Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  slope
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Based on the response of small-scale model square footing, the present paper shows the results of an experimental bearing capacity of eccentrically loaded square footing, near a slope sand bed. To reach this aim, a steel model square footing of (150 mm × 150 mm) and a varied sand relative density of 30%, 50% and 70% are used. The bearing capacity-settlement relationship of footing located at the edge of a slope and the effect of various parameters such as eccentricity (e) and dimensions report (b/B) were studied. Test results indicate that ultimate bearing capacity decreases with increasing load eccentricity to the core boundary of footing and that as far as the footing is distant from the crest, the bearing capacity increases. Furthermore, the results also prove that there is a clear proportional relation between relative densities –bearing capacity. The model test provides qualitative information on parameters influencing the bearing capacity of square footing. These tests can be used to check the bearing capacity estimated by the conventional methods.
EN
This paper presents the results obtained from an experimental programme and numerical investigations conducted on model tests of strip footing resting on reinforced and unreinforced sand slopes. The study focused on the determination of ultimate bearing capacity of strip footing subjected to eccentric load located either towards or opposite to the slope facing. Strip footing models were tested under different eccentricities of vertical load. The obtained results from tests conducted on unreinforced sand slope showed that the increase in eccentricity of applied load towards the slope facing decreases the ultimate bearing capacity of footing. Predictions of the ultimate bearing capacity obtained by the effective width rule are in good agreement with those proposed from the consideration of total width of footing subjected to eccentric load. The ultimate bearing capacity of an eccentrically loaded footing on a reinforced sand slope can be derived from that of axially loaded footing resting on horizontal sand ground when adopting the effective width rule and the coefficient of reduction due to the slope. When increasing the distance between the footing border to the slope crest, for unreinforced and reinforced ground slope by geogrids, the ultimate bearing capacity of footing is no more affected by the slope ground.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowych włókien wełny oraz włókien uzyskanych z recyklingu butelek PET do stałego oraz tymczasowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy w charakterze zbrojenia rozproszonego wierzchniej warstwy gruntu. Zastosowanie takiego materiału sprzyja rozwojowi roślinności, która stanowi naturalne powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne. Ponadto zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii Kemafil® do produkcji grubych, krzyżowo ułożonych sznurów. Sznury Kemafil®, ułożone krzyżowo, ograniczają prędkość wody opadowej spływającej z powierzchni skarp i magazynują jej nadmiar. Stanowią równocześnie zabezpieczenie przeciwerozyjne powierzchni skarp i zboczy.
EN
Time of concentration, Tc, is defined as time elapsed from the beginning of rainfall infiltrated into soil layer until it reaches a constant infiltration rate (fc) which is indicated an equilibrium subsurface flow rate. In hydrological view, time of concentration plays a significant role in elaboration of transformation of rainfall into runoff in a watershed. The aims of this research are to define influence of soil density and soil water content in determining time of concentration using infiltration concept based on water balance theory, and to find out the effect of land slope this time. Watershed laboratory experiment using rainfall simulator was employed to examine time of concentration associated with infiltration process under different slope, soil density and soil water content based on water balance concept. The steady rainfall intensity was simulated using sprinklers which produced 2 dm3∙min–1. Rainfall, runoff and infiltration analysis were carried out at laboratory experiment on soil media with varied of soil density (d) and soil water content (w), where variation of land slopes (s) were designed in three land slopes 2, 3 and 4%. The results show that relationship between soil density and land slope to time of concentration showed a quadratic positive relationship where the higher the soil density address to the longer time of concentration. Moreover, time of concentration had an inverse relationship with soil water content and land slope that means time of concentration decreased when the soil water content increased.
PL
Czas koncentracji Tc definiuje się jako czas, który upływa od początku opadu infiltrującego glebę do osiągnięcia stałej prędkości infiltracji (fc), co oznacza zrównoważone tempo przepływu podpowierzchniowego. W hydrologii czas koncentracji odgrywa znaczącą rolę w ocenie transformacji opadu w odpływ w zlewni. Celem badań było określenie wpływu gęstości gleby i zawartości wody w glebie na czas koncentracji z wykorzystaniem koncepcji infiltracji bazującej na teorii bilansu wodnego oraz określenie wpływu nachylenia terenu na ten czas. Przeprowadzono laboratoryjny eksperyment z użyciem symulatora opadu w celu zbadania czasu koncentracji związanego z procesem infiltracji w warunkach różnego nachylenia gruntu, gęstości gleby i zawartości wody w glebie w oparciu o koncepcję bilansu wodnego. Stałą intensywność opadu symulowano używając zraszaczy o wydajności 2 dm3∙min–1. Analizę opadu, odpływu i infiltracji prowadzono w eksperymencie laboratoryjnym na glebach o różnej gęstości (d) i zawartości wody (w) w warunkach nachylenia gruntu (s) równego 2, 3 i 4%. Wyniki wskazują, że zależność między gęstością gleby i nachyleniem a czasem koncentracji wyraża się dodatnim równaniem kwadratowym, gdzie większej gęstości gleby odpowiada dłuższy czas koncentracji. Ponadto czas koncentracji wykazywał odwrotną zależność od zawartości wody w glebie i od nachylenia, co oznacza, że czas koncentracji maleje wraz ze zwiększeniem zawartości wody w glebie.
PL
W artykule przedstawiono przykłady praktycznego użycia geokompozytów sorbujących wodę w zastosowaniach inżynieryjnych jako elementu wspomagającego rozwój biotechnicznych pokryć budowli. Omówiono ich budowę oraz zasadę działania, miejsca instalacji, a także współpracę z innymi geosyntetykami.
EN
The paper presents examples of practical use of water absorbing geocomposites in engineering applications as a supporting element of vegetative slope covers on earth structures. The author discuss their structure and operating principles, the places for implementation as well as their combination with other geosynthetic products.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie nowych, geometrycznych metod wielkoskalowych w opisie topografii powierzchni. Istotnym zagadnieniem w inżynierii powierzchni jest znalezienie zależności funkcyjnych między procesem wytwarzania a uzyskaną topografią lub między topografią a zjawiskami występującymi w trakcie jej oddziaływania z otoczeniem (np. tarciem, wytrzymałością zmęczeniową czy refleksyjnością). Właściwości geometryczne chropowatych powierzchni zmieniają się wraz ze skalą obserwacji, wynikającą z pomiaru lub obliczeń. Skoncentrowano się na dwóch nowych metodach analizujących nachylenie i krzywiznę. Krzywizna jest przedstawiana jako tensor, którego komponenty opisują maksymalną i minimalną krzywiznę, w tym ich wartości i kierunki. Nachylenie jest rozumiane jako orientacja w przestrzeni wektora normalnego do powierzchni. Przedstawiono przykładowe korelacje między nachyleniem i krzywizną a parametrami opisującymi ich oddziaływanie z otoczeniem i proces wytwarzania, wskazując na ich duży potencjał w rozwoju wieloskalowego opisu topografii powierzchni.
EN
The aim of this paper is to demonstrate the use of novel geometric multiscale methods in the characterization of surface topographies with a view to establishing functional relations between formation processes and resulted topography or between topography and its performance during interaction with the environment (e.g. friction, fatigue or gloss reflectance). Geometric properties of rough surfaces change with the scale of observation, i.e., measurement or calculation. In this paper, I focus on two novel method, which analyse slope and curvature in multiple scales. The digital nature of measured surfaces is recognized and is not smoothed to fit a continuous function to the measured heights. Curvature is represented as a second order tensor, which components describe maximal and minimal curvatures and their directions. In order to describe curvature distributions for analyzed regions, statistical parameters, such as: mean and standard deviation, are used. Those measures are utilized to find correlations between them and certain formation or performance parameters. The other method described here bases on slope. In this work, two calculation techniques are presented using orientation normal vectors estimated through covariance matrix method or cross product. As a result of further processing, 3D distributions of direction cosines are obtained, based on which multivariate statistical parameters are calculated (incl. measures of dispersion and higher statistical moments). This paper also presents the sample strong correlations between slope or curvature, for actual measured textures, and manufacturing or performance parameters. This indicates a great potential of those two methods in the development of multiscale characterization of surface topographies.
EN
The runoff coefficient (RC) is a parameter that is very often used in surface hydrology in order to characterize the drainage capacity of a watershed. The traditional estimate of this coefficient is often made from abacuses based on 2 or 3 parameters to the maximum. In this work, three numerical models are presented. Two models are based on experimental work. The first one is based on three criteria, namely the vegetation cover, the type of soil, and the slope. The second one considers the size of the watershed, the maximum daily rainfall and the type of soil. In practice, it is not easy to estimate the coefficient of runoff by simultaneously considering the influence of several criteria. In order to overcome this problem, a third model is developed and presented; it allows capitalizing the information from the first two models mentioned above. The objective of the present work is to be able to verify the comparability of these criteria and to assess the relative importance of each of them.
PL
Współczynnik odpływu (RC) jest parametrem często używanym w hydrologii wód powierzchniowych w celu charakterystyki zdolności drenarskiej zlewni. Tradycyjnie ocenę tego współczynnika wykonuje się za pomocą obliczeń bazujących maksymalnie na 2–3 parametrach. W niniejszej pracy przedstawiono trzy modele numeryczne. Dwa z nich oparte są na badaniach eksperymentalnych. Pierwszy bazuje na trzech kryteriach: pokrycie roślinnością, typ gleby i nachylenie terenu. Drugi uwzględnia rozmiar zlewni, maksymalny opad dobowy i typ gleby. W praktyce nie jest łatwo ocenić współczynnik odpływu przez uwzględnienie wpływu kilku kryteriów równocześnie. Aby rozwiązać ten problem, zbudowano i przedstawiono trzeci model. Umożliwia on połączenie informacji z dwóch wyżej wymienionych modeli. Celem pracy jest umożliwienie weryfikacji porównywalności kryteriów i dokonanie oceny względnego znaczenia każdego z nich.
EN
The aim of this paper was to find an answer to the question about the possibility of using steel welded mesh in building the retaining walls of gabion baskets. In light of the currently used gabion structure solutions, among which double-woven mesh is much more popular, the focus was put on the possibility of using welded mesh. A numerical analysis was conducted to examine the behavior of welded and woven mesh subjected to various loads and the results obtained for both types of mesh were directly compared. The maximal displacement in mesh nodes was admitted as the measurement of the system behavior (in the case of both undamaged and damaged mesh).
EN
In the second part of the article presents a comparative analysis of the costs incurred in the performance of building structures designed to strengthen and protect embankments and slopes with geosynthetics with similar constructions carried out according to traditional solutions using tar paper and clay.
PL
W związku z zaobserwowanym brakiem ładu w literaturze tematu autor przeprowadza próbę uporządkowania terminologii związanej z podziałem ruchów masowych. Dokonuje również próby dotarcia do granic tego pojemnego terminu.
11
Content available remote Ochrona skarp przed zagrożeniami w warunkach zabudowy miejskiej
PL
W artykule przedstawiono problem ochrony skarp związany z postępującą urbanizacją terenu. Ocena warunków geotechnicznych w przypadku zabudowy terenu wymaga dokumentacji badań podłoża, a przy trzeciej kategorii geotechnicznej również badań geologiczno-inżynierskich wraz z projektem geotechnicznym. Przedstawiony przypadek powstania osuwiska wskazuje na konieczność analizy wstecz zmian w ukształtowaniu terenu, przebiegu zmian kierunków spływu wód opadowych i gruntowych tak daleko jak to możliwe. Historia zmian w podłożu to zwykle kilkaset lat i ma zawsze istotne znaczenie dla ochrony obszarów przyskarpowych.
EN
The paper presents slope protection problem related to urbanization process. Evaluation of geotechnical conditions for the subsequent stages of development, requires ground investigation report and, for the third geotechnical category, engineering-geological documentation with the geotechnical project. Presented case of landslide creation indicates a need of back analysis of changes in the terrain morphology, rainwater and groundwater flow direction changes as far as possible. History of changes in the substrate is usually several hundred years, and for the protection of near slope areas is always important.
PL
Przedstawiono problem doboru parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych w stanie bardzo luźnym przy projektowaniu nachylenia skarp. Omówiono możliwość występowania zjawiska kontraktancji w luźnych porowatych gruntach piaszczystych. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych. Omówiono także wpływ zmiany kąta tarcia wewnętrznego na bezpieczne nachylenie skarp.
EN
Paper presents problem of proper geotechnical parameters for designing slope stability, especially build from loose sands excavated from the river. Paper shows also the contractive and dilative properties of loose porous sands and its geotechnical parameters influence for slope stability.
PL
Innowacyjne geotekstylia utworzone z meandrycznie ułożonych sznurów zastosowano do zabezpieczenia stromej skarpy nieczynnego wyrobiska żwirowni Nieboczowy. Wykorzystano geotekstylia wyprodukowane z włókienniczych materiałów odpadowych. Segmenty geotekstyliów zamontowano na skarpie w okresie zimowym. Po zamontowaniu geotekstyliów stan skarpy monitorowano przez okres sześciu miesięcy. Stwierdzono, że geotekstylia bezpośrednio po zainstalowaniu zapobiegają zsuwaniu się gruntu. Sznury poprzecznie ułożone na skarpie wchłaniają znaczne ilości wody i tworzą mikrotamy spowalniające spływ powierzchniowy. W okresie wiosennym geotekstylia sprzyjają rozwojowi szaty roślinnej. Bujna roślinność pokrywająca równomiernie całą powierzchnię skarpy wspomaga działanie stabilizujące geotekstyliów. Zastosowane geotekstylia skutecznie chronią skarpę przed osuwaniem i skutkami erozji powierzchniowej. Geotekstylia mogą być z powodzeniem zastosowane w procesie rekultywacji nieczynnych wyrobisk żwirowych.
XX
Innovative geotextiles formed from meandrically arranged ropes were used for the protection of the steep slope in the gravel pit Nieboczowy. The geotextiles from textile wastes were produced. Segments of geotextiles were mounted on the slope in winter. After installing for six months the slope condition was monitored. It was found that immediately after installation the geotextiles prevent the ground sliding. Ropes laterally arranged on the slope absorb significant amounts of water and create microdam system, which slow down a runoff. In spring the geotextiles accelerate the development of vegetation. Lush vegetation covering the entire surface of the slope supports the stabilizing effect of geotextiles. Geotextiles effectively protect the embankment against landslides and the consequences of surface erosion. Geotextiles can be successfully applied in the process of reclamation of disused gravel pits.
PL
W konstrukcjach inżynierskich stosowane są geotekstylia biodegradowalne pełniące przede wszystkim funkcję powierzchniowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego. Biodegradowalność wspomaga rozwój roślinności, a przy tym chroni powierzchnię skarpy już od momentu wbudowania w podłoże. Do wykorzystania tej funkcji stosuje się głównie biomaty, biowłókniny oraz tkaniny wykonane z włókien naturalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju mocowania w warunkach rzeczywistych w określonym czasie (od listopada do czerwca), biowłókniny typu Maliwatt z nasionami traw na zmianę wybranych właściwości fizycznych, mechanicznych i hydraulicznych oraz na rozwój roślinności (traw). W ramach eksperymentu przyjęto dwie wersje mocowania włókniny biodegradowalnej. W pierwszym przypadku geowłóknina była mocowana bezpośrednio na gruncie, w drugim dodatkowo została przysypana warstwą rodzimego gruntu.
EN
In the engineering constructions there are used biodegradable geotextiles, that are performing primarily a function of surface anti-erosion protection. Their biodegradability supports the development of vegetation, and protects the surface of the slope from the moment of installation in the ground. In order to achieve this functionality there are used mainly biononwovens and woven fabrics made of natural fibers. In the paper there are presented results of studies on the effect of the instalation of the biononwoven (Maliwatt type with grass seeds) applied in real conditions at a specified time (from November to June), on the selected physical, mechanical and hydraulic properties, and the development of vegetation (grasses). The experiment adopted two versions of instalation of nonwovens. In the first case geotextile was mounted directly on the ground, in the second additionally have been covered with a layer of native soil.
PL
Choć wyniesienia i obniżenia terenu to efektowne elementy krajobrazu miejskiego, niewłaściwie zaaranżowane i niezabezpieczone przed degradacją, mogą powodować wiele problemów. Do zagospodarowywania skarp przydatne są rośliny, które łatwo się rozrastają.
PL
Utrata stateczności skarp może skutkować degradacją objętych nimi terenów, uszkodzeniem infrastruktury czy pracujących w wyrobisku maszyn i urządzeń. Mogą stanowić także zagrożenie dla samych operatorów i pracowników zakładu. Istnieje wiele metod zapobiegania tym zjawiskom.
17
Content available Stabilizacja skarp i zboczy
PL
Złożoność czynników, od których zależy ewentualne wystąpienie osuwiska, sprawia, że problemy stateczności skarp mają wymiar interdyscyplinarny i zwykle wykraczają poza przyjęte schematy. Świadczy o tym skala przeprowadzonych badań, pomimo których nie stworzono do dziś pełnej teorii, jaką można by z powodzeniem zastosować do analizy stateczności. Obecne technologie umożliwiają natomiast wybór metody stabilizacji osuwisk, która w największym stopniu pozwoli na wyeliminowanie przyczyn zagrożenia osuwiskowego.
18
Content available Rola pomiarów w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym
PL
Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Sternikiem z Katedry Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej.
EN
Interview with Krzysztof Sternik, PhD. Eng., of the Department of Geotechnics and Roads at the Silesian University of Technology.
PL
W nawiązaniu do poprzedniego artykułu z tego cyklu [8], należy przypomnieć, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest ściśle związany ze zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem wielu aspektów ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak też modernizacji istniejących dróg kołowych i kolejowych. W tym celu nieodzowna staje się budowa przejść dla zwierząt i przepustów o funkcji zespolonej.
EN
In relation to the previous article from this series, it should be recalled that the development of transport infrastructure is closely related to sustainable development, taking into account many environmental aspects. This applies both new construction as well as modernization of the existing roads and railways. For this purpose, it becomes indispensable to the construction of passages for animals and culverts of complex function.
20
Content available Ochrona antyerozyjna skarp
PL
Erozja to powszechnie występujący proces niszczenia powierzchni terenu przez czynniki środowiskowe, takie jak woda, wiatr i słońce. W budownictwie komunikacyjnym erozja skarp nasypów lub wykopów może mieć ogromny wpływ na trwałość konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Likwidacja uszkodzeń skarp jest niejednokrotnie bardzo trudna i kosztowna. W miejscach narażonych na erozję stosuje się różnego typu zabiegi zapobiegające i ograniczające ten proces. Jednym z najprostszych jest stosowanie geosyntetyków i produktów biodegradowalnych w celu zabezpieczenia skarp przed erozją.
EN
Erosion is a common process of ground surface destruction by environmental factors such as water, wind and sun. Various types of treatments are used in places at risk of erosion to prevent and mitigate that process. One of the easiest methods involves the use of geosynthetic materials and biodegradable products to protect the slopes against erosion.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.