Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar cells
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Publikacja dotyczy monitoringu instalacji fotowoltaicznych. Za sprawą dużego postępu technologicznego w tej dziedzinie, szerokiej dostępności produktów na rynku, a także spadku ich cen w porównaniu do lat ubiegłych, fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Na popularność istotny wpływ mają również dostępne formy dofinansowań wypłacanych m. in. przez NFOŚiGW.
EN
The paper deals with monitoring of photovoltaic installations. Due to high technological progress in this field, wide availability of products on the market, as well as a decrease in their prices compared to previous years, photovoltaics is more and more popular in Poland. Popularity is also significantly affected by the available forms of co-financing paid out, among others by the NFOŚiGW.
EN
The impact ionization in semiconductor materials is a process that produces multiple charge carrier pairs from a single excitation. This mechanism constitutes a possible road to increase the efficiency of the p-n and p-i-n solar cells junctions. Our study considers the structure of InN/InGaN quantum dot solar cell in the calculation. In this work, we study the effect of indium concentration and temperature on the coefficient of the material type parameter of the impact ionization process for a p(InGaN)-n(InGaN) and p(InGaN)-i(QDs-InN)-n(InGaN) solar cell. Next, we investigate the effect of perturbation such as temperature and indium composition on conventional solar cell’s (p(InGaN)-n(InGaN)) and solar cells of the third generation with quantum dot intermediate band IBSC (p(InGaN-i(QD-InN)-n(InGaN)) by analyzing their behaviour in terms of efficiency of energy conversion at the presence of the impact ionization process. Our numerical results show that the efficiency is strongly influenced by all of these parameters. It is also demonstrated that decreased with the increase of indium concentration and temperature which contributes to an overall improvement of the conversion efficiency.
PL
Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz jej jakości. Rozwiązaniem zmniejszającym zagrożenie braku ciągłości zasilania może być elastyczne pokrycie fotowoltaiczne realizowane w ramach programu „GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych”. Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych powoduje znaczący spadek ich cen oraz polepszenie ich efektywności energetycznej. Wymienione zalety powodują, że konwencjonalne źródła prądu (np. zespoły prądotwórcze) w określonych wyżej przypadkach mogą być zastępowane przez źródła alternatywne. Istotą projektu jest skonstruowanie innowacyjnego elastycznego pokrycia fotowoltaicznego wykonanego w oparciu o polikrystaliczne ogniwa krzemowe. W ramach projektu określono: sposób cięcia pojedynczych ogniw na mniejsze płytki, dobór elastycznego podłoża, rozmieszczenie płytek oraz rozwiązanie metody wykonania połączeń pomiędzy nimi, a także koncepcję systemu gromadzenia energii zintegrowanego z pokryciem. Przedstawiono wyniki podstawowych badań pokrycia w zakresie pomiarów elektrycznych, elektroluminescencji oraz termoemisji. W oparciu o zrealizowane prace wykonano model elastycznego pokrycia fotowoltaicznego będącego bazą do dalszej realizacji projektu. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnić dużą autonomię w praktycznie w każdej sytuacji kryzysowej, może być wykorzystane np. jako element dachów namiotów lub jako wyposażenie osobiste żołnierza.
EN
The dependence of modern military equipment on electricity means that their efficiency and reliability depend very much on the continuity of electricity supply and its quality. The solution to reduce the risk of power loss may be the flexible solar cover implemented under the „GEKON - Generator of Ecological Concepts” program. Dynamic development of renewable sources causes a significant drop in their prices and improvement of their energy efficiency. The aforementioned advantages mean that conventional power sources (eg power generating sets) in the above-mentioned cases can be replaced by alternative sources. The essence of the project is to construct an innovative elastic photovoltaic cover made based on polycrystalline silicon cells. The project defined: the method of cutting individual cells into smaller plates, selection of a flexible substrate, arrangement of tiles and the solution of the method of making connections between them, as well as the concept of a system of accumulating energy integrated with the cover. The results of basic coverage tests in the field of electrical measurements, electroluminescence and thermoemission are presented. Based on the work carried out, a model of flexible photovoltaic cover was made which is the basis for further project implementation. This solution is intended to provide a large autonomy in practically every crisis situation, it can be used, for example, as an element of tent roofs or as a soldier’s personal equipment.
4
Content available remote Studies on Cu2SnS3 quantum dots for O-band wavelength detection
EN
In this communication, we report on Cu2SnS3 quantum dots synthesized by the solvothermal process using different solvents. The optical properties of the quantum dots are analyzed by UV-Vis-NIR and photoluminescence spectroscopy. The results suggest that Cu2SnS3 material has tunable energy bandgap and appropriate wavelength for fabrication of light emitting diodes and laser diodes as sources for fiber optic communication. They exhibit wide absorption in the near infrared range. Further morphological studies with the use of atomic force microscope confirm the surface topography and the existence of quantum dots. The observed characteristics prove the efficiency of Cu2SnS3 quantum dots for O-band wavelength detection used in fiber optic communication and solar cell applications.
EN
Silicon as a raw material for solar cells can be produced by numerous methods. The carbothermic reduction of silica using electric arc furnace is the most widely used process in silicon industry. This paper presents a new approach to produce solar grade silicon using microwave furnace. Pellets of different sizes were prepared from a mixture of silica and carbon using water and polyvinyl alcohol as binder agents. Raman spectra indicated a peak at about 515 cm−1 attributed to silicon in the pellets prepared with polyvinyl alcohol, and peaks at about 523 cm−1 and 794 cm−1 attributed to silicon and silicon carbide, in the pellets prepared with water. The pellet size affects the absorption of microwave energy emitted from the magnetrons. Polyvinyl alcohol as a binder agent is promising for the production of silicon using microwave furnace.
6
Content available remote Hybrydowy system magazynowania energii podwójnego zastosowania
PL
Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz jej jakości. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wykonania systemu magazynowania energii dla zastosowań cywilnych i wojskowych. Omówiono budowę i przeznaczenie poszczególnych bloków systemu, a także zastosowanie filozofii „klocków” i gwiaździstej topologii układu połączeń. Nakreślono perspektywy dalszej realizacji projektu, jako bazy do przyszłej produkcji systemu.
EN
The dependence of modern military equipment on electricity makes their effectiveness and reliability depends very much on the continuity of electricity supply and its quality. This paper presents the concept of implementation of an energy storage system for civil and military applications. The construction and purpose of individual system blocks are discussed as well as the application of the philosophy of "bricks" and the star-shaped topology of the connection system. Perspectives for the further implementation of the project as a basis for the future production of the system were outlined.
EN
This work presents a theoretical study for the distribution of nanocomposite structure of plasmonic thin-film solar cells through the absorber layers. It can be reduced the material consumption and the cost of solar cell. Adding nanometallic fillers in the absorber layer has been improved optical, electrical characteristics and efficiency of traditional thin film solar cells (ITO /CdS/PbS/Al and SnO2/CdS/CdTe/Cu) models that using sub micro absorber layer. Also, this paper explains analysis of J-V, P-V and external quantum efficiency characteristics for nanocomposites thin film solar cell performance. Also, this paper presents the effect of increasing the concentration of nanofillers on the absorption, energy band gap and electron-hole generation rate of absorber layers and the effect of volume fraction on the energy conversion efficiency, fill factor, space charge region of the nanocomposites solar cells.
PL
Elektrownie wiatrowe, słoneczne, geotermalne czy wodne stanowią czyste i niewyczerpane źródła energii. Coraz ostrzejsze normy emisji spalin oraz polityka Unii Europejskiej wymagają coraz większych nakładów inwestycyjnych oraz rozwoju technologicznego w sektorze odnawialnych źródeł energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach oraz wprowadzone systemy wsparcia finansowego w sektorze energetycznym, wynikające z realizacji określonej polityki energetycznej w kraju, spowodował szybki wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych. Wzrost mocy zainstalowanej w rozproszonych źródłach energii wymaga również zmian w krajowym systemie elektroenergetycznym, opartym do tej pory na dużych elektrowniach systemowych. W artykule zaprezentowano analizę struktury wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w Polsce w latach 2000-2018 na tle wykorzystania energii pierwotnej i produkcji energii odnawialnej w Polsce oraz zachodzących zmian w produkcji i zużyciu energii elektrycznej.
EN
Wind, solar, geothermal and hydro power plants are clean and inexhaustible energy sources. The increasingly exacting requirements exhaust emission standards and the policy of the European Union countries require ever higher investment expenditures and technological development in the sector of renewable energy sources. The development of renewable energy sources in recent years and the introduced financial support systems for the energy sector have resulted in a rapid increase in the installed power of renewable energy sources in Poland. The increase in the power of decentralised electricity sources also requires changes in the national power system based so far on large system power plants. The article presents an analysis of the structure electricity generation using photovoltaic cells in Poland in 2000-2018 against the framework of primary energy use, renewable energy production and changes in the production and consumption of electricity.
EN
The mandatory tests of resistance to hail is carried out in order to qualify solar cell modules according to standards (IEC 61215 and IEC 61646). The efficiency of modern photovoltaic systems decreases significantly, when the crystalline structure of solar cells is damaged as a result of climatic factors, such as wind, hail, etc., which are similar to mechanical-dynamic effects. This work presents a conducted research of efficiency and reliability of solar cells, simulating hail effects. A testbed was created specifically for carrying out experimental research. During the research, solar elements were exposed to impact, cyclic dynamic loads, with the frequency of revolutions of the balls simulating hail ranging from 5 to 20 Hz, the amplitude of the impact excitation acceleration of the solar cell - up to 986 m / s2 and the force amplitude - up to 1129 N. Experimental research results revealed the reliability of photovoltaic modules of different sizes during the simulation of hail. The proposed assessment methodology of hail effects can be successfully applied in studies of the influence of mechanical-dynamic effects of solar cells of different structures.
PL
Przy kwalifikacji modułów ogniw słonecznych do użytkowania przeprowadza się obowiązkowe badania odporności na gradobicie zgodnie z normami IEC 61215 i IEC 61646. Wydajność nowoczesnych systemów fotowoltaicznych znacznie spada, gdy struktura krystaliczna ogniw słonecznych ulega uszkodzeniu w wyniku czynników klimatycznych, takich jak wiatr, gradobicie itp., które przypominają w swoim działaniu obciążenia mechaniczno-dynamiczne. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu gradobicia na wydajność i niezawodność ogniw słonecznych. Badania prowadzono na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku testowym. Podczas badań, elementy słoneczne były wystawiane na cykliczne obciążenia dynamiczne wywoływane uderzeniami kulek symulujących grad o częstotliwości obrotów od 5 do 20 Hz przy amplitudzie przyspieszenia wzbudzenia uderzeniowego ogniwa słonecznego wynoszącej do 986 m/s2 oraz amplitudzie siły do 1129 N. Wyniki symulacji pozwoliły ocenić niezawodność modułów fotowoltaicznych o różnych rozmiarach. Proponowaną metodologię oceny wpływu opadów gradu można z powodzeniem stosować w badaniach oddziaływania obciążeń mechaniczno-dynamicznych na ogniwa słoneczne o różnych strukturach.
10
EN
A series of 9,10-bis(phenylethynyl)anthracene dicyanovinyl end-capped derivatives have been used in bulk heterojunction (BHJ) photovoltaic cells prepared by the solution process. The compounds were excessively decorated with moieties enhancing solubility to avoid spontaneous crystallisations in the blends. The topology of the dyes is of the acceptor-donor-acceptor (A-D-A) type. The quantum chemical calculations were done at the B3LYP/6-31G(d) level of theory and HOMO-LUMO levels were calculated. The solar cells’ configuration was as follows: ITO/PEDOT:PSS/P3HT(P3OT)dyes/Al and parameters characterising them, open-circuit voltage (Voc), short-circuit current density (Jsc), fill factor (FF) and power conversion efficiency (PCE) are presented. Anthracene based A-D-A molecules showed photovoltaic activity with an average power conversion efficiencies (PCE) of 2.7%.
PL
Zsyntetyzowano grupę związków na osnowie 9,10-bis(fenyloetynylo)antracenu z peryferyjnymi grupami eletrono-akceptorowymi typu dicyjanowinylenu. Związki zmodyfikowano grupami funkcyjnymi zwiększającymi ich rozpuszczalność i utrudniającymi krystalizację. Przygotowano komórki fotowoltaiczne o strukturze objętościowej metodą wirową. Obliczenia kwantowo-chemiczne przeprowadzono przy funkcjonale B3LYP na poziomie 6-31G(d) i wyliczono energię poziomów elektronowych HOMOLUMO. Opisane ogniwa scharakteryzowano podając następujące parametry: sprawność urządzenia (PCE), współczynnik wypełnienia (FF), napięcie rozwarcia (Voc) i prąd zwarcia (Jsc). Skonstruowane urządzenie o konfiguracji: ITO/PEDOT:PSS/P3HT(P3OT)barwnik/Al osiągnęło sprawność 2.7%.
PL
Tlenek cynku jest obiecującym materiałem do budowy anod ze względu na możliwość uzyskiwania go w postaci różnych nanostruktur oraz doskonałą ruchliwość elektronów. W celu poprawy działania ogniw fotowoltaicznych otrzymano nanostruktury ZnO i zastosowano je w elektrodach półprzewodnikowych. Jako podłoże warstwy ZnO zastosowano szkło z tlenku cyny domieszkowanego fluorem FTO (fluorine-doped tin oxide). Po wyżarzaniu pokryto je warstwą składającą się z mikrokulek polistyrenowych wytworzonych in situ metodą polimeryzacji wolnorodnikowej. Zarodki ZnO hodowano w mieszaninie azotanu cynku i heksametylenotetraaminy w celu wytworzenia różnych typów nanostruktur ZnO (struktura siatki 3D i struktura nanodrutu-nanocząstki) o dużej powierzchni właściwej. Warstwę kompozytową uczulono barwnikiem N719 i zastosowano w ogniwach słonecznych. Uzyskano efektywność konwersji energii 3,91%.
EN
ZnO was deposited from Zn(OAc)2 soln. on F-doped SnO glass substrate by spin coating. After the procedure was repeated 4 times, the layer was annealed at 400°C for 1 h and covered with template layer consisting of polystyrene microspheres in-situ produced by free radical emulsion polymerization. The seed layer was grown in the mixt. of Zn(NO3)2 and hexamethylenetetramine to produce ZnO of nanowire-nanoparticle structures with high sp. surface area. The template layer was then removed by heating at 500°C for 1 h under formation of ZnO nanostructures. Di(tetrabutylammonium)cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2’- bipyridyl-4,4’-dicarboxylato)ruthenium(II) (N719 dye) was then deposited from its soln. on the composite surface and sensitized in dark for 1 h. The product was characterized by X-ray diffractometry, elec. impedance spectroscopy and scanning electron microscopy and then successfully used as a semiconductor electrode in a solar cell of improved performance.
PL
W pracy przedstawiono model fotoogniwa dedykowany dla programu SPICE. Model ten uwzględnia zjawiska optyczne, elektryczne i cieplne. W szczególności uwzględniono wpływ na charakterystyki fotoogniwa kąta padania promieni światła na powierzchnię tego fotoogniwa. Zaprezentowano zarówno postać modelu, jak i zastosowane stanowisko pomiarowe. Praktyczną przydatność opracowanego modelu zbadano dla fotoogniwa monokrystalicznego.
EN
In the paper the model of the solar cell dedicated for the SPICE software is presented. This model takes into account optical, electrical and thermal phenomena. The influence of the angle of incidence of shafts on its surface on characteristic of solar cells are considered. Both the form of the model and the worked out measuring set-up are presented. The practical usefulness of the worked out model is examined for the monocrystalline solar cell (Modelling characteristics of mono-crystalline solar cells operating under different luminous conditions).
13
EN
Results of the studies of optical properties of anti-reflective glasses with various texturization patterns, which were used as a coating for crystalline silicon solar cells, are presented. It was found that glass samples sorted by their optical transmittance demonstrated the same order as when sorted by their solar-cell short-circuit current enhancement parameter. The value of the latter depended on the parameters of texturization, such as the surface density of inclusions and their profile, and the depth of etching pits. A 2% relative increase of the solar cell efficiency was obtained for the best glass sample for null degree angle of incidence, proving enhanced light trapping properties of the studied glass.
EN
Small molecules of ThQuTh, CzQuTh, CzQuCz and TPAQuCz were designed and synthesized, based on quinoxaline acceptor, and electron donating groups, i.e. alkyl-thioephene, carbazole and triphenylamine on both side chains and molecular backbones. Their thermal, optical and electrochemical properties were systematically compared and studied. The absorption spectra of the small molecules were strongly affected by the donor units attached to quinoxaline. Strong electron donating groups, such as carbazole on the molecular backbone would lower optical band gap, resulting in a wide absorption and the strong donor on the side chain would enhance the absorption intensity in short wavelength region. The highest occupied molecular orbital (HOMO) energy levels of the four molecules were up-shifted with increasing the electron donating properties of donor units. The bulk-heterojunction organic solar cells with a device structure of ITO/PEDOT:PSS/SMs:PC61BM/LiF/Al were fabricated, in which the small molecules functioned as donors while PC61BM as acceptor. Because the electron-donating ability of carbazole (Cz), triphenylamine (TPA) is higher than that of thiophene (Th), CzQuTh, CzQuCz and TPAQuCz show higher power conversion efficiency (PCE) than that of ThQuTh. Furthermore, being the strongest in absorption intensity and widest in absorption spectrum, TPAQuCz has the highest power conversion efficiency. Further improvement of the device efficiency by optimizing the device structure is currently under investigation
PL
Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz jej jakości. Rozwiązaniem zmniejszającym zagrożenie braku ciągłości zasilania może być elastyczne pokrycie fotowoltaiczne realizowane w ramach programu„GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych”. Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych powoduje znaczący spadek ich cen oraz polepszenie ich efektywności energetycznej. Wymienione zalety powodują, że konwencjonalne źródła prądu (np.: zespoły prądotwórcze) w określonych wyżej przypadkach mogą być zastępowane przez źródła alternatywne. Istotą projektu jest skonstruowanie innowacyjnego elastycznego pokrycia fotowoltaicznego wykonanego w oparciu o polikrystaliczne ogniwa krzemowe. W ramach projektu określono: sposób cięcia pojedynczych ogniw na mniejsze płytki, dobór elastycznego podłoża, rozmieszczenie płytek oraz rozwiązanie metody wykonania połączeń pomiędzy nimi, a także koncepcję systemu gromadzenia energii zintegrowanego z pokryciem. Przedstawiono wyniki podstawowych badań pokrycia w zakresie pomiarów elektrycznych, elektroluminescencji oraz termoemisji. W oparciu o zrealizowane prace wykonano model elastycznego pokrycia fotowoltaicznego będącego bazą do dalszej realizacji projektu. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnić dużą autonomię praktycznie w każdej sytuacji kryzysowej, może być wykorzystane np. jako element dachów namiotów lub jako wyposażenie osobiste żołnierza.
EN
The dependence of modern military equipment on electricity means that their efficiency and reliability depend largely on the continuity of electricity supply and its quality. The solution to reducethe risk of power loss may be the flexible photovoltaic coating implemented under the "GEKON – Generator of Ecological Concepts" program. Dynamic development of renewable energy sources causes a significant drop in their prices and improvement of their energy efficiency. The aforementioned advantages mean that conventional power sources (e.g. power generating sets) in the above-mentioned cases can be replaced with alternative sources. The essence of the project is to design and construct an innovative elastic photovoltaic coating based on polycrystalline silicon cells. The Project defined the following: the method of cutting indiv idual cells into smaller plates, selection of a flexible substrate, arrangement of tiles and the solution of the issue of making connections between individual tiles, as well as the concept of an energy accumulating system integrated with the coating. The results of basic coating tests in the field of electrical measurements, electroluminescence and thermionic emission are presented. Based on the work carried out, a model of flexible photovoltaic coating was manufactured which is the basis for further pro ject implementation. This solution is intended to provide significant autonomy practically in every crisis situation, as it can be used, for example, as an element on tent roofs or as part of soldier's personal equipment.
EN
In this study a two-step short wet etching was implemented for the black silicon formation. The proposed structure consists of two steps. The first step: wet acidic etched pits-like morphology with a quite new solution of lowering the texturization temperature and second step: wires structure obtained by a metal assisted etching (MAE). The temperature of the process was chosen due to surface development control and surface defects limitation during texturing process. This allowed to maintain better minority carrier lifetime compared to etching in ambient temperature. On the top of the acidic texture the wires were formed with optimized height of 350 nm. The effective reflectance of presented black silicon structure in the wavelength range of 300-1100 nm was equal to 3.65%.
EN
The aim of this work is to present the results of research, which was conducted to verify the possibility of quantum efficiency improvement by the means of ion-implantation. As the object of conducted research, four different samples of silicon solar cells have been chosen. Experiment included measurements of external quantum efficiency, I-V characteristics across certain operating temperature range and SEM imaging. Results have been analyzed in the aspect of ion-implantation applications as the way of introducing improvements in the field of solar cells efficiency.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, które zostały przeprowadzone na potrzeby weryfikacji możliwości zwiększenia sprawności kwantowej ogniw fotowoltaicznych za pomocą implantacji jonowej. Jako obiekty badawcze wybrano cztery różne ogniwa słoneczne. Eksperyment uwzględniał pomiary zewnętrznej sprawności kwantowej, charakterystyk prądowo - napięciowych w określonym przedziale temperatur oraz obrazowanie SEM. Wyniki przeanalizowano w aspekcie możliwości zastosowania implantacji jonowej do poprawy sprawności ogniw słonecznych.
19
Content available remote Top PV market solar cells 2016
EN
Photovoltaic (PV) technologies which play a role in PV market are divided into basic two types: wafer-based (1st generation PV) and thin-film cell (2nd generation PV). To the first category belong mainly crystalline silicon (c-Si) cells (both mono- and multi-crystalline). In 2015 around 90% of the solar market belonged to crystalline silicon. To the 2nd generation solar cells belongs thin film amorphous silicon (a- Si) or a combination of amorphous and microcrystalline silicon (a-Si/µc-Si), compound semiconductor cadmium telluride (CdTe), compound semiconductor made of copper, indium, gallium and selenium (CIS or CIGS) and III–V materials. The PV market for thin film technology is dominated by CdTe and CIGS solar cells. Thin film solar cells’ share for all thin film technologies was only 10% in 2015. New emerging technologies, called 3rd generation solar cells, remain the subject of extensive R&D studies but have not been used in the PV market, so far. In this review the best laboratory 1st and 2nd generation solar cells that were recently achieved are described. The scheme of the layer structure and energy band diagrams will be analyzed in order to explain the boost of their efficiency with reference to the earlier standard designs.
EN
In this work, two thermal- and air-stable, hole transporting materials (HTM) in perovskite solar cells are analyzed. Those obtained and investigated materials were two polyazomethines: the first one with three thiophene rings and 3,3’-dimethoxybenzidine moieties (S9) and the second one with three thiophene rings and fluorene moieties (S7). Furthermore, presented polyazomethines were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), UV–vis spectroscopy, atomic force microscopy (AFM) and thermogravimetric analysis (TGA) experiments. Both polyazomethines (S7 and S9) possessed good thermal stability with a 5% weight loss at 406 and 377°C, respectively. The conductivity of S7 was two orders of magnitude higher than for S9 polymer (2.7 × 10⁻⁸ S/cm, and 2.6 × 10⁻¹⁰ S/cm, respectively). Moreover, polyazomethine S9 exhibited 31 nm bathochromic shift of the absorption band maximum compared toS7. Obtained perovskite was investigated by UV–vis and XRD. Electrical parameters of perovskite solar cells (PSC) were investigated at Standard Test Conditions (STC). It was found that both polyazomethines protect perovskite which is confirmed by ageing test where Voc did not decrease significantly for solar cells with HTM in contrast to solar cell without hole conductor, where Voc decrease was substantial. The best photoconversion efficiency (PCE = 6.9%), among two investigated in this work polyazomethines, was obtained for device with the following architectures FTO/TiO₂/TiO₂ + perovskite/S7/Au. Stability test proved the procreative effects of polyazomethines on perovskite absorber.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.