Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie znaczenia istniejącej infrastruktury społecznej oraz prowadzonych działań promocyjnych w procesie rozwoju turystyki aktywnej gminy Józefów. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorską ankietą jako narzędzie badawcze. Ankietowaniem objęto 44 uczniów liceum ogólnokształcącego i 106 uczniów gimnazjum. Młodzież, stwierdziła, iż dobra baza gastronomiczna i sportowa oraz walory związane z zabytkami i interesującym środowiskiem przyrodniczym podnosi atrakcyjność turystyczną regionu. Respondenci podkreślali znaczenie, istniejących na terenie gminy parków krajobrazowych. Optowali za rozbudową infrastruktury drogowej i sportowej w poprzez nowe inwestycje. Stwierdzono iż połączenie turystki aktywnej z turystyką kulturową, uczyni Gminę Józefów znacznie bardziej atrakcyjną.
EN
The aim of this paper was to define the importance of the already existing social infrastructure and promotional activities for developing active tourism in Józefów community. A method of diagnostic survey with the author’s questionnaire was used. The research material constituted 44 students of secondary school and 106 students of middle school. Young people surveyed stated that good catering and sport service as well as advantages from monuments and unique natural environment are those factors which increase tourist attractiveness of the region. Respondents emphasized the importance of the already existing landscape parks within the commune area. They opted for the expansion of road and sports infrastructure through the new investments in sport. It has been found that thanks to combining active tourism with cultural tourism, Józefów community may become extremely attractive.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano działania Agencji Nieruchomości Rolnych, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniają się głównie do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Do tych działań można zaliczyć działalność Agencji, obejmującą m.in. segment wspierania rozwoju szeroko pojętej infrastruktury technicznej i społecznej. Należy do nich szczególnie nieodpłatne przekazywanie części gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele realizacji projektów infrastrukturalnych czy transfer środków finansowych na wsparcie remontów i modernizacji obiektów technicznych na obszarach wiejskich. W tym celu przeanalizowano dotychczasowe dokonania Agencji w tym zakresie, jak również posłużono się przykładami funkcjonowania pokrewnych instytucji, działających w wybranych krajach Unii Europejskiej.
EN
Paper characterized activities of the Agency of Agricultural Real Estates, which indirectly and directly contribute to improving the living conditions of rural inhabitants. To such activities may be included the action supporting development of widely understood technical and social infrastructure. In particular, it should be mentioned the gratuitous transferring parts of the grounds owned by the Resources of State Treasury Agricultural Properties, in order to realization of local infrastructural projects, or the transfer of financial means supporting the repairs and modernization of technical objects on rural areas. For such a reason hitherto existing achievements of the Agency in this field, were analyzed; also some examples of similar institutions functioning in selected countries of the EU, were given.
PL
W artykule odniesiono się do wybranych zagadnień, które powinny być ujęte w standardach urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych. Zaproponowano aktualne wskaźniki zapotrzebowania na podstawową infrastrukturę oświatowo-wychowawczą (na podstawie prognoz demograficznych) i wskaźniki do szacowania wielkości terenu niezbędnego do jej realizacji. Określono zasady programowania i dostępności ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych. Przedstawiono studia nad wskaźnikami zagospodarowania terenu służące ustaleniu rozsądnych relacji pomiędzy intensywnością zabudowy i udziałem powierzchni biologicznie czynnej w aktualnych uwarunkowaniach realizacji inwestycji mieszkaniowych.
EN
The paper refers to some issues that should be included in the planning standards for urban residential areas. There are proposed: the demographic indicators of demand for basic educational infrastructure (based on demographicm forecasts); indicators of space requirements to locate this infrastructure, and principles of programming public recreation areas. The paper also presents the study of intensity of land exploitation for determining a reasonable relationship between the intensity of building development and participation of biologically active area in the current conditions of housing investment.
PL
Od prawie 30 lat w Polsce nie funkcjonują normatywy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych. Część zagadnień, występujących w ostatnim normatywie urbanistycznym z 1974 roku, jest aktualnie przedmiotem regulacji ogólnych, zawartych w rozporządzeniach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak jest natomiast oficjalnych unormowań dotyczących wymaganego programu infrastruktury społecznej i ogólnodostępnych terenów zieleni, sportu i rekreacji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. Zgodnie z Ustawą o planowaniu przestrzennym uprawnienia stanowiące w tym zakresie przeniesiono na szczebel samorządów lokalnych. W praktyce system ten nie sprawdza się i nie gwarantuje zapewnienia odpowiedniej jakości projektowanego środowiska mieszkaniowego. Dlatego wskazane jest opracowanie nowych centralnych (krajowych) standardów urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych, uwzględniających obecne realia i potrzeby. Powinny one obejmować standardy obligatoryjne, do bezwzględnego stosowania oraz standardy zalecane, będące zbiorem aktualnych wskaźników i wytycznych, w których stosowaniu można zachować elastyczność i zasadę substytucji.
EN
For almost 30 years in Poland there are no urban planning standards for residential areas. Some of the issues found in previous, established in 1974, national standards, are now subject of national building regulations. But there are no government regulations of social infrastructure and public areas for green, sport and recreation, which should complement the residential development. According to the Spatial Planning Act in this field standards are set at the local level. In practice, this system does not work correctly and does not guarantee the proper quality of residential environment. It is therefore desirable to develop new central (national) standards for urban residential areas, taking into account current realities and needs. They should include two kinds of standards: obligatory – to a strict application, and recommended – that should be the set of current indicators and guidelines, which can be use with the principle of flexibility and substitution.
PL
Przedstawiono opinie mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu województwa podkarpackiego o stanie infrastruktury obszarów przez nich zamieszkiwanych. Badania ankietowe wykazały, że ocena mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich bardzo pokrywa się z diagnozą faktycznego stanu infrastruktury na obszarach wiejskich. W wyniku przeprowadzonej analizy wypracowano główny wniosek, że obszary wiejskie województwa podkarpackiego są słabo nasycone infrastrukturą, w wyniku czego hamowany jest proces rozwoju gospodarczego oraz utrudnione jest prowadzenie produkcji rolniczej.
EN
Paper presented opinions of the inhabitants of rural and rural-municipal communes on the terrains of Podkarpackie region, evaluating the state of technical infrastructure on the areas they are living. The results of inquiry showed that the inhabitants' opinions on rural and rural-municipal communes are very close to diagnosis dealing with the factual state of technical infrastructure on rural areas. As an effect of inquiry analysis it was concluded that the rural areas of Podkarpackie region are very poorly equipped with the technical infrastructure. Such a situation inhibits the economic development and complicates the agricultural production and farm management.
PL
Praca jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że stolica Austrii, zarządzana od roku 1918 przez wygrywających kolejne wybory socjalistów, znajduje się od wielu lat w pierwszej piątce miast świata o najwyższej jakości życia. Jednym z istotnych czynników wpływających na wysokie oceny Wiednia w porównaniach stolic europejskich, jest niewątpliwie skuteczne rozwiązanie kwestii mieszkaniowej, będącej od zakończenia I wojny światowej nadrzędnym celem polityki władz miejskich. W okresie międzywojennym, wiedeńskie budownictwo mieszkaniowe było kształtowane z zachowaniem pełnego poszanowania dla historycznej tkanki miasta. Rewolucyjne w treści, ale konserwatywne w formie, nowe zespoły mieszkaniowe, długo pozostały niezauważone, wręcz uznane za zacofane, przez kreującą postęp i modernizm Europę. Wieloletnia ciągłość i konsekwencja w prowadzeniu społecznej polityki mieszkaniowej, wysoki stopień interwencji publicznej w rynek budownictwa mieszkaniowego, analizowanie doświadczeń, modyfikowanie reguł w zmiennych warunkach, umiejętne sterowanie eksperymentami urbanistycznymi i architektonicznymi, wpłynęło pozytywnie na dynamiczny, a zarazem harmonijny rozwój całego miasta i pozwoliło na stopniowe wycofywanie surowych restrykcji i regulacji. Wypracowany został model, oparty na nieobecnych w innych miastach założeniach: tereny miejskie i mieszkania nie są zwykłym towarem na rynku, system zamieszkiwania jest najważniejszą infrastrukturą społeczną w mieście i jest traktowany jako wyższa użyteczność publiczna, miasto jest największym dysponentem nieruchomości, własność mieszkania nie jest stawiana wyżej niż najem. Czy obecnie, kiedy toczy się dyskusja o roli i strategiach planowania w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju miast, prospołeczny model wiedeński może być widziany jako awangardowy?
EN
This study attempts to explain why the Austrian capital, governed since 1918 by regularly reelected socialists, belongs to the top five cities as regards quality of life. In comparison with other European cities, one important reason for Vienna's high ranking is the unquestionably efficient solution to the housing problem, which has been the primary goal of the city government since the end of the First World War. From the 1920's, on Viennese housing policies were designed to blend in with the historic texture of the city. Revolutionary in content, but conservative in form, the new housing complexes long stood unnoticed, when they were not considered as backward, by the rest of Europe, obsessed with the idea of progress. The new socialist municipality of impoverished city was able in 15 years to build flats, collective facilities and services that transformed the living conditions of working class 70000 families. In this period of great achievements, called Red Vienna, the basis for social housing policies have been shaped, social cohesion promoted and the distinction between public and private space blurred. Long standing perseverance and continuity of the social housing policy, a high level of public intervention into the housing construction market, experience analysis, modifications of the policy adapting to changing conditions, as well as goal-oriented urban planning and architectural experiments have had a positive impact on the city as a whole, making its development both dynamic and harmonious. Positive results of these policies have also enabled a gradual reduction of the strict regulations initially implemented. The vienniese paradigm is based on assumptions absent in other cities: municipal terrain and housing are not goods on the free market, the housing system is the most important infrastructure in the city and is treated consequently as a high level public utility, the city disposes of most of the real estate, and rental housing is not considered as less desirable than ownership. Can this Viennese social/rental model be seen as avant-garde for today mobile societies, as the role of planning strategies in shaping a better city is once again a top issue?
EN
This article deals with a short characteristics of technical and social infrastructure in a selected commune in Mazowieckie Voivodship in comparison with binding requirements of the EU. The main directions of the European Union concerning technical infrastructure are as follows: improvement of transport quality, introduction of law provisions, tightening controls and stricter penalties in the road transport sector, and consequently provision of traffic security, increase in the share of sources of renewable energy e.g. wind, solar energy and biomass. As regards social infrastructure, improvement of health protection and extending of education at all levels are recommended. The research of the commune which was selected, have shown that there are visible defects in social and technical infrastructure first of all in transport and sewage disposal and sewage treatment.
PL
W pracy analizowano znaczenie wyposażenia infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. Analizą objęto gminy wiejskie powiatów suskiego, tatrzańskiego i gorlickiego, łącznie 32 gminy. W artykule przedstawiono także rozwój przedsiębiorczości obszarów wiejskich wybranych gmin w latach 2002-2005 z uwzględnieniem poszczególnych sekcji działalności gospodarczej. Przeprowadzona analiza wykazała, że wraz ze spadkiem poziomu przedsiębiorczości wiejskiej spada również siła zależności jej rozwoju od wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Natomiast im mniejsza dostępność mieszkańców analizowanych gmin do obiektów handlowych i turystycznych tym jest słabszy poziom przedsiębiorczości (r > 0,4).
EN
The paper analyses importance of infrastructural development on entrepreneurship in rural areas of the Province of Małopolska. Total of 32 villages from Suski, Tatrzański and Gorlicki counties were included in the analysis. The paper presents also growth of entrepreneurship in rural areas of the selected villages in the period of 2002 to 2005, as related to various branches of economic activity. The analysis shows that a decrease of rural entrepreneurship level is directly reducing growth intensity dependence from the technical infrastructure equipment On the other hand, the lesser accessibility of the analyzed village residents to commercial or tourist objects results in wekaer enterpreneurship level (r > 0,4).
9
Content available remote Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich
PL
Infrastruktura obejmuje ogół gałęzi i działalności obsługujących produkcyjną i nieprodukcyjną sferę gospodarki. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest infrastruktura wsi ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców wsi i zapewnienia im – na odpowiednim poziomie – warunków pracy w rolnictwie i zawodach nierolniczych. W takim ujęciu infrastruktura techniczno-ekonomiczna wsi obejmuje sieć energetyczną i gazową, wodociągi, sieć kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków, drogi o nawierzchni twardej, a także telefonizację.
EN
The research analysis of technical-economic and social structures in aspect as an important factor influencing the life level and working conditions of the farmers have been presented in this article. The divagations concern mainly the equipment to be indispensable to satisfy the existence needs of the rural area inhabitants and to ensure them the adequate level of working conditions both in agriculture and in non-agriculture jobs. The efficiently functioning infrastructure and adequate level of the equipment in its specific elements implies not only the development of industrial activity and labour efficiency in rural area, but definitely improves the health condition of the farmers and of their families.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.