Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skalowalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorzy przedstawiają projekt, którego celem jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie całkowicie innowacyjnego trolejbusu z dodatkowym zasilaniem bateryjnym o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem magazynu energii. Projektowane trolejbusy będą wyposażone w układ telemetrii umożliwiający operatorowi nadzór oraz optymalizację zużycia energii całej floty poprzez możliwość przechodzenia poszczególnych pojazdów na zasilanie z baterii na wybranych fragmentach trasy oraz w okresach wzmożonego zużycia energii np. w szczytach komunikacyjnych.
EN
The aim of the project is to develop, construct and implement a fully innovative trolleybus with additional battery supply, of enhanced continuous driving capacity using energy storage. It will be equipped with the telemetry system enabling the operator to supervise and optimize energy consumption of the whole fleet through possible switching of individual vehicles to battery supply at selected fragments of the route and in periods of increased energy consumption, e.g. during rush hours.
EN
In this paper, we describe the design and analysis of a Soft Cubic Module (SCM) with a single internal pneumatically actuated chamber. The actuation chamber’s shape, size and, orientation have been evaluated to realize a soft robotic actuator which can be further employed for the development of modular soft robotic systems. SCM can be easily manufactured through the molding process and it is composed of single soft material, the silicone polymer. Its external shape allows utilization of this module as a single block actuator as well as makes it easy to combine multiple SCM modules to build multiunit soft robotic systems. We consider it as our first tool to investigate whether the SCM scheme is sufficient to build soft robots which would be able to perform certain given tasks in various configurations like a soft gripper, bio-mimetic crawling mechanism or multi-axis manipulator. So far, the results obtained are encouraging in order to further develop and employ the SCM design scheme, focusing on its further geometrical optimization for both standalone configuration and assembly of multiple modules to realize novel, economic and easy to fabricate soft robotic systems.
3
Content available remote DCCS-ECU jako innowacyjna jednostka kontrolna dla aplikacji EV i HEV
PL
Impact Clean Power Technology S.A (ICPT S.A.) opracowała uniwersalną i skalowalną elektroniczną jednostkę sterującą dedykowaną do pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych (HEV), która spełnia funkcję inteligentnego zarządzania zróżnicowanymi funkcjami pojazdu. Na przykładzie tego systemu zaprezentowano sposób zarzadzania przepływem energii w pojeździe elektrycznym z uwzględnieniem uwarunkowań mających wpływ na optymalne wykorzystanie z gromadzonej energii.
EN
Impact Clean Power Technology S.A. (ICPT S.A.) has recently developed an innovative, universal, and scalable electronic control unit for electric (EV) and hybrid (HEV) vehicles which fulfils intelligent management functions. One of the main problems of modern EVs is energy management. Proposed ECU (Electronic Control Unit) addresses this issue by performing the optimisation of energy consumption, higher power performance, real time power distribution which results in vehicle range extension.
4
Content available Model wydajnego i skalowalnego systemu integracji
PL
Niniejsza praca rozwiązuje problem projektu wydajnej i skalowalnej architektury systemu integracyjnego oraz doboru odpowiednich komponentów do jej praktycznej realizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej różnych realizacji platform integracyjnych, bazujących na zaproponowanej architekturze wskazano, że w celu zastosowania modelu przesyłania komunikatów typu punkt-punkt najszybszym brokerem integracyjnym jest RabbitMQ, w połączeniu z protokołem AMQP. Dla modelu przesyłania komunikatów publikuj-subskrybuj, brokerem, który najszybciej przesłał określoną liczbę wiadomości jest Apache Kafka, z własnym dedykowanym protokołem.
EN
This thesis solves the problem of designing an efficient and scalable architecture of the integration system and selecting the appropriate components for its practical implementation. Based on the research conducted on integration platforms consisting of specially selected components, it was pointed out that in order to implement the point-to-point messaging model, the fastest integration broker is RabbitMQ, in combination with the AMQP protocol. For the publishsubscribe messaging model the fastest broker is Apache Kafka, with its own dedicated protocol.
5
EN
Image edge detection plays a crucial role in image analysis and computer vision, it is defined as the process of finding the boundaries between objects within the considered image. The recognized edges may further be used in object recognition or image matching. In this paper a Canny image edge detector is used which gives acceptable results that can be utilized in many disciplines, but this technique is time-consuming especially when a big collection of images is analyzed. For that reason, to enhance the performance of the algorithms, a parallel platform allowing speeding up the computation is used. The scalability of a multicore supercomputer node, which is exploited to run the same routines for a collection of color images (from 2100 to 42000 images) is investigated.
EN
In the paper an overview of scalability and reliability in the SDN (Software Defined Networks) networks has been presented. Problems and limitations for guaranteeing scalability and reliability in SON networks have been indicated. Known methods for assuring scalability and reliability in SDN networks have been described. Projects from research communities for resolving issues with scalability and reliability in SDN networks have been presented. Scientific projects have been categorized based on their common features and the methods for resolving the issues with scalability and reliability. A future field of scientific research has been outlined and all of the presented projects have been graded based on their functionality.
PL
Przedstawiono zagadnienie skalowalności oraz niezawodności w sieciach sterowanych programowo (SON - Software Defined Networking). Omówiono problemy i ograniczenia związane z gwarantowaniem skalowalności oraz niezawodności w sieciach SDN. Opisano znane metody zapewniania skalowalności oraz niezawodności w sieciach SDN. Zaprezentowano projekty środowisk naukowych opracowanych w celu eliminacji problemów ze skalowalnością i niezawodnością w sieciach SON. Dokonano kategoryzacji projektów badawczych ze względu na współdzielone cechy i podejścia do rozwiązania problemu. Przedstawiono dalsze pole do badań naukowych oraz oceniono każdy z przedstawionych projektów pod względem funkcjonalności.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych do oceny jakości sporządzonych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w aspekcie możliwości ich kontrolowanego rozwoju. Skalowalność, badana w poniższym artykule jest miarą możliwego powielania rozwiązań planistycznych z zakresu komunikacji, optymalizacji wielkości działek budowlanych, rozwoju terenów podmiejskich i racjonalnego wykorzystywania możliwych terenów inwestycyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. Analizę przestrzenną wykonano w oparciu o techniki GIS i funkcje zaimplementowane do obsługi przestrzennych baz danych. Skorzystano z wolnego oprogramowania: SQLite/ Spatialite, SpatiaLite_GUI, QGIS.
EN
This article presents the possibility of applying geomatic methods to evaluate the of drawn local development plans quality in terms of of their controlled development possibility. Scalability tested in this article is a measure of the possible duplication of planning solutions, roads communication, size plots optimizing, the development of suburban areas and rational use of possible housing areas. Spatial analysis was performed on GIS technology and functions implemented to spatial databases supporting. A free software: SQLite/SpatiaLite, SpatiaLite_GUI, QGIS was used to perform analises.
EN
Consolidation processes ongoing in polish healthcare sector combined with continuous pressure for cost reduction (including IT costs) forces software vendors to use modern technologies, especially in software architecture area. This article describes concept of architecture for HIS system based on micro-services architecture, which ensures stability, performance and scalability, which is crucial in case of deployment the solution in federated hospitals.
PL
Procesy konsolidacyjne przebiegające w służbie zdrowia oraz nieustająca presja na ograniczanie kosztów (w tym kosztów IT) wymuszają na dostawcach oprogramowania dla szpitali stosowanie nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w obszarze architektury systemu. Artykuł opisuje koncepcję architektury systemu klasy HIS opartą na mikrousługach, która zapewnia stabilność, wydajność i łatwość skalowania, co jest kluczowym zagadnieniem w przypadku wdrożenia systemu w sieci jednostek ochrony zdrowia.
PL
Efektywność energetyczna, skalowalność i odporność na awarie centrów przetwarzania danych zależą od wielu czynników, ale nie może być żadnych wątpliwości, że jednym z najważniejszych jest instalacja zasilania gwarantowanego (UPS). Istnieje jednak wieIe problemów związanych z projektowaniem instalacji UPS, która łączy sprawność : odpornością i skalowalnością. Artykuł ten przedstawia wyzwania i wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie i kosztowo efektywnie realizować założenia inwestora korzystając z najnowszych osiągnięć w technologii UPS.
PL
Jest oczywiste, że systemy zasilania gwarantowanego z wielu względów muszą być odporne na awarie. W pierwszej części cyklu poświęconego temu zagadnieniu autor zajmuje się uwarunkowaniami istniejącymi w projektowaniu między skalowalnością instalacji UPS a jej niezawodnością, rozbudową i możliwościami stosowania bypassów (systemy łączące rozproszone moduły bypassow z modułowymi zasilaczami UPS).
11
Content available remote Analiza wydajności serwisu internetowego opartego na modelu chmury obliczeniowej
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania opartego na modelu przetwarzania w chmurze, w charakterze skalowalnego serwera aplikacji internetowej. Omówiono techniczne aspekty możliwości wykorzystania systemu EUCALYPTUS jako serwera aplikacji internetowej. Przedstawione zostały wyniki testów wydajnościowych przykładowego systemu, zarówno w kontekście wykorzystania różnej liczby i konfiguracji zasobów obliczeniowych, jak i możliwości wykorzystania oprogramowania do równoważenia obciążenia Apache mod_proxy_balancer.
EN
This paper presents the possibilities of using software based on the model of cloud computing as a scalable web application server. In this paper a performance issue for scalable Cloud Computing based systems was analyzed in the context of load balancing between the different configurations of resources. An application of the EUCALYPTUS system as well as the results of the performance tests, both for the case of the use of virtual machines with different number of resources and the use of Apache mod_proxy_balancer software were presented.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje jedynie fragment palety produktów STULZ z ukierunkowaniem na nowoczesne skalowalne i energooszczędne rozwiązania systemowe. Więcej informacji dostępne jest na stronie firmowej www.stulz.pl
13
Content available remote Skalowalność przestrzenno-czasowa falkowych koderów sekwencji wizyjnych
EN
The significance of the wavelet analysis with motion compensation, due to numerous applications in the area of scalable video coders, has grown significantly in importance in the recent years. Wavelet-based coders are attractive alternative to popular hybrid coders (MPEG 2, H.264), due to natural feature of full scalability (temporal, spatial and SNR scalability), allowing to control the picture size and transmission bitrate [3, 8, 9, 10]. The scalability of the coders is a fundamental feature while deploying within the heterogeneous networks. In the paper results of experimental research of ompression efficiency with usage of patiotemporal scalability was presented. Tab. 1 presents experiment results as PSNR values for bitrates from 128 to 704 kbps for spatial and temporal scalability. Presented results show that wavelet video coders are suitable for scalable video coding. Despite the fact that coding efficiency decrease when scalability is used, obtained picture is correct and legible.
14
Content available remote Efficient data management on a multicomputer
EN
High performance, fault tolerance and scalability are usual requirements for an application running on a multicomputer. The paper presents different variants of centralized SDDS LH* architecture in the light of all the requirements. Hence, the paper briefly summarizes already published features of SDDS that concern data scalability and fault tolerance, and then introduces a new option for SDDS called throughput scalability that can balance workload of nodes of a multicomputer. Finally, having met all the requirements for efficient management of data on a multicomputer the SDDS schemes are estimated as for the time and memory overhead.
PL
Wysoka wydajność, odporność na błędy i skalowalność to typowe wymagania aplikacji dla multikomputerów. W artykule zaprezentowano różne odmiany struktur SDDS LH* o architekturze scentralizowanej w świetle wszystkich tych wymagań. Podsumowano znane już możliwości struktur SDDS dotyczące skalowalności danych i odporności na błędy oraz przedstawiono nową funkcjonalność SDDS nazwaną skalowalnością przepustowości, pozwalającą na zrównoważenie obciążenia węzłów multikomputera. Ostatecznie, po spełnieniu wszystkich wymagań w kwestii efektywnego zarządzania danymi w obrębie multikomputera, struktury SDDS są analizowane pod względem kosztów czasowych i pamięciowych.
15
Content available remote Transmisja sekwencji wizyjnych w sieciach o zmiennej przepustowości
PL
Falkowe kodery sekwencji wizyjnych stanowią interesującą alternatywę w stosunku do klasycznych koderów hybrydowych, gdyż umożliwiają w naturalny sposób uzyskanie pełnej skalowalności. W wielu systemach, np. monitoringu i nadzoru wizyjnego, ciagłoSC transmisji sygnału wizyjnego jest sprawą kluczową. Możliwość stosowania rozwiązań zapewniających taką transmisję przy ograniczonym pasmie transmisjnym, spowodowanym awarią czy też zatorami w sicie jest wysoce pożądane. Przedstawione wyniki badań dowodzą, że kodery falkowe można z powodzeniem stosować w sytuacjach nawet znacznego ograniczenia przepustowości sieci. Warto tu podkreślić, że wszystkie badane sekwencje wizyjne zostały prawidłowo zdekodowane przy predkości transmisji wynoszącej 96kb/s, podczas gdy przyjęto, że znamionowo predkość ta wynosiła 1408kb/s. Oznacza to, że pomimo czternastokrotnie zmniejszonego pasma transmisyjnego możliwe było poprawne odtworzenie oryginalnej sekwencji wizyjnej, choć oczywiście o znacznie gorszych parametrach jakościowych. Warto również zauważyć, że możliwa jest transmisja prawidłowego sygnału wizyjnego dla różnych parametrów przestrzenno-czasowych sekwencji wizyjnej. Jak wynika z badań, dla predkości transmisji o wartości 256kb/s można odtworzyć prawidłowy obraz w trzech rodzielczościach: CIF 30Hz, CIF 15Hz, QCIF 15Hz.
EN
A very important feature of video codecs especially used in networks with variable in time bitrate to transmit video data (for example: WLAN, GSM) is scalability. In the paper there are described possibilities of use a wavelet video codec in mentioned types of networks. Simulations results for spatial, temporal and SNR scalability are shown. Research was carried on for ten transmission speeds for each type of scalability. Representative set of test video sequences was used in the simulations. The sequences selected are commonly used to assess the video sequences compression effectiveness.
16
PL
Referat dotyczy ograniczeń skalowalności systemów asynchronicznych. Istotą badań był wpływ procesów o charakterze długoterminowym na degradację wydajności i czasu odpowiedzi systemu o skończonych zaso-bach. Pokazano, że generowanie procesów o charakterze długoterminowym można wyjaśnić na bazie termodynamiki nieekstensywnej.
EN
This paper deals with scalability limitations of asynchronous systems, Fig. 1. The impact of long-term processes on system performance degradation and response time, Fig. 4, has been investigated. As starting point of analysis we assume that asynchronous system is complex system in contrast to traditional models which based on simple systems, Fig. 2. This mean that investigations concern of influence of all system components together on performance disturbances in contradiction to independent particular component in the case of classical models. The idea presented in this paper shows how complex system behavior provide a good perspective to analysis and application asynchronous system.
17
Content available remote Sterowniki CX: skalowalność konfiguracji i kosztów
PL
Rozwój technologiczny współczesnego rynku wymusza na producentach układów automatyki projektowanie coraz to nowszych urządzeń. Elastyczne rozwiązania określane ogólnie mianem PC BASED AUTOMATION sukcesywnie zyskują coraz większe grono zwolenników, stanowiąc przy tym interesującą alternatywę dla układów tradycyjnych. Przy ciągłej migracji instalacji automatyki w kierunku IT oraz decentralizacji systemów w aplikacje o inteligencji rozproszonej rozwiązania te są idealną odpowiedzią na stale rosnące wymagania współczesnych użytkowników.
18
Content available remote Procesy 1/f w systemach rozproszonych
PL
Praca dotyczy analizy porównawczej metod pomiarowych zjawisk wyższych rzędów w systemach rozproszonych (SR) i składa się z dwóch części. W pierwszej rozważono heurytyczną metodę Hursta i uniwersalną metodę procesów 1/f. Druga zawiera studium przypadków systemu skalowanego w dół (tranzystor MOS) i skalowanego w górę (sieć komputerowa). Badania potwierdzają wszechobecność i uniwersalność procesów 1/f w SR. Charakterystyka logS(f)=f[log(f)], gdzie S(f) jest gęstością widmową mocy, zaś f jest częstotliwością, może być miarą sampodobieństwa i jakości usług.
EN
Paper deal with comparative analysis of measuremant methods of high order effects in distributed systems (DS) and contains two parts. First part concerns of Hurst heuristic method =, and universal method of 1/f processes. Second conains case study of systems scaled down (MOS transitor) and scaled up (computer network. Investigations confirm ubiquity and universal 1/f processes in DS. Characteristic log[S(f)]+f[log(f)], where S(f) is power spectral density but f frequency can be measurement of self-similarity and Qos.
19
Content available remote Modele funkcjonalne systemów do równoważenia obciążeń w serwisach WWW
PL
W artykule przedstawiono taksonomię systemów do równoważenia obciążeń w serwisach WWW. W pierwszej części przeprowadzono analizę prostych oraz złożonych modeli funkcjonalnych skalowanych systemów serwerów webowych. W drugiej części przeprowadzono analizę algorytmów i strategii stosowanych do równoważenia obciążeń w systemach serwerów webowych. Artykuł jest podsumowaniem prac związanych z poszukiwaniem najlepszego modelu do badań nad wydajnością nowych algorytmów równoważenia obciążeń w serwisach WWW.
EN
In this article we presented taxonomy of load balancing systems for Web servers. In first part of this article we presented analyses of functional models of simply and complex scalable web server systems. Second part contains analysis of algorithms and strategies used in load balancing systems for distributed Web servers. This article is conclusion of looking for best model of distributed Web server. This model will be used in research on new algorithm in load balancing system for distributed Web servers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.