Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil remediation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W warunkach doświadczenia mikropoletkowego analizowano wpływ różnych sposobów rekultywacji gleby z wykorzystaniem wapna poflotacyjnego, wełny mineralnej i komunalnego osadu ściekowego na zawartość substancji organicznej oraz mineralnych form azotu w glebie zdegradowanej przez górnictwo siarki. Zastosowane technologie rekultywacji z różną intensywnością inicjowały proces akumulacji substancji organicznej. Materia organiczna wprowadzona do gruntu wraz z osadem ściekowym wpłynęła na istotne zwiększenie zawartości węgla organicznego i azotu ogółem. Wapno poflotacyjne oraz poużytkowa wełna mineralna zintegrowana z warstwą gruntu do 25 cm optymalizowały procesy przemian materii organicznej. Osad ściekowy miał największy wpływ na zawartość mineralnych form azotu. Największą zawartość N-NH₄ oraz N-NO₃ stwierdzono w glebie użyźnionej osadem ściekowym oraz osadem ściekowym stosowanym łącznie z wełną mineralną.
EN
Under conditions of a microplot expt., the impact of various reclamation methods by using flotation lime, mineral wool and municipal sewage sludge on the content of org. matter and mineral forms of N in soil degraded by S mining was studied. The tested waste and the method for its application to the soil had a beneficial effect on the accumulation of org. matter. and mineral N forms. The most favorable effect was noted in the case of combining mineral wool with sewage sludge.
PL
Część wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zaliczana jest do grupy trwałych związków organicznych (TZO), które w środowisku pochodzą zarówno ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. WWA w większości uwalniane są do środowiska podczas niskiej emisji i wraz z depozytem suchym i mokrym akumulują się głównie w glebie. Niewiele badań dotyczy tylko zawartości tych związków w powierzchniowych poziomach gleby. Głównym celem tej pracy była ocena przemieszczania się WWA w profilu glebowym. Zakresem badań objęto 13 WWA z listy Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA). Badania przeprowadzono w Kozienickim Parku Krajobrazowym w siedliskach lasu mieszanego w trzech typach gleb: rdzawej, płowej i brunatnej.
EN
Occurence of polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in 3 Polish forest soils (Kozienice Landscape Park) was detd. in the soil profile by high performance liq. chromatog. The PAH with 3 and 4 rings moved faster than the 5 and 6 rings ones. Their accumulation depended on the total of org. matter in the soil but did not depend on the soil pH and granulation.
PL
Badaniami objęto gleby zlokalizowane na terenie po byłej otworowej Kopalni Siarki w Jeziórku, do których dodano wapno poflotacyjne i osad ściekowy w celu ich rekultywacji. Badano wpływ dodatków na zawartość siarki ogólnej i siarki siarczanowej (S-SO4). Próbki glebowe pobierano z sześciu całych profili zagospodarowanych w kierunku leśnym, po 13–15 latach od przeprowadzonej rekultywacji. W pobranym materiale glebowym oznaczono odczyn, kwasowość hydrolityczną, węgiel organiczny (Corg), azot ogólny (Nog) oraz S-SO4. Zawartość siarki ogólnej i S-SO4 w poziomach wierzchnich znacznie przekraczała IV stopień zawartości, świadcząc o zanieczyszczeniu tych gleb siarką. Zastosowane technologie rekultywacji miały wpływ na zawartość siarki ogółem. Największą średnią zawartością siarki charakteryzowały się gleby rekultywowan wapnem poflotacyjnym i osadem ściekowym, następnie wapnem poflotacyjnym i użyźniane nawożeniem NPK i najmniejszą samym wapnem poflotacyjnym. Gleby rekultywowane samym wapnem poflotacyjnych charakteryzowały się także najmniejszą zawartością S-SO4.
EN
Soils in postindustrial S mining areas were reclaimed by addn. of flotation lime and/or sewage sludge and afforested 13–15 years ago. Now, the soil samples were collected in 6 sites and studied for pH, hydrolytic acidity, contents of org. C, total N, sulfate S and total S. The lowest total S content was found in the lime-treated soils (821 mg/kg), the highest in the lime and sewage sludge-treated ones (7080 mg/kg). In all cases, the S and sulfate S contents were higher than the permissible ones.
4
Content available remote Remediacja gleb zanieczyszczonych metalami
PL
Dokonano oceny akumulacyjnych zdolności mieszanki traw w stosunku do metali: cynku, kadmu, niklu, chromu, ołowiu i miedzi. Wykonano oznaczenie całkowitych zawartości metali w glebach pochodzących z terenów przemysłowych w różnym stopniu zanieczyszczonych oraz zawartości metali w testowanych gatunkach traw. Stwierdzono, że w zależności od zebranego pokosu mieszanka traw w różnym stopniu akumulowała metale. Szereg ten przedstawia się następująco: Zn > Cd > Pb > Cu > Cr > Ni. Testowane trawy, ze względu na ilość pobranych metali, wykazywały w większości przydatność przemysłową.
EN
Four soils from an industrial area were analyzed for contents of Zn, Cd, Ni, Cr, Pb and Cu and then phytoremediated by using Festuca rubra L., Festuca ovina L., Lolium perenne L. and Poa pratensis L. grasses. The metal contents in soils decreased in series Pb > Zn > Cu > Cr > Ni > Cd. The soilage (3 swaths) was studied for contents of the removed metals. The metal contents in the grass biomass decreased in series Zn > Cu > Pb > Cr > Ni > Cd. The contents of Zn, Cd and Pb in grass were higher than allowable in fodders.
PL
Przedstawiono podstawowe mechanizmy rodnikowej reakcji Fentona zaliczanej do metod pogłębionego utleniania. Potencjał utleniający tej reakcji może znaleźć zastosowanie w technologiach stabilizacji odpadów przemysłowych oraz remediacji gleb skażonych WWA. Zainicjowane odczynnikiem Fentona łańcuchowe mechanizmy utleniania wraz ze współzachodzącymi procesami (pośrednie wytwarzanie surfaktantów, emulsyfikacja) pozwalają na uzyskanie wysokiej efektywności usuwania WWA o liczbie pierścieni w zakresie 2-6. W zależności od warunków środowiska reakcji oraz rodzaju stabilizowanych odpadów reakcja Fentona może zostać poddana licznym modyfikacjom, obejmującym zmianę źródła tlenu lub żelaza oraz zastosowanie dodatkowych substancji, takich jak środki chelatujące lub oleje roślinne.
EN
A review, with 25 refs., of uses of H₂O₂/Fe oxidn. for removal of polycyclic arom. hydrocarbons.
6
Content available remote Przegląd metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych in situ
EN
The article presents an analysis of selected methods of remediation of land and groundwater, performed on the site in the ground (ie. in-situ) or on the treated plot, as alternatives to soil excavation treating, of ten many kilometers outside the investments (ex-situ). The choice of the appropriate method depends on the geological and environmental conditions, the type and the volume of pollutant concentrations and the planned development of the land. Remediation methods are designed to reduce the negative impact of hazardous substances on the environment and on human health, who may be exposed to the pollution.
EN
Oil and gas production water (PW) is brought to the surface when hydrocarbon reservoirs deep within geologic strata are extracted. Large volumes of PW present environmental challenges when released to the land surface due to high levels of salinity and potentially toxic elements. The effects of PW on soil chemical properties and plant response were investigated in both growth chamber and field studies. In the growth chamber, wheat (Triticum aestivum) and red clover (Trifolium repens) were grown in soil which was flooded with synthetic PW. The PW was enriched with several metals (Na, Cu, Cr, Pb) and had an acidic pH (2.5) and EC of 33,650 dSm-1. Soil amendments included food waste compost, composted biosolids, gypsum (CaSO4) and NPK 10-10-10 fertilizer. Metal concentrations in soil and plants were determined using flame atomic absorption spectrophotometry. The food waste compost provided for maximal uptake by clover of Cu, Cr and Pb compared to all other amendments. In several soil treatments both wheat and clover behaved as metal hyperaccumulators having high bioconcentration factors (BCF, ratio of metal concentrations of plant tissue to soil). Clover was the most efficient in accumulating Cu and Cr in shoots (BCF = 22.2 and 30.6, respectively). Greatest metal uptake in both plant species occurred in either the biosolids or compost treatment. In a field study, plots were flooded with synthetic PW and grown to corn (Zea mays) and a turf mixture (Kentucky bluegrass, Poa pratensis and perennial ryegrass, Lolium perenne). Both corn and turf accumulated substantial soil Cu and Pb. Corn experienced significant die-off; however, turf survived the PW application. Turf mixtures, clover and/or wheat may be suitable for phytoremediation of PW-affected soil. Addition of organic amendments to soil may enhance metal uptake by plants.
PL
Korzystanie ze środowiska często niesie za sobą wiele negatywnych oddziaływań. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w znacznym stopniu ucierpiało wiele komponentów środowiska, w tym również gleba. Taki stan rzeczy spowodowany jest w dużym stopniu przeznaczaniem terenów na cele nierolnicze i nieleśne. Osoby, które mogą się przyczynić lub już się przyczyniły do degradacji gleby, powinny zdać sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa gleba, w jaki sposób może zostać zniszczona oraz jakie obecnie stosuje się metody rekultywacji.
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące przyczyn i skutków zakwaszenia gleb w środowisku rolniczym Huty Miedzi GŁOGÓW, a także podjęto próbę oceny analizy ryzyka w oparciu o biodostępność metali ciężkich w różnych warunkach pH. Przeprowadzone badania wykazały, iż zakwaszenie gleb występujących w najbliższym sąsiedztwie zakładu uznaje się za jeden z głównych czynników wpływających na wzrost mobilności metali ciężkich. Poprawa jakości gleb oraz konieczność uzyskiwania wysokiej produkcji rolnej wymaga zabiegów odkwaszania. Z tego względu stosowanie nawozów wapnujących jest nie tylko skuteczną metodą rekultywacji gleb, ale także czynnikiem zapewniającym równowagę ekosystemów rolniczych tego rejonu.
EN
In this thesis issues related to the causes and effects of soils acidification in an agricultural environment of Huta Miedzi GŁOGÓW were discussed, also assessment of the risk analysis based on the bioavailability of heavy metals in various pH conditions was carried out. Studies have shown that acidification of soils lacated in the nearest vicinity of the plant is considered to be one of the main factors contributing to the increase of heavy metals mobility. Improvement of soils quality and the need to produce high agricultural production requires deacidification treatments. For this reason, the use of liming fertilizersis is not only effective method of soils remediation, but also factor ensuring balance of agricultural ecosytems of that region.
PL
Celem pracy była ocena skuteczności wybranych metod remediacji gleb, w różnym stopniu zanieczyszczonych metalami (Zn, Cd, Ni, Pb Cr, Cu). W pracy, pojęcie remediacji użyto w znaczeniu: ograniczenie stopnia toksyczności metali w glebach, a nie usunięcie występujących zanieczyszczeń. Badania prowadzono w latach 2011–2012 w warunkach doświadczenia wazonowego. Dla uzyskania pięciu gleb o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia metalami wymieszano dwie gleby, pochodzące z terenów przemysłowych, G1 – zanieczyszczoną oraz G2 – niezanieczyszczoną, w odpowiednich stosunkach: 1:0; 1:1; 1:3; 1:7 i 1:9. Łącznie w doświadczeniu założono 28 kombinacji po trzy powtórzenia. W ramach oceny skuteczności metod stabilizacji (immobilizacji) form metali w glebie zastosowano dwa podłoża: z dodatkiem węgla brunatnego oraz węgla aktywnego, zaś w procesie fi toremediacji testowano różne gatunki roślin: mieszankę traw, kukurydzę (Zea mays L.) oraz smagliczkę (Alyssum saxatile L.), które wybrano pod kątem mechanizmów reakcji roślin na metale, takich jak: wykluczanie, indykacja i akumulacja. Dodatek węgla brunatnego lub aktywnego, wprowadzony do gleb w różnych dawkach, obniżył zawartość przyswajalnych form metali dla roślin, a tym samym zmniejszył zawartość metali w nadziemnej biomasie mieszanki różnych gatunków traw w porównaniu do roślin testowanych na podłożu bez węgli. Badane podłoża, zwłaszcza z dodatkiem węgla aktywnego, wpłynęły istotnie na zmniejszenie bioakumulacji wszystkich badanych metali w mieszance traw, w związku z czym mogą stanowić szybką i skuteczną metodę remediacji dla potrzeb rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych zanieczyszczonych metalami. W procesie fitoremediacji kadmu najlepszym gatunkiem okazała się smagliczka, a dla pozostałych pierwiastków była to mieszanka traw. Kukurydza akumulowała metale głównie w korzeniach, w których zawartość metali była wyższa niż w biomasie części naziemnych. Szybkość i efektywność danej metody jest decydująca dla ochrony środowiska przed potencjalnym jego skażeniem, szczególnie na zdegradowanych terenach przemysłowych silnie zanieczyszczonych metalami. Z tego względu, z badanych metod, metodą rekomendowaną jest metoda stabilizacji z użyciem węgla aktywnego.
EN
The objective of the research was assessment of effectiveness of selected soil remediation methods for soils with different levels of metals (Zn, Cd, Ni, Pb, Cr, Cu) contamination. In the paper, the meaning of the term remediation was used as limitation of metal toxicity in soils, and not as extraction of occurring contaminants. The research was done in the years 2011–2012 in the conditions of pot experiment. In order to obtain five soils with different level of metals contamination, two soils coming from industrial terrains were mixed (G1 - contaminated and G2 – non-contaminated), in the respective relations: 1:0; 1:1; 1:3; 1:7 and 1:9. In the whole experiment, 28 combinations were settled with three replications in each combination. Within the framework of effectiveness assessment of metal forms stabilization (immobilization) in soils, two substrates were applied: with brown coal and activated carbon, while in the phytoremediation process different plant species were tested: grass mixture, maize (Zea mays L.) and rock madwort (Alyssum saxatile L.), which were chosen for mechanisms of plant reactions like: exclusion, indication and accumulation. Addition of brown coal or activated carbon put in soil in different doses lowered the content of metal forms assimilated by plants, and thereby lowered metal concentrations in aerial biomass of grass mixture in comparison with plants tested on substrates without coal. The tested substrates, especially with addition of activated carbon, signifi cantly infl uenced bioaccumulation decrease of all tested metals in grass mixture, hence they may be used for fast and effective remediation method for purposes of degraded terrains reclamation contaminated with metals. In the process of cadmium phytoremediation the best plant species was rock madwort (Alyssum saxatile L.), and for the rest of elements it was grass mixture. Maize (Zea mays L.) accumulated metals mainly in roots, in which metal concentrations were lower than in the biomass of aerial parts. The rapidity and effectiveness of a given method is crucial for environment protection against potential pollution, especially on degraded industrial terrains strongly contaminated with metals. For that reason, among the analyzed methods, the method of stabilization with activated carbon is recommended.
PL
W badaniach oceniono fitotoksyczne oddziaływanie zanieczyszczenia gleby lekkiej nadmiarem miedzi i pozostałością herbicydu w doświadczeniach wazonowych z rzepakiem ozimym, a także skuteczność detoksykacji badanej gleby poprzez wprowadzanie sorbentów organicznych (torfu, biohumusu) oraz węglanu wapnia. Badania przeprowadzono w warunkach hali wegetacyjnej, stosując symulacyjne skażenie gleby miedzią na poziomie 180 i 360 mg Cu.kg-1 suchej masy gleby oraz pozostałością herbicydu w ilościach stwierdzanych w glebie w następstwie stosowania preparatu Starane 250 EC w uprawie przedplonu. Stwierdzono niekorzystne dla rozwoju roślin współdziałanie badanych polutantów, wyrażające się spadkami plonowania przy wzrostowej tendencji biodostępności miedzi. Zastosowana remediacja wyraźnie łagodziła skutki fitotoksyczności nadmiaru miedzi, jednak jej skuteczność była mniejsza na glebie zanieczyszczonej pozostałością herbicydu. Efekt ten wiązać można z wolniejszym przebiegiem procesów degradacji herbicydu w glebie obiektów doświadczenia zanieczyszczonych miedzią. Najwyższą skuteczność remediacji uzyskano pod wpływem łącznej aplikacji biohumusu i węglanu wapniowego.
EN
The study has been carried out in order to assess the phytotoxic effect that light soil polluted with excess copper and herbicide residue can exert on winter rape plants. Another aim has been to evaluate the effectiveness of detoxifying the analyzed soil by amending it with organic sorbents (peat, biohumus) or/and calcium carbonate. The experiment consisted of pot trials, carried out in a greenhouse, in which the simulated soil contamination with copper reached the levels of 180 and 360 mg Cu.kg-1 of soil dry matter and herbicide was introduced in the amounts determined in soil after the herbicide Starane 250 EC had been applied while cultivating the preceding crop. Adverse interaction of the analyzed pollutants on the crop development was observed with the bioavailability of Cu being elevated. Soil remediation alleviated the harmful effect of excess copper toxicity with this positive impact being impaired on soil polluted with herbicide residue. This effect can be associated with the reduced degradation of herbicide in the copper contaminated soil. The highest remediation effectiveness was achieved when soil had been amended with biohumus along with CaCO3.
EN
In recent years combined chemical-biological wastewater treatment processes have received increasing interest. In the present study wastewater from soil remediation processes were treated by means of 1-step processes like Fenton, aerobic degradation and 2-steps combined method. The effluents resulting from soil remediation processes consist of high surfactant concentration solutions, mobilized oils and oil-in-water (o/w) emulsions. The effectiveness of wastewater treatment was evaluated by COD reduction and surfactant removal. The application of Fenton process alone showed around 80% of COD and surfactant removal, and in case of aerobic process only 60% of COD and 50% of surfactant removal was accomplished. However, the maximum COD reduction and surfactant removal from wastewater samples, above 90%, was obtained in aerobic degradation with Fenton process as pretreatment. Thus, the Fenton process could be effectively applied as a pretreatment step to improve the reduction of both COD and surfactant from wastewater resulting from soil remediation.
PL
Ścieki powstające podczas procesu remediacji gruntu zawierają surfaktanty o wysokim stężeniu oraz oleje w postaci zemulgowanej i zsolubilizowanej lub wolnej. Do oczyszczenia takich ścieków zastosowano chemiczne utlenianie, biologiczne oczyszczanie oraz zintegrowany proces chemiczno-biologiczny. Efektywność procesu oceniono na podstawie redukcji ChZT oraz zmiany stężenia surfaktantu w oczyszczanych ściekach. Chemiczne utlenienie pozwoliło na 80% redukcję ChZT oraz stężenia surfaktantu w ściekach, w przypadku biologicznego oczyszczania parametry te zredukowano odpowiednio o 60% i 50%. Jednak w zintegrowanym procesie biologiczno-chemicznym redukcja zarówno ChZT, jak i stężenia surfaktantu wyniosła ponad 90%. Dlatego też chemiczne utlenienie może być stosowane jako wstępne oczyszczanie przed oczyszczaniem biologicznym w celu poprawy usunięcia zarówno ChZT, jak i surfaktantu w ściekach powstających podczas remediacji gruntów.
13
Content available remote Destabilizacja układów emulsyjnych powstających podczas oczyszczania gruntów
PL
Model emulsion of synthetic base oil PAO6 (3%) in non-ionic surfactant Rokanol NL6 solution (1 g/dm ) was prepared. Several metżanie emulsji. W fazie wodnej oznaczano stężenie surfaktantów niejonowych (spektrofotometryczna metoda z odczynnikiem Dragendorfa) oraz ChZT.
EN
Sporządzano modelowe emulsje oleju bazowego PAO6 (3%) w roztworach surfaktantu niejonowego Rokanolu NL6 o stężeniu l g/dm'. Następnie sporządzoną emulsję poddawano różnym zabiegom w celu jej destabilizacji: wirowanie, przechowywanie, ogrzewanie oraz wymrąhods were applied to destabilize the emulsion: storage, centrifugation, heating and freezing out. After phase separation, the COD and surfactant concentration (spectrophotometric method using Dragen-dorff's agent) of the water phase were determined.
PL
Niejonowe związki powierzchniowo czynne mogą być wykorzystane do usuwania hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych z gleby dzięki zdolności do solubilizowania i emulgowania. Zbadano solubilizację micelarną i emulgowanie tetrachloroetylenu i dodekanu w roztworach oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych oraz oksyetylenowanych alkilofenoli. Obserwowano zmniejszenie efektywności solubilizacji oraz tendencję do pogorszenia stabilności emulsji obu zanieczyszczeń ze wzrostem HLB surfaktantu.
EN
Micellar solubilizations of C6H14 and C2Cl4 were run in ethoxylated C9-C16 alcohols (HLB = 12-16.2) and C12-C14 alkylphenols (12.5-17.8) used (10:1 v/v) as surfactants at concns. of 2.5-50 g/l.; the mixts. were shaked 12 hrs. at 1500, sepd. at 5000 rpm, and kept 96 hrs. at 23±0.5°C. Emulsion stability was detd. in 3, 24, 48, and 72 hrs. As the hydrophilic-lipophilic balance (HLB) was raised, the efficiency of solubilization and stability of the emulsion fell. For soil remediation/washing, low-HLB surfactants appeared advisable (contaminants best solubilized), but the resulting macroemulsions were most stable, highly viscous, and less mobile in the soil. Suitable tech. designs are desirable.
15
Content available remote Biologiczne podstawy remediacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi
PL
Bioremediacja gruntów skażonych związkami ropopochodnymi jest tanią i efektywną technologią. Proces bioremediacji zasadniczo obejmuje biostymulację, co oznacza dodanie odpowiedniej ilości składników mineralnych w celu pobudzenia wzrostu i aktywności metabolicznej mikroorganizmów, jak i bioagumentację, czyli zaszczepienie (inokulację) gruntu obcymi kulturami. Obie strategie są szeroko stosowane, a dokonanie właściwego wyboru zależy od szeregu czynników, takich jak rodzaj i skala skażenia oraz warunków środowiskowych. Referat prezentuje biologiczne podstawy tego procesu, jak również niektóre jego technologiczne aspekty.
EN
Bioremediation of soils contaminated with petroleum compounds is an inexpensive and effective technology. The process generally involves biostimulation — the addition of mineral nutrients to increase growth and metabolic activity of indigenous microorganisms and bioaugmentation which is the introduction of non-native cultures of petroleum degraders. Both strategies are widely practiced and the proper choice depends on several factors such as chemical nature of contamination, its size and environmental conditions. The paper presents biological basis of this process as well as some of its technological aspects.
PL
Rosnące zużycie paliw ciekłych powoduje wzrost zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. W pracy przedstawiono rodzaje zanieczyszczeń i rozmiar skażeń na terenach byłych baz Wojsk Federacji Rosyjskiej (WFR), ze szczególnym uwzględnieniem byłego lotniska wojskowego w Kluczewie k. Stargardu Szczecińskiego, na którym w 1994 r. stwierdzono zanieczyszczenie gruntów na powierzchni 501 600 m2 i 14400 m3 pływającego paliwa na powierzchni wód podziemnych. Zanieczyszczenie tego lotniska powoduje zagrożenie dla jeziora Miedwie, które jest rezerwuarem wody pitnej dla Szczecina. Firma Exbud-Hydrogeotechnika w latach 1994-1999 sczerpała 1531,6 m3 pływającego paliwa i oczyściła I048997 m3 wody podziemnej. Przedstawiono zakres prac analitycznych dla skażonych wód i gruntów, wyniki badań monitoringowych oraz technologie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego metodami ex-silu i in-situ. Oczyszczanie wód i powietrza gruntowego prowadzono w kontenerowych instalacjach z zastosowaniem wstępnego rozdzielania.
EN
An increase in the use of liquid fuels is a growing menace to water-soil systems. In this paper different pollutants and the size of contamination occurring in the areas of former Soviet Union Army bases are described. The special attention was paid to the military airport in Kluczewo near Stargard Szczeciński. On this area, in 1994, contamination of soil on the area of 501 600 m2 and 14 400 m3 of liquid fuel on the surface of underground water was reported. Pollution of the airport is a threat to Miedwie Lake, which is the source of potable water for the city of Szczecin. In the years 1994-1999, the Exbud-Hydrogeotechnika S.A. company draw 1 531.6 m3 of liquid fuel and cleaned 1 048997 m3 of underground water. A range of analyses of contaminated water and soil and results of monitoring were described, as well as technologies of decontamination of water-soil environment through ex-situ and in-situ methods. Purification of water and soil air was carried out using container installations equipped with a pre-separation unit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.