Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  small hydropower plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Polish hydropower resources and example of their utilization
EN
This paper presents the analysis of Polish rivers’ potential to be employed in the construction of new electricity sources. On the basis of the hydrological data obtained in a number of years, set of parameters for 28 water gauges were assessed. The water gauges chosen were meant to display characteristics representative for the whole country. The analysis was preceded by general information concerning the Polish hydropower sector. Finally, the case study of small hydroelectric power plant (SHP) was presented. The location of the planned power plant is the northern part of Poland, in Suraż near the water gauge on the Narew River.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjału polskich rzek do wykorzystania w budowie nowych źródeł energii elektrycznej. Na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych w ciągu kilku lat oceniono zestaw parametrów dla 28 wodowskazów. Wybrane punkty wodowskazowe miały zobrazować cechy charakterystyczne dla całego kraju. Analiza została poprzedzona ogólnymi informacjami dotyczącymi polskiego sektora energetyki wodnej. Na koniec przedstawiono studium przypadku małej elektrowni wodnej (MEW). Lokalizacja planowanej elektrowni to północna część Polski, w Surażu koło wodowskazu na Narwi.
EN
The paper presents phenomena occurring during the switching of a small hydropower plant equipped with an induction generator, to the MV grid. Computer simulations were carried out and several work options were considered. The influence of the moment of synchronization with the grid and the influence of capacitor banks to compensate for reactive power of the generator were checked. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
PL
W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas załączania malej elektrowni wodnej wyposażonej w generator indukcyjny, do sieci SN. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Sprawdzono wpływ momentu synchronizacji z siecią oraz wpływ baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej generatora. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.
EN
The paper presents phenomena occurring during the transition of a small hydro power plant, equipped with an induction generator for island work. Computer simulations of power plant cooperation with the MV network were carried out and several work options were considered. The influence of capacitors for reactive power compensation, generator protection, regulation on the water turbine side and other system elements on the operation of the power plant was tested. Obtained results of the computer simulation were presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas przejścia małej elektrowni wodnej, wyposażonej w generator indukcyjny na pracę wyspową. Przeprowadzono symulacje komputerowe współpracy elektrowni z siecią SN oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Analizowano wpływ kondensatorów do kompensacji mocy biernej, zabezpieczeń generatora, regulacji od strony turbiny wodnej oraz pozostałych elementów systemu na pracę elektrowni. Przedstawiono oraz omówiono otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.
EN
Considering limited capabilities of obtaining energy in a traditional way from coal combustion and the requirements of the European Union, other alternative Energy sources should be sought. They have been increasingly used by business entities and individual investors and are designed to provide financial profits, which will be ensured only with correct operation of the energy system. One of the examples of alternative energy sources application is the construction of small hydropower plants, where the efficiency of all elements included is of great importance. Article analyses of financial losses incurred by owners of power plants when the energy system lacks 100% capacity of the inlet channel. Material that accumulates on SHP trash racks might be analysed in two ways: biologically (these are screenings – as in wastewater treatment plants) and hydraulically.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Przeprowadzono analizę opłacalności stosowania małych elektrowni wodnych (MEW). Przedstawiono koncepcję opracowanej w ITG KOMAG małej pływającej elektrowni wodnej, nie wymagającej zapory. Porównano opracowaną koncepcję z typowymi zbiornikowymi elektrowniami wodnymi.
EN
The problem of generating electricity generation from renewable energy sources (RES) is presented. Cost-effectiveness of small hydropower plants (SHPs) is analyzed. The concepts of floating SHPs, without dam, developed at ITG KOMAG are described. One of developed concept is compared with typical water storage power station.
PL
Powiat rzeszowski oraz leżący w jego obrębie powiat m. Rzeszów, w którym zlokalizowana jest mała elektrownia wodna (MEW) będąca przedmiotem oceny, charakteryzują się niskim w stosunku do pozostałych powiatów województwa podkarpackiego potencjałem energetyki wodnej, kształtującym się na poziomie do 3 MW. Rzeka Wisłok na analizowanym odcinku posiada jednak znacznie wyższy potencjał ze względu na jej spiętrzenie przez rzeszowską zaporę. W pracy scharakteryzowano MEW na rzece Wisłok w Rzeszowie oraz przeprowadzono obliczenia teoretycznych i technicznych jej parametrów. Pozwoliło to na ocenę potencjału technicznego elektrowni w kontekście możliwości jego wykorzystania przez mieszkańców miasta.
EN
The Rzeszów region as well as the district of the city Rzeszów, where the small hydropower plant (SHP) which was analyzed is located, are characterized by low hydropower potential, in relation to other districts in the Podkarpacie province, at the level of 3 MW. The Wisłok River in the analyzed section, however has much greater potential due to its damming. This paper contains an analysis of an SHP on the Wisłok River as well as the calculations of theoretical and technical specifications for the plant. The analysis allowed for the evaluation of the technical potential of an SHP in the context for the possibilities of its use by the city dwellers.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję nowych wysokosprawnych zespołów prądotwórczych przeznaczonych do małych hydroelektrowni oraz przedstawiono korzyści z zastosowania wysokosprawnych zespołów prądotwórczych z generatorami wzbudzanymi magnesami trwałymi. Zaprezentowano model obliczeniowy hydrogeneratora o mocy 160 kW. Przedstawiono charakterystyki napięcia, prądu i sprawności zespołu w funkcji mocy obciążenia. Przeanalizowano wyniki badań zespołu prądotwórczego przeznaczonego do pracy w małej elektrowni wodnej.
EN
This paper deals with the new concept of the highly efficient hydroelectric generating sets dedicated to application in small hydropower station. The advantages of new hydropower unit built on basis of permanent magnet synchronous generator are discussed. The computational model of hydro generator with permanent magnets is presented. The characteristics of output voltage, phase current and efficiency vs. load power are shown as well as the benefits of using permanent magnet synchronous generators in small hydropower plants.
8
Content available remote System sterowania Małą Elektrownią Wodną z turbinami Archimedesa
PL
Firma Gawlikowski, posiadając wieloletnie doświadczenie w automatyzacji Małych Elektrowni Wodnych (MEW), zrealizowała dostawę systemu dla MEW Kolonowskie, wyposażonej w trzy turbiny Archimedesa. Układ sterowania został oparty o jednostkę z serii CJ2M, współpracującą z pakietem oprogramowania SCADA CX Supervisor.
9
Content available remote Control strategy for maximizing conversion efficiency of a small hydropower plant
EN
An analysis of the energy conversion system which consists of a propeller water turbine, a permanent magnet synchronous generator and a power electronic converter is presented. The considered control strategy implements an optimizing technique that guarantees maximal average efficiency independently of hydrological condition changes through the constant search for optimal operation parameters. The water flow parameter, essential for objective function estimation, is eliminated by the dedicated control technique. The control method is implemented and tested in the model created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on a real small hydropower plant and on the special laboratory model.
PL
W artykule analizowany jest tor przetwarzania energii, który składa się z turbiny śmigłowej, generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika energoelektronicznego. Przedstawiono strategię sterowania opartą na metodach optymalizacji, która przez ciągłe poszukiwanie optymalnych parametrów pracy gwarantuje maksymalną sprawność przetwarzania niezależnie od zmiennych warunków hydrologicznych. Przez wybraną technikę sterowania wyeliminowano konieczność znajomości parametru przepływu wody niezbędnego do oszacowania funkcji celu. Strategia sterowania została zaimplementowana i przetestowana w modelu opracowanym z zastosowaniem oprogramowania Matlab/Simulink. Wszystkie charakterystyki i parametry zostały zidentyfikowane w rzeczywistym obiekcie małej elektrowni wodnej i na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper presents the control algorithm dedicated to a variable speed energy conversion system in a small hydropower plant. The energy conversion system consists of propeller water turbine, permanent magnet synchronous generator and power electronic converter. The main purpose of the algorithm, apart from the water level controlling, is to achieve the highest possible efficiency of the system. The changeable hydrological conditions, in the form of significant variations in a river’s flow and head throughout the year, requires to operate in a wide water flow and head range. Applied optimizing techniques guarantee maximal average efficiency independently of hydrological condition changes, by constant searching of the optimal operation parameters. The presented control method is implemented and tested in the energy conversion model, created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on the real small hydropower plant and on the special laboratory model.
PL
Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze systemu przetwarzania energii dla elektrowni wodnych jest ich sprawność. Małe elektrownie wodne, które w większości są elektrowniami przepływowymi, charakteryzują się koniecznością pracy przy zmiennych warunkach hydrologicznych. Z tego względu, tory przetwarzania energii powinny zapewniać wysoką sprawność w szerokim zakresie przepływów wody. Artykuł ten przedstawia analizę sprawności toru przetwarzania energii składającego się z turbiny śmigłowej zintegrowanej z generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi. W celu zapewnienia wysokiej sprawności w szerokim zakresie przepływu wody wykorzystano możliwość pracy hydrozespołu ze zmienną prędkość obrotową, natomiast dopasowanie parametrów generowanej energii do wymagań systemu elektroenergetycznego zrealizowano poprzez energoelektroniczny układ przekształtnikowy AC/DC/AC. Prezentowana analiza dotyczy wszystkich elementów składowych toru przetwarzania energii rzeczywistego obiektu o mocy 75kW. W artykule zaprezentowano zarówno rozważania teoretyczne jak i rzeczywiste charakterystyki sprawności.
EN
One of the most important aspects in choosing the energy conversion system for water Power plants is its efficiency. Small Hydropower Plants, which are mostly run-of-the-river plants, are characterized by necessity of working with changeable hydrological conditions. That is why theirs energy conversion systems should ensure high efficiency in a wide range of water flow. This paper presents efficiency analysis of energy conversion system containing integrated propeller turbine with permanent magnet synchronous generator. In order to obtain high efficiency in a wide range of water flow the variable speed operation method, has been used. This solution requires a Power Electronic Unit in the energy conversion system to match the load and control the power flow from the generator to the grid. Presented analysis concerns all elements of energy conversion system of real object of 75kW power. This article contains both theoretical analysis, and real efficiency characteristics.
PL
W artykule przedstawiono zasady zarządzania przetwarzaniem energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej. Jednostkami generacyjnymi są dwa turbozespoły oparte na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi, pracujące ze zmienną prędkością obrotową. Opisano sposób wyboru optymalnej charakterystyki pracy oraz zasady współpracy turbozespołów zapewniających maksymalne wykorzystanie dostępnego potencjału wody. Opisana metodologia została zaimplementowana i przetestowana na rzeczywistym obiekcie o łącznej mocy 150 kW. W artykule zamieszczono wyniki rzeczywistych pomiarów.
EN
This paper presents the rules of management of an energy conversion system in a small hydropower plant (SHP). The SHP contains two permanent magnet (PM) generators which can work at a variable speed. In the article the way of obtaining the optimal work characteristic curve is described. To achieve the best efficiency the special methodology of units cooperation is also presented. The theoretic analysis is algorithmizated, implemented and tested in the real object of 150 kW electrical power. The measurement results of this object are presented.
13
Content available remote System sterowania i monitoringu małej elektrowni wodnej
PL
W artykule przedstawiono system sterowania i monitoringu dla małej elektrowni wodnej. Omówiono w nim zasady sterowania podstawowych parametrów w tego typu obiektach, ich realizację przez odpowiednie układy regulacji i przykładowe działanie. W drugiej części zaprezentowano sposób implementacji algorytmów sterowania przez zastosowanie określonych rozwiązań sprzętowych. Przedstawiono również metodykę i narzędzia implementacji programowej algorytmu sterowania. Zawarto wyniki rzeczywistego systemu sterowania i monitoringu MEW. W prezentowanym obiekcie jednostkami generacyjnymi są dwa hydrozespoły oparte na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi, pracujące ze zmienną prędkością obrotową o łącznej mocy 150 kW.
EN
This paper presents the control and monitoring system of a small hydropower plant (SHP). The control rules of the parameters in that type of objects, their practical realization by a dedicated control system and exemplary operation were described. In the second part the way of algorithm implementation using a modern hardware was presented. The control algorithm implementation from the software point of view was also shown. The paper contains the measurements from the real control and monitoring system of SHP. This SHP contains two permanent magnet (PM) generators of 75 kW electrical power each, which can work at a variable speed.
PL
Pełniejsze wykorzystać potencjału energetycznego wody jest możliwe przez zastosowanie technologii przetwarzania energii przy zmiennej prędkości obrotowej. W artykule przedstawiono koncepcję takiego systemu przetwarzania energii pod kątem zastosowania w prototypowej małej elektrowni wodnej (MEW), bazującego na generatorze z magnesami trwałymi zintegrowanym z turbiną śmigłową. Taki generator może pracować przy zmiennej prędkości obrotowej, jednak wymaga zastosowania energoelektronicznego układu przekształtnikowego w celu dopasowania parametrów produkowanej energii elektrycznej do wymagań sieci elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono szczegółowy opis elementów prototypowych koncepcyjnej MEW, takich jak generator oraz przekształtnikowy układ generacyjny.
EN
Full efficiency of energy conversion in small hydropower plants (SHP) can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system dedicated for application in a prototype SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP like PM generator and power electronic unit are described in details.
15
Content available remote Small Hydropower Plant with variable speed PM generator
EN
This paper presents a new concept of a Small Hydropower Plant (SHP) which is based on a permanent magnet generator (PM generator) with a propeller turbine integrated with the generator rotor. The PM generator can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generator has to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The paper describes elements of the energy conversion system and it also presents the results of numerical calculations of this system working.
PL
W artykule zaprezentowano nową koncepcję Małej Elektrowni Wodnej (MEW) opartej o zintegrowany z turbiną śmigłową generator synchroniczny z magnesami trwałymi. Generator pracuje ze zmienną prędkością obrotową, dlatego energia przez niego wytwarzana musi być przekształcona za pomocą układu energoelektronicznego do parametrów zgodnych z wymaganiami sieci trójfazowej. W artykule opisano elementy systemu wytwarzania i przekształcania energii oraz przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych pracy tego systemu.
PL
Elektrownie wodne pracujące w kaskadzie - obok optymalnego wykorzystania wody w rzece do produkcji energii elektrycznej - pełnią też bardzo ważną funkcję swoistego regulatora spływu wody. Szczególnego znaczenia nabiera rola tych elektrowni w sytuacjach powodziowych. W artykule poruszono temat takiego opo- miarowania wymaganego odcinka rzeki, które pozwoli na współzależne sterowanie wszystkimi elektrowniami pracującymi w kaskadzie oraz umożliwi wykorzystanie tych pomiarów do ostrzegania o zagrożeniach powodziowych.
EN
Besides the optimal use of water for hydropower generation, the main task of the cascade of hydropower plants is to regulate the flow of water into the river, what is of particular importance during floods. The article discusses the issue of such measurement system of a river's section that would allow interdependent control of every hydropower plant working in the cascade and use of the gathered data for warning against flood threats.
PL
Przedstawiono pomiary parametrów statycznych i dynamicznych małej elektrowni wodnej pracującej w terenach górskich, zawierającej trzy generatory asynchroniczne o mocy 160 kW/0,4 kV, połączonej z siecią średniego napięcia poprzez transformator 20/0,4 kV. Zarejestrowano i przeanalizowano przebiegi napięć i prądów w stanach przejściowych wywołanych wyłączaniem i załączaniem jednego z generatorów.
EN
This work presents measurements and analysis of static and dynamic parameters of small hydro power plant localized in mountain region included three asynchronous generators 160kW/0.4kV, connected to the grid via transformer MV/LV. Recorded and analysed transient states concerns sequence of switching off and switching on one of the generators.
18
Content available remote Zagadnienie doboru turbin dla mikro elektrowni wodnych
PL
Mikro elektrownie wodne (moc instalowana <100 kW) to najczęściej elektrownie wodne przepływowe niskospadowe. Dobór turbin dla tego rodzaju elektrowni wodnych powinien być wykonany szczególnie starannie z uwzględnieniem zmienności przepływu, a więc zmiennych parametrów pracy hydrogeneratora. W artykule omówiono zagadnienie wyboru rodzaju turbiny oraz doboru przełyku instalowanego z uwzględnieniem sprawności hydrogeneratora w całym zakresie pracy, przedstawiono przykłady obliczeniowe.
EN
Micro water power plant ( installed power < 100 kW) this the most often river hydro-plant with low head. The selection of turbines for this kind of water power stations should be carefully executed from considering the changeability of river flow, and also the characteristics of turbine, gears and generators. This paper presents the problem of choice of turbine kind and a method of calculation of year production of electric energy. For river hydro-plant a computational examples were introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.