Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil substrate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner), w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).
EN
New guidelines for conducting soil substrate tests for road construction have been developed by a scientific consortium including the Polish Geological Institute – National Research Institute (leader), the AGH University of Science and Technology in Cracow (partner) and the Warsaw University of Technology (partner) as part of the project „Modern methods of ground recognition in road engineering”. The project has been financed by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways as part of the Road Innovation Development (RID) joint undertaking.
EN
The paper presents the issue of layer thickness selection in designing of concrete airport pavements depending on the values of soil substrate calculation parameters. This analysis is based on laboratory testing of low-frost-susceptible soils, specifically silty sands of various silt content, for which the California Bearing Ratio values were determined [1, 2]. Dimensioning methods used in airport pavement design are presented, together with their brief descriptions. Comparative calculations of surface layer thickness depending on the interpretation of the obtained CBR laboratory test results are performed. Differences in airport pavement layer thickness resulting from the assumed CBR values are presented. A correction of the results of pavement calculations based on the California bearing ratio is proposed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące doboru grubości warstw dla projektowanych betonowych nawierzchni lotniskowych w zależności od wartości wyznaczonych parametrów obliczeniowych podłoża gruntowego. Analiza ta bazuje na badaniach laboratoryjnych gruntów wątpliwych, jakimi były piaski pylaste o różnej zawartości frakcji pylastych, dla których określano wartość kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR [1, 2]. Przedstawiono stosowane w projektowaniu metody wymiarowania nawierzchni lotniskowych wraz z ich krótką charakterystyką. Wykonano obliczenia porównawcze grubości warstw nawierzchniowych w zależności od interpretacji otrzymanych wyników badań laboratoryjnych CBR. Zaprezentowano różnice w grubości warstw nawierzchni lotniskowych wynikające z przyjmowanych wartości wskaźnika CBR. Zaproponowano korektę wyników obliczeń nawierzchni opartych na kalifornijskim wskaźniku nośności.
3
Content available remote Diagnostyka podłoża gruntowego według Eurokodu 7 : istotne aspekty praktyczne
PL
Właściwe i dokładne zdiagnozowanie (rozpoznanie) podłoża gruntowego stanowi podstawę podejmowania decyzji o zastosowaniu odpowiedniego w danych warunkach (poprawnego i ekonomicznego) rozwiązania dotyczącego konstrukcji i sposobu posadowienia obiektu [5]. Ma to kluczowe znaczenie i wpływa często na późniejsze ewentualne koszty napraw. Kompleksowe badania podłoża decydują o tym, czy możliwe jest bezpieczne posadowienie obiektu oraz czy wzmocnienie podłoża jest w ogóle potrzebne, a także pozwalają ustalić niezbędny jego zakres i ocenić przydatność różnych metod.
EN
The proper and accurate diagnosis of the soil substrate is the basis for deciding on the application of appropriate (suitable and financially satisfying) solutions in the given conditions regarding the structure and the method of founding the object. It is crucial and often affects the subsequent repair costs. Comprehensive substrate testing determines whether a facility can be safely located and whether the substrate reinforcement is needed at all. It also enables determining the extent to which the substrate is needed and to assess the suitability of the various methods.
PL
Autorzy w opracowaniu opisali korzyści związane z zastosowania .zielonych dachów. (często nazywanych eko-dachami lub dachami roślinnymi), a mianowicie: m.in. utworzenie powierzchni biologicznie czynnej, poprawie bioróżnorodności biologicznej i estetyki architektonicznej terenów zurbanizowanych wraz z po- prawą mikroklimatu oraz zmniejszeniem natężenia hałasu. Z powodu niskich opadów atmosferycznych w regionie kaliskim, stosowanie .dachów zielonych. ze względu na duże koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego i eksploatacyjnego (nawadnianie i pielęgnacja) ma uzasadnienie tylko od strony estetyki architektonicznej terenów zurbanizowanych. Nie zaleca się stosowania "zielonych dachów" ma połaciach dachowych charakteryzujących się podwyższonym standardem sanitarnym (rozwój pleśni, roztoczy itp.).
EN
The authors depicted benefits related to application of "green roofs" (frequently called eco-roofs or plant roofs), by increasing biologically active areas, improving biological variety and architectural appearance of urbanized areas as the microclimate improves and the noise level decreases. Due to low rainfall levels in Kalisz region, application of "green roofs" taking into account high costs on investment and maintenance is justified for fine appearance of urbanized areas only. "Green roofs" are not recommended on roofs characterized by increased sanitary standard (mould, mites etc.).
PL
Obszar pod ciągiem komunikacyjnym jest w zasadzie jedynym miejscem w przestrzeni miejskiej, gdzie korzenie drzewa mogłyby się rozwijać, gdyby znalazł tam dla siebie odpowiednią ziemię. Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla miejskiego drzewostanu, amerykańscy naukowcy opracowali technologie wykorzystującą substrat glebowy.
PL
W miejscu połączenia fundamentu starego budynku Biblioteki SGGW (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) z nowym występuje grunt nasypowy (nasyp niebudowlany), a pod nim glina w stanie plastycznym. W celu poprawy warunków posadowienia fundamentu w rejonie występowania gruntów nasypowych oraz ułatwienia warunków realizacji robót fundamentowych rozbudowywanego budynku, zastosowano technologię "jet grouting".
EN
At the point of connection between the foundations of the old library building of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) and of the new one, there exists made ground (an embankment made not for construction purposes), beneath which clay is found in a plastic state. To improve conditions for the laying of foundations in the region where made ground is present, and to make conditions easier for foundation works on the building extension, jet grouting technology has been used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.