Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social acceptance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rewitalizacja miast jest dzisiaj strategicznym celem polityki społeczno-gospodarczej. Niestety, mimo na ogół pełnej akceptacji społecznej, zaległości w realizacji, nawet tylko koniecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, istotnych dla funkcjonowania miasta, są już bardzo duże. Co gorsze, realizacje zaprogramowanych przedsięwzięć są często wycinkowe, ograniczone tylko do podstawowego zakresu programu rewitalizacji. Pomija się na ogół w programowaniu przedsięwzięcia przeciwdziałające alienacji grup społecznych. Tymczasem nieodzowna jest nie tylko realizacja niezbędnych na dzisiaj przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale także przedsięwzięć zapewniających dalszy prawidłowy rozwój miasta. Tym szczególnym przedsięwzięciom poświęcona jest ta publikacja.
EN
Today, urban revitalization is a strategic goal of socio-economic policy. Unfortunately, despite generally full social acceptance, the arrears in implementation even only of necessary revitalization projects, which are important for the functioning of the city, tend to be very large. What’s worse, implementation of programmed projects is often fragmentary, limited only to the basic scope of the revitalization program. Activities aiming to counteract the alienation of social groups are usually omitted in the programming of projects. Meanwhile, it is indispensable not only to carry out the necessary revitalization projects for today, but also to carry out projects that ensure proper development of the city. These publications are devoted to these special undertakings.
PL
Społeczna akceptacja prowadzenia działalności górniczej jest jednym z istotnych elementów warunkujących jej powodzenie. Obok formalnoprawnych uwarunkowań związanych z koniecznością ochrony przyrody (głównie ożywionej) oraz planowania przestrzennego stanowi ona jedną z poważnych barier ograniczających lub wręcz uniemożliwiających podjęcie lub prowadzenie tej działalności. W ostatnich kilkunastu latach, mimo licznych działań kompensujących podejmowanych przez przedsiębiorców górniczych, zjawisko braku takiej akceptacji nasila się zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej, jakkolwiek skala jego występowania jest zróżnicowana. Potwierdzają to badania ankietowe. Zostały one przeprowadzone przez autorkę w ramach zakończonego już projektu UE Minerals4EU. W prezentowanej publikacji omówiono wyniki tych badań oraz podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn negatywnego nastawienia społeczeństw do działalności górniczej. Przedstawiono również działania podejmowane w celu zmiany tych postaw, w szczególności przeprowadzenie oceny oddziaływań społecznych (Social Impact Assessment, SIA). Cele takiej oceny są podobne do celów powszechnie obowiązujących ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ): identyfikacja wszystkich możliwych uciążliwości planowanej eksploatacji, ich ocena oraz planowane działania minimalizujące, konieczne do uzyskania korzystnej decyzji środowiskowej, a w przypadku prezentowanej oceny SIA – w celu uzyskania akceptacji społecznej planowanej inwestycji górniczej. W niektórych krajach UE, np. Danii i Grenlandii, opracowanie odrębnego raportu SIA jest obowiązkowym elementem postępowania koncesyjnego. W niniejszej pracy omówiono zakres formalny tego dokumentu oraz zalety takiego rozwiązania, umożliwiające wyprzedzające działanie przyszłego inwestora zmierzające do osiągnięcia planowanego celu.
EN
Social acceptance for mining activity is one of the important elements determining its success. In addition to formal and legal conditions related to the nature of protection and spatial planning, it is one of the major barriers that limit or even hold back this activity. Over the last several years, a constant increase in such unacceptance can be observed in both Poland and most of the European countries, although the degree of occurrence of this phenomenon is diverse. It is confirmed by surveys carried out by the author as part of the already completed EU Minerals4EU project. The paper discusses the results of these studies and attempts to explain the reasons for the negative attitude of societies to mining activity. The activities undertaken to change the attitude are also presented, in particular the Social Impact Assessment (SIA). The objectives of the assessment are similar to the purposes of generally applicable Environmental Impact Assessments: identification of all possible limitations of planned exploitation, and their evaluation and minimization, necessary to obtain a favourable environmental decision, and, in the case of the SIA, to obtain social acceptance for the planned mining investment. In some EU countries, e.g. Denmark and Greenland, the development of a separate SIA report is a compulsory element of concession proceedings. The paper discusses the adopted formal scope of this document and the advantages of such a solution, enabling the anticipated operation of the future investor to achieve the planned goal.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych na temat ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery metodą jego geologicznego składowaniem (CCS). Pokazały one, że respondenci ankiety w większości akceptują tę metodę, aczkolwiek w dużym stopniu występuje problem braku jej znajomości oraz związanego z tym braku zdecydowania. Analiza wyników badań wykazała również potrzebę aktualizacji programów nauczania w zakresie ochrony środowiska.
EN
Despite the sophistication of technology designed to limit the impact of burning fossil fuels on the environment one of the key requirements of its input can be social acceptance. This work presents the results of the studies conducted in Poland in the area of social acceptance of geological storage of carbon dioxide (CCS). Findings were published in most positive acceptance of this method, however, next to a large extent there is a problem of ignorance of this method and the fact the lack of decisiveness. Analysis of the results of the study showed the need to update curricula in the field of environmental protection.
PL
Rozwój przemysłu, a w konsekwencji wzrost emisji dwutlenku węgla zmusza do poszukiwania nowych technologii i sposobów redukcji jego emisji do atmosfery. W artykule przedstawiono problem społecznej akceptacji wychwytywania, transportowania i składowania dwutlenku węgla (CCS) jako potencjalnego środka redukcji jego emisji w Polsce. Ten problem ma zasadnicze znaczenie dla realizacji dużych projektów CCS. Należy więc organizować kampanie informacyjne związane z nowymi technikami ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery w celu uświadomienia społeczeństwu, iż technologie takie są bezpieczne dla środowiska. Najważniejszą kwestią owych kampanii jest dotarcie do świadomości zwykłego obywatela.
EN
The development of industry and – consequently – the increase of carbon dioxide emissions have forced the search for new technologies and ways to reduce carbon dioxide emissions into the atmosphere. The article presents the issue of social acceptance for carbon capture, transport and storage (CCS) as a potential means of reducing carbon dioxide emissions in Poland. This problem is essential for the implementation of large CCS projects. Organizing relevant information campaigns related to new techniques of reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere may help in the implementation of CCS projects. The most important in such campaigns is to present in the proper way information to the ordinary citizen.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w celu poznania oceny społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce. Ankieta została przeprowadzona w południowej części województwa podkarpackiego (w Krośnie, Jedliczu i Rymanowie), gdzie od wielu lat funkcjonuje przemysł naftowy. Zbadano ogólny stan wiedzy respondentów w zakresie zagadnień związanych z przemysłem naftowym. Ocenie poddano odbiór społeczny wpływu działań przemysłu naftowego na życie ludzi oraz na środowisko przyrodnicze. Istniejące w obrębie badań złoża ropy naftowej i gazu ziemnego brane są pod uwagę przy możliwości intensyfikacji wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie dwutlenku węgla (CO2-EOR) z jednoczesną jego sekwestracją w złożu (CCS). W związku z powyższym, szczególną uwagę zwrócono na postrzeganie oraz akceptację przez społeczność lokalną wspomnianych technologii. Zaobserwowano, że badana społeczność w znacznej części deklaruje brak wiedzy w obrębie poruszanych zagadnień. Brak akceptacji społecznej w dużej mierze wynika z obawy przed nieznanym i może prowadzić do utrudnień w realizacji nowych inwestycji związanych z działalnością przemysłu naftowego. W związku z tym stwierdzono, że edukacja społeczeństwa w zakresie wspomnianej tematyki jest konieczna, ponieważ ma bezpośredni wpływ na postrzeganie oraz akceptację działań prowadzonych przez przemysł naftowy.
EN
The article presents the results of a survey carried out in the framework of the project MUSE in order to examine the assessment of social acceptance of the oil industry in Poland. The survey was conducted in the part of southern Sub-Carpathian region (in Krosno, Jedlicz and Rymanów), where the oil industry has been operating for many years. The respondents’ knowledge on issues related to the oil industry was exmained. Public perception of the impact of the oil industry on the lives of people and the environment was evaluated. Oil and natural gas fields existing within the field of research were taken into consideration when the possibility of enhancing oil recovery by injecting carbon dioxide (CO2-EOR) with its simultaneous sequence in the bed was concerned (CCS). Therefore, special attention was paid to social perception and acceptance of the above mentioned technologies. It has been observed that respondents of the survey largely declare a lack of knowledge on the issues discussed. The lack of social acceptance is largely due to the fear of the unknown and can lead to the appearance of difficulties in the implementation of new projects related to the activities of the oil industry. Therefore, it was found that it is necessary to educate the public on the subject, because it has a direct impact on the perception and acceptance of the activities of the oil industry.
EN
This article presents the results of surveys carried out in the framework of the MUSE project in order to gain knowledge and obtain assessment of the impact of oil exploitation on the lives of the inhabitants of certain regions and on the environment. The survey was conducted in Krosno, Jedlicz and Rymanów (SE Poland). In this area, since the nineteenth century, there are o lot of crude oil mines and many local people are employed at its exploitation. Current condition of the environment and the negative effects of pollution and its causes were assessed by the local community. Within the framework of the conducted study, particular attention was paid to assessing the impact of oil exploitation on the environment and human health. Respondents also pointed to environmental elements that have gone under the greatest transformation in connection with the exploitation of crude oil.
PL
Przeciętny Polak słuchając radia, oglądając TV, czy korzystając z internetu, bombardowany jest informacjami o destrukcyjnym działaniu górnictwa. W momencie, gdy w jego otoczeniu ma powstać zakład górniczy, jest temu przeciwny. Nie próbuje słuchać argumentów innych niż te znane mu ze środków masowego przekazu. W ten sposób pojawia się zarzewie konfliktu, które zaostrza się, gdy jego obawy będą podzielali znajomi, władze lub lokalne lobby. Czy można temu zapobiec?
PL
Mimo wielu pozytywnych aspektów istnienia górnictwa, odciska ono swój ślad na powierzchni Ziemi i oddziałuje na lokalne społeczności. Sama tego świadomość rodzi konflikty pomiędzy przedsiębiorcami górniczymi a użytkownikami powierzchni i władzami samorządowymi oraz brak akceptacji społecznej dla górniczych zamierzeń inwestycyjnych. Tym samym, zaspokajanie potrzeb surowcowych kraju wymaga stałego łagodzenia konfliktów, wypracowywania kompromisów i pozyskiwania akceptacji społeczności rejonów występowania złóż kopalin. Służy temu rzetelna polityka informacyjna, tworzenie ram organizacyjnych rozwiązywania konfliktów oraz działania funkcjonujących zakładów górniczych, a przede wszystkim szybka likwidacja szkód górniczych. Istotne jest także istnienie służących temu rozwiązań prawnych. Artykuł przedstawia rozwiązania, jakie w tej dziedzinie wypracowano w Polsce i – na tym tle – omawia rolę i działania organów nadzoru górniczego w tym zakresie.
EN
One of the conditions for the economic development of a country is a rational use of mineral deposits. Despite the numerous positive aspects of the related mining industry, its operations have often negative effects on the environment and residents of mining municipalities. Therefore, mining is not possible without the acceptance of local communities inhabiting the areas where the minerals are deposited. In Poland, a number of legal solutions have been developed to involve the communities in the decision making process pertaining to mining and to the repair of the resulting damages. Mining supervision authorities play an important role in the process of gaining the necessary acceptance. Their activities include the integration of the tasks undertaken within the boundaries of a mining area, prevention of damages, supervision and control over the correct operations of mining plants and timely damage repair as well as the popularisation of mining issues. First and foremost, by the appointment of the liaison teams and a Surface Protection Committee, these bodies form the organisational framework for preventing, mitigating and resolving conflicts between the mining companies and the local authorities. The chief principles of these activities are: objectivity and versatility as well as a full and just documentation of all issues, adopted in order to build the positive image of the mining authorities as honest, competent and unbiased. It facilitates conflict solving and the development of public acceptance for mining.
EN
This paper presents the results of a survey on the public acceptance of CO2-EOR and CCS methods. The survey has been conducted in southeastern Poland, on a sample of people living in the Carpathian region (Krosno, Jedlicze, Rymanów). Existing local reservoirs are taken into account of the possibility of enhanced oil recovery by injecting carbon dioxide. A survey has been done within the MUSE project to determine the impact of oil on the surrounding environment and the level of knowledge, perception and acceptance of CCS and CO2-EOR methods. As appeared from the survey, public acceptance development of the oil industry in Poland is quite positive. Respondents recognize the need to use modern technologies such as CO2-EOR and CCS to fulfill this task. A significant number of respondents show limited awareness (or lack of it) regarding these technologies. Public acceptance largely depends on the level of knowledge regarding the technology. One of the main directions of work undertaken prior to the implementation of industrial installations using technologies of CO2-EOR and CCS should be gaining the acceptance of the local community.
PL
Jednym z największych wyzwań górnictwa we współczesnej Europie jest uzyskanie odpowiedniego poziomu akceptacji społecznej. Pokazanie korzyści, jakie niesie eksploatacja odkrywkowa i osłabienie stereotypów dotyczących działalności górniczej. Jak przekonać przeciwników do kopalni kruszywa? Autor przedstawia modele konsultacji społecznych.
PL
Inwestycje górnicze a szczególnie odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego natrafiają na znaczący sprzeciw społeczny. Brak społecznej zgody dla eksploatacji węgla brunatnego, a nawet postulat rezygnacji z energetyki opartej na węglu brunatnym wynika z przekonania o nadzwyczajnej szkodliwości branży dla środowiska naturalnego. Artykuł jest próbą polemiki z przeciwnikami eksploatacji górniczej. Argumenty przedstawiono w kontekście zapotrzebowania na energię oraz na tle postępu technologicznego i ekologicznego w dziedzinie wytwarzania energii z węgla. Przedstawiono również wpływ górnictwa na standard życia w regionach górniczych. Ze względu na ochronę przyrody terenów złożowych zaproponowano zweryfikowanie podejścia do ilości dostępnych krajowych zasobów węgla brunatnego. Analizę ilustruje studium przypadku wykonane na przykładzie jednego ze złóż węgla brunatnego. W podsumowaniu wskazano na konieczność realizacji gwarantowanej w Art. 5. Konstytucji RP ochrony zasobów naturalnych w tym, rozumianą przez pryzmat rozwoju zrównoważonego, ochronę zasobów kopalin.
EN
Mining projects, especially lignite opencast exploitation, are usually neglected by a society. The social acceptance for development of new lignite deposits and for new lignite-based power plants is very low. These is caused by impression of "enormous environmental impact" of extractive industry usually recalled by environmental organizations. The paper presents the discussion with arguments used by opponents of lignite mining. As a background for discussion the polish energy production and demand was described. The efficiency improvement of power generation, the environment protection measures implemented in lignite power plants and successful reclamation measures in opencast mines were recalled. The contribution of lignite industry for regional prosperity and live standard of residents was shown. Due to increasing nature protection above the polish lignite deposits many of them became not accessible. In consequence the polish lignite reserves should be verified. As an example for the analyze a case study, basing on one lignite deposit, was presented. In summary the need of lignite deposits protection due to, guaranteed by polish law, sustainable development was stressed.
PL
W artykule przedstawiono rolę, jaką spełnia foresight w generowaniu zmian zarządzania środowiska, w szczególności zasobami wody. Autorzy stosując metodę foresight i analizując wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą Delhi, starają się odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w zarządzaniu zasobami środowiska, pomimo rosnacej świadomości ogólu społeczeństwa co do potrzeby wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, rzeczywiście przekładają się na ich "praktyczną" akceptację.
EN
The paper pictures the role of foresight in generation changes in the Environmental Resources Management and in particular in the Water Resources Management. The authors employ the foresight method and analyze the results of the Delphi survey in order to define whether the changes in the Environmental Resources Management, despite the growing social awareness of the need for the employment of the rules of sustainable development, do translate into their factuial acceptance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.