Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 218

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sludge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
At present, the sludge drying beds of the Kyiv wastewater treatment plants are operated as a sludge accumulator in an emergency mode, practically without free volume. The purpose of the work was to determine the equation for the evaporation losses calculation from sludge drying beds and the required free volume for sludge accumulation for the next 7 years. The required free volume was calculated using the water budget method which takes into account evaporation from the water surface and evapotranspiration during the vegetation. The total losses from sludge drying beds is 1076 mm/year in normal year and is 920 mm/year in a cold year. The required free volume was calculated considering the trend of increasing average temperature over the last decade and considering the significant environmental risk. A correction was made for one unfavourable year with cold summer and warm winter and an additional rain rate of 1% probability. The additional free volume required is 3.24 million m3 for 7 years if all three sludge drying beds are operated.
PL
Oceniano wpływ nawozowej (10 Mg/ha) i melioracyjnej (100 Mg/ha) dawki osadu ściekowego oraz poużytkowej wełny mineralnej, zastosowanych do nawożenia gleby lekkiej, na zawartość ogólną i form specjacyjnych ołowiu, miedzi i cynku. Wprowadzenie do gleby lekkiej ocenianych odpadów wpłynęło na zwiększenie zawartości Pb, Cu i Zn w stosunku do kontroli, ale nie spowodowało przekroczenia ich dopuszczalnych zawartości w glebie. Zastosowanie melioracyjnej dawki osadu ściekowego nie stworzyło zagrożenia dla środowiska glebowego ze strony metali ciężkich. Największy udział w całkowitej zawartości ocenianych metali stanowiła frakcja rezydualna (FV), następnie formy Pb związane z materią organiczną oraz formy Cu i Zn związane z wolnymi tlenkami Fe i Al. Osad ściekowy zastosowany samodzielnie i z dodatkiem wełny mineralnej wpłynął na zmniejszenie mobilności ocenianych metali ciężkich.
EN
Eight expts. were carried out in pots filled with light soil and addn. of fertilizing agents, such as NPK fertilizer, sewage sludge and waste mineral wool, used sep. or together. Soil samples were taken for 3 growing seasons and the total Pb, Zn and Cu content as well as their speciation forms were detd. The sewage sludge and its mixts. with waste mineral wool increased the content of Pb, Cu and Zn in relation to the control, but did not result in exceeding the permissible levels in the soil.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania gazu fermentacyjnego jako czynnika energetycznego wspomagającego spalanie osadów ściekowych. Proces spalania osadów wytworzonych w miejskich oczyszczalniach ścieków, szczególnie miast o dużej liczbie mieszkańców, staje się w ostatnich latach podstawową, najczęściej stosowaną technologią przerobu osadów. Problemem eksploatacyjnym może stać się natomiast zmienność składu gazu fermentacyjnego. W badaniach wykazano, że ubytek dyspozycyjnego gazu fermentacyjnego w przypadku jego wykorzystania w procesach spalania/suszenia nie przekracza 10% obj., a zbliża oczyszczalnię do wzorca obiektu samowystarczalnego energetycznie.
EN
MeH-rich fermentation gas from a wastewater treatment plant was used as an energy carrier in drying and combustion of sewage sludge. Only 10% of the fermentation gas produced was enough to cover the energy needs.
EN
The Malaysia’s wastewater treatment plant has yet to find an environmentally alternative for the sludge treatment before disposal. In majority of cases, the sludge containing a high amount of heavy metals including Fe, Ti, Mn, Zn, As, Cu, Ni, Zr, and Ga, is disposed to the environment through landfill. The recovery of valuable materials such as manganese from the sludge is an alternative path towards zero dumpings of schedule waste as well as a way of reducing the possible pollutant release to the environment. It can be achieved through adsorption, as it provides a cheap yet flexible, method which is simple and easy to implement. Kenaf derived from Hibiscus cannabis was proven as a good adsorbent material for the heavy metals recovery. This project aims at utilizing Kenaf fiber as activated carbon to recover heavy metals from wastewater sludge in batch adsorption. The adsorbent surface area and pore characteristics and elemental analysis were observed under adsorbent characterization. The effect of contact time, sludge pH and temperature to the removal efficiency was investigated. The adsorption isotherm was also studied. The result showed that the developed kenaf activated carbon is a promising adsorbent which might be used for some heavy metals. From batch adsorption study, it was observed that KFAC is able to remove an average 30% of the heavy metal element from the sludge. It was also found that the best removal is achieved in a neutral pH solution, increasing the contact time will increase the equilibrium uptake, while the increasing temperature will increase the percent removal of heavy metals. It was concluded that the Kenaf based activated carbon can be used for the recovery of heavy metals from the wastewater sludge through batch adsorption.
EN
The aim of the study was to evaluate the changes in the carbon/nitrogen ratio as a result of different natural methods of sewage sludge treatment from two municipal wastewater treatment plants. The sludge from the first treatment plant was poured into two lagoons, one covered with reed and the other with willow and a field with Californian earthworms. The sludge from the second treatment plant was composted with sawdust. The sludge processed with each method was simultaneously subjected to Effective Microorganisms. The samples of processed sludge from both treatment plants were collected three times. In the first one, after five weeks, four months and ten months from the beginning of treatment. The material from the second treatment plant was composted after four, ten weeks and a year of composting. In the samples taken, the total nitrogen content was determined by means of the Kjeldahl method. The determination of the organic carbon content was carried out on a TOC analyser. The C:N ratio was then calculated. It was found that the changes in the C:N ratio depended on the duration of individual processes, and to a lesser extent on the way they were processed. The carbon content during sludge processing increased or remained at a similar level and the nitrogen content decreased with time of their processing, regardless of the EM addition. The addition of Effective Microorganisms to the sludge treatment reduced the C:N ratio in the first period of time and increased this ratio to the optimal value after 10 months or a year. The best technology for sludge processing appeared to be the technology of heap composting with sawdust and with aeration. The ten-week compost had a suitable C/N ratio for use in lawn production.
PL
Przedstawiono ilość produkowanej surówki wielkopiecowej w trzech kolejnych latach w wybranym zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie wskazano ilości powstających podczas procesu technologicznego odpadów takich jak: żużle, pyły, szlamy i skrzepy. Dokonano porównania ilości produkowanych odpadów z ilościami zalecanymi w dokumentach referencyjnych (BREF). Stosowana technologia w wybranym zakładzie metalurgicznym może być uznać za Czystszą Produkcję. Związane to jest ze znaczącymi korzyściami zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla przedsiębiorstwa. Zalecane w stosownych dokumentach europejskich metody utylizacji przedstawionych odpadów są zbieżne z najważniejszymi celami ujętymi w działalności tego zakładu.
EN
The amount of blast furnace pig iron produced in three consecutive years at a selected metallurgical plant is shown. At the same time, the amounts of waste generated during the technological process, such as slags, dusts, sludges and skull, were indicated. The amount of waste generated was compared with the amounts recommended in the reference documents (BREFs). The technology used in the selected metallurgical plant can be considered Cleaner Production. This is associated with significant benefits for both environmental protection and the company. The methods of utilization of the presented waste recommended in the relevant European documents are consistent with the main objectives included in the operation of this plant.
PL
W artykule przestawiono związki pomiędzy nadmiernymi substancjami biogennymi zawartymi w ściekach i osadach ściekowych, w tym w odciekach z przeróbki osadów, a procesem eutrofizacji wód powierzchniowych, wraz z jego skutkami środowiskowymi. Nadmiar substancji biogennych wywiera wpływ na znaczne przyspieszenie eutrofizacji. Ścieki i osady ściekowe, wraz ze spływami obszarowymi, uznane zostały za istotne źródła zanieczyszczeń biogennych, stąd niezbędne stało się ich efektywne usuwanie i odzysk, szczególnie fosforu.
EN
The article presents the relationship between the excess of nutrients in wastewater and sludge, including in liquors from sludge treatment, and the process of eutrophication of surface waters and its consequences for the environment. The excess of nutrients greatly accelerates the process of eutrophication. Wastewater and sludge, together with non-point sources, are considered as significant sources of nutrients, hence the necessity of their efficient removal and recovery, phosphorus in particular.
PL
Zagęszczanie i odwadnianie osadu to kluczowe etapy procesu oczyszczania ścieków. Wielu dostawców dostarcza dziesiątki różnych maszyn ułatwiających ten proces - wszyscy twierdzą, że ich rozwiązanie jest najlepsze, jednak często nie uwzględniają faktu, że o sukcesie wybranych urządzeń, a co za tym idzie, o efektywności i rentowności operacji, decyduje kilka istotnych zmiennych charakterystycznych dla konkretnej instalacji. Nie istnieje jedno konkretne rozwiązanie dopasowane do wszystkich potrzeb, ale jest jedno, które spełni Twoje specyficzne wymagania.
PL
Oczyszczalnia ścieków w Łasku, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przeszła technologiczną metamorfozę. Dziś obiekt pracujący w oparciu o nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, stał się obiektem przyjaznym dla środowiska oraz mieszkańców. Dzięki realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” Gmina Łask posiada zmodernizowany system kanalizacji sanitarnej, spełniający wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
PL
Nawóz Granbial produkowany jest w białostockiej oczyszczalni ścieków. Instalacją do jego produkcji jest cały proces technologiczny oczyszczalni, oparty na technologii oczyszczania ścieków osadem czynnym. Ścieki stanowiące produkt wejściowy do produkcji nawozu Granbial dopływają systemem kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej z terenu Białegostoku, gminy Wasilków oraz innych gmin ościennych. W składzie ścieki komunalne stanowią niecałe 95%, a przemysłowe nie wiele ponad 5%. W Białymstoku od wielu lat dominuje przemysł spożywczy, głównie owocowo-warzywny, spirytusowy, piwowarski oraz mięsny. Ścieki trafiające do oczyszczalni poddawane są wielu przemianom technologicznym opartym na mechaniczno-biologicznych metodach oczyszczania. W poszczególnych etapach prowadzonego procesu powstają osady, które stanowią bazę do wyprodukowania nawozu. Po odwodnieniu ich do ok. 20% s.m. kierowane są do suszarni osadów kontaktu pośredniego. Osad suszony jest na tacach grzejnych o temperaturze ok. 205-270°C. Temperatura granulek po suszeniu wynosi. ok. 100°C. Osad wysuszony odprowadzany jest do silosu magazynowego, a następnie do boksów magazynowych.
PL
W pracy przedstawiono ogólne warunki potrzebne do rozpoczęcia procesu granulacji osadu kłaczkowatego w reaktorze osadu czynnego typu SBR. Przeprowadzone w skali laboratoryjnej badania dotyczyły możliwości przebudowy struktury osadu pod wpływem zmiany parametrów operacyjnych reaktora SBR, takich jak czas fazy sedymentacji, stopień dekantacji i naprzemienne warunki uczta-głód oraz modyfikacji dobowego cyklu pracy. Układ laboratoryjny składał się z trzech reaktorów SBR, z których jeden pracował w cyklu odzwierciedlającym pracę badanej oczyszczalni, a pozostałe dwa przy parametrach promujących tworzenie granul tlenowych. W wyniku wprowadzonych zmian parametrów układu zaobserwowano częściową granulację osadu czynnego. Wytworzony osad złożony z kombinacji kłaczków i granul charakteryzował się znacznie lepszymi właściwościami sedymentacyjnymi opisanymi indeksem osadu niż wyjściowy osad czynny pobrany z oczyszczalni. Po 30 dniach eksperymentu określono SVI30 = 55,3 ml/g oraz SVI10-30 = 18,2%, co stanowiło poprawę w stosunku do wartości początkowej (103,0 ml/g) oraz wartości uzyskanej w reaktorze referencyjnym SVI30 = 139,0 ml/g (SVI10-30 = 22,2%).
PL
W artykule opisano podstawowe zagrożenia związane z eksploatacją kotłów w aspekcie zużycia powierzchni ogrzewalnych. Przedstawiono przykłady awarii, które powiązane były z procesami korozji wysokotemperaturowej oraz przekraczaniem temperatury czynnika obiegowego. Przedstawiono wyniki badań oraz analiz rur z powierzchni ogrzewalnych, które uległy awarii. Zwrócono uwagę na konieczność monitorowania temperatury czynnika obiegowego przez służby eksploatacyjne. Zaproponowano działania prewencyjne, które mają na celu ograniczenie awaryjności kotłów.
EN
The article presents basic threats to operation of boilers in relation to heating surface wear-out and gives examples of failure connected with high-temperature corrosion processes and the exceeded cycle medium temperature. The article provides the corresponding results of testing and analysis of pipes whose heating surfaces have been subject to failure. It is pointed out that operational staff should monitor cycle medium temperature. Some preventive measures are offered to reduce failure rate of boilers.
EN
Throughout the world, considerable quantities of water treatment sludge (WTS) and sewage sludge (SS) are produced as waste. This study assessed in the laboratory, the possibility to use both waste products when they are incorporated as filler at 1% with relation to the total mass of a hot mix asphalt - HMA. To this end, both waste products were initially reduced to ash through a calcination process. Resistance tests under monotonic load (Marshall and indirect tension tests), and cyclic load (resilient modulus test) were applied on mixes that contained WTS and SS. Besides, moisture damage (modified Lotmman test), and abrasion (Cantabro) resistance were assessed. An analysis of variance (ANOVA) test was performed in order to verify if the results are statically equal or not to those of the control HMA. As a general conclusion, it is reported that both materials show a resistance increase under monotonic load and higher stiffness under cyclic load (cohesion) when they are incorporated into the mix as filler despite the fact that the asphalt content used was less than the control mix. However, some problems are observed associated with moisture damage resistance, and friction wear (adherence).
EN
The study focus on the occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) as contaminants of emerging concern in Poland. In the article, their properties, primary uses and emission sources to the environment were discussed. The review of the available studies on the PBDEs content in the samples of different matrices (groundwaters, surface waters, sediments, air and dust, food, animal and human tissues) was conducted and the results exceeding the available limit values were indicated. It enabled to evaluate the problem of the PBDEs contamination in Poland.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania i stężeń polibromowanych eterów difenylowych jako nowo pojawiających się zanieczyszczeń w Polsce. W artykule przedyskutowano ich właściwości, wykorzystanie oraz źródła emisji do środowiska. Przeprowadzono przegląd dostępnych badań dotyczących zawartości PBDEs w próbkach różnych matryc środowiskowych (wodach podziemnych, powierzchniowych, osadach, powietrzu i kurzu, żywności, tkanach zwierzących i ludzkich) oraz wskazano wyniki przekraczające ustalone wartości graniczne. Pozwoliło to na ocenę problemu zanieczyszczenia środowiska Polski przez PBDEs.
PL
Badaniami objęto gleby zlokalizowane na terenie po byłej otworowej Kopalni Siarki w Jeziórku, do których dodano wapno poflotacyjne i osad ściekowy w celu ich rekultywacji. Badano wpływ dodatków na zawartość siarki ogólnej i siarki siarczanowej (S-SO4). Próbki glebowe pobierano z sześciu całych profili zagospodarowanych w kierunku leśnym, po 13–15 latach od przeprowadzonej rekultywacji. W pobranym materiale glebowym oznaczono odczyn, kwasowość hydrolityczną, węgiel organiczny (Corg), azot ogólny (Nog) oraz S-SO4. Zawartość siarki ogólnej i S-SO4 w poziomach wierzchnich znacznie przekraczała IV stopień zawartości, świadcząc o zanieczyszczeniu tych gleb siarką. Zastosowane technologie rekultywacji miały wpływ na zawartość siarki ogółem. Największą średnią zawartością siarki charakteryzowały się gleby rekultywowan wapnem poflotacyjnym i osadem ściekowym, następnie wapnem poflotacyjnym i użyźniane nawożeniem NPK i najmniejszą samym wapnem poflotacyjnym. Gleby rekultywowane samym wapnem poflotacyjnych charakteryzowały się także najmniejszą zawartością S-SO4.
EN
Soils in postindustrial S mining areas were reclaimed by addn. of flotation lime and/or sewage sludge and afforested 13–15 years ago. Now, the soil samples were collected in 6 sites and studied for pH, hydrolytic acidity, contents of org. C, total N, sulfate S and total S. The lowest total S content was found in the lime-treated soils (821 mg/kg), the highest in the lime and sewage sludge-treated ones (7080 mg/kg). In all cases, the S and sulfate S contents were higher than the permissible ones.
EN
The model reclamation process of the studied fly ash deposits has been started in 2003 by formation of five different experimental surface layers containing fly ash and organic matter in various combinations. Then, grass mixture was sown on these surface layers. In 2015, selected properties of plant communities growing on different variants of surface layers applied in the reclamation process were assessed. It was assumed that the type of mineral and organic substrates used in the process and their quality were the main factors affecting the long term plant diversity present on different variants of restored surfaces. The aim of this analysis was the assessment of the effectiveness of ash waste reclamation (carried out on five different types of the surface layer) after 12 years since its initiation. The long term results of the reclamation process showed that the applied surface layers allowed for an effective reclamation of ashes since all variants of experimental surfaces were totally covered by dense vegetation. The predominance of plant species from ruderal and segetal habitats indicated that the soil of the experimental habitats was fertile with neutral and slightly alkaline pH, and texture of sandy loams. The experimental surface layers with a texture of sand of favourable C:N ratio, neutral or slightly alkaline did not limit the plant development. The use of organic waste markedly contributed to the floristic diversity of the spontaneously developed vegetation. Coniferous bark used in some experimental variants had a marked effect on their floristic distinctiveness due to the presence of species preferring habitats of lower pH values.
EN
The article analyzes the ecological state of the soil in an enterprise with a galvanic shop that produces chips and microcircuits. The problem of production waste storage in open areas is investigated. Environmental hazards during long-term storage of sludge have been identified. The composition of the sludge obtained after sewage treatment of the production of the copper line was investigated. A method for predicting the level and depth of soil salinity during long-term sludge storage is proposed. The experience of reuse of copper extracted from sludge is analyzed. Maximum service life of packaging made of polyvinyl chloride to save the sludge was determined.
EN
Untreated alum sludge from Surabaya water treatment plant (WTP), which contained high concentration of alum was directly discharged into Surabaya River. It might cause problems because of the accumulation of aluminum in the lower part of the river. Alum could be recovered from the drinking water sludge using the electrolysis method. Aims of this study were to determine the optimum pH and electrical current for electrolysis using carbon-silver electrodes to recover aluminum coagulant from the sludge, and to determine the amount of the recovered alum. The sludge was acidified prior to electrolysis. Acidification was done by adding sulfuric acid at pH 3 and 4. Polarization test was conducted at 100, 200, and 300 mA, in order to determine the optimum electrical current. The electrolysis was performed in one compartment batch recirculation reactor, using silver as cathode and carbon as anode for 10 hours. Values of pH were measured every hour. The precipitated matter in the cathode was weighed, and analysed by means of Inductively Coupled Plasma. The optimum conditions of the electrolysis were achieved at initial pH 3 and electrical current 300 mA. The electrolysis resulted in the highest precipitate of 2.6112 g in the cathode.
EN
This study aimed at determining the level of pollution from heavy metals that are deposited from air in the area of Gllogoc. The main goal was to identify the emission sources of pollution by using mosses as bio indicators. In this study area, the mining of Fe-Ni (Industrial Ferronickel Complex) is believed to strongly influence the level of heavy metals. The mining and production activity of Fe-Ni affects the soil, water and air. As the air pollution (from liberated aerosols of Industrial Ferronickel Complex) and the deposition products of this pollution are harmful not only locally but also can pollute the environmental at extended distances, the use of mosses allows analyzing the content and origin of the pollution from heavy metals. ICP was used for the determination of heavy metals in moss samples. The use of Principal Component Analysis (PCA), dendograms and other statistical procedures, permitted to understand the source of the air pollution from heavy metals.
EN
The sludge management of many wastewater treatment plants in Poland has not been properly solved yet. The exploiters and designers often have to cope with the dilemma of choosing the method of processing and neutralizing sewage sludge. The method discussed in the article is only one of the options that fully fits in the trends of implementing good practices in the management of sewage sludge. It is a technologically and economically effective as well as environmentally friendly process. It contributes significantly to minimizing the amount of sewage sludge and allows the production of organic fertilizer instead of waste. The work discusses the quality of sewage sludge after autothermal thermophilic stabilization (ATAD). The results of investigations pertaining to the reaction of sludge, dry mass, dry organic matter, content of biogenic substances, calcium and magnesium compounds and heavy metals were analyzed.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.