Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents results of studies of carbon dioxide capture process and its efficacy using ammonia aqueous solution. The studies were conducted in a laboratory stand (installation capacity up to 5 m3/h), where CO2 content of the inlet gas corresponded to gas emissions from soda ash manufacturing lines. Influence of the following process parameters on CO2 removal efficiency and energy consumption were investigated: power of the desorption column/stripper heater, temperature of the inlet lean solvent, liquid to gas ratio (L/G) and pressure in both the adsorption and desorption columns. The studies allowed determination of optimal process parameters of CO2 separation from the purified gas using aqueous ammonia at various CO2 concentrations in the range 10–30% (vol.). The most favorable liquid to gas ratio (L/G) for the feed gas with 10% CO2­ content was 10–13 kg/kg, for the gas with 20% CO2 – 17–20 kg/kg while for 30% CO2 – 19–22 kg/kg. The optimum temperature of the lean amine directed to the absorption column was 25oC, while the most favorable pressure there was 130 kPa. Total ammonia losses in the laboratory installation, primarily related to its emission from the absorption column, were about 40 gNH3/h at 25oC.
PL
Przedstawiono wyniki badań przebiegu i skuteczności procesu absorpcji dwutlenku węgla metodą amoniakalną. Badania przeprowadzono w instalacji laboratoryjnej (o wydajności do 5 m3/h), do której wprowadzano gaz o zawartości CO2 odpowiadającej gazom występującym w przemyśle sodowym. W testach laboratoryjnych zbadano wpływ parametrów procesowych na sprawność i energochłonność procesu absorpcji CO2, takich jak moc grzałki kolumny desorpcyjnej, temperatura absorbentu wpływającego do kolumny absorpcyjnej, stosunek ilości cieczy absorpcyjnej do ilości gazu wlotowego (L/G) oraz ciśnienie panujące w kolumnie absorpcyjnej i kolumnie desorpcyjnej. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie optymalnych parametrów procesowych separacji CO2 z użyciem wodnego roztworu amoniaku z oczyszczanego gazu o stężeniu CO2 w zakresie 10÷30% (obj.). Najkorzystniejsza wartość stosunku L/G w przypadku oczyszczanego gazu o zawartości 10% CO2 wynosiła 10÷13 kg/kg, gazu o zawartości 20% CO2 – 17÷20 kg/kg oraz gazu o zawartości 30% CO2 – 19÷22 kg/kg. Optymalna temperatura roztworu zregenerowanego kierowanego do kolumny absorpcyjnej wynosiła 25oC, natomiast najkorzystniejsze ciśnienie w kolumnie absorpcyjnej wynosiło 130 kPa. Całkowite straty amoniaku w instalacji laboratoryjnej, związane przede wszystkim z jego emisją z kolumny absorpcyjnej, w temperaturze 25oC wynosiły około 40 gNH3/h.
3
Content available remote Badanie wpływu wilgoci na sypkość sody w produkcji detergentów
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wilgoci na sypkość surowca w produkcji detergentów. Pomiarów dokonano, wykorzystując urządzenie opracowane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono silny wpływ wilgoci na obniżenie sypkości materiału, co może być przyczyną zawieszania się sody w zbiornikach dozujących.
EN
Four samples of com. soda ash were studied for bulk d., grain size distribution and flowability at varying air humidity and moisture contents. The flowability index decreased with the increasing moisture content in the soda ash grains.
PL
W procesie produkcji sody metodą amonowo-sodową (metodą Solvaya) powstaje wielotonażowy odpad, jakim jest tzw. przepał kamienia wapiennego. Widmo w podczerwieni, dyfraktogram rentgenowski oraz krzywa termograwimetryczna wskazują, że jego podstawowe składniki to węglan wapnia (13%) oraz wodorotlenek wapnia (74%), który z upływem czasu ulega stopniowej konwersji do węglanu. W zawiesinie wodnej wodorotlenek wapnia częściowo rozpuszcza się powodując alkalizację roztworu porównywalną z działaniem wapna technicznego (pH>12). Dzięki temu przepał kamienia wapiennego jest materiałem wydajnie usuwającym jony fosforanowe z roztworów wodnych, zapewniając skuteczność podobną do uzyskiwanej przy pomocy wapna technicznego.
EN
Calcined limestone waste from soda prodn. was studied by IR spectroscopy, X-ray diffraction and thermogravimetry and used for pptn. of phosphate ions from aq. solns. At the waste-to-phosphate ratio 1:1 (by mass), the phosphate ion concn. was decreased from 100 mg/L down to 4–9 mg/L. After 2 yr. long storage of the limestone, it lost about 16% of the free lime.
PL
Wyzwania, wobec których stają przedsiębiorstwa sektora chemicznego, zmuszają do stosowania nowoczesnych metod zarządzania. IZCH SODA MĄTWY wybrała Strategiczną Kartę Wyników jako podstawowy filar systemu zarządzania. W niniejszym artykule wyjaśniam, dlaczego zastosowaliśmy Strategiczną Kartę Wyników, jak wyglądał proces wdrażania Strategicznej Karty Wyników i co udało nam się osiągnąć.
EN
Chemical sector companies face challenges that make them to use innovative management practices. IZCH SODA MĄTWY, a polish soda ash producer chose Balanced Scorecard as a basic foundation of company management system. This article describes (1) reasons that convinced IZCH SODA MĄTWY to implement Balanced Scorecard, (2) Balanced Scorecard implementations processes and (3) achieved results.
PL
Rosnącemu zapotrzebowaniu na chlor z procesu elektrolizy chlorku sodu towarzyszy problem zagospodarowania katolitu. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ługu w przemyśle sodowym. Katolit stosuje się do produkcji: sody kalcynowanej, wodorowęglanu sodu oraz hydratów węglanu sodu. Dodatkowo katolit znalazł zastosowanie w procesie regeneracji amoniaku z filtratu. Rozwiązanie to pozwala na zagospodarowanie głównego produktu ubocznego w przemyśle sodowym, jakim jest zawiesina podestylacyjna.
EN
An increasing demand for chlorine from sodium chloride electrolysis is accompanied by the problem of catholyte utilization. Possibilities of using of soda lye in the soda industry has been presented in this paper. Catholyte is used in production of soda-ash, sodium bicarbonate and soda hydrates. Catholyte is applied additionally in the process of regeneration of ammonia from filtrate. This solution allows to utilizate the main by-product in the soda industry- i.e. distillation suspension.
EN
The mathematical description of the ammonia-water carbonation process solutions of sodium chloride with special regard to the influence of temperature-and-supersaturation parameters on the filtration properties of the reaction suspension has been presented in this work. On the base of experimental results and literature data the correlation between the granulometric composition of sodium bicarbonate cystals and the specific resistance and the humidity of filter cake has been determined. New solution concerning the technology and apparatus of the carbonation node and the filtration on the industrial scale has been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.