Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  softness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this study was to investigate the effects of core-spun yarn on the quick-dry property of towels. This study focused on five different raw materials (modal, cotton, polyester, bamboo, viscose) which are the most frequently used in towel production. Seven different core yarns and five different conventional yarns were produced with these fibres on a ring spinning machine. These yarns were used in the weft direction of the towels. Samples produced with the same ground and pile warp yarns were subjected to constant dyeing conditions. All samples were tested for strength, softness, hydrophilicity and quick drying. As a result, polyester core yarn on the towels did not negatively affect basic properties such as water absorbency, softness and strength. However, the usage of polyester core yarns provided better quick dry properties than that of conventional yarns.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu przędzy rdzeniowej na szybkoschnące właściwości ręczników. Badanie dotyczyło pięciu różnych surowców (modal, bawełna, poliester, bambus, wiskoza), które są najczęściej używane w produkcji ręczników. Wytworzono siedem różnych przędz rdzeniowych i pięć różnych konwencjonalnych przędzy z tych włókien. Przędze te były używane w kierunku wątku ręczników. Wytworzone próbki zostały poddane stałym warunkom barwienia. Wszystkie próbki oceniono pod kątem wytrzymałości, miękkości, hydrofilowości i szybkiego schnięcia. Stwierdzono, że zastosowanie poliestrowej przędzy rdzeniowej nie wpływa negatywnie na podstawowe właściwości ręczników, takie jak: chłonność wody, miękkość i wytrzymałość. Jednakże zastosowanie poliestrowych przędz rdzeniowych zapewnia lepsze właściwości szybkiego suszenia, niż w przypadku konwencjonalnych przędz.
EN
Softness of tissue paper is one of the most important properties determining its attractiveness. To date the standard method of softness measurement hasn’t been developed because of the lack of appropriate measurement equipment. This topic was several times described in „Przegląd Papierniczy” [2-4]. This article describes KemView apparatus developed by Kemira company [1].
PL
W artykule omówiony został wpływ temperatury na wybrane właściwości mieszanki asfaltu lanego: moduł sztywności i trwałość zmęczeniową. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wyznaczono moduł sztywności mieszanki asfaltu lanego w trzech temperaturach charakterystycznych . Uzyskane wyniki porównano z innymi mieszankami mineralno-asfaltowymi.
EN
Paper discusses the impact of temperature on the stiffness modulus of mastic asphalt mix. Author made investigation of stiffness modulus value in three characteristic temperatures: 5, 10 and 20 °C using IT-CY method. In result the mathematical formula for stiffness modulus prediction has been compiled.
EN
Due to its large scale applications in the real field, the study of bi-metallic nano-alloy clusters is an active field of research. Though a number of experimental reports are available in this domain, a deep theoretical insight is yet to receive. Among several nano-clusters, the compound formed between Cu-Ag has gained a large importance due to its remarkable optical property. Density Functional Theory (DFT) is one of the most popular approaches of quantum mechanics to study the electronic properties of materials. Conceptually, DFT based descriptors have turned to be indispensable tools for analyzing and correlating the experimental properties of compounds. In this venture, we have analyzed the experimental properties of the (Cu-Ag)n= 1 - 7) nano-alloy clusters invoking DFT methodology. A nice correlation has been found between optical properties of the aforesaid nano-clusters with our evaluated theoretical descriptors. The similar agreement between experimental bond length and computed data is also reflected in this analysis. Beside these, the effect of even-odd alternation behavior of nano compounds on the HOMO-LUMO gap is very important in our computation. It is probably the first attempt to establish such type of correlation.
PL
Miękkość bibułek tissue jest jedną z najistotniejszych właściwości użytkowych decydujących o atrakcyjności produktu. Jest to jednocześnie właściwość w dużym stopniu subiektywna a zatem bardzo trudna do oceny ilościowej. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań wykonanych na aparacie TSA (Tissue Softness Analyzer) oferowanym przez firmę EMTEC. Do badań wykorzystano bibułki tissue wytwarzane przez dwie papiernie w Polsce. Parametrami zmiennymi były: czas pracy skrobaków, skład masy włóknistej, współczynnik wyprzedzenia sita oraz natężenie przepływu tzw. coatingu. Parametr HF (Hand Feeling) był podstawowym wskaźnikiem, analizowanym w czasie badań. Uzyskane wyniki wskazują na istotne znaczenie badanych czynników technologicznych na miękkość bibułek tissue.
EN
Softness of tissue papers is one of the most important properties which determines the attractiveness of the product. This property is also extremely subjective thus very hard to measure quantitatively. This article shows results of experiments carried out using Tissue Softness Analyser produced by EMTEC company. Various tissue papers from two different paper mills were used in the experiments. The following process parameters and their impact on tissue softness were investigated: pulp composition, operation time of creping doctor blade, jet-to-wire ratio and coating flow rate. HF (Hand Feeling) factor was mostly taken into account as a numeral representation of the softness. Obtained results show that all investigated parameters had the significant influence on tissue softness.
EN
This study evaluates the possibility of using the mechanical properties of fabric measured by FAST instruments integrated with the thermal absorption measured by a Zweigle T675 Alambeta to predict the combination of primary handles connected to the feeling of softness and warmth. To achieve this objective, thermal and mechanical characteristics were correlated with the feeling of softness and warmth felt when touching pure wool and fabrics of wool/animal hair blends. Multiple linear regression was used to evaluate the correlation between the subjective judgement and the physical and thermal characteristics of the fabrics measured by FAST instruments and the Alambeta. Three mathematical models were used for the prediction of hand values and compared: a linear model, the Weber-Fechner law and Stevens’s power law. The results showed that there is a close relationship between the calculated and subjective values; better correspondence was obtained with the Weber-Fechner law. Furthermore, using the multiple linear regression step-up enabled us to determine which independent variables contribute little or nothing to the accuracy of the prediction. Finally, the study highlights which physical and thermal characteristics measured by FAST and Alambeta instruments can be used for the evaluation of primary hand values.
PL
Badania dotyczyły możliwości określenia właściwości chwytu materiałów włókienniczych wyrażonego odczuciem miękkości i ciepła poprzez pomiary mechanicznych właściwości tkanin i dzianin za pomocą zestawu FAST oraz przyrządu mierzącego absorpcję cieplną Zweigle T675 Alambeta . Dla określenia tego celu przeprowadzono korelacje wyników pomiarów mechanicznych i termicznych z wynikami testów odczucia ciepła i miękkości osób badanych . Do badań stosowano tkaniny wykonane z wełny oraz mieszanek wełny z innymi włóknami zwierzęcymi. Przeprowadzono wieloczynnikowa regresje liniową dla korelacji wyników pomiarów i subiektywnych testów. Uzyskane modele matematyczne zastosowano dla przewidywania wartości chwytu; stosowano model liniowy, prawo Webera-Fechnera i potęgowe prawo Stevensa. Wyniki pokazały, ze istnieje ścisła zależność pomiędzy wartościami obliczonymi chwytu oraz wartościami uzyskanymi z subiektywnych testów. Najlepszą korelacje uzyskano stosując prawo Webera-Fechnera. Następnie wykorzystując równania regresji określono które niezależne zmienne nie wpływają lub wpływają minimalnie na dokładność przewidywanych wartości. W efekcie określono które fizyczne i mechaniczne parametry mierzone za pomocą przyrządów FAST i Alambeta mogą być zastosowane dla określenia wartości chwytu.
PL
W pracy oceniano przydatność testu penetracji, przeciskania i przeciskania zwrotnego do oceny tekstury tłuszczów do smarowania pieczywa. Wykonano instrumentalne pomiary umownych parametrów twardości, miękkości, konsystencji i przylepności. Zastosowane testy penetracji, przeciskania i przeciskania zwrotnego z wykorzysta-niem analizatora tekstury TAXT2i umożliwiły zróżnicowanie tekstury badanych tłuszczów.
EN
Usefulness of penetration, extrusion and back extrusion tests for texture analysis of table fat spreads was evalu-ated. Conventional parameters as hardness, softness, consistency and adhesiveness were measured using instrumental methods - texture analyzer TAXT2i. Penetration tests, forward extrusion, and back extrusion tests enabled to assay diversity of texture of the table fat spreads.
EN
An implementation of the variational principle for the chemical hardness[P.K. Chattaraj, A. Cedillo and R.G. Parr, J. Chem. Phys., 103, 7645(1995)] is described, which uses a simple approximation to the hardness kernel. The molecular Fukui function is taken to be a linear combination of atomic Fukui functions, which are expanded in a set of Gaussian type orbitals. This methodology is shown to yield results which are largely in agreement with sensitivity analysis methods of Mortier, Nalewajski, and coworkers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.