Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smoła koksownicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcję technologiczną wznowienia przerobu smoły koksowniczej w Polsce, zgodnie z którą nie planuje się produkcji paku elektrodowego, lecz wytwarzanie frakcji olejowych, naftalenu i paku miękkiego w procesie jednostopniowej destylacji. Na lekkie produkty łatwo znajdzie się zbyt, a pak miękki może być wykorzystany jako surowiec do dalszego przerobu na koks pakowy i/lub mezofazę sferyczną do wykorzystania w przemyśle materiałów węglowo-grafitowych. Nadmiar paku, jeśli taki wystąpi, może być wykorzystany do otrzymania surowca do produkcji sadzy. Zaprezentowano wyniki badań w skali laboratoryjnej nad otrzymywaniem koksów pakowych i mezofazy sferycznej z paku węglowego.
EN
Coal tar was distd. under atm. pressure to sep. oil fraction and soft pitch residue processed then by thermal treatment and optionally by carbonization or graphitization to carbonaceous materials to check a new concept of coal tar processing. High quality mesophase coal tar pitch was obtained as the final product.
PL
Przedstawiono wyniki badań potwierdzających przydatność smoły koksowniczej do otrzymywania mezofazy sferycznej, która może być wykorzystywana do produkcji materiału na anody baterii litowo-jonowych. Pak węglowy, otrzymywany z destylacji smoły koksowniczej spełniającej określone kryteria, poddany termopreparacji w określonych warunkach tworzy anizotropowe struktury mezofazy, które można wyekstrahować z izotropowej masy paku otrzymując mezofazę sferyczną. Poddana grafityzacji i odpowiedniej modyfikacji właściwości mezofaza sferyczna stanowić może wartościowy, produkowany masowo z tanich surowców, materiał do budowy baterii litowo-jonowych. Grafityzowana mezofaza sferyczna stosowana w technologii baterii litowo-jonowych w miejsce grafitu naturalnego stwarza możliwości istotnego powiększenia skali produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów.
EN
The results confirming the usefulness of coal tar for obtaining the mesophase microbeads (MCMB), material for production of Li-ion battery anodes, were presented. Coal tar pitch, obtained from distillation of coal tar, that meets the specific criteria, processed thermally in specified conditions, creates anisotropic structures of mesophase that can be extracted from the isotropic mass of pitch to obtain a mesocarbon microbeads. Mesocarbon microbeads after graphitization and modification of properties are a valuable, cheap material for mass production of anodes of lithium-ion batteries. Graphitized mesocarbon microbeads used in Li-ion battery technology, in place of natural graphite, give a real possibility for significant increase of the production scale as well as for reduction of costs.
PL
Smoła koksownicza jest obok gazu koksowniczego jednym z głównych produktów ubocznych otrzymywanych podczas produkcji koksu. O ile benzol surowy wydzielany z gazu koksowniczego jest uważany za cenny produkt handlowy, o tyle smoła koksownicza jest coraz częściej w warunkach typowej koksowni traktowana jako niemożliwy do wyeliminowania kłopotliwy produkt uboczny. Dotychczas głównym kierunkiem jej zagospodarowania w koksowniach Grupy JSW była sprzedaż. Jednakże może ona być źródłem wielu cennych związków i substancji chemicznych o ogromnym znaczeniu gospodarczym. Główną przeszkodą stojącą na drodze do potencjalnego wykorzystania smoły koksowniczej jako surowca do otrzymywania wartościowych substancji i związków chemicznych jest jej skomplikowany skład i właściwości. W konsekwencji procesu racjonalizacji europejskiego rynku przetwórstwa smoły i wynikającej z niego likwidacji przestarzałych technologicznie, niespełniających wymogów ochrony środowiska zakładów, do roku 2008 przemysł przetwórstwa smoły koksowniczej w Polsce przestał istnieć. Zgrupowanie dwóch producentów koksu: JSW KOKS S.A. i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” w ramach Grupy Koksowej JSW otworzyło drogę do podjęcia starań o jego przywrócenie w kraju. Celem artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie pod kątem technicznym i finansowym projektu budowy zakładu przerobu smoły koksowniczej o wydajności 200 tys. Mg/rok w JSW KOKS S.A. Z uwagi na fakt iż tradycyjny schemat przeróbki smoły koksowniczej z produkcją paku elektrodowego jako głównego produktu nie ma w Europie rynkowego uzasadnienia, rozważa się schemat poprzestający na wyodrębnieniu ze smoły łatwo zbywalnych produktów chemicznych: oleju lekkiego, fenoli sumarycznych, naftalenu i oleju płuczkowego. Analiza finansowa przedsięwzięcia przeprowadzona według metodologii UNIDO wskazuje na jego efektywność pod względem finansowym.
EN
Coal tar, along with coke gas, is one of the main coke production by-products obtained during coke production. While crude benzole, separated from the coke oven gas, is considered as a valuable commercial product, coal tar under ,,typical coking plant conditions , is increasingly treated as a burdensome by-product impossible to be eliminated. So far sale the main trend of its management in coking plants of JSW Group consisted in its sale. However, it might be a source of many valuable compounds and chemical substances of an enormous economic importance. Its composition and properties are the main obstacles preventing the use of coal tar as the raw material for extraction of aforementioned valuable substances and chemical compounds As a consequence of a rationalization process of the European tar processing market and resulting liquidation of technologically obsolete, not meeting the requirements of the protection of plants’ environment by 2008 tar processing industry in Poland has ceased its operation. Grouping of two coke producers: JSW KOKS S.A. and Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” within JSW Capital Group has created the possibility to undertake actions to return to coal tar processing in Poland. The aim of this article is to present and investigate, from technical and financial point of view, of a project of building a coal tar processing plant with the production capacity of 200 000 tpa. in JSW KOKS S.A. Since traditional tar processing scheme with the coal tar pitch being its main output is not economically and commercially justified in case of an European market its considered to use the pattern consisting only in separation of easily marketable chemical products form tar : light oil, total phenols, naphthalene and stripping oil. The financial analysis of the project, based on UNIDO methodology, indicates it its financial viability.
5
Content available Węgiel jako surowiec chemiczny
PL
Rozstrzygnięcie dylematu węgiel jako surowiec chemiczny czy energetyczny, zazwyczaj nikogo nie satysfakcjonuje, bo nie istnieją jednoznaczne kryteria oceny. W swoim czasie proces koksowania poprzez smołę koksowniczą miał prowadzić nawet do wytwarzania lekarstw (aspiryna). Nowsze generacje stanowią technologie oparte na zgazowaniu węgla w wersji POX, czyli częściowego utleniania i wykorzystanie gazu syntezowego. Przedstawiono oryginalną polską technologię, opracowaną przez IChPW, wykorzystującą węgiel w procesie tlenowego zgazowania CO2 w układzie zamkniętym.
EN
Answering the question: coal – a chemical or power material? - satisfies no-one as there are no clear criteria for assessment. At one time, coking process through high-temperature tar was even supposed to give pharmaceutics (aspirin). The new generations are technologies based on coal gasification using POX, i.e. partial oxygenation and using syngas. Polish original technology developed by the Institute for Chemical Processing of Coal using coal in an oxygen gasification of CO2 in a closed system.
PL
Przedstawiono analizę rynku smołowego w Polsce. Omówiono klasyczne metody przetwórstwa smoły koksowniczej. Zaproponowano wykorzystanie istniejących technologii stosowanych w przerobie ciężkich pozostałości naftowych do przerobu smoły koksowniczej.
EN
A review, with 95 refs., of coal tar upgrading methods. The sources, properties and upgrading methods of coal tar (continuous distn., delayed coking, hydrogenative upgrading, supercrit. gas extn.) were taken into consideration.  Some new concepts for high-temp. coal tar processing  were proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad uszlachetnianiem wysokotemperaturowej smoły koksowniczej w nadkrytycznym metanolu SCM (supercritical methanol) i nadkrytycznej wodzie SCW (supercritical water). Zbadano wpływ temperatury (350–425°C) i ciśnienia (14–27 MPa) oraz katalizatora na jakość otrzymanych produktów. Porównano wydajności i właściwości fizykochemiczne frakcji wrzącej poniżej 360°C otrzymanych w procesach krakingu termicznego w SCM i SCW z produktami krakingu katalitycznego w SCM i SCW. Stwierdzono, że procesy te prowadzą do uzyskania produktów o mniejszej gęstości, większym stosunku atomowym H/C, i znacznie niższym zakresie wrzenia niż surowiec wyjściowy. Duże różnice zaobserwowano również w obrazie widm 1H NMR surowca i otrzymanych produktów ciekłych.
EN
High-temp. coal tar was upgraded in supercrit. MeOH and supercrit. H2O in an autoclave reactor at 350–425°C and 14–27 MPa on a Ni-W catalyst to det. the yields and characteristics of the products and compare with those obtained in thermal cracking. The H/C at. ratios in the oil fraction b. below 360°C produced with use of catalyst were higher than those in the fractions produced without any catalyst.
EN
The process of gasification of carbonaceous fuels is a technology with a long-standing practice. In recent years, the technology has been extensively developing to produce energy or chemicals on the basis of obtained gas. Studies focused on the improvement of the gasification process aims at developing the process by increasing environmental safety, the efficiency and the possibilities to utilize various types of alternative fuels (post-consumer waste, various types of biomass waste, by-products and post-process residues, sewage sludge) independently or by co-gasification with coal. The choice of the gas purification system, the process operating parameters and introducing the necessary modifications to the existing technologies are essential steps while processing these kinds of feedstock, with regard to their individual characteristics. This paper discusses selected environmental aspects of the gasification and co-gasification of municipal solid waste, sewage sludge, various types of biomass waste and post-process residues. Selected alternative fuels are also characterized, focusing on the influence of their presence in the feedstock in terms of production and the emission of polychlorinated organic compounds, tars, heavy metals and toxic elements.
PL
Chlor, we wszystkich produktach koksowania, jest składnikiem niepożądanym ze względu na: korozyjne działanie jego związków, zwiększone zasolenie ścieków koksowniczych, szkodliwą emisję kwaśnych gazów na obrzeżach zakładów koksowniczych. Istotnym elementem jest oznaczenie zawartości chloru zarówno w mieszankach węglowych stosowanych w procesie koksowania, jak i w stałych, gazowych oraz ciekłych produktach koksowania. Powszechnie stosowaną metodą badań zarówno w surowcach węglowych, jak i we wszystkich produktach koksowania jest metoda miareczkowania potencjometrycznego. Nowoczesną metodą oznaczania zawartości chloru jest metoda analizy elementarnej. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki oznaczania zawartości chloru obiema metodami, na przykładzie analizy sześciu próbek smół koksowniczych.
EN
Chlorine is an undesirable component in all coking products because of: corrosive effect of its compounds, the increased salinity of the coke plant waste water and harmful emissions of acidic gases on the outskirts of the coke plant. An important element is the determination of chlorine content in the coal blend used in the coking process, as well as in solid, liquid and gaseous products of carbonization. A common method for both raw coal and coke in all products is the method of potentiometric titration. The elementary analysis is a modern method for determining the amount of chlorine. This paper presents the results of chlorine content determination with the use of the two methods, based on the analysis of six samples of coal tar.
10
Content available Przemysł koksowniczy w aspekcie ochrony środowiska
PL
W pracy przedstawiono stan techniki koksowniczej w kraju i na świecie; program rozwoju polskiego koksownictwa oraz unijne i krajowe wymogi prawne dla instalacji koksowniczych w zakresie wdrażania Dyrektywy IPPC, w tym spełniania kryteriów BAT. Opisano stosowane rozwiązania techniczne dla ograniczenia negatywnego wpływu koksowni na środowisko. Głównym produktem zakładu koksowniczego jest koks. Oprócz koksu otrzymuje się w procesie koksowania lotne produkty, a mianowicie: gaz koksowniczy, smołę i benzol, oraz produkty dodatkowe podczas oczyszczania gazu, takie jak: siarczan amonu, siarka, kwas siarkowy w zależności od zastosowanej technologii. Z uwagi na skalę produkcji koksu i otrzymywanych produktów w procesie koksowania wprowadzono w życie system regulujący obrót produktami chemicznymi na rynku europejskim REACH. Wprowadzenie systemu REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.
EN
The situation of coking technique was introduced both in the country and in the world, including development program of Polish coking industry as well as the European Union and national legal requirements for coking installations with regard to implementation of IPPC directive, in which meeting the criteria of BAT will be fulfilled. The applied technical solutions were mentioned for limitation of negative influence of a coking plant on environment. Coke plant produces of coke but not only. Every coke plant is also a quite considerable chemical factory. The volatile products of coal coking are by-products received during coke production: coke oven gas (COG), coal tar and crude benzol as well as additional products obtained during cleaning of COG such as: ammonium sulphate, sulphur, sulphuric acid depending on the applied technology. Production of coke is on big scale, the quantities of produced by-products are very large. In effect of the REACH system introduction for regulation of chemicals turnover on European market many new duties for coke producers were imposed.
PL
W stosunku do destylacji (CDS) opracowanie alternatywnej technologii przerobu smoły koksowniczej staje się aktualnie pilną potrzebą. Obserwuje się obecnie znaczne zmniejszenie popytu na smołę koksowniczą. Podążając za tą potrzebą przeprowadzono wstępne testy hydrokrakingu smoły koksowniczej. Celem badań było określenie możliwego do przeprowadzenia sposobu destrukcyjnego przetwórstwa tegoż surowca. W wyniku przeprowadzonych testów zaobserwowano zmniejszenie ilości oznaczanych wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych w produkcie, dzięki czemu uzyskany produkt może stać się komponentem paliw opałowych, jak również surowcem do otrzymania lekkich węglowodorów aromatycznych, benzenu i jego homologów. W pracy przedstawiono uzasadnienie podjęcia badań w tym kierunku, przedstawiono wyniki wstępnych testów hydrokrakingu smoły.
EN
Development of a new, alternative to classical distillation (CTD), coal tar processing technology becomes an urgent necessity. One can observe a meaningful decrease in coal tar demand at present. Following the need preliminary tests of tar hydrocracking were performed. Defining of possible tar hydrocracking process was a main target to be examined. As a result of performed tests decrease of PAH content was observed in the product thanks to which the obtained product could become a component for combustible fuels and feedstock for light aromatic hydrocarbons, benzene and its homologues. The paper discuses justification of research undertaking towards this end and presents the results of preliminary tests of coal tar hydrocracking.
PL
Globalny kryzys gospodarczy roku 2009 odznacza się między innymi drastycznym spadkiem produkcji koksu i smoły koksowniczej. Ocenia się, że światowa produkcja smoły obniży się w bieżącym roku z 20 mln ton odnotowanych w roku 2008, do około 15 mln ton. Spadkowi podaży smoły towarzyszy porównywalne załamanie się rynku produktów smołowych: paku elektrodowego, naftalenu, i olejów smołowych do produkcji sadzy. Popyt na paki elektrodowe obniży się przypuszczalnie o około 1 mln ton (z 5,7 mln ton do 4,7 mln ton), popyt na naftalen (wszystkich gatunków) o 25-30 % w stosunku do 1,2 mln ton z 2008 roku, a zapotrzebowanie na olej smołowy do sadzy o 40 % w stosunku do 3,1 mln ton odnotowanych w 2008 r. Obserwowany spadek popytu na produkty smołowe nie jest jednak nieodwracalny; nie jest on konsekwencją fundamentalnej zmiany technologii, lecz jedynie wynikiem ograniczonej w czasie, negatywnej sytuacji ekonomicznej. Pozwala to stwierdzić, że w skali globalnej dotychczasowe proporcje miedzy ilością smoły utylizowanej jako surowiec chemiczny a ilością wykorzystywaną jako paliwo (2:1) zostaną utrzymane.
EN
The global economic crisis of 2009 shows itself up, among others, in the drastic drop of production of coke and coke-oven tar. It is estimated that the world's production of tar will decrease this year from 20 mill tons noted in 2008 to 15 mill t. However, the decreased availability of tar is counterbalanced by a comparable free fall of the market for coal tar products: electrode pitch, naphthalene, and carbon black feedstock. Most probably, demand for electrode pitch will drop this year by some 1 mill tons (from 5,7 mill to 4,7 mill t), demand for naphthalene (all types) by 25-30 % off 2008 level, i.e. 1,2 mill tons, and that for carbon black feedstock by some 40 % off 3,1 mill tons registered in 2008. The positive fact is that the observed global drop of demand for coal tar products is not irreversible: this is not a result of a fundamentally changed technology, but merely a consequence of a limited in time difficult economic situation. This allows for a conclusion that the long-time global proportions between quantities of tar utilized as a chemical feedstock and that used as a fuel (2:1) will remain intact.
PL
Zakład koksowniczy produkuje przede wszystkim koks, ale nie tylko. Każda koksownia to także całkiem spora fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi przy otrzymywaniu koksu są lotne produkty koksowania: gaz koksowniczy, smoła i benzol koksowniczy oraz produkty dodatkowe otrzymywane podczas oczyszczania gazu m.in.: siarczan amonu, siarka, kwas siarkowy, w zależności od stosowanej w tym zakresie technologii. Ze względu na skalę produkcji koksu ilości produkowanych produktów ubocznych i dodatkowych są bardzo duże. Z chwilą wprowadzenia w życie systemu regulującego obrót chemikaliami na rynku europejskim REACH, na producentów koksu spadło wiele nowych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. Polscy producenci koksu podjęli przygotowania do ich wypełnienia. Rozpoczęto od podpisania Deklaracji Współdziałania, stanowiącej dokument zawiązujący konsorcjum polskich producentów koksu oraz nawiązano kontakt z przedstawicielami koksownictwa europejskiego w celu powołania konsorcjum wszystkich koksowni w UE.
EN
Coke plant produces first of all coke but not only. Every coke plant is also a quite considerable chemical factory. The volatile products of coal coking are by products received during coke production: coke - oven gas (COG), coal tar and crude benzol as well as additional products obtained during cleaning of COG such as: ammonium sulphate, sulphur, sulphuric acid depending on the applied technology. Because of big scale of coke production the quantities of produced by - products are very large. In effect of the REACH system introduction for regulation of chemicals turnover on European market many new duties for coke producers were imposed. Polish coke producers started works to meet the new requirements. Declaration of Cooperation of the Polish manufacturers of coke for domestic consortium organization has been signed and the contact with representatives of European coke producers was established to appoint consortium of all coking plants in EU.
PL
W ostatnim okresie pojawiły się w Europie pewne trudności ze zbytem smoły koksowniczej, świadczące o odwróceniu się tradycyjnej sytuacji, charakteryzującej się przewagą popytu nad podażą. Obserwowana zmiana trendu wynika z kilku czynników, wśród których najważniejsze są: nadmiar zdolności przerobowych w stosunku do zapotrzebowania na produkty smołowe w Europie Zachodniej i Środkowej, rosnąca konkurencja na rynku światowym produktów z ChRL oraz utrzymująca się od blisko trzech lat bardzo niekorzystna dla europejskich eksporterów relacja euro do dolara. Europejscy "przeróbkarze" smoły zmuszeni są eksportować około 300 tys. ton rocznie paku elektrodowego. Pak ten znajdował rynek w Rosji, na Środkowym Wschodzie, w Afryce i w Ameryce Południowej. Jednakże, od 2005 roku na rynkach tych pojawił się tani pak z ChRL, oferowany w portach chińskich po cenie niższej niż cena surowej smoły w Europie. Eksport paku elektrodowego z Chin osiągnął w 2007 roku 400 tys. ton. Tracący rynek zbytu europejscy producenci paku nie mają innego wyjścia jak obniżać produkcję. Europejskie zakłady koksownicze, stojące wobec perspektywy braku zbytu smoły, rozważają alternatywne drogi utylizacji tego produktu. Najczęściej wymienianą opcją jest podawanie smoły indywidualnie lub w mieszance z mazutami do wielkiego pieca jako alternatywa do PCI. Autorzy uważają, że utylizacja smoły koksowniczej jako paliwa jest ostatecznością. Zamiast tego, sugerują rozważenie możliwości budowy w Europie Środkowej instalacji produkcji koksu pakowego metodą zwolnionego koksowania. Jednostka taka rozwiąże równocześnie problem nadmiaru smoły na rynku i problem ostrego niedoboru koksu elektrodowego, jaki prognozowany jest po roku 2010.
EN
Quite recently some of European cokemakers observe certain problems with sales of crude coal tar, what may be an evidence of a reversal of a traditional situation characterized by an excess in demand. Decreasing demand for tar in Europe results from several reasons, the most important of them being distillation overcapacity in Western and Central Europe, the growing competition on the world market by coal tar products from China, and prevailing for three years already unfavorable for European exporters $/Euro exchange rate. European coal tar processing companies have to export about 300 kT of electrode pitch annually. This pitch used to find its place on the market in Russia, Middle East, Africa and South America. However, since 2005 a growing quantity of cheap electrode pitch from China arrives on those markets. In 2007 Chinese pitch was offered at FOB position at a price which was lower than the price of crude coal tar in Europe then. Export of electrode pitch from Peoples Republic of China has reached 400 kT in 2007. European producers of pitch who lost the market due to competition from China have not other choice than to cut production. European cokemakers who face a perspective of decreasing demand for coal tar consider alternative routes of its utilization. The most often proposed one is injection of tar alone or in a mixture with heavy fuel oil into the blast furnace as an alternative to PCI. The authors opinion is that utilization of crude coal tar as a fuel should be considered as a solution of the last resort. Instead, the authors suggest reconsidering construction somewhere in Central Europe of a pitch coke plant using well developed delayed coking technology. Such a plant would solve the tar oversupply problem and, at the same time, strong electrode coke undersupply problem forecasted after 2010.
PL
Zakład koksowniczy produkuje przede wszystkim koks, ale nie tylko. Każda koksownia to także całkiem spora fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi przy otrzymywaniu koksu są lotne produkty koksowania: gaz koksowniczy, smota i benzol koksowniczy oraz produkty dodatkowe otrzymywane podczas oczyszczania gazu m.in.: siarczan amonu, siarka, kwas siarkowy, w zależności od stosowanej w tym zakresie technologii. Ze względu na skalę produkcji koksu ilości produkowanych produktów ubocznych i dodatkowych są bardzo duże. Z chwilą wprowadzenia w życie systemu regulującego obrót chemikaliami na rynku europejskim REACH, na producentów koksu spadto wiele nowych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. Polscy producenci koksu podjęli przygotowania do ich wypełnienia. Rozpoczęto od podpisania Deklaracji Współdziałania, stanowiącej dokument zawiązujący konsorcjum polskich producentów koksu oraz nawiązano kontakt z przedstawicielami koksownictwa europejskiego w celu powołania konsorcjum wszystkich koksowni w UE.
EN
Coke plant produces first of all coke but not only. Every coke plant is also quite considerable chemical factory. The volatile products of coal coking are by products received during coke production: coke - oven gas (COG), coal tar and crude benzol as well as additional products obtained during cleaning of COG such as: ammonium sulphate, sulphur, sulphuric acid. With attention on big scale of coke production the quantities of produced by - products very large. In effect of the REACH system introduction for regulation of chemicals turnover on European market many new duties for coke producers are imposed. Polish coke producers started works to fulfill the new requirements. Declaration of Cooperation of the Polish manufacturers of coke for domestic consortium organization has been signed. Simultaneously the contact with representatives of European coke producers was linked to establish consortium of all coking plants in EU.
PL
Przeprowadzono badania zasolenia kilku krajowych smół koksowniczych i podziału tych soli między produktami ich destylacji. Zasolenie badanych smół wynosiło od 6 do 16 mmol/kg, z czego ponad 90 % to sole, które z AgNO3 tworzą związki trudno rozpuszczalne (chlorki, siarczki, rodanki). Stwierdzono, że podczas destylacji sole nieorganiczne rozdzielają się między poszczególne frakcje. Zasolenie olejów smołowych i paku jest proporcjonalne do ich uzysku.
EN
Investigations have been carried out on salinity of several home high-temperature tars and division of salts among the products of tar distillation. The salinity of tars was from 6 to 16 mmol/kg out of which 90 % are the salts that form with AgNO3 hardly soluble compounds (chlorides, sulphides, and rhodanates). It has been determined that during distillation inorganic salts separate themselves among particular fractions. Salinity of tar oils and pitch is proportional to their yield.
17
Content available remote Wybrane właściwości nierozpuszczalnych w toluenie frakcji smoły koksowniczej
PL
Z wybranych smół wysokotemperaturowych i prasmół wyodrębniono frakcję związków nierozpuszczalnych w toluenie, którą następnie rozdzielono na subfrakcje za pomocą tetrahydrofuranu, N,N-dimetyloaniliny i chinoliny. Określono wpływ subfrakcji na trwałość emulsji smołowo-wodnej. Stwierdzono, ze emulsje te są silniej stabilizowane przez frakcję rozpuszczalną w chinolinie niż przez frakcję nierozpuszczalną w chinolinie.
PL
Analizując światowe tendencje rozwojowe procesu przemysłowego koksowania węgla, szczególną uwagę zwrócono na technologie wykorzystujące brykietowa-nie części wsadu, dzięki którym może nastąpić również poprawa jakości smół koksowniczych. Przedstawiono zarys opracowanej w kraju technologii brykie-towania wsadu węglowego przy użyciu różnej jakości lepiszcza smołowego, uwzględniając podstawowe wpływy dalszych czynników: zawartości wilgoci i stopnia rozdrobnienia mieszaniny przed brykietowaniem na wytrzymałość i ścieralność zrzutową otrzymanych brykietów. W dyskusji zweryfikowano nie-które założenia technologiczne, przyjęte jeszcze w latach siedemdziesiątych.
EN
Analysing the world development trends of the industrial process of coal coking particular attention was brought to technologies utilising briquetting of a part of the feed due to which also the improvement in high-temperature tars quality can occur. The article presents the outline of technology elaborated in this country of briquetting of coal feed while using various quality tar binders and taking into account basic influence of further factors as: moistures content and grindability degree of the mixture prior to briquetting for its strength and tipping grindability of the obtained briquettes. In the discussion presented some technological as-sumptions have been verified that had been accepted as early as in the seventies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.