Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrobia ziemniaczana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zmiany parametrów reologicznych modelowych układów spożywczych zawierających gumę guar i gumę ksantanową, z dodatkiem skrobi ziemniaczanej w różnych stężeniach podczas mieszania w warunkach zmiennej liczby obrotów mieszadła. Wykorzystano stanowisko przemysłowe w skali ćwierćtechnicznej, wyposażone w mieszadło wstęgowe. Rezultaty badań opisano za pomocą parametrów równania Ostwalda-de Waele. Wykazano znaczący wpływ stężenia skrobi na kształtowanie się charakteru reologicznego układów oraz zmiany parametrów reologicznych w funkcji czasu.
EN
The article presents rheological parameters changes of model food fluids included guar and xanthan gum with addition of potato starch in diffrerent concentrations during stirring in rotational speed changes conditions. A quarter-technical research stand was used. Experimental data was described by Power Law parameters. A significant effect of starch concentration on the formation of rheological character of systems and changes in rheological parameters as a function of time has been demonstrated.
PL
W pracy opisano otrzymanie kopolimerów skrobia-g-poli(akryloamid-co-kwas akrylowy) metodą reaktywnego wytłaczania przy stałej prędkości obrotowej ślimaków - 90 obr./min. Jako inicjator reakcji zastosowano AAPH [dichlorowodorek 2,2’-azodi(2-amidyniopropanu] oraz trzy środki sieciujące: N,N’-metylenobisakryloamid (MBA), mieszaninę tri- i tetraakrylanu pentaerytrytu (PETIA ) oraz akrylowy związek wielofunkcyjny o nazwie handlowej EBECRYL 40. Przedstawiono parametry pracy wytłaczarki oraz wpływ użytych środków sieciujących na wodochłonność wytłoczy i ich wygląd. Charakterystykę fizykochemiczną otrzymanych kopolimerów szczepionych skrobi przeprowadzono metodą spektroskopii w podczerwieni i skaningowej kalorymetrii różnicowej. Otrzymane kopolimery szczepione skrobi posiadają zdolność absorbowania wody; zdolne są do 10-krotnego powiększenia swojej masy w porównaniu do masy wyjściowej absorbenta. Najlepszym środkiem sieciującym dla testowanych akrylowych kopolimerów skrobi okazała się PETIA.
EN
The work describes starch-g-poly(acrylamide-co-acrylic acid) copolymers obtained during the reactive extrusion processes with constant extrusion screw speed rotation - 90 rpm. 2.2’-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) was used as a reaction initiator and three crosslinking agents were applied: N’N-methylenebisacrylamide (MBA), mixture of pentaerythritol tetracrylate and pentaerythritol triacrylate (PETIA ) and acrylic multifunctional compound trade name EBECRYL 40. The parameters of the extruder during reaction and the impact of used crosslinking agents for water absorption of starch copolymers and their appearance have been shown. Physicochemical characteristics of the starch graft copolymer have been done by infrared spectroscopy and differential scanning calorimetry. The starch grafted copolymers have the ability to absorb water; they are capable of a 10-fold increase their weight compared to the initial absorbent mass. The best crosslinking agent for the tested starch graft acrylate copolymers has been proved PETIA.
3
PL
Badania aglomeracji mączki wapiennej przeprowadzono w granulatorze talerzowym. Każda próba granulacji była realizowana podczas nawilżania złoża. Jako ciecz nawilżającą stosowano wodę lub wodny roztwór skrobi ziemniaczanej, które podawano przez 1-12 min. Stężenie roztworu zmieniano w zakresie 3-6%. Podczas badań mierzono skład granulometryczny złoża dla poszczególnych czasów prowadzenia procesu i wilgotność poszczególnych frakcji rozmiarowych. Na podstawie analizy bilansu masy oraz oceny skali migracji cieczy pomiędzy frakcjami ustalano masę materiału zgranulowanego, która przenosiła się z frakcji zarodków do innych frakcji rozmiarowych. Pozwoliło to na określenie, które mechanizmy granulacji dominowały w kolejnych etapach procesu. Ustalono również wpływ stężenia cieczy nawilżającej na te zjawiska.
EN
Fine granular chalk was granulated in a lab. plate granulator (diam. of 0.5 m) after addn. of wetting liq. to the tumbling bed for 1-12 min to study the nuclei mass transfer. Aq. solns. of potato starch at concns. of 3-6% as well as a H₂O were sep. dosed at a const. flow rate as nozzle-generated droplets with a size of approx. 5-6 mm. The sieve anal. and mass balance were used to det. changes in the mass of nuclei and mass transfer.
4
Content available remote Modyfikacja skrobi resztami kwasu bursztynowego
PL
Skrobie modyfikowane, jako dodatki do żywności są powszechnie znane i stosowane. Jednym z kwasów organicznych wykorzystywanych do modyfikacji skrobi jest kwas bursztynowy. Jest dozwoloną substancją dodatkową w żywności mającą numer E 363. Stosowane są również skrobie modyfikowane kwasem bursztynowym. Są to: sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego E 1450 oraz sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego E 1452. W pracy zastosowano różne sposoby modyfikacji skrobi ziemniaczanej trzema dawkami bezwodnika kwasu bursztynowego. W celu oceny zastosowanych metod zbadano stopień podstawienia łańcuchów skrobiowych resztami kwasu bursztynowego.
EN
Native starch was optionally granulated by extrusion at 140–170°C or 50–70°C and treated with Me₂CO soln. of succinic anhydride. After evaporation of Me₂CO, the starch was extruded and/or heated at 110°C for 4 h and then analyzed for content of succinic groups. The highest substitution degree (0.069) was achieved when the starch freshly extruded at 140–170°C was used as the raw material.
PL
Skrobię ziemniaczaną oraz jej mieszaninę z chitozanem poddano ekstruzji w jednoślimakowym ekstruderze laboratoryjnym. Wytworzone ekstrudaty umieszczano w roztworach jonów miedzi, ołowiu oraz cynku o stężeniu 1 mg/dm3 i przetrzymywano przez 1, 3, 5 i 10 dni. Następnie oznaczano zawartość metali ciężkich w ekstrudatach po ich wcześniejszym spopieleniu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że możliwe jest wytworzenie ekstrudatów z 10-proc. Dodatkiem chitozanu, które charakteryzują się znacznie większą adsorpcją badanych jonów metali w porównaniu z ekstrudatami wytworzonymi z czystej skrobi ziemniaczanej.
EN
Potato starch and its mixt. with chitosan (10% by mass) were extruded in a single screw lab. extruder. The extrudates were stored in Cu, Pb and Zn ion solns. For 1–10 days and then mineralized and studied for content of the metals. The addn. of chitosan to starch resulted in an increase in sorption power of starch (by 49% for Cu and only by 8% for Zn).
PL
W prezentowanym artykule wyznaczono izotermy adsorpcji i desorpcji wody wybranych skrobi (ziemniaczanej natywnej oraz skrobi modyfikowanych: kukurydzianej, z kukurydzy woskowej i z tapioki) w temperaturze 25oC, w zakresie aktywności wody od 0,113 do 0,903. Stwierdzono, że izotermy dla badanych skrobi miały przebieg sigmoidalny i należały do II typu izoterm zgodnie z klasyfikacją Brunauera i współpracowników. Wszystkie izotermy wykazały pętlę histerezy, przy czym największą pętlą histerezy charakteryzowała się skrobia ziemniaczana bez modyfikacji. Pętle histerezy pozostałych skrobi modyfikowanych były do siebie podobne. Model Pelega najlepiej opisywał otrzymane izotermy adsorpcji i desorpcji wody.
EN
In the paper water adsorption and desorption isotherms of selected starches (native potato starch, modified starches: maize, waxy maize and tapioca) were determined at 25oC over a range of water activity from 0,113 to 0,903. The water adsorption and desorption isotherms had a compatible course with II type isotherms according to BET classification. All isotherms exhibited histeresis loop but the highest histeresis loop had a native potato starch. The histeresis loops of modified starch were similar in the size and shape. The Peleg model gave the best fit to the experimental adsorption and desorption data for all material tested.
EN
Studies on the amylolytic activity were carried out with used ten (10) Bacillus strains (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides and B. subtilis), isolated from soil samples and water of Turawa Lake. The amylolytic activity was estimated on the basis of reduction in the intensity of the blue colour resulting from enzymatic hydrolysis of starch, in depending on the carbon sources and their concentration. The cultures were maintained at 30ºC with the following substrates as carbon sources: potato starch, corn starch, maltose and glucose. Conducted research indicate, that among an analyzed strains the most active appear the B. mycoides G3 and B. subtilis G2. They preferred the maltose as the source of the carbon. Moreover, in comparison with all examined strains, B. subtilis G2 showed the amylolytic activity on all tested media.
PL
Celem badań była ocena aktywności amylolitycznej 10 szczepów Bacillus sp. (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides i B. subtilis) wyizolowanych z gleby i wody z jeziora Turawa. Na podstawie stopnia zmniejszenia się zabarwienia z jodem oznaczono ilość rozłożonej skrobi, w zależności od źródła węgla i jego koncentracji. Hodowle prowadzono w temperaturze 30ºC z zastosowaniem następujących źródeł węgla: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, maltoza oraz glukoza. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż spośród badanych szczepów Bacillus sp. najbardziej aktywnymi okazały się B. mycoides G3 i B. subtilis G2, które preferowały maltozę jako źródło węgla. Ponadto, w porównaniu do wszystkich szczepów, Bacillus subtilis G2 wykazał największą aktywność na wszystkich testowanych podłożach.
PL
Celem pracy było określenia wpływu dodatku soli sodowej karboksyme- tylocelulozy (NaCMC) na właściwości reologiczne roztworu skrobi ziemniaczanej. Wykazano, że wodne roztwory soli sodowej karboksymetyloce- lulozy i skrobi ziemniaczanej oraz ich mieszanin wykazują cechy płynów nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem. Jednocześnie potwierdzono sugestie literaturowe, że wielkość zmian właściwości Teologicznych roztworów mieszanin różnych substancji ze skrobią w głównej mierze zależy od charakterystyki roztworu skrobi ziemniaczanej, natomiast efekt dodatków jest słabszy, co objawia się w zachowaniu wartości charakterystycznego wskaźnika płynięcia dla roztworów skrobi oraz skrobi z dodatkiem polielektrolitu.
EN
A purpose of this work was to estimate the effect of carboxymethylcellulose sodium salt (NaCMC) on rheological properties of potato starch solutions. It was shown that aqueous solutions of carboxymethylcellulose sodium salt, potato starch and their mixtures behaved like non-Newtonian shear thinning fluids. The literature suggestions, that rheological properties changes of mixed solutions are stronger dependent on the potato starch solution characteristics than on polyelectrolyte additive, was confirmed. The flow index values of potato starch solutions and their mixtures with polyelectrolyte were identical.
9
Content available remote Właściwości reologiczne roztworów skrobi ziemniaczanej
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości Teologicznych wodnych roztworów skrobi ziemniaczanej ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia preparatu skrobiowego. Wykazano występowanie krytycznego stężenia C , powyżej którego lepkość nienewtonowska znacząco wzrasta. W przypadku zastosowania preparatu skrobiowego Superior Standard wartość krytycznego stężenia wynosi Cp=0,04 [kg/kg]
EN
Experimental results dealing with rheological properties of potato starch are presented in the paper. The aim of this experiment was to analyze the effect of concentration of potato starch solutions on viscosity and flow curves. It was proved the existence of critical solution concentration, C , over which the significant increase in non-Newtonian viscosity was observed. For the potato starch used (Superior Standard) critical solution concentration is approximately equal to Cp=0,04 [kg/kg]
EN
The formation of gels in the blending of cassava, corn, oat and potato starches with κ-carrageenan, guar and xanthan gums and some of their selected properties have been studied. 0.2 % admixture of xanthan gum, significantly decreased the spin-lattice T1 relaxation time, whereas similar admixtures of guar gum and k-carrageenan had a relatively weak influence upon starch gelatinization providing, however, a slight increase in T1 with an increase in temperature. The two latter hydrocolloids decreased gelatinization onset temperature by approximately 5 °C and made gelatinization more diffuse in time. The presence of hydrocolloids influenced also spin-spin T2 relaxation times. Initially, up to the onset gelatinization temperature, T2 was most effectively suppressed by xanthan gum. On cooling, T2 varied inconsistently. As a rule, T2 in binary gels was higher than in those of plain starch. In all the studied blends both relaxation times monotonously declined with temperature. The activation energy of water molecules in binary gels on cooling was estimated.
PL
Badano powstawanie dwuskładnikowych żeli w wyniku mieszania skrobi kukurydzianej, owsianej, tapiokowej bądź ziemniaczanej z κ-karagenem, gumą guarową lub ksantanową oraz określano wybrane właściwości tych żeli. 0,2-proc. dodatek gumy ksantanowej wyraźnie skracał czas relaksacji spinowo-sieciowej, T1, podczas gdy dodatek takiej ilości gumy guarowej lub k-karagenu miał niewielki wpływ na żelowanie skrobi, powodując jednak wraz z rosnącą temperaturą niewielki wzrost T1. Oba te hydrokoloidy obniżały jedynie, o ok. 5 °C temperaturę początku żelowania, a samo żelowanie było rozciągnięte w czasie. Hydrokoloidy wpływały także na czasy relaksacji spinowo-spinowej, T2. Początkowo, aż do rozpoczęcia żelowania, czas T2 ulegał skróceniu, najwyraźniej w układzie z gumą ksantanową (rys. 1, 3, 5, 7). W trakcie chłodzenia wartość T2 zmieniała się nieregularnie. Na ogół w żelach podwójnych czasy T2 były dłuższe niż w żelach ze skrobi bez dodatków, a we wszystkich badanych żelach dwuskładnikowych czasy relaksacji jednostajnie się zmniejszały wraz ze spadkiem temperatury (rys. 2, 4, 6, 8). Wyznaczono także energie aktywacji cząsteczek wody w czasie chłodzenia żeli (tabela 1).
PL
W artykule przedstawiono zależności konduktancji elektrycznej i pojemności elektrycznej badanej próbki od wilgotności mokrej skrobi ziemniaczanej. Konduktancję elektryczną i pojemność elektryczną badanej próbki mierzono za pomocą czujnika połączonego z miernikiem elektrycznym. Wilgotność próbki oznaczano metodą termograwimetryczną przy użyciu wagosuszarki. Wyniki badań opracowano statystycznie w postaci prostych regresji i równań korelacyjnych. Czas przygotowania próbki do pomiaru konduktancji elektrycznej i pojemności elektrycznej nie przekraczał 90 s. Pomiar wilgotności był natychmiastowy. Zalecono konduktancyjną metodę pomiaru wilgotności.
EN
The paper presents relationship between electrical onductance and moisture content in wet potato starch as well as relationship between electrical capacitance and moisture content. Electrical conductance and electrical capacitance of the investigated sample was measured using sensor connected to electrical meter. Moisture content in sample was determined with thermogravimetric analysis using moisture balance. Research results were analysed statistically in the form of regression lines and correlation equations. The time it took to prepare the sample to measure electrical conductance and electrical capacitance was not longer than 90s. The time of moisture content measurement was immediate. Electrical conductance method is recommended to measure the moisture content.
13
Content available remote Mixed pastes of starches with guar gum
EN
Gelation characteristics (Brabender viscograph) and flow curves (Haake rheometer) were taken for corn, oat, potato and tapioca starch - guar gum 3 wt. % aqueous, binary blends at following ratios: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4,5:5, 4:6, 3:7, 2:8,1:9, and 0:10. It was concluded, that increasing amount of guar gum added to the starches increased the Brabender viscosity of the composites, and this phenomenon was more pronounced in tuber starches. An addition of guar gum also increased the set back viscosity, hysteresis loop areas and shear thinning (pseudoplasticity) of the composites. Blends of both tuber and cereal starches with guar gum provided negative synergistic effects at elevated temperatures, whereas the cooling of cereal starches - guar gum systems led to weak but noticeable positive synergistic effects. The water deficiency in the starch granule environment caused by guar gum perturbed the course of gelation. Thermodynamic incompatibility of guar gum and starches in blends complicated the pattern of the gelation characteristics.
PL
Wyznaczono charakterystyki kiełkowania (za pomocą wiskografu Brabendera) oraz krzywe płynięcia (reometrem Haakego) 3-proc. mas. wodnych kleików ze skrobi roślin bulwiastych lub zbożowych: kukurydzianej (CS), owsianej (OS), tapiokowej (TS) lub ziemniaczanej (PS) z gumą guarową (GG), zmieszanych w stosunku skrobia:guma guarowa 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8,1:9 i 0:10 (tabela l, 2, rys. l, 2). Stwierdzono, że wraz ze zwiększającym się udziałem gumy guarowej w kleiku rosła ich lepkość a obserwowany efekt był wyraźniejszy w przypadku mieszanin ze skrobiami bulwiastymi (PS i TS). Dodatek gumy guarowej zwiększał lepkość skrobi również po oziębieniu do 25 ° C, obszar pętli histerezy a także efekt rozrzedzania ścinaniem (pseudoplastyczność) mieszanych kleików. Mieszaniny wszystkich rodzajów skrobi z gumą guarową, w podwyższonej temperaturze wykazywały ujemne efekty synergistyczne, podczas gdy ochłodzone układy skrobi zbożowych zGG charakteryzowała słaby, lecz znamienny dodatni efekt synergistyczny (tabela 3). Obecność gumy guarowej powodowała niedobór wody wokół ziaren skrobiowych, co zaburzało przebieg kiełkowania. Przebieg brabenderowskiej charakterystyki kiełkowania zaburzał brak termodynamicznej kompatybilności skrobi i GG w badanych kleikach.
14
Content available remote Investigation of the possibility of forming nanofibres with potato starch
EN
In this paper nanofibres were formed from PVA solution with potato starch and a small amount of ethanol. Due to the previous study, it was determined that with the addition of ethanol (30 wt.%) in the solution, it is possible to form bicomponent PVA/cationic starch (75/25 wt.%) nanofibres. Preparation of a procedure using cationic starch was quite difficult, and therefore a high quantity of ethanol was also not desirable. In this study the influence of simple potato starch (which is used in the food industry) and a low quantity of ethanol on the formation of nanofibres was analysed. The results showed that with a 5 wt.% amount of potato starch it is impossible to form nanofibres by the electrospinning process. However, when a 5 wt.% amount of ethanol is added to the PVA solution, it was possible to form nonwoven material from nanofibres. It was confirmed that even a small amount of ethanol has a significant positive influence on the electrospinning process but not a positive influence on the nanofibres and web structure.
PL
Formowano nanowłókna z roztworu polialkoholu winylowego (PVA) z dodatkiem skrobi ziemniaczanej i małej ilości etanolu. Na podstawie wcześniejszych badań było wiadomo, że po dodaniu etanolu (30 wt.%) do roztworu jest możliwe formowanie nanowłókien dwuskładnikowych PVA/skrobia kationowa (75/25 wt.%). Opracowanie procedury używania skrobi kationowej było dość trudne, stwierdzono również że dla wytworzenia włókien niepożądana jest większa ilość etanolu. W pracy badano wpływ zwykłej skrobi ziemniaczanej, używanej w przemyśle spożywczym, oraz małej ilości etanolu na formowanie nanowłókien. Wyniki pokazują, że przy 5 wt.% skrobi ziemniaczanej formowanie nanowłókien metodą elektroprzędzenia jest niemożliwe. Jednakże jeśli zostanie dodane 5 wt.% etanolu do roztworu PVA staje się możliwe wytworzenie włókniny z tych nanowłókien. Potwierdzono, że nawet niewielka ilość etanolu ma znaczący pozytywny wpływ na proces elektroprzędzenia, ale nie wpływa pozytywnie na nanawłókna i strukturę wyrobu.
PL
Celem pracy była ocena wpływu zamiany części tłuszczu w wędlinach drobno rozdrobnionych różnie modyfikowaną fizycznie skrobią ziemniaczaną na jakość wędlin modelowych wyprodukowanych w skali półtechnicznej. W wędlinach 15% tłuszczu wymieniono trzema różnie modyfikowanymi skrobiami ziemniaczanymi (prażona - A, aglomerowana, — B, alkalizowana C) i poddano analizom fizyko-chemicznym i sensorycznym. Substytucja tłuszczu w wędlinach drobno rozdrobnionych skrobią ziemniaczaną modyfikowaną fizycznie na poziomie 15% obniżyła w nich zawartość tłuszczu o około 11,0% w porównaniu z wędliną kontrolną. Udział skrobi w wędlinach polepszył większość parametrów tekstury wędlin, i wpłynął korzystnie na stopień pożądalności konsumenckiej w porównaniu z wędliną kontrolną.
EN
The aim of the study was to assess the effect of substitution of some fat in finely comminuted sausages with potato starch subjected to different physical modifications on the quality of model sausages produced on a semi-commercial scale. In these sausages 15% fat was replaced with three variously modified potato starch preparations (torrefacted — A, agglomerated — B, alkalized — C) and sausages were subjected to physico-chemical analyses and sensory examinations. A 15% fat substitution in finely comminuted sausages using physically modified potato starch reduced their fat content by approx. 11.0% in comparison to the control. Starch content in sausages improved most texture parameters of sausages and had an advantageous effect on the degree of consumer desirability in comparison to the control sausage.
PL
Zbadano wpływ skrobi ziemniaczanej na właściwości epoksydowanego kauczuku naturalnego. Uzyskano materiały elastomerowe z surowców odnawialnych. Ich właściwości mechaniczne przy zawartości 5 i 10 cz. wag. skrobi były porównywalne z właściwościami nienapełnionego elastomeru.
EN
Epoxidized natural rubber was filled with (a) dried, (b) frozen (1× at –190°C) and dried, and (c) frozen (5×) and dried potato starch, 5–30 phr. At 5–10 phr, neither vulcanization time nor torque was affected. At 25–30 phr of starch-b and esp. -c, tensile strength and elongation at break were reduced and the vulcametric module rose. Tensile properties remained unimproved, and mech. properties were close to those of starting elastomer mixts.
PL
Przedstawiono wyniki badań zastosowania bioreaktora membranowego do hydrolizy enzymatycznej pochodnych modyfikowanej skrobi ziemniaczanej. Stwierdzono, że bioreaktor membranowy z zewnętrznym modułem UF wyposażonym w membranę ceramiczną pozwala na otrzymanie produktów o odpowiednim stopniu scukrzenia jakkolwiek o wydajności separacji produktów hydrolizy decyduje dobór membrany o właściwej rozdzielczości, ilość użytego enzymu oraz rodzaj hydrolizowanej skrobi.
EN
A 3-kDa membrane bioreactor (with a downstream ultrafiltration module equipped with a ceramic membrane) was tried in one- and two-step enzymatic (a-amylase and balanced glucoamylase-pullulanase) hydrolyses of oxidized potato starch, acetylated potato starch, and sodium salt of starch octenylsuccinate. In 1 hr. of the one-step process, the permeate fell by 10%; in twostep, by 20% at 0.1 MPa trans-membrane pressure. The products revealed a desired deg. of saccharification. The sepn. properties of the membrane, the amt. of the enzyme used, and the type of modified starch affected the process.
18
Content available remote Próby wykorzystania skrobi do napełniania kauczuku
EN
Economical and ecological reasons have made the interest in application of natural fillers, originating from renewable resources, e.g. starch, increased. Morphological examinations, mechanical and tribological experiments with rubber containing some amount of starch have been performed. Mechanisms of changes in exploitation parameters of rubber goods due to their composition modifications have been analyzed.
PL
Praca ta przedstawia zastosowanie skrobi ziemniaczanej jako napełniacza w celu wytworzenia materiałów kompozytowych z wysokiej gęstości polietylenem. Należy przypuszczać, że nastąpi poprawa mieszalności skrobi z polietylenową matrycą, po procesie modyfikacji skrobi i jej powierzchnia stanie się bardziej hydrofobowa. W tym celu został zastosowany obrotowy reaktor plazmowy w.cz. do powierzchniowej modyfikacji ziaren skrobi. Reaktor w.cz. jest układem pojemnościowo sprzężonym, wykorzystującym zewnętrzne elektrody i metan (CH4) jako gaz roboczy. Pomiary wysokości kapilarnego wzniesienia wody były wykonane w celu oceny właściwości hydrofilowych powierzchni ziaren. Skrobia po modyfikacji w wyładowaniu jarzeniowym z użyciem metanu, posiada znaczną zmianę właściwości powierzchniowych, które są bardziej hydrofobowe - proces modyfikacji potrafi kilkukrotnie obniżyć efekt kapilarnego wzniesienia cieczy.
EN
The work presents an application of potato starch as a filter in a fabrication of a composite material with high density polyethylene. It had been assumed that, in order to improve miscibility of starch with polyethylene matrix, its surface should be made more hydrophobic. Therefore, radio frequency plasma rotary reactor has been applied to the surface modification of grains of starch. The RF system is capacitively coupled, it utilizes external electrodes and methane (CH4) is used as working medium. Measurements of a height of water capillary rise have been applied to assess the hydrophilic properties of the grain surface. Starch, when modified with methane RF glow discharge, possesses considerably altered surface properties, being more hydrophobic - the modification process is able to lower capillary rise effect several times.
20
Content available remote Effect of concentration on viscoelastic properties of potato starch gel
EN
The aim of present work was to study effect of concentration on viscoelastic properties of heating potato starch dispersions and starch gels. The complex viscosity, storage and loss moduli were monitored during heating of starch dispersion using rheometer RS 150 (Haake, Germany). The mechanical spectra of potato starch gels were also determined. The experiments were carried out at starch concentration of 2-8%. It was observed that significant rise of complex viscosity and storage and loss moduli occurs at 62.5 to 66oC and the peak of this parameters during heating was achieved at temperature range 65-69oC and they depend on starch concentration. Mechanical spectra of potato starch gels, show that in the whole applied range of frequency there was a domination of elastic properties over viscous features. However, the values of tangent of phase angle indicate at the applied conditions potato starch form weak gels. and constants of power-law equations describing storage and loss moduli dependence on frequency increase according to exponential function with starch concentration.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.