Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spółki giełdowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article, without claiming to be the ultimate reference, aims at assessing the social commitment of the large and solid financially, listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE), Polish companies, on the eve of the implementation of the EU directive on disclosure of non-financial and diversity information (2014/95/EU). The selected companies seem perfect to form a vanguard of CSR in Poland, but the results of the analysis indicate that despite the existing efforts for CSR standardization and better implementation, the situation in Poland is not so optimistic. The limited attention paid to CSR norms as well as CSR reporting under Polish law means also that foreign companies seeking access to Polish capital market generally will not face serious constraints in terms of regulations regarding sustainable development. The EU directive will certainly change this situation but there is a visible need for continuing education of companies in this field.
PL
Artykuł ten, nie będąc ostatecznym punktem odniesienia, ma na celu ocenę zaangażowania społecznego dużych i solidnych pod względem finansowym, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie polskich przedsiębiorstw w przeddzień wdrożenia unijnej dyrektywy odnośnie do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności (2014/95/UE). Wybrane przedsiębiorstwa wydają się idealne, aby stać się pionierami CSR w Polsce, jednak wyniki analizy wskazują, że mimo starań wielu instytucji o ujednolicenie zasad CSR i popularyzację tego podejścia sytuacja w Polsce nie jest zbyt optymistyczna. Ograniczona uwaga poświęcona normom oraz sprawozdawczości CSR w polskim prawie oznacza również, że zagraniczne firmy poszukujące dostępu do polskiego rynku kapitałowego generalnie nie będą zmagały się z poważnymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa UE z pewnością zmieni tę sytuację, istnieje jednak widoczna potrzeba kontynuowania edukacji przedsiębiorstw w tej materii.
PL
Celem artykułu jest określenie potencjału oddziaływania OFE jako pojedynczych funduszy oraz jako grupy funduszy na ład korporacyjny w spółkach publicznych na rodzimym rynku kapitałowym. Przeprowadzona zostanie również ocena poziomu przestrzegania zasad corporate governance w spółkach notowanych na GPW.
EN
The purpose of this article is to identify the potential impact of open pension funds as individual s and as a group of funds on corporate governance in public companies on the domestic capital market. The assessment of the level of the corporate governance in companies listed on the WSE will be also conducted.
PL
Relacje inwestorskie (IR) z instrumentu komunikowania rynkowi o wynikach spółki, przekształcają się w instrument generowania wartości firmy oraz ograniczający amplitudę wahań kursu akcji. W opracowaniu m.in. zaprezentowano genezę IR, sformułowano definicję IR, a także przedstawiono wpływ IR na poziom ryzyka inwestycyjnego. Rozważania teoretyczne wzbogacono o case study Grupy ORLEN Grupy APATOR.
EN
Investor relations (IR) move from the instrument of communicating to the market about company's results to the instrument of generating company's value and instrument for reducing share prices fluctuations. In the article the author has presented, among others, the origin of IR, the author's own definition of IR and the influence of IR on the level of investment risk. Theoretical considerations have been broadened by two case studies: ORLEN Group and APATOR Group.
PL
W artykule przedstawiono badanie empiryczne przesłanek zarządzania ryzykiem finansowym w polskich spółkach giełdowych. Autor skonstruował panel zawierający dane roczne 150 spółek za lata 2001-2005. Do analizy statystycznej zastosowano testy jednomian owe oraz algorytm CART. Autor prezentuje reguły klasyfikacji, które z wysoką trafnością rozróżniają spółki zarządzające ryzykiem od pozostałych.
EN
The article presents an empirical study of corporate risk management determinants. A panel of 150 companies listed in Poland was constructed with annual data covering years 2001-2005. Statistical analysis was carried out using univariate tests and CART analysis. Classification mles developed by the author offer the ability to distinguish companies which use risk management from other public corporations.
PL
Celem opracowania jest analiza roli pracownika wyższych uczelni w radach nadzorczych polskich spółek giełdowych w oparciu o własne badania empiryczne. Autorzy wychodzą z założenia, że pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, ich specjalistyczna wiedza oraz umiejętności zdystansowanego spojrzenia na problemy bieżącego, ale także strategicznego zarządzania firmą, są stosunkowo cennym "zasobem" dla każdej spółki. Odwołując się do teorii zasobowej nadzoru korporacyjnego w opracowaniu poddano weryfikacji trzy hipotezy dotyczące rozmiarów obecności pracowników wyższych uczelni w radach nadzorczych spółek obecnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Próbę badawczą stanowiły rady nadzorcze 207 spółek. Posługując się metodami statystyki opisowej, analizą korelacji prostej oraz analizą regresji wielorakiej zaobserwowano między innymi pozytywną zależność pomiędzy wielkością spółek, a liczbą członków rad będących pracownikami wyższych uczelni. Ważniejsze stwierdzenia wynikające z przeprowadzonego badania zawarto w podsumowaniu całości opracowania.
EN
The purpose of this article is to analyze the role that academics can play in the supervisory boards of polish listed companies. This work will be based on the authors' empirical research. The authors assume that academics posses advanced knowledge and experience and due to this fact they present the view to the operational but also strategic management of the company that is why they are very valuable "resources" for each company. In this article were verified three hypothesis in respect to the resource based theory of corporate governance. The authors concentrated this investigation on the number of academics members involved in the supervisory boards in companies listed on Warsaw Stock Exchange. The research sample used for this analysis consists of 207 public companies. For the empirical investigation were used methods of descriptive statistics, Pearson correlation and multiple regression. Results based on the empirical research proved the positive relation between size of the company and academics appointment to the supervisory boards. Broader final remarks that derived from this empirical research are included in the conclusions of the entire article.
EN
The aim of this article was to show right toolbox of value measurement. Both, new and added measures are an integrated toolbox for value management. Added measures, proposed in the article are: spread between TSR and cost of equity for market analysis and spread based on return on equity for inner analysis. In this article is also presented empirical verification of this two measures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.