Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sound
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article focuses on the analysis of acoustic emission signals generated under dry sliding friction conditions. Two tests were conducted using a TRB3 tribometer with the disc made of 100Cr6 steel with a DLC coating, and pin made of corundum (Al2O3) and steel 100Cr6, respectively. Two tests with the disc without DLC coating were also carried out. The audio data written in the 16-bit linear pulse-code modulation (LPCM) format were analysed using the SpectraPLUS software. An A-weighting filter and 1/1 and 1/3-octave band filters were used for sound level measurements. The analysis of the equivalent sound level calculated for 10-second time intervals was carried out. The highest A-weighted sound level occurred during the first 2 hours of the test with the disc having a DLC coating and pin made of 100Cr6 steel. At the end of this test, the sound level dropped by about 40 dB compared to the maximum. The lowest A-weighted sound level was recorded during the last 2 hours of the test with disc having a DLC coating and pin made of corundum. The time-dependent variability of sound parameters was predicted using the regression tree and random forest models, which proved to be accurate and easy to follow.
PL
W pracy przedstawiono analizę dźwięku zarejestrowanego podczas tarcia technicznie suchego w ruchu ślizgowym. Dwa testy przeprowadzono na tribometrze TRB3 dla próbek wykonanych ze stali 100Cr6 z powłoką DLC i przeciwpróbek wykonanych odpowiednio z korundu (Al2O3) i stali 100Cr6. Przeprowadzono również dwa testy dla próbek bez powłoki DLC. Dźwięk został zarejestrowany w standardzie 16-bitowego liniowego PCM, a następnie poddany analizie w programie SpectraPlus. Dla kolejnych chwil czasu wyznaczono wartości poziomu dźwięku A, a także poziomy dźwięku w wybranych pasmach oktawowych i 1/3-oktawowych. Przeprowadzono analizę równoważnego poziomu dźwięku obliczonego dla 10-sekundowych odcinków czasu. Najwyższy poziom dźwięku A występował podczas pierwszych 2 godzin testu próbki z powłoką DLC i przeciwpróbki wykonanej ze stali 100Cr6. Pod koniec tego testu poziom dźwięku spadł o około 40 dB względem dotychczasowego maksimum. Najniższy poziom dźwięku A zanotowano podczas ostatnich 2 godzin testu, w którym próbka miała powłokę DLC, a przeciwpróbka była wykonana z korundu. Utworzono modele opisujące zmienność w czasie wybranych parametrów dźwięku, oddzielnie dla każdej próbki. Do utworzenia modeli zastosowano drzewa regresji oraz Random Forest. W pracy zamieszczono analizę dokładności i przejrzystości otrzymanych modeli.
EN
Combine harvesters are the source a large amount of noise in agriculture. Depending on different working conditions, the noise of such machines can have a significant effect on the hearing conditio of drivers. Therefore, it is highly important to study the noise signals caused by these machines and find solutions for reducing the produced noise. The present study was carried out is order to obtain the fractal dimension (FD) of the noise signals in Sampo and John Deere combine harvesters in different operational conditions. The noise signals of the combines were recorded with different engine speeds, operational conditions, gear states, and locations. Four methods of direct estimations of the FD of the waveform in the time domain with three sliding windows with lengths of 50, 100, and 200 ms were employed. The results showed that the Fractal Dimension/Sound Pressure Level [dB] in John Deere and Sampo combines varied in the ranges of 1.44/96.8 to 1.57/103.2 and 1.23/92.3 to 1.51/104.1, respectively. The cabins of Sampo and John Deere combines reduced and enhanced these amounts, respectively. With an increase in the length of the sliding windows and the engine speed of the combines, the amount of FD increased. In other words, the size of the suitable window depends on the extraction method of calculating the FD. The results also showed that the type of the gearbox used in the combines could have a tangible effect on the trend of changes in the FD.
3
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia, omawiane na wykładzie z Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, z zakresu tworzenia i obróbki dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji efektów brzmieniowych. Przykładowe wirtualne układy zostały zbudowane w środowisku VisSim.
EN
The possibilities of creating and processing of sound are presented in environment VisSim. The special attention is paid to the simulation of sound effects. The author presents a number of virtual circuits which allow to easily to explore the reverberation, ping-pong, phasing and echo effects, the equalizer and brainwave generator.
PL
Celem niniejszej pracy jest porównanie i ocena krajobrazu dźwiękowego dwóch małopolskich wsi różniących się przede wszystkim sposobem użytkowania i trybem życia ich mieszkańców. Badania zostały przeprowadzone w jednej porze roku (jesień) na terenie tradycyjnej wsi Zdynia oraz podmiejskiej wsi Zielonki. Na terenie obu obiektów badawczych przeprowadzono pomiar poziomu hałasu oraz dokonano inwentaryzacji charakterystycznych dźwięków. Poniższe badania wskazują, jak ogromne różnice występują pomiędzy krajobrazem dźwiękowym wsi tradycyjnej i podmiejskiej. Pod względem natężenia hałasu największe różnice można zaobserwować pomiędzy wartościami średnimi i maksymalnymi. Wartości średnie na terenie wsi Zielonki są wyższe odpowiednio – w ciągu dnia o 23,2 dB, wieczorem 18,0 dB i w nocy 10,6 dB. W przypadku wartości maksymalnych zmierzonych w obu wsiach największą różnicę obserwuje się w porze dziennej, gdzie w jednym z punktów pomiarowych we wsi Zielonki zanotowano 102,3 dB – co było największą uzyskaną wartością. Dla porównania w Zdyni największa wartość w porze dziennej to zaledwie 46,2 dB, co daje aż 56,1 dB różnicy. Podobne różnice można dostrzec w samej sferze fonicznej – w Zielonkach najczęściej słyszane są dźwięki z grupy antropogenicznych (56 zdarzeń z 57 to dźwięki komunikacyjne – głównie samochody). Z kolei wieś Zdynia jesienią jest bardzo uboga w dźwięki antropogeniczne, przeważają te o charakterze przyrodniczym.
EN
The aim of the work is comparison and evaluation of sound of two Little Poland villages differing first of all in land use and lifestyle of residents. Investigations were carried out during one season (autumn) on the area of “traditional” village Zdynia and suburban village Zielonki. On the area of both research objects the measurements of noise and inventory-making of characteristic noises were carried out. The investigations show how severe differences occurs between sound landscape of “traditional” and suburban villages. village and Regarding noise intensity the highest differences may be observed between mean and maximum values. Mean values for the Zielonki village are higher adequately during day of 23.2 dB, and during night of 10.6 dB. In the case of maximum values in both villages the most severe difference was observed during day, where in one measuring point in the Zielonki village the value 102.3 dB was recorded, what was the highest obtained value. For comparison in Zdynia the highest value during day was 46.3 dB, what consists as many as 46.2 dB of difference. Similar differences was observed in sound transmission sphere, where in Zielonki most often are heard sounds from the anthropogenic group (56 of 57 that are communication sounds, mainly cars). As opposed in the Zdynia village in autumn season the sound landscape is poor as far as anthropogenic sounds are concerned, prevail the ones of natural character.
PL
Odpowiedni dobór elementów konstrukcyjnych pod względem zastosowanych materiałów, wymiarów i układów warstw w płytowych ustrojach dźwiękochłonnych pozwala na kształtowanie charakterystyki pochłaniania dźwięku. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań symulacyjnych podstawowych parametrów kilkunastu wariantów rozwiązań konstrukcyjnych płytowych ustrojów dźwiękochłonnych. Pokazano wpływ zmiany parametrów konstrukcyjnych na częstotliwość rezonansową ustroju i na zakres największego pochłaniania dźwięku określony przez wyznaczone charakterystyki częstotliwościowe współczynnika pochłaniania.
EN
Appropriate selection of structural components, in terms of applied materials, dimensions and layered systems in sound-absorbing panel systems, is a prerequisite for determination of sound absorption characteristics. In the article, the authors presented the results of simulation studies of the basic parameters for more than ten structural arrangement options in soundproofing systems. There is also a presentation of the effect of varying structural parameters on the resonance frequency of the system and on the maximum sound absorption range range determined by the calculated frequency characteristics of the absorption coefficient.
PL
Średnio ponad 50% zakładów przemysłowych w Polsce wykazuje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku do atmosfery i wartość ta w ciągu ostatnich 20 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Problem ten występuje z różnym natężeniem także w kopalniach surowców skalnych. Jakie są dopuszczalne poziomy hałasu i jak sobie z nim radzić?
7
PL
W artykule opisano testy, przeprowadzone na trzech modelach smartfonów: Galaxy S6, iPhone 6S i Lumia 950. Testy miały na celu wybranie modelu, który najlepiej sobie radzi z przetwarzaniem dźwięku. Badania odbyły się w warunkach domowych, przy użyciu stosunkowo prostego sprzętu. W pracy opisano sposób przeprowadzenia testów, a następnie omówiono wnioski, decydując, który ma najlepsze parametry, jeśli o przetwarzanie dźwięku.
EN
Quality of sound is one of the most important factors while choosing the perfect smartphone model. This article concerns about domestic sound testing of smartphones. Both ways of examining and the equipment used for it are discussed. These tests have been performed on popular models of smarphones: Galaxy S6, iPhone 6S and Lumia 950 to collect recent data and to achieve the essential aim: establishing the fact which model is the best in terms of sound processing.
EN
A gear system transmits power by means of meshing gear teeth and is conceptually simple and effective in power transmission. Thus typical applications include electric utilities, ships, helicopters, and many other industrial applications. Monitoring the condition of large gearboxes in industries has attracted increasing interest in the recent years owing to the need for decreasing the downtime on production machinery and for reducing the extent of secondary damage caused by failures. This paper addresses the development of a condition monitoring procedure for a gear transmission system using artificial neural networks (ANNs) and support vector machines (SVMs). Seven conditions of the gear were investigated: healthy gear and gear with six stages of depthwise wear simulated on the gear tooth. The features extracted from the measured vibration and sound signals were mean, root mean square (rms), variance, skewness, and kurtosis, which are known to be sensitive to different degrees of faults in rotating machine elements. These characteristics were used as an input features to ANN and SVM. The results show that the multilayer feed forward neural network and multiclass support vector machines can be effectively used in the diagnosis of various gear faults.
9
Content available Emisja dźwięku sprężarek rozładunkowych
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań emisji dźwięku sprężarki śrubowej T5CDL9 napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 22kW służącej do rozładunku produktów sypkich. Autorzy wykonali badania akustyczne mające na celu określenie całkowitej mocy dźwięku emitowanej przez badany obiekt zgodnie z normą PN-EN ISO9614-2. Dodatkowo na każdej z mierzonych powierzchni dokonano pomiarów emisji dźwięku w punktach dyskretnych, co umożliwiło stworzenie map dźwięku a tym samym lokalizację głównych jego źródeł. Wyniki przeprowadzonych prac posłużą do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych mających na celu zmniejszenie poziomu emisji dźwięku pracujących sprężarek. Badania wykonano nowoczesnym analizatorem 2260 Investigator firmy Brűel & Kjaer wyposażonym w dwumikrofonową sondę pomiaru natężenia dźwięku B&K 3595.
EN
The article presents the results of sound emission research of T5CDL9 blower powered by an electric motor 22kW used for unload loose products. The au-thors performed acoustic researches to determine the total sound power emitted by the tested object in accordance with PN-EN ISO9614-2 standard. Additionally, each of the measured surface were made sound emission measurements in discrete points, allowing to made the sound maps and the location of the main noise sources. The results of this work will be used to made design corrections aimed at reducing noise emissions of working blowers. The research was performed in modern Brűel & Kjaer 2260 Investigator analyzer equipped in dualmicrophone sound intensity probe B&K 3595.
10
PL
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój soundscape studies, w których dźwięk jest traktowany jako zasób, źródło znaczeń i przeżyć estetycznych. Są one uzupełnieniem interdyscyplinarnych badań hałasu, charakteryzujących się traktowaniem dźwięku, jako jednego z rodzajów zanieczyszczenia atmosfery, zagrożenia zdrowia człowieka, źródła jego dyskomfortu. Studia te rozwijane są także w Polsce przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Niestety wraz z rozwojem badań nie wypracowano spójnego systemu pojęciowego. Oprócz terminu soundscape, różnie tłumaczonego na język polski, funkcjonuje szereg innych terminów koniecznych dla opisania struktury, funkcji, metod badań, m.in.: dźwięk szczególny, biofony, geofony, antrofony, sonotopy, topofonofilia, spacer dźwiękowy, mapa dźwiękowa, społeczność akustyczna, rewitalizacja akustyczna, dziedzictwo akustyczne, turystyka dźwiękowa. Są one stosowane dość dowolnie, co wywoduje pewien chaos utrudniający rozwój badań. Celem artykułu jest wyjaśnienie istotnych nieścisłości terminologicznych oraz próba uporządkowania stosowanych już pojęć, w ramach soundscape studies (zwłaszcza w literaturze polskojęzycznej).
EN
Recent years, dynamic development of soundscape studies has been observed. In these studies supplementary the research on noise, the sound is treated as reserves of aesthetic meanings and experience, the sound is perceived as a threat and a source of discomfort. In Poland, soundscape studies have been also developed by representatives of various academic disciplines. Unfortunately, not any coherent terminological system has been created. Apart the term soundscape, that is translated into Polish in different ways, there is a range of additional expressions describing structure, functions and methods of soundscape research. These are among other things: soundmark, biophony, geophony, antrophony, sonotopes, topophonophilia, soundwalk, soundmap, acoustic community, acoustic revitalisation, acoustic heritage, sound tourism. All the terms mentioned previously are used freely that causes chaos and hinders progress of the studies. The objective of the paper is to explain terminological inaccuracies and organize existing nomenclature concerning soundscape studies (especially in Polish literature).
PL
W artykule przedstawiono algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwięku, wykorzystujący podział sygnału dźwiękowego na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tego rodzaju podział sygnału na składowe pozwala na obniżenie poziomu szumów w nagraniu przy ograniczeniu występowania zjawiska znanego jako musical noise. Proponowany algorytm został przetestowany przy użyciu kilku sygnałów, w tym fragmentu rzeczywistego nagrania zapisanego na nośniku magnetycznym. Przedstawione zostały wyniki testów oraz zarysowane zostały kierunki dalszych badań.
EN
This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.
12
Content available Status dźwięku w przestrzeni publicznej
PL
Artykuł ten próbuje przybliżyć temat relacji dźwięku i przestrzeni na podstawie analizy zmian dyskursu muzycznego. Problematyka ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w referowanych tekstach teoretycznych, jak i wybranych praktykach artystycznych. Autor stawia tezę na temat postrzegania rzeczywistości społecznej, sugerując, że gdyby świat brzmiał inaczej, to również inaczej by wyglądał.
EN
This article attempts to bring about the relationship of sound and space on the basis of changes in musical discourse. This problem is reflected both in the referred texts of selected theoretical and artistic practices. The author’s thesis on the perception of social reality, suggesting that if the world sounded different, it is also contrary to look.
13
Content available remote Współczesne techniki steganograficzne w dźwięku
PL
Artykuł prezentuje przegląd współczesnych metod steganograficznych stosowanych w różnych zastosowaniach steganografii, takich jak: znakowanie wodne, tajna komunikacja, odciski palca, tworzenie ukrytych wolumenów danych. Każda grupa zastosowań została scharakteryzowana pod kątem wymagań kluczowych ze względu na pełnione funkcje.
EN
Some modern steganographic techniques are presented in the article. These methods can be used for various purposes: hidden communication, watermark-ing, fingerprinting, hidden data volumes creation. The most important requirements for each of the above applications were examined and are presented.
EN
The paper presents issues of time-delay estimation with application to the direction of sound arrival discovering. During the estimation of the time-delay from a voice signal propagated in room acoustic a significant number of false results occur. In order to reduce the number of false estimates the averaging of cross-correlation functions is proposed. The result of the experiment in an office room shows that the direction of the voice arrival can be estimated much more precisely.
PL
Poznań University of Technology, Chair of Control and Systems Engineering Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów. Artykuł prezentuje zagadnienie estymacji czasu opóźnienia w zastosowaniu do określania kierunku nadejścia dźwięku. Estymacja czasu opóźnienia występującego w sygnale mowy propagowanym w pomieszczeniu dostarcza znaczącą liczbę fałszywych wyników. W celu redukcji liczby błędnych estymat zaproponowano uśrednianie funkcji korelacji wzajemnej. Wynik eksperymentu w pomieszczeniu biurowym pokazuje, że uzyskana dokładność estymacji kierunku nadejścia dźwięku mówcy jest znacznie lepsza.
EN
With the development of internal combustion engines, engineers attempt to reduce the noise and vibration generated. Due to the high cost of fuel, are increasingly looking for new sources of power in order to reduce costs. In diesel engines, an increasingly popular method is the admixture of propane-butane. This follows because of the price of the fuel as well as to improve the efficiency of combustion. With the development of this type of dual fuel power seems to be a reasonable study of the effects of LPG to generate noise and vibration, as well as an attempt to evaluate the combustion process. The article describes preliminary studies on these phenomena example Yanmar L70 with a modified injection system of diesel and LPG in the gaseous phase. The paper presents the results of noise and vibration of dual fule engine using different shares of LPG and camelina oil esters.
PL
Wraz z rozwojem silników spalinowych, inżynierowie podejmują próby redukcji emitowanego hałasu i generowanych drgań. Ze względu na wysokie koszty paliwa, coraz częściej poszukuje się nowych źródeł zasilania w celu obniżenia kosztów. W silnikach o zapłonie samoczynnym, coraz bardziej popularną metodą jest domieszka propan-butanu. Wynika to ze względu na cenę tego paliwa jak również na poprawę efektywności spalania. Wraz z rozwojem tego typu zasilania dwupaliwowego rozsądnym wydaje się być badanie wpływu dodatku LPG na emisję hałasu oraz generowanie drgań, jak również próba oceny procesu spalania. W artykule opisano wstępne badania dotyczące tych zjawisk na przykładzie silnika Yanmar L70 ze zmodyfikowanym układem zasilania oleju napędowego oraz instalacją LPG w fazie gazowej. Przedstawiono wyniki badań wibroakustycznych podczas pracy silnika pod obciążeniem dla różnych udziałów dawki LPG oraz podczas zamiany części oleju napędowego olejami estrowymi.
16
Content available Projekt koncepcyjny parku dźwiękowego
PL
Problem narastającego hałasu w mieście staje się coraz bardziej uciążliwy i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Projektowanie akustyczne, czyli komponowanie dźwięków, miejsc przyjemności akustycznych, może sprawić, że otaczająca nas przestrzeń stanie się bardziej przyjazna i może mieć pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Przedstawiony projekt parku dźwiękowego zawiera wiele rozwiązań dotyczących aktywnych i pasywnych metod redukcji uciążliwego hałasu oraz wydobycia dźwięków, które mają pozytywne skojarzenia.
EN
The problem of increasing noise in the city is becoming more and more bothersome and poses a threat to people’s health. Sound design, that is the composition of sounds or spaces of acoustic pleasure, can make the space around us more friendly and can have a positive influence on our mood. The presented design for a sound garden incorporates many solutions in terms of active and passive methods of reducing noise pollution and emphasizing sounds that have positive connotations.
17
Content available remote Koncepcja systemu monitorowania rodzin pszczelich
PL
W artykule przedstawiono koncepcję komputerowego systemu diagnostyki akustycznej przeznaczonego do diagnozowania i monitorowania stanu rodzin pszczelich. Artykuł zawiera opis mikroprocesorowego urządzenia do bezpośrednich pomiarów, opis struktury systemu oraz diagram przepływu danych w systemie. Przedstawiono również widok urządzenia prototypowego. Opisano technikę gromadzenia danych i ich wstępnej analizy oraz rolę systemu ekspertowego w projektowanym systemie monitorowania rodzin pszczelich.
EN
This paper presents the concept of computer diagnostic system designed for acoustic diagnosis and monitoring of colonies. The paper contains a description of the microprocessor device for the direct measurement, description of the structure of the system and data flow diagram of the system. It also presents a prototype device view. Describe the technique of collection and the role of the expert system in the proposed monitoring system of colonies.
18
Content available remote Estymacja kierunku nadchodzenia dźwięku za pomocą procesora Blackfin
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie estymacji kierunku nadchodzącego dźwięku oraz omówiono proces projektowania służącego do tego urzadzenia, które nie tylko wykrywa kierunek dźwięku, ale obraca się w tym kierunku, umożliwiając rejestrację zjawiska generującego zaobserwowany dźwięk. W projekcie wykorzystano procesor sygnałowy Blackfin 535 firmy Analog Devices. W pracy zamieszczono także wyniki eksperymentów potwierdzających prawidłowe działanie opracowanego urządzenia w różnych warunkach akustycznych.
EN
The paper discusses a problem of estimation of sound direction arrival. In order to verify the correctness of the proposed estimation algorithm in various acoustic conditions, the real device was designed and built, which processes sounds recorded by two microphones. The digital signal processor Blackfin 535 from Analog Devices was used. Presented results of experiments confirm proper operation of the built device and prepared algorithm.
19
Content available Sacrum i dźwięk w krajobrazie Krakowa
PL
Celem opracowania jest zbadanie charakterystycznych związanych z krakowskimi sanktuariami dźwięków, ich źródeł i rodzajów. Podjęto próbę zdefiniowania sacrum za pomocą dźwięków i na tej podstawie określenie jego związku z ciszą oraz ich wpływu na istnienie świętej strefy w Krakowie. W tym celu zbadano trzy świątynie i typowe dla nich źródła dźwięków: Katedra Wawelska – Dzwon Zygmunta; Bazylika Mariacka – Hejnał Mariacki; Łagiewniki – carillony. Podczas badań przeprowadzono m.in. wywiady wśród Krakowian na temat stosunku do ww. dźwięków miasta, istnienia sacrum w jego krajobrazie oraz rozmowy z pracującymi w sanktuariach osobami. Wykonano również badania dotyczące zasięgu oddziaływania tych dźwięków. Końcowym efektem są odpowiedzi na pytania – czy możliwe jest aby dźwięk niepochodzący z natury był nośnikiem Sacrum w krajobrazie miejskim oraz co i jak wpływa na to, że fala dźwiękowa zyskuje tak wysoką rangę?
EN
The aim of this study is to analyze sounds characteristic of Cracow's sanctuaries, their sources and types. It attempted to define sacrum in Cracow by means of these sounds and to use this measure as a basis for identifying relationship between sacrum and silence and the influence of sounds on the existence of the sacred space in this city. So as to attain it, three temples and sounds characteristic of them were examined: Wawel Cathedral – The Royal Sigismund Bell; St. Mary's Basilica -Mariacki bugle-call; Łagiewniki – carillons. Interviewing the citizens of Cracow with regard to their attitudes towards the aforementioned sounds and the existence of sacrum in the city's landscape was a part of the research; another one was constituted by the conversations with the persons employed in the sanctuaries. Furthermore, the study included the analysis of the coverage of the sounds. The final results provide answers to the following questions: is it possible that a sound from outside of nature is a carrier of Sacrum in a city landscape as well as what and how can make a s wave such an important element.
PL
Artykuł przedstawia opis autorskiego systemu elektronicznego przeznaczonego do oceny kondycji rodzin pszczelich. Opisano architekturę systemu, urządzenie rejestrujące dźwięki w ulu oraz podzespoły elektroniczne przeznaczone do pomiarów parametrów środowiska. System ma rejestrować dźwięki wytwarzane przez pszczoły i na tej podstawie ocenić stan rodziny pszczelej. Przeprowadzona ocena statystyczna wybranych dźwięków pozwala wysnuć wniosek, że możliwe będzie wykorzystanie metod analitycznych do ich identyfikacji.
EN
The paper contains a description of the intended analysis of sounds produced by bees. The system consists of electronic parts placed in a hive. The block diagram of the device shown in Figure 2 and its view in Figure 3. An electronic component is used for recording and audio processing. The processed sound is extracted knowledge of the behavior of bees. The results of calculations are sent via a local network to the database. An expert system interprets the collected data and sends it to the user. The system diagram is shown in Figure 1. Preliminary analyzes show a great diversity of sound depending on a situation in the hive. Figure 7 shows the spectrogram of the sound produced by the mother bee. Simple statistics show the differences in the density distribution of the signal. A success will be to create diagnostic tools. The second objective is to develop analytical methods for identifying the behavior of bee colonies. The research work focuses on assessing the possibility of automating the process of interpretation of the sounds produced by bees. The combination of electronic devices and analytical methods aims at creating an expert system supporting the work of man.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.