Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social responsibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper investigates the impact of sustainability reporting on firm performance. The sample included 186 firms from Amman Stock Exchange during the period of 2014-2017. To achieve this goal, the study measures firm performance using Return on Assets and Tobin’s Q. By using panel random-effect regression, the study found the sustainability reporting is significantly related to performance. Overall, our study results are providing are providing the evidence for the significant and negative influence from environmental responsibility, responsibility of human resource and size and size on return on asset. Whereas the influence of SR on Tobin’s Q is significantly positive but the influence from environmental responsibility, responsibility of human resource and size is significantly negative. More specifically, for the industrial sector, environmental responsibility, responsibility of human resource and size are causing a decline in return on asset, for Tobin’s Q under financial sector, negative influence by social responsibility, and size is observed. Additionally, financial and service sector are facing lower financial performance in terms of return on asset, and Tobin’s Q as observed through size of the selected firms.
PL
Niniejszy artykuł bada wpływ raportów zrównoważonego rozwoju na wyniki firmy. Próba objęła 186 firm z giełdy w Ammanie w okresie 2014-2017. Aby osiągnąć ten cel, badanie bazowało na analizie efektywności przedsiębiorstw przy użyciu Zwrotu z aktywów i analizy Q - Tobina. Dzięki zastosowaniu regresji panelowej z efektem losowym, badanie wykazało, że raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju jest istotnie powiązane z wydajnością. Podsumowując, nasze wyniki badań dostarczają dowodów na znaczący i negatywny wpływ odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za zasoby ludzkie oraz wielkości i wielkości na zwrot z aktywów. Wpływ SR na Q Tobina jest znacząco pozytywny, ale wpływ odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za zasoby ludzkie i wielkości jest znacząco negatywny. Mówiąc dokładniej, w przypadku sektora przemysłowego odpowiedzialność za środowisko, odpowiedzialność za zasoby ludzkie i wielkość powodują spadek zwrotu z aktywów, w przypadku Q Tobina w sektorze finansowym obserwuje się negatywny wpływ odpowiedzialności społecznej i wielkości. Ponadto sektor finansowy i usługowy zmaga się z niższymi wynikami finansowymi pod względem zwrotu z aktywów, a Q Tobina wynika z wielkości wybranych firm.
PL
W artykule zaprezentowane zostało autorskie ujęcie problematyki społecznej odpowiedzialnego biznesu na współczesnej Ukrainie. Rozpatrywane są różne naukowe podejścia w wyjaśnianiu istoty społecznie odpowiedzialnego biznesu, jego celów i metod realizacji. Omawiane są problemy, które utrudniają tworzenie aksjologicznych podstaw społecznie odpowiedzialnego biznesu w ukrańskim społeczeństwie, a wśród nich niedoskonałe ustawodawstwo podatkowe, występowanie korupcji, nadmierna ilość procedur biurokratycznych. Podkreśla się, że pomimo istnienia wielu przeszkód, na Ukrainie tworzone są podstawy społeczne odpowiedzialnego biznesu, które wdrażane są między innymi w ruchu wolontariuszy, w trakcie realizacji projektów socjalnych i programów wsparcia dla różnych grup społecznych oraz warstw potrzebujących pomocy humanitarnej i finansowej.
EN
The article presents the author's vision of the state and problems of socially responsible business in modern Ukraine. The scientific approaches to explaining the essence of a socially responsible business, its goals and methods of implementation are considered. It justifies problems that hinder the formation of the value bases of socially responsible business in Ukrainian society, which include imperfect tax legislation, the presence of corruption, a lot of bureaucratic procedures. It is noted that despite the existence of problems, in Ukraine the foundations of socially responsible business are being formed, which are implemented in the volunteer movement, social projects and support programs for various social groups and strata in need of humanitarian and financial assistance.
PL
U podstaw formowania uniwersytetów wybrzmiały dwie misje. Pierwsza związana była z prowadzeniem badań naukowych, a więc poszukiwań prawdy, a druga związana była z dydaktyką. W wyniku zachodzących zmian w przestrzeni społeczno-gospodarczej wydaje się, że tradycyjna misja uniwersytetu nie oddaje wszystkich zadań kierowanych do uniwersytetu. Tradycyjne misje uniwersytetu poddawane są dyskusji i pojawiają się głosy mówiące o konieczności zmian. Dyskutowana jest kwestia badań naukowych, analizowanych tematów i ich użyteczności w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Pod debatę poddawana jest również dydaktyka, wobec której oczekuje się kształcenia absolwentów użytecznych na rynku pracy. Wobec zachodzących zmian i próby pogodzenia istoty uczelni z oczekiwaniami interesariuszy, w literaturze pojawiło się sformułowanie trzecia misja uczelni. Nazywana jest również misją społeczną bądź służbą publiczną, a istotą jej jest uwzględnianie oczekiwań interesariuszy w działalności uczelni. Problematyka trzeciej misji uczelni nie została jednak w sposób precyzyjny określona i niejednoznaczne są zadania z niej wynikające. Celem artykułu jest próba sprecyzowania kształtu trzeciej misji, a także zadań i powinności wynikających z jej realizacji.
EN
Two missions resounded at the foundations of university formation. The first was related to conducting scientific research, and thus searching for the truth, and the second was related to didactics. As a result of changes in the socio-economic space, it seems that the traditional university mission does not reflect all tasks addressed to the university. Traditional university missions are subject to discussion and there are voices talking about the need for change. The issue of scientific research, analyzed topics and their usefulness in the socio-economic space is discussed. The debate is also about didactics, which is expected to educate graduates useful in the labor market. In view of the changes taking place and the attempt to reconcile the essence of the university with the expectations of the stakeholders, the third mission of the university appeared in the literature. It is also called a social mission or public service, and its essence is to take into account the expectations of stakeholders in the university's activities. The problem of the third mission of the university has not been precisely defined and ambiguous are the tasks resulting from it. The purpose of the article is to try to specify the shape of the third mission, as well as the tasks and duties resulting from its implementation.
PL
Dla wielu współczesnych przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu, jednocześnie nie mając obiekcji przed obniżaniem np. kosztów produkcji niejednokrotnie naruszając standardy ekologiczne. W artykule wykorzystano dane firmy, wyniki własnych badań koncernu oraz literaturę przedmiotu z zakresu konkurencyjności, modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR korzystnie wpływa na konkurencyjność modelu biznesowego.
EN
For many modern enterprises, building the competitiveness of a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. Many of them pride themselves on belonging to the Respect Index, while they have no objection to lowering eg production costs, often violating environmental standards. The article uses the company's data, the results of the company's own research and the subject literature on competitiveness, business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities has a positive impact on the competitiveness of the business model.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie dobrych praktyk w biznesie, które prowadzą do intensyfikacji komunikacji pomiędzy dostawcą usług a ich odbiorcą, pozwalającej na informowanie o wzajemnych potrzebach i organizowanych działaniach. Podstawą skutecznego modelu rozwoju innowacji jest wzorzec oceny technologii pozyskujący z opinii społecznej wiedzę o aktualnej potrzebie. Wdrożone w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku projekty stanowią o innowacyjności technologii z perspektywy Technology Assessment na poziomie krajowym w branży usług komunalnych, która poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej i procesy biznesowe zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do niezakłóconego świadczenia usług.
EN
Good practice in business lead to intensification of communication between a service provider and his consumer, allowing to inform about mutual needs and organized actions. The basis of an effective innovation development model is technology assessment standard receiving knowledge on current needs from the public opinion. The projects implemented in the Sewage and Water Supply Ltd. in Rybnik, have innovative character from the perspective of Technology Assessment at national level in the utility sector, which, on the other hand, through changes in the organizational structure and business processes, improve the enterprise’s capability to provide uninterrupted services.
PL
Celem artykułu jest skupiona na perspektywie pracodawców identyfikacja i analiza socjoekonomicznego kontekstu zatrudniania osób niepełnosprawnych, ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju. Prezentacja pełnego obrazu tego procesu wymaga teoretycznej analizy statystyk, systemowych rozwiązań wsparcia oraz praktycznego rozpoznania problemów, luk, obecnych tendencji i przyszłych trendów. Wiedza ta może być wykorzystana przy projektowaniu skutecznych środków wsparcia i aktywizacji przedsiębiorstw do zatrudnienia bezrobotnych niepełnosprawnych osób, z zauważeniem faktu, iż działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu są głównie podejmowane przez nich z przyczyn ekonomicznych.
EN
The aim of the article is focused on the employers’ perspective identification and analysis of socio- economic context of employing disabled people, with an indication of possible directions of development. Presentation of the complete picture of this process requires theoretical analysis of statistics, system support solutions and practical recognition of problems, gaps, current tendencies and future trends. This knowledge can be used in designing effective support measures and activating enterprises for employing unemployed people with disabilities, noting the fact that CSR activities are mainly undertaken by them for economic reasons.
EN
A significant area of study concerning the natural environment of small towns is the area of legislative and social problems. The article analyses and evaluates legislative solutions which have a direct effect on environmental protection (nature preservation and shaping), as well as presents the diagnosis of environmental degradation by people (consumer behaviors). Currently, the primary challenge as regards environmental protection is to change faulty acts of law and implement wise ecological education, promoting social responsibility for the environment (abandoning the consumption paradigm, destructive to natural environment).
PL
Istotnym obszarem badań dotyczących środowiska przyrodniczego małych miast pozostają problemy prawne i społeczne. Artykuł analizuje i ocenia rozwiązania legislacyjne, które mają bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska przyrodniczego (ochrona i kształtowanie) oraz przedstawia diagnozę degradacji środowiska przez człowieka (zachowania konsumenckie). Aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla ochrony środowiska jest zmiana wadliwych, odnośnych aktów prawnych oraz mądra edukacja ekologiczna, stawiająca jako wzór postępowania odpowiedzialność społeczną za środowisko (zerwanie z paradygmatem konsumpcji niszczącym środowisko przyrodnicze).
EN
Dynamically changing environment, progressive globalization, increasing intensity of competition and threats of crisis phenomena require the development, improvement and implementation of innovative management systems. Throughout the world, as well as in Poland, there is an increasing significance of enterprises in the area of social responsibility. Building a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. The article uses data from selected metallurgical enterprises and the subject literature in the field of business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities is an important element of the business model and positively affects the company’s social image.
PL
Dynamicznie zmieniające się otoczenie, postępująca globalizacja, wzrastające natężenie konkurencji i zagrożenia zjawiskami kryzysowymi wymagają opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowatorskich systemów zarządzania. Na całym świcie, jak i również w Polsce obserwuje się wzrost znaczenia działań przedsiębiorstw w obszarze odpowiedzialności społecznej. Budowanie modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. W artykule wykorzystano dane wybranych przedsiębiorstw hutniczych oraz literaturę przedmiotu z zakresu modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR jest istotnym elementem modelu biznesowego oraz pozytywnie wpływa na wizerunek społeczny firmy.
PL
W artykule przedstawiono sposób, w jaki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., na etapie budowania strategii działalności biznesowej, uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (samorządami, lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi itp.). Omówiono koncepcję Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, definiowanej jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo.
EN
The article presents issues related to the cooperation and communication of the LW “Bogdanka” S.A. with the community (stakeholders). Being part of the responsible and transparent management practices applied, cooperation and communication comprise the Corporate Social Responsibility (SCR) of business. According to the principles of CSR, the company takes responsibility for the impact of its own decisions and actions on the society and the environment by employing transparent and ethical behaviours. Hence the need to implement ongoing dialogue and hold meetings before major investment tasks or projects to discuss environment protection and land development plans, etc. The purpose of these meetings is to share information on the mining company’s plans, learn the suggestions and expectations of the stakeholders in response to these plans, and to nourish dialogue with the stakeholders as the ultimate form of communication, thus superseding the exchange of “raw” information on events. All strategic objectives will be formulated on this basis, and considering the company’s own needs, and will be successively implemented in the upcoming years.
PL
Artykuł poglądowy stanowiący wynik analizy literatury z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule autor wskazuje na specyfikę prowadzonej przez szpital działalności jako fundament do stosowania koncepcji CSR, stanowiącej element nowego zarządzania publicznego. Zwrócono również uwagę na możliwość stosowania koncepcji zarówno w codziennej działalności szpitali publicznych, jak i w trakcie ich restrukturyzacji.
EN
An illustrative article that is the result of an analysis of literature in the field of corporate social responsibility. In the article, the author indicates the specificity of the hospital's activity as a foundation for the application of the CSR concept, which is an element of the new public management. Attention was also paid to the possibility of applying the concept both in the daily activities of public hospitals and during their restructuring.
11
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie Lean Management jako instrument odpowiedzialnego biznesu. Zobrazowano w nim genezę pojęcia Lean Management oraz sposoby, w jaki wpływa ono na usprawnienie działalności organizacji. Ponadto omówiono istotę odpowiedzialnego biznesu oraz przybliżono pojęcie Lean Management jako jeden z instrumentów odpowiedzialnego biznesu.
EN
The paper presents the issue of Lean Management as an instrument of responsible business. The article goes back to the origins of Lean Management and discusses the ways in which it exerts impact on the improvement of the efficiency of the activity of organizations. Furthermore, the essence of responsible business is discussed as well as the role of Lean Management as one of the instruments of responsible business.
PL
Protestujemy, bo nie chcemy tu zakładu przetwarzania odpadów – mówi sołtys niewielkiej wsi w woj. śląskim. Z kolei mieszkańcy wsi na Opolszczyźnie przez siedem dni protestowali przeciwko zamiarom prowadzenia w sąsiedztwie ich domów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie do opinii publicznej trafia bardzo dużo informacji ukazujących niezadowolenie i wściekłość społeczności lokalnych w związku z planowanymi lub działającymi składowiskami albo inwestycjami mogącymi mieć negatywny wpływ na swoje otoczenie. Co ważne, wielu z tych sytuacji można by uniknąć lub chociaż zniwelować ich negatywne skutki. Jak? Świadomie zarządzając relacjami z interesariuszami. W osiągnięciu tego celu pomoże osiem wskazówek.
EN
This article presents a structural equation model for exploring the impact of social responsibility, which been divided into responsibility for the internal stakeholder and responsibility for the external stakeholder, as well as internal governance on Chinese manufacturing growth on the basis of data collected from 500 manufacturing enterprises in the East region of China. Our results show that both social responsibility and internal governance have a positive impact on manufacturing growth and promote sustainable development in manufacturing. In addition, social responsibility has a positive impact on internal governance, and the internal governance plays a partial intermediary role in the impact of social responsibility on manufacturing growth. These findings signify that it is important for Chinese Manufacturing to undertake Social Responsibility, and it can provide a beneficial guidance for Chinese Manufacturing Growth and help strengthen the competitive advantage of manufacturing industry.
PL
Artykuł przedstawia model równania strukturalnego odnoszący się do społecznej odpowiedzialności, wyróżniając w jej ramach odpowiedzialność za wewnętrznego oraz zewnętrznego akcjonariusza i wewnętrzne zarządzanie w kontekście wzrostu produkcji w Chinach, w oparciu o informacje uzyskane z 500 firm pochodzących ze wschodniej części kraju. Przeprowadzona analiza pokazuje, że zarówno społeczna odpowiedzialność, jak i wewnętrzne zarządzanie, mają pozytywny wpływ na wzrost produkcji i promocję zrównoważonego wytwarzania. Ponadto społeczna odpowiedzialność ma pozytywny wpływ na wewnętrzne zarządzanie, a w oddziaływaniu społecznej odpowiedzialności na wzrost produkcji, wewnętrzne zarządzane odgrywa po części rolę pośrednika. Uzyskane rezultaty wskazują, że społeczna odpowiedzialność jest ważna, może pełnić rolę dobrego doradcy w kontekście wzrostu chińskiej produkcji i pomóc w zwiększeniu konkurencyjnej przewagi dla przemysłu wytwórczego.
PL
Polska posiada ograniczoną możliwość kształtowania własnej międzynarodowej polityki zagranicznej w ramach EU. Dany artykuł przedstawia reprezentację Konfederacji Szwajcarskiej w FEANI oraz rolę demokracji bezpośredniej jako czynnika kształtującego kulturę biznesową oraz pozycjonowanie państwa w strukturach międzynarodowych. Umowy bilateralne dotyczą płaszczyzny techniczno-gospodarczej w stosunkach z państwami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi. Na podstawie źródeł internetowych pokazano zaangażowanie polityczne, kulturę biznesową , które sprzyjają ekspansji i współpracy międzynarodowej, uczestniczeniu i finansowaniu projektów o znaczeniu strategicznym dla wybranych regionów i świata w ramach istniejących systemów politycznych, porozumień międzynarodowych, instytucji międzynarodowych , koncepcji zarządzania wielopoziomowego i aktywnego poparcia społeczeństwa.
EN
Poland has limited possibility to develop own international policy independently within the EU. The essay is aimed to present the Swiss representation in FEANI and the role of direct democracy as a natural factor having considerable impact on business culture, ranking within international structures. Bilateral agreements deal with technical and economic aspects of relations between the country and European and international organisations. The author undertakes internet-based study to reveal political involvement and business culture that contribute to expansion, cooperation , participation and funding strategic projects locally and globally within existing framework of political systems, international agreements and institutions, principle of multi-level governance and common support of the public.
EN
The article proposed an index system based on social responsibility, including the main index of Employee dimension, Government dimension, Customer dimension, Business partner dimension, Ecological benefits dimension and the sub- index which comprised 18 indexes to evaluate the automotive manufacturers competitiveness. Based on the index system, an evaluation model integrates by extension theory and AHP and groups eigenvalue method (GEM) was introduced. Using established evaluation system and evaluation model, an empirical analysis is elaborately explained. The key result of the evaluated show that the index system and evaluation model built in this research not only can overcome the shortcomings of other methods requiring large data but also can clear the mechanisms and determinants of how CSR produces competitiveness, so it has a good applicability in automobile manufacturing enterprise competitiveness evaluation.
PL
Artykuł przedstawia system wskaźników oparty na społecznej odpowiedzialności, uwzględniający główne wskaźniki na poziomie zatrudnienia, rządu, konsumenta, partnera biznesowego, korzyści ekologicznych i zawierający 18 elementów pozwalających ocenić konkurencyjność branży samochodowej. Na systemie wskaźników oparto ocenę modeli integrujących teorię rozszerzenia, AHP i GEM. Korzystając z przyjętego systemu i modelu oceny przeprowadzono następnie badania empiryczne. Uzyskane rezultaty pokazują, że zastosowana metodologia po-zwala nie tylko rozwiązać problemy wynikające z niedociągnięć innych metod wymagających dużych baz danych, ale także pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów i uwarunkowań odnoszących się do tego, w jaki sposób koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wpływa na konkurencyjność, a poprzez to znakomicie nadaje się do zastosowania w ocenie konkurencyjności branży samochodowej.
EN
The subject of occupational health and safety in terms of the GRI indicators has been presented in this article. GRI indicators are used in Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. This article is an attempt to answer the question: are the published indicators the result of actual implementation of occupational health and safety management strategy or are they just part of building an image and reputation of a company that is socially responsible?
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ujęciu wskaźników GRI (ang. Global Reporting Initiative), które są stosowane w raportowaniu społecznej działalności firm (ang. CRS – Corporate Social Responsibility). Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy publikowane wskaźniki są rezultatem rzeczywistego wdrażana strategii zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czy też są tylko elementem budowania wizerunku i reputacji firmy odpowiedzialnie społecznej.
17
PL
Idea zrównoważonego rozwoju, która stała się zasadą szeroko rozumianego rozwoju państw Unii Europejskiej, zakłada, że na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony. Gospodarka zbudowana na tym założeniu zakłada równowagę pomiędzy ekonomią, ekologią i jakością życia. Nieliczne głosy krytyki wskazują jednak, że idea ta obecnie zaczyna przekształcać się w swego rodzaju ideologię rozwoju. W tym artykule autor podejmuje próbę zebrania argumentów za każdym z tych dwóch kluczy interpretacyjnych. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój jako rozwiązanie, zrównoważony rozwój jako ideologia, krytyka zrównoważonego rozwoju, solidarność międzyludzka, solidarność międzypokoleniowa, odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność za środowisko
EN
The idea of a sustainable development, which has become the principleof a development of the countries in the European Union, is based on the assumption that a sustainable development is possible at the current level of civilization. The economy built on this assumption implies a balance between the economic, the ecological and the social dimension. Relatively few critical voices have been raised, pointing that this idea is now starting to transform into a kind of ideology of development. In this article the author attempts to gather arguments for each of these two interpretative options.
PL
Praktyka działania firm krajowych i międzynarodowych pokazuje, że wprowadzanie do zarządzania praktyk społecznej odpowiedzialności (SR) jest możliwe nie tylko w sektorze for profit, lecz także w sektorze non profit, w tym także w podmiotach ochrony zdrowia. Wprawdzie w chwili obecnej w Polsce placówek leczniczych w sposób celowy i świadomy realizujących założenia SR jest niewiele, ale istnieje olbrzymi potencjał dla powszechnego jej zastosowania. Aby to było możliwe zarządzający podmiotami leczniczymi muszą sobie zdać sprawę z korzyści związanych z jej wdrożeniem oraz z tego, jak ją realizować.
EN
International and national companies’ actions show that introducing social responsibility (SR) is not only possible in for profit sector but it is in non-profit sector as well as in health care. The fact is that nowadays in Poland there aren’t many health care institutions that consciously set this ethical framework in motion, but there is a large potential to make it happen. However, to make it come true the executives must realise how to do it and the number of profits it shall bring. The key factor, which would enable the introduction of SR lies within acquiring knowledge by the executives and the employees, not to mention the willingness to do so. Is it possible to do such thing amongst Polish health care institutions, and what requirements should be met for this to flourish? The author shall try to answer these questions in the presented article.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszej części opisane zostały korzenie CSR, które doprowadziły do rozwoju samej idei wyłaniając kolejne rodzaje i poziomy odpowiedzialności. Część druga, traktująca o odpowiedzialności jako podstawowej kategorii etycznej w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wprowadza do części trzeciej, w której zostało opisane, w formie case study, zaangażowanie przedsiębiorstwa w ideę transplantacji. Tego rodzaju projekt społeczny na rzecz propagowania działań prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacji społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego nie miałby możliwości istnienia bez finansowego zaangażowania biznesu.
EN
The subject of the article introduces the meaning of corporate social responsibility. In the first part the roots of CSR were described, they led to the development of the idea itself causing the other kinds as well as the levels of responsibility to pop up. The second part shows responsibility as the basic ethic category in the social concept of enterprise responsibility, that takes you to the third part where the engagement of enterprise in transplantation idea as case study was described. This kind of social project aiming at pro-healthy activities, education in the area of transplantation the organs as well as elicitation of society being able to give consciously their organs for transplantation or the family transplantation which could not exist without financial business engagement.
EN
As the Report on Corporate Social Responsibility shows, there is no specified government institution, except Ministry of Social Affairs and Ministry of Economy, dealing with CSR in Slovakia. CSR networks are operated by NGOs. The survey of UNDP and the University of Bratislava (2011) shows, that only 26% of business associations are active in promoting CSR. Most of them are large companies or multinational corporations. There is much to improve in this area. Core strategies supporting sustainable corporate social strategy do not seek short-term profit; they help to create prosperous economy.
PL
Jak pokazuje Raport o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, nie ma określonej instytucji rządowej, z wyjątkiem Ministerstwa Spraw Społecz¬nych i Ministerstwa Gospodarki, zajmujących się CSR na Słowacji. Sieci CSR są obsługiwane przez organizacje pozarządowe. Badanie UNDP i Uniwersytetu w Bratysławie (2011) pokazuje, że tylko 26% stowarzyszeń biznesowych jest aktywnych w promowaniu CSR. Większość z nich to duże firmy lub korporacje. Jest wiele do poprawy w tym obszarze. Podstawowe strategie wspierające zrównoważoną strategię korporacyjną społecznej odpowiedzialności nie szukają zysków krótkoterminowych; pomagają tworzyć prosperującą gospodarkę.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.