest do elastycznej rękawiczki pozwalającej dopasować urządzenie do większości pacjentów. Ze względu na zastosowane elementy urządzenie pozwala na bierną rehabilitację pacjenta w warunkach domowych.
EN
The present article discusses an idea of a rehabilitation device used to rehab a spastic palm. A major element of the project is artificial Mc’Kibben’s muscle which is responsible for the dorsiflexion of wrist and fingers. The entirety is attached to an elastic glove that allows to adjust the device to the majority of possible patients. Due to the elements used the device makes a passive rehabilitation in any house conditions possible.
PL
Spastyczność to wzmożone napięcie mięśni, spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Niekorzystne skutki funkcjonalne spastyczności zmuszają do poszukiwań działań terapeutycznych, niwelujących ten problem. Toksyna botulinowa daje możliwość selektywnego wyłączenia nadaktywnych mięśni, bez wpływu na mięśnie nieobjęte spastycznością. Hamuje ona uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, powodując chemiczną denerwację mięśni. Praca niniejsza opisuje przypadek 47-letniej pacjentki po przebytym udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu (2007 r.), cierpiącej z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego typu spastycznego, przeważającego w dystalnym odcinku kończyny górnej. Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia toksyną botulinową. Chorej podano BOTOX do mięśni kończyny górnej prawej. Przed podaniem oceniono zakres ruchomości w stawie łokciowym i nadgarstkowym (bierny i czynny), napięcie mięśniowe, posługując się zmodyfikowaną skalą Ashworth oraz wykonano testy funkcjonalne i zarejestrowano obrazy termowizyjne przed i po leczeniu. Leczenie toksyną botulinową skojarzoną z postępowaniem fizjoterapeutycznym przyniosło pozytywny efekt. Uzyskano zwiększenie zakresów ruchów (biernych i czynnych), stwierdzono obniżone napięcie mięśniowe w obrębie mięśni przedramienia oraz ręki. Na podstawie analizy obrazu termowizyjnego wykazano zmiany temperatury w obrębie przedramienia i ręki, z tendencją do wzrostu temperatury w okolicy zaburzenia.
EN
Spasticity is a muscle pathology involving hypertonia syndrome due to the central neural disorders. It is associated with many unfavorable functional consequences, therefore there is a need to treat the patients in order to improve their overall performance. Botulinum toxin allows for selective deactivation of overactive muscles, excluding muscles not affected by the spasticity. It inhibits the release of acetylcholine from the nerve endings, thus resulting in a chemical denervation of the muscle. This paper is a case report, presenting the treatment of a 47 years old female patient after acute left hemispheric ischemic stroke (2007), suffering from an extensive muscle tension, resulting from the spasticity prevailing in a distal part of the upper limb. The patient was qualified to injection of botulinum toxin (BOTOX), administered directly into the upper right limb muscles. The following parameters before and after the treatment, were evaluated: range of movement in the elbow and brachiocarpal joints (passive and active), muscle tone (by means of Modified Ashworth Scale). Additionally, thermograms of the distal part of the upper limb. The study confirmed that the treatment with botulinum toxin combined with the physiotherapy procedures is an effective therapeutic measure. The increase of range of movements (passive and active) and decrease of muscle tone within the muscles of forearm and hand, were achieved. Thermograms revealed the increase of temperature due to the applied treatment.
6
Content available Manipulator for upper limb rehabilitation
EN
This paper describes the development of a robot for functional movement training of arm, forearm and hand after stroke. Introduction presents statistical data about upper limb motor disability. This new solution of manipulator gives a chance to realize controlled passive and active exercises. Particular attention was paid to the spastic hand. In the document we present also the kinematics and dynamics of manipulator. Moreover, the device will be prepared to carry out diagnosis and allowed to summarize the results.
7
Content available remote Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczności
PL
Spastyczność to hiperaktywność mięśniowa spowodowana uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Może ona wystąpić w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, udaru mózgu, mózgowego porażenia dziecięcego, w przebiegu stwardnienia rozsianego. Przyczyną mogą być także inne choroby o charakterze neurodegeneracyjnym. Baklofen jest jednym z leków powodujących zmniejszenie spastyczności. Powoduje też ustępowanie spazmów mięśniowych. Dzięki temu zmniejszeniu ulegają dolegliwość bólowe, co poprawia jakość życia, samodzielność pacjentów oraz ułatwia fizjoterapię. W pracy prezentowane są doświadczenia kliniczne związane z kompleksowym leczeniem spastyczności z wykorzystaniem programowalnej pompy baklofenowej (ITB – Intrathecal Baclofen Therapy). Omówiono wskazania do tego rodzaju terapi, kwalifikację, technikę implantacji, mechanizm działania, ewentualne powikłania oraz postępowanie fizjoterapeutyczne.
EN
Baclofen causes the reduction of spasticity and lowers the number of muscular spasms. The pain level is decreased and the quality of life improved, so as the patient’s selfdetermination possibilities. Therefore, the physiotherapy is facilitated. The paper presents clinical experiences in the treatment of spasticity using a programmable baclofen pump (ITB – Intrathecal Baclofen Therapy). Indications for the therapy, qualification, the technique of implantation, mechanism of operation, problems, as well as physiotherapeutic procedure, are discussed.
PL
Wprowadzenie. Baklofen to lek zmniejszający wzmożone napięcie mięśni szkieletowych (spastyczność), które może występować m.in. w stwardnieniu rozsianym. Obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego redukuje bolesne spazmy, zmniejsza ograniczenie ruchomości w stawach, przez co daje możliwość podjęcia postępowania usprawniającego. Materiał i metody. Badaniem objęto 47-letniego pacjenta chorującego na stwardnienie rozsiane (SM - Multiple Sclerosis) od 9 lat, wielokrotnie hospitalizowanego z powodu narastania spastyczności w kończynach dolnych. Mimo wcześniej stosowanych leków zmniejszających napięcie mięśniowe, pod koniec 2008 roku nastąpiło pogorszenie stanu neurologicznego. Od kwietnia 2009 roku pacjent nie wstawał z łóżka, a wzrost spastyczności uniemożliwił mu codzienne funkcjonowanie i fizjoterapię. Po uprzednim przeprowadzeniu testu baklofenowego pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego polegającego na implantacji programowalnej pompy baklofenowej Synchromed II firmy Medtronic o pojemności 40 ml. Zmniejszenie napięcia mięśniowego uzyskano po kilkukrotnej modyfikacji dawki baklofenu podawanej infuzją dokanałową. Pozwoliło to na skierowanie i zakwalifikowanie pacjenta na 6-tygodniowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie zastosowano postępowanie fizjoterapeutyczne zgodne z założeniami metody proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania (PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) . Wyniki. Na postawie wyników testów klinicznych i funkcjonalnych stwierdzono zmniejszenie spastyczności oraz znaczną poprawę sprawności. Wnioski. Leczenie spastyczności z wykorzystaniem pompy baklofenowej w stwardnieniu rozsianym korzystnie wpływa na skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego.
EN
Introduction. The therapeutic effect of baclofen is the decrease of the spasticity, which occurs i.e. in patients suffering from the Multiple Sclerosis (MS). The application of baclofen causes the decrease of muscle tension and pain ailments, thus facilitating the rehabilitation. Material and methods. 47-year-old patient with multiple sclerosis was subjected to frequent hospitalization within last 9 years due to the escalating spasticity within lower limbs. In spite of the application of therapy aimed at the decrease of muscles tension, the neurological state of the patient deteriorated. This banned the patient from everyday activities and physiotherapy. The patient was qualified for surgical treatment - implantation of intrathecal 40 ml baclofen pump Synchromed II (Medtronic). The decrease of muscles spasticity was achieved after modification of the dose of the baclofen infusion. It enabled the 6-day stay at the rehabilitation centre, where the intense physiotherapeutic procedures, were applied. Results. On the basis of clinical and functional tests, the decrease of spasticity, as well as the significant improvement of efficiency, were confirmed. Conclusions. The spasticity treatment in multiple sclerosis, with intrathecal baclofen pump, has a positive influence on the physiotherapeutic proceedings.
PL
Napięcie mięśniowe jest zjawiskiem odruchowym powstającym w wyniku działania stale przypływających bodźców do mięśni. Wzmożone napięcie mięśniowe powstaje zarówno przy uszkodzeniach drogi piramidowej (spastyczność), jak i układu pozapiramidowego (sztywność). Wzmożone napięcie mięśniowe typu spastycznego stanowi poważny problem tak dla chorego, jak i dla lekarza. Ze względu na to, że spastyczność ujawnia się głównie w kończynach dolnych, chory ma trudności przede wszystkim z chodzeniem. Do tej pory nie opracowano dostatecznie wiarygodnej metody oceniającej wzmożone napięcie mięśniowe, a ocena subiektywna według skali Ashworth'a jest nieprecyzyjna. Dlatego tak istotnego znaczenia nabiera opracowanie obiektywnej metody pomiaru napięcia mięśniowego, która w sposób wiarygodny pozwoli monitorować m.in. skuteczność stosowanej terapii. Na podstawie założeń przedstawionych przez pracowników Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej powstało urządzenie do pomiaru napięcia mięśni kończyn dolnych pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego. W pracy przedstawiono dokładny opis i zasada działania urządzenia oraz przykładowe wyniki badań pacjentów z wzmożonym napięciem mięśniowym.
EN
The increased muscle tone is a result of damage of the piramidal tract (spasticity) as well as extrapiramidal system (rigidity). Spasticity is a serious problem both for a patient and a doctor. Due to the fact that spasticity is mainly observed in lower limbs, a patient has difficulty walking. Up to now there has been no sufficiently reliable method to assess the increased muscle tone. The subjective assessment using Ashworth scale is not precise. Therefore elaboration of an objective method for measurements of muscle tone is very important. Such a method should enable reliable monitoring of the treatment effectiveness. In cooperation with neurologists from the Department of Neurology and Epileptology of the Medical University of Lodz and engineers from the Institute of Turbomachinery of the Lodz University of Technology, there was invented a device to measure the spasticity of lower limbs of patients with nervous system diseases. In this paper a precise description and the principle of operation of this device are presented. An example of the investigation results for a patient with the increased muscle tone is also discussed.
EN
In the paper five different models have been examined in order to test their ability to describe relationship between EMG and force moment generated by moving upper or lower limb. In system analysis point of view it can be utilised for diagnostic purpose i.e. conversing subjective methods using by physician to new one based on objective measured data.
EN
The aim of this study was to estimate the strength of spastic muscles using Biodex System 3 within a group of patients with hemiparesis in after-stroke population. Measurements of the moments of force in elbow flexors and extensors of both spastic and non-spastic limbs were conducted under isostatic conditions. We analysed the values obtained for both limbs in order to determine the spasticity level on an Ashworth scale (0–4). The subjects were 10 patients with hemiparesis and varying spasticity selected from an after-stroke population. The analysis showed that spastic muscles activated less force than non-spastic muscles of the same patient. Furthermore, in a spastic limb, higher values of force were noted in the flexors than in the extensors of the elbow. In a non-spastic limb, the values of force were higher in the extensors of the elbow joint than in flexors. It is worth adding that the dynamics of force exposure, defined by a gradient of force, was much lower in spastic muscles than in non-spastic ones. Objective estimation of muscle force can be done by measuring the moments of force in particular groups of muscles upon the isokinetic contraction appearing. The repeatability of measurements may enable the kind of kinesitherapy to be determined as well as the assessment of the effectiveness of exercises in regard to force increase and dynamics of spastic muscles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań określające stan napięcia mięśniowego chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu fizjoterapii. Szczególną uwagę zwrócono na krioterapię, która jest ważnym ogniwem w kompleksowym procesie usprawniania. Badaniami objęto 26 osób (16 mężczyzn i 10 kobiet) z pewnym klinicznym rozpoznaniem SM. Występująca u tych osób spastyczność często jest przyczyną bólu, przykurczów, ograniczenia czynności ruchowych. Po cyklu krioterapeutyczym spastyczność zmniejszyła się u 19 badanych. Postępowanie usprawniające z zastosowaniem zabiegów kriogenicznych wpłynęło na poprawę napięcia mięśniowego u chorych na SM.
EN
In the paper the results of the physiotherapy with cryogenic temperatures have been presented. The state of the muscular tensiondn the patients suffering from sclerosis multiplex after physiotherapy was evaluated. 26 patjents were involved in the research (16 men and 10 women) with clinical diagnosis of S. M. Spasticity occurring in these patients is often the source of pain, contraction, and the reduction of motorial activities. After carrying out the research cycle, the spasticity was limited in case of 19 patients. It is proved, that the treatment by means of cryo-and kinesytherapy are of significant meaning in up-grading the body efficiency in neurological patients.
13
Content available remote Fizjoterapia chorych ze stwardnieniem rozsianym
PL
Wskazania do fizjoterapii chorych ze stwardnieniem rozsianym są bardzo szerokie, wynikają z różnorodności objawów oraz indywidualnych zaburzeń, czasu trwania choroby i charakteru przebiegu choroby. Pierwszym ogniwem w tym złożonym łańcuchu jest właściwe badanie podmiotowo-przedmiotowe. Dlatego daje to możliwość określenia celów usprawniania i zaplanowanie kompleksowej, celowej i ciągłej fizjoterapii. W pracy przedstawiono badania przedmiotowe oraz fizjoterapię chorych ze stwardnieniem rozsianym.
EN
The indications for physical therapy in multiple sclerosis (SM) patients are very wide. They result of variety of symptoms and several disorders, duration of the desease and its progress. The first step in complex treatment the disease is proper subjective and physical examination. Thus it is possible to design proper rehabilitation and to plan the complex physiotherapy. The aim of this work is to introduce physical exercises, which are very important in the short- and longtime treatment of patients with SM.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.