Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sizing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article considers designing of a renewable electrical power generation system for self-contained homes away from conventional grids. A model based on a technique for the analysis and evaluation of two solar and wind energy sources, electrochemical storage and charging of a housing area is introduced into a simulation and calculation program that aims to decide, based on the optimized results, on electrical energy production system coupled or separated from the two sources mentioned above that must be able to ensure a continuous energy balance at any time of the day. Such system is the most cost-effective among the systems found. The wind system adopted in the study is of the low starting speed that meets the criteria of low winds in the selected region under study unlike the adequate solar resource, which will lead to an examination of its feasibility and profitability to compensate for the inactivity of photovoltaic panels in periods of no sunlight. That is a system with fewer photovoltaic panels and storage batteries whereby these should return a full day of autonomy. Two configurations are selected and discussed. The first is composed of photovoltaic panels and storage batteries and the other includes the addition of a wind system in combination with the photovoltaic system with storage but at a higher investment cost than the first. Consequently, this result proves that is preferable to opt for a purely photovoltaic system supported by the storage in this type of site and invalidates the interest of adding micro wind turbines adapted to sites with low wind resources.
EN
Phased Array ultrasonic testing has demonstrated over the years that it has many advantages compared to conventional techniques: fast, reliable, with higher resolution and sensitivity. While it took time to catch up in the field, it is now widely considered as the go-to technique for complex inspections. At the same time, technology has continued to evolve, thus increasing the possibilities of ultrasonic NDT techniques. Due to increased computing power and better capability to manage large data sets of the new generation ultrasonic equipment, advanced imaging techniques like TFM are now available. Unfortunately, these techniques are not yet recognized by standards and can’t be used alone during the critical inspection. On the other hand, they can be a big help in improving defects characterisation when used in conjunction with standards-approved methods. In this paper, we will demonstrate that the combination of Phased Array inspection with advanced imaging techniques, can enhance the defects characterisation process for common applications of ultrasonic testing.
PL
Badania ultradźwiękowe Phased Array wykazały się przez lata wieloma zaletami w porównaniu do konwencjonalnych technik w tym: szybkością, niezawodnością, wyższą rozdzielczością i czułością. O ile zajęło to trochę czasu, aby stała się metodą adekwatną do badań prowadzonych w terenie, obecnie jest powszechnie uważana za technikę kompleksowych inspekcji. W tym samym czasie technologia ta nadal była rozwijana, skutkując zwiększeniem możliwości ultradźwiękowych technik NDT. Zwiększona moc obliczeniowa i lepsze możliwości zarządzania dużymi zbiorami danych uzyskanymi za pomocą urządzeń ultradźwiękowych nowej generacji wpłynęły na udostępnienie zaawansowanych technik obrazowania, takich jak TFM. Niestety, techniki te nie są jeszcze rozpoznawane przez normy i nie mogą być używane samodzielnie podczas krytycznych inspekcji. Z drugiej strony mogą być bardzo pomocne w poprawie charakterystyki wskazań w połączeniu z metodami zatwierdzonymi przez normy. W tym artykule pokażemy, że połączenie kontroli Phased Array z zaawansowanymi technikami obrazowania może poprawić charakterystykę wskazań dla typowych zastosowań badań ultradźwiękowych.
PL
W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu różnych czynników technologicznych na współczynnik tarcia statycznego papieru. Zbadano takie parametry, jak: rodzaj masy włóknistej, stopień jej zmielenia, skład frakcyjny masy włóknistej, dodatek środka zaklejającego oraz wypełniacza. Zestawiono też wartości współczynnika tarcia w odniesieniu do szorstkości powierzchni papieru. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na współczynnik tarcia papieru jest sposób wytwarzania masy włóknistej. Współczynnik tarcia był wyższy dla mas drzewnych niż bezdrzewnych. Na skutek postępu procesu mielenia masy włóknistej współczynnik tarcia wytwarzanych próbek papieru malał, natomiast zarówno dodatek wypełniacza, jak i środka zaklejającego powodował wzrost tego parametru. Stwierdzono również, że szorstkość powierzchni papieru nie jest jednoznacznie skorelowana ze współczynnikiem tarcia, zatem nie powinna być stosowana jako jego prosty zamiennik.
EN
The effect of various technological parameters on static friction coefficient is discussed, based on laboratory scale study. The following parameters have been tested: pulp type, refining degree, pulp fraction composition, addition of internal sizing agent and addition of filler. Values of friction coefficient of examined papers are also compared to paper surface roughness. It has been found that pulping method affects friction coefficient of paper significantly. In general, friction coefficient of wood-containing papers has been found to be higher than that of wood-free papers. Upon pulp refining, friction coefficient of paper has been lowered. On the other hand, addition of both filler and sizing agent have resulted in increased friction coefficient of examined papers. Additionally, it has been shown that paper roughness and friction coefficient cannot be directly correlated and, hence, they must not be used synonymously.
EN
The sizing process is an important one for textile mills and affects the efficiency of the loom machine. In this study, the optimization of multiple performance characteristics based on the grey relations analysis method, which is a new approach for optimization of the sizing process was researched using the Taguchi L18 (mixed 3 - 6 level) experimental plan. The process parameters selected: warp yarn count, the viscosity of the sizing solution and the dispatch speed of the warp yarn passing from the sizing machine, were optimized. In the experimental design of Taguchi L18 (mixed 3 - 6 level), the warp yarn count factor was chosen as 3 levels (12, 10 and 8 tex), the viscosity of the sizing solution factor as 3 levels (14, 20, & 24 Ns/m2), and the dispatch speed of the warp yarn passing from the sizing machine factor was selected as 6 levels (40, 50, 60, 70, 80, & 90 m/min). Quality characteristics were determined as the warp yarn strength, and the efficiency of the loom machine. A grey relational grade obtained from the grey relational analysis is used to solve the sizing process with multiple performance characteristics. Optimum levels for the sizing process parameters were determined using the grey relation grade.
PL
Proces nanoszenia preparacji jest ważny w procesie produkcji tkanin i wpływa na wydajność stosowanych krosien. Przeprowadzono optymalizacje szeregu parametrów procesu stosując metodę analizy zbiorów rozmytych będącą nowością w analizie procesu nanoszenia preparacji . Wykorzystano plan Tagucchi dla realizacji eksperymentu. Analizę przeprowadzono dla trzech przędz o różnych masach liniowych, trzech różnych lepkościach roztworu preparacji i trzech różnych prędkościach osnowy przechodzącej przez urządzenie do preparacji. Określono charakterystykę jakościową biorąc pod uwagę wytrzymałość osnowy i wydajność krosna. Optymalne wartości parametrów procesu preparacji określono przy zastosowaniu metody zbiorów rozmytych.
EN
Fossil fuel depletion and greenhouse gas emission from the burning of fossil fuels motivates policymakers to find an alternative road transport system. Electric vehicles (EVs) are considered as one of the best solutions in road transportation system as EVs can reduce the dependence on fossil fuel and diminish transportation-related emissions from carbon dioxide emission and other pollutants. The key issue in this system is recharging the EV batteries before they are exhausted. Thus, charging stations (CS) should be carefully located to ensure that EV users can access the stations within their driving range. This study represents a survey of the literature focused on the numerous optimization techniques employed from the last decade to determine the optimal EVCS placement and sizing problems.
PL
Zasadniczym problemem w rozwoju pojazdów elektrycznych jest zapewnienie nich naładowania przed pełnym rozładowaniem. Dlatego równie ważnym zagadnieniem jest właściwe rozplanowanie lokalizacji stacji ładowania. W artykule analizowane są różne techniki optymalizacji lokalizacji jak i wielkości stacji.
EN
Background: Fleets constitute the most important production means in transportation. Their appropriate management is crucial for all companies having transportation duties. The paper is the second one of a series of three papers that the author dedicates to the strategic vehicle fleet management topic. aterial and methods: The paper discusses ways of building companies' fleets of vehicles. It means deciding on the number of vehicles in a fleet (the fleet sizing problem - FS) and types of vehicles in a fleet (the fleet composition problem - FC). The essence of both problems lies in balancing transportation supply and demand taking into account different demand types to be fulfilled and different vehicle types that can be put into a fleet. Vehicles, which can substitute each other while fulfilling different demand types. In the paper an original mathematical model (an optimization method) allowing for the FS/FC analysis is proposed. Results: An application of the proposed optimization method in a real-life decision situation (the case study) within the Polish environment and the obtained solution are presented. The solution shows that there exist some best fitted (optimal) fleet size / composition matching company's transportation requirements. An optimal fleet size / composition allows for a significantly higher fleet utilization (10-15% higher) than any other, including random fleet structure. Moreover, any changes in the optimal fleet size / composition, even small ones, result in a lower utilization of vehicles (lower by a few percent). Conclusions: The presented in this paper analysis, on the one hand, is consistent with a widespread opinion that the number of vehicle types in a fleet should be limited. In the other words it means that the versatility / interchangeability of vehicles is very important. On the other hand, the analysis proves that even small changes in a fleet size / fleet composition can result in an important changes of the fleet effectiveness (measured for example by the utilization ratio).
PL
Wstęp: Floty pojazdów stanowią podstawowy środek produkcji w transporcie. Prawidłowe zarządzanie nimi jest zatem kluczowe dla wszystkich firm realizujących przewozy. Niniejszy artykuł jest drugim z serii trzech, jakie autor chce poświęcić tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym. Metody: W artykule omówiono sposoby kształtowania flot samochodowych przedsiębiorstw. To znaczy ustalenia liczby (problem liczebności - FS) i rodzajów pojazdów (problem kompozycji - FC) we flocie. Istota obu problemów leży w równoważeniu podaży i popytu na przewozy z uwzględnieniem różnych rodzajów popytu, jakie trzeba zaspokoić, oraz różnych rodzajów pojazdów, jakie mogą znaleźć się we flocie wraz z wzajemną zastępowalnością owych pojazdów przy zaspokajaniu poszczególnych rodzajów popytu. W artykule zaproponowano autorską, matematyczną metodę (model optymalizacyjny) pozwalającą na prowadzenie analiz typu FS/FC. Rezultaty: W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanej metody na rzeczywistym przykładzie problemu decyzyjnego w warunkach polskich oraz uzyskane rezultaty. Rezultaty te pokazały, że istnieje pewne, najlepsze (optymalne) dopasowanie struktury floty do potrzeb przewozowych. Rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie taboru w stopniu istotnie wyższym (10-15%), niż w przypadku innych, w tym losowych, rozwiązań. A zmiana owego optymalnego rozwiązania, nawet w niewielkim stopniu, powoduje pogorszenie wykorzystania taboru o kilka procent. Wnioski: Prezentowana w pracy analiza jest z jednej strony zgodna popularną opinią, iż ilość typów samochodów we flocie powinna być ograniczona. Oznacza to, że uniwersalność i możliwość zmian w liczbie samochodów ma bardzo duże znaczenie. Z drugiej strony, prezentowana analiza potwierdza stwierdzenie, że nawet małe zmiany w wielkości floty i jej składzie mogą powodować istotne zmiany efektywności całej floty (mierzone na przykład, jako procent użytkowania).
7
Content available remote Comparative Study on Optimum DG Placement for Distribution Network
EN
With the advent of restructuring in power system and the exponential growth in the load demand, the importance of Distribution Generation (DG) has been increased. The DG is used to reduce the power losses and also to improve the system stability. The non-optimum DG placement and sizing could result in increase power losses and instability of the power system. This paper presents the comparative study for DG allocation techniques based on three different indicators namely Active power VSI (P-VSI), Reactive power VSI (Q-VSI) and Power Losses Reduction (PLR) indicator. The performances of these indicators are also compared for optimal DG output, maximum loss reduction, improvement in voltage profile and improvement in voltage stability. Standard 12-bus and 33-bus radial distribution networks are used as a test system. From the analysis and results, it is found that PLR performance is better than P-VSI and Q-VSI indicators in DG allocation.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą technik alokacji kogeneracji rozproszonej, opartych na trzech wskaźnikach: mocy czynnej falownika, mocy biernej falownika oraz redukcji strat mocy. W warunkach optymalnej pracy dokonano porównania maksymalnej możliwej redukcji strat, jakości profilu napięcia oraz stabilności napięcia wybranych metod. W testach systemów uwzględniono standardową 12 i 33-liniową sieć dystrybucji energii. Przedstawiono wnioski końcowe analizy.
8
Content available remote Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji ogólnospławnej
PL
W pracy dokonano weryfikacji przydatności do projektowania kanalizacji ogólnospławnej wybranych metod czasu przepływu, na przykładzie modelowej zlewni miejskiej o powierzchni 100 ha w terenie płaskim. Zwymiarowano sieć kanalizacji ogólnospławnej dwoma metodami, tj.: MGN z wzorem Błaszczyka oraz MWO z modelem opadów dla Wrocławia, a następnie sprawdzono działanie sieci ze względu na nadpiętrzenia do powierzchni terenu i wylania, przy wykorzystaniu modelu hydrodynamicznego SWMM 5.0. Jako obciążenie zlewni zastosowano opad modelowy Eulera typ II w warunkach wrocławskich. Wykazano, że bezpieczną metodą czasu przepływu wymiarowania kanalizacji deszczowej jest MWO, przy kryterium braku nadpiętrzeń i wylewów z kanałów.
EN
The paper presents verification of selected flow time methods in terms of usability for combined sewage systems sizing on the example of a model municipal flat drainage area of the area of 100 ha. The sewage system network was sized using two methods, that is, MGN with Błaszczyk’s formula and MWO with the precipitation model for Wrocław, and then, the network functioning was verified for damming up on the area surface and flooding from drains using the hydrodynamic model SWMM 5.0. The precipitation model of Euler type II was used as the drainage area load in the conditions of Wrocław. It was shown that the safe flow time method for sewage system sizing is MWO using the criterion for the lack of damming up for the area and flooding from drains.
EN
The Static Var Compensator (SVC) and the Static Synchronous Compensator (STATCOM), as two components of Flexible AC Transmission System (FACTS) devices, play an important role in controlling the reactive power flow to the power network. Because of economic considerations, identifying the best location for installing the SVC and STATCOM is also important. The FACTS devices placement problem is commonly solved using heuristic optimization techniques which are diverse and have been the subject of ongoing enhancements. This paper presents a survey of the literature from the last decade that has focused on the various heuristic optimization techniques applied to determine optimal placement and sizing of the SVC and STATCOM.
PL
W artykule analizuje się optymalne usytuaowanie elementów SVC I STATCOM w systemie FACTS. Przedstawiono stan wiedzy wykorzystania do tego celu różnych heurystycznych metod optymalizacji.
10
Content available remote Wymiarowanie instalacji wodociągowej w typowych budynkach
PL
W ostatnich latach obserwuje się znaczny rozwój turystyki zdrowotnej i licznie powstające dzięki temu hotele SPA, modernizacje istniejących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i rozbudowę infrastruktury uzdrowiskowej. Ogromny potencjał uzdrowisk polskich i różne formy leczenia uzdrowiskowego, opisane w artykule, pozwalają wnioskować, że rozwój tej gałęzi turystyki będzie kwitnął nadal. W artykule opisano ważniejsze wymagania sanitarne dla zakładów uzdrowiskowych i obiektów użyteczności publicznej, świadczących usługi dla kuracjuszy. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność zastosowania właściwego wzoru do obliczenia przepływu wody w instalacji wodociągowej, wykorzystywanej m.in. do zabiegów leczniczych i kosmetycznych, przygotowania posiłków, celów higienicznych i porządkowych w 9 różnych typach budynków w miejscowościach uzdrowiskowych.
EN
The branch of tourism, that has been steadily expanding in recent years is Health Tourism for Wellness & SPA. As the interest of medical tourism is a rapidly growing new SPA hotels are being built as well as the existing health resorts are being adapted to the client requirements and to the building and technical regulations. The article describes the most important requirements for health SPA facilities and utilities, providing services to patients. Special attention is paid to the necessity of the proper formula to calculate the flow in water supply systems, used among others for therapeutic and cosmetic treatments, preparing meals, cleaning and hygiene purposes in 9 types of buildings in the health resorts.
EN
Standard measurements identifying body measurements are very important in apparel manufacturing because they help in identifying different sizes, economize the material, and decide on production quantities according the needs. Despite this, the industry has not accepted any one particular system for garment sizing so far. It is a wellknown fact that the production companies and merchandisers use their own sizing system as a marketing tool convincing customers of the advantages over other products available in the market. Despite the sizing system used, all the systems are based on the myth that humans have a body with proportional measurements. At the same time, the changes in life styles, nutrition and ethnic composition of populations lead to changes in the distribution of body dimensions (e.g., the obesity epidemic), and require regular updating of anthropometric data collections. Regarding the consumption of the garment products in Albania, there are about 840 garment companies mainly working for the foreign market. Only 2% of them produce for the home market, in a low percentage of their total production. The number of companies aiming to enter into the full package of production is increasing considerably, even those registering their brand name for the Albanian market. We can find examples of garment and shoes production companies going for the full cycle production for the home market in Tirana, Fier, Berat, Kavaja, and Shkoder. The industrial full cycle production for the home market requires anthropometric measurements and setting up the sartorial system. There is no sizing system in Albania that the producers can refer to. The industrial standard helps manufacturers to improve mass-produced garment and reduce cost of production.
PL
Zaprezentowano koncepcję zbiornika infiltracyjno-retencyjnego oraz możliwości jego zastosowania. Przedstawiono podstawy wymiarowania urządzenia oraz zwrócono uwagę na ograniczenia związane z projektowaniem obiektów odciążających sieć. Podkreślona została złożoność funkcjonowania zbiornika ze względu na wykrzystane w nim procesy.
EN
The paper presents an idea of the retention reservoir and its usage possibilities. The sizing procedures of the object have been presented. However, the restrictions regarding to projecting the flow equalization objects have been underscored. The work presents the complexity of functioning of the reservoir on account of used process.
13
Content available remote Fizykalne modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji
PL
Podstawą niniejszej pracy były wyniki pomiarów pluwiograficznych ze stacji meteorologicznej IMGW Wrocław-Strachowice z lat 1960-2009. Celem wyodrębnienia z pluwiogramów intensywnych deszczów, do analiz statystycznych częstości ich występowania przyjęto własne kryterium wysokości opadów, które pozwoliło na wyselekcjonowanie dla każdego roku od kilku do kilkunastu najintensywniejszych opadów. Łącznie z okresu 50 lat obserwacji wyodrębniono 514 opadów syntetycznych, które następnie były szeregowane według nierosnących wysokości w 16 przedziałach czasowych ich trwania (od 5 min do 72 godz.). Na tej podstawie opracowano modele fizykalne na maksymalną wysokość opadów, w tym przekształcone na natężenie jednostkowe, do projektowania odwodnień terenów w warunkach wrocławskich.
EN
The basis of this work were pluviographic measurements form IMGW meteorological station in Wrocław-Strachowice for the period of 1960-2009. For choosing pluviograms of intensive rainfalls and for statistic analysis of the frequency of their appearance, the own criterion of precipitation amount was accepted. It allowed to choose several most intensive precipitations for each year. For 50-years period of observations the total amount of 514 rain falls were singled out. Afterwards they were ranged into in 16 time intervals according to their periods of lasting (form 5 minutes to 72 hours). On this basis the physical models were formulated for the maximal precipitation amount for the purposes of designing the drainage of Wroclaw area.
14
Content available remote Analiza metodologii wymiarowania kanalizacji ogólnospławnej
PL
W pracy przedstawiono pogląd na temat konieczności weryfikacji obecnie stosowanej metodologii wyznaczania miarodajnych przepływów ścieków deszczowych w kanalizacji. Porównano dwie metody wykorzystywane w Polsce i Niemczech, aby wykazać, że stosowanie metody granicznych natężeń (wg W. Błaszczyka) prowadzi do zaniżania przepływów obliczeniowych. Skutki niedoszacowania miarodajnych przepływów ścieków deszczowych kierowanych do kanalizacji mają różnorodne negatywne konsekwencje ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.
EN
The work presents a view referring to a necessity of verification a currently used methodology of evaluating of rainwater flow in sewerage. The methods of sewage system dimensioning used in Poland and Germany are compared to demonstrate, that using the limited intensity methods (by Błaszczyk's formula) leads to underrating computational flows. The effects of underestimating of rainwater flow led to a sewerage, have many negative consequences: economic, ecological and social as well.
15
Content available remote Analiza metodologii modelowania opadów do wymiarowania kanalizacji
PL
Opracowane w latach 50. ubiegłego wieku zasady wymiarowania odwodnień terenów w Polsce są nieodpowiednie, zaniżają bowiem wyniki obliczeń miarodajnych strumieni opadów. Zasady te wymagają weryfikacji; pilnego zastąpienia wymaga zwłaszcza model Błaszczyka nowymi, dokładniejszymi modelami o zasięgu lokalnym, na podstawie których byłoby możliwe opracowanie szczegółowego atlasu opadów w Polsce - na wzór atlasu KOSTRA w Niemczech. Podstawą niniejszej pracy były wyniki pomiarów pluwiograficznych ze stacji meteorologicznej IMGW Wrocław-Strachowice z lat 1960-1990. Na tej podstawie sformułowano i zweryfikowano w praktyce metodologię do fizykalnego bądź probabilistycznego opracowywania wyników pomiarów opadów do zastosowania na innych stacjach meteorologicznych w kraju.
EN
The rules of measuring of drainage area in Poland, which were worked out in the fifties of last century, are frequently not suitable, that means lower results of calculations of unreliable precipitation stream. Those rules need verification, particularly urgent change of the Blaszczyk's model with new precise models, including local range, on which base would be probable to develop the precipitation atlas in Poland - like KOSTRA atlas in Germany. The basis of this work were pluviographic measurements form IMGW meteorological station in Wroctaw-Strachowice from years 1960-1990. On this basis methodology was elaborated, verified in practice for the use in other meteorological stations in the country, for the physical or probabilistic description of rainfall measurement results.
16
Content available remote Sizing Effect on Wet-Pneumatic Spliced Denim Yarn Performance
EN
In this study, the mechanical behaviour of parent as well as wet spliced cotton denim yarns were compared before and after sizing in order to evaluate the sizing contribution and to predict the effectiveness of sized splices during weaving. The sizes used were natural (CarboxyMethylCellulose size) and synthetic (Acrylic size).It is found that splicing improves the breaking strength of both parent and spliced yarns, while sizing improves the elongation at break of only wet pneumatic spliced yarns. The same results were obtained under cyclical tensioning.
PL
W badaniach porównano właściwości mechaniczne bawełnianych przędz dżinsowych konwencjonalnych i skręcanych na mokro. Porównano je przed i po naniesieniu preparacji dla określenia jej wpływu na efektywność tkania. Zastosowano preparacje naturalne (karboksymetylocelulozowe) i syntetyczne (akrylowe) . Stwierdzono, ze splecenie przędz powoduje zwiększenie wytrzymałości na zrywanie zarówno dla obydwu przypadków podczas gdy pokrycie preparacją powoduje zwiększenie wydłużenia przy zerwaniu tylko dla przędz pneumatycznie splecionych na mokro. Podobne wyniki uzyskano przy cyklicznym obciążaniu przędz.
PL
Omówiono zagadnienia projektowe i eksploatacyjne dotyczące poziomych silosów na kiszonki. W pierwszym temacie podano zasady ustalania ich lokalizacji i wymiarów, odnośnie drugiego podano warunki, które powinny być spełnione, aby prawidłowo przebiegł proces kiszenia w celu uzyskania dobrej jakości kiszonki.
EN
The aim of this paper was to provide the guidelines instrumental in sizing and management of horizontal bunker silos for forage conservation. In particular, there are given the data on site location of the silos, their dimensions (i.e. width, length and height), and how to manage the silos to ensure proper ensiling process and to obtain the silage of high quality.
PL
Przedstawiono badania nad procesem przygotowywania powierzchni włókien węglowych przeznaczonych do wytwarzania kompozytów o osnowie ze stopów Al. Pierwszym etapem było usuwanie fabrycznej powłoki epoksydowej (tzw. sizingu) z powierzchni włókien. Usunięcie sizingu pozwala na uzyskanie lepszej adhezji powłok Ni-P do powierzchni włókien oraz ogranicza ryzyko powstawania podczas grzania włókien gazów gromadzących się pod powłoką, które mogą powodować od-pryskiwanie powłok. W pracy sprawdzono skuteczność różnych metod przygotowania powierzchni włókien węglowych Tenax HTA40 przed metalizacją Ni-P, jak wygrzewanie w atmosferze powietrza (300-600°C), działanie rozpuszczalników (aceton, toluen) oraz roztworów HNO3, H2O2, NaOH wraz z końcową aktywacją SnCl2/PdCl2. Scharakteryzowano morfologię powierzchni włókien za pomocą SEM przed i po procesach usuwania sizingu oraz zbadano ubytki mas. Zastosowany do metalizacji roztwór glicyny pozwala na metalizację podłoży w szerokim zakresie szybkości osadzania i składu warstw (2-12% wag. P). Uzyskane wyniki były podstawą do optymalizacji procesu osadzania warstw Ni-P na powierzchni włókien.
EN
In this work the results of the studies on pre-treatment of carbon fibres (Tenax HTA40) for composites with alumina alloy matrix are presented. The pre-treatment consisted in the replacement of epoxy sizing with Ni-P coating as a barrier to prevent formation of Al4C3. In the first step of the developed process, removal of the epoxy sizing was carried out, to assure adhesion of Ni-P coatings to carbon fibres. Removal of the sizing also decreases the risk of gas formation underneath of metal coatings in contact with liquid metal matrix. Methods of sizing removal included annealing in air (300-600°C), dissolving in solvents (acetone, toluene) and in inorganic solutions (HNO3, H2O2, NaOH), followed by SnCl2/PdCl2 activation. Parameters of annealing in air must be carefully control to avoid surface damages e.g. micro cracks and decrease of fibres tensile strength. It was found that annealing in 400°C in 1 h leeds to micro cracks creating on the surface of annealed fibers also some peaces of the epoxy sizing was observed. Technical data of fibres used at present work indicates that consist of the epoxy sizing is between 1.3-1.5 wt. %. Small amount of the epoxy sizing making almost impossible to use standard methods of test thickness of epoxy coating before and after annealing treatmens. Morphology of carbon fibres surface before and after sizing removal was characterised using SEM technique and in terms of the mass loss. Mass loss of the samples after 24 h treatments in chemical solutions didn't exceed 1% what indicates not succesfully sizing removal by chemical methods. Etching 96 h in aceton wasn't sufficient too. A glycine buffered bath was used for metal coating with a wide range of deposition rates and coating compositions (2-12 wt. % P). Two different pH of metallization bath were chosen (pH = 4.5 and pH = 8.5), time of Ni-P deposition was ranged from 5 to 30 minutes. The obtained results were used for optimization of deposition parameters of Ni-P coatings on carbon fibres and 2D and 3D woven fabrics. Modifies of treatments between following stages of metalization presented in this work allowed to increase time of 2D and 3D woven fabrics deposition to few hours.
19
Content available remote Impact of the Level of Yarn Twist on Sized Yarn Properties
EN
The impact of the level of yarn twist on the size pick-up, abrasion resistance and breaking force of yarn was analyzed. A cotton yarn differing only in twist level was used for testing. The sizing process was carried out on a laboratory sizing machine. Sizing conditions were varied, namely the squeezing force and size recipe. According to the results obtained, the level of twist affects the size pick-up, abrasion resistance and breaking force. Based on the coefficient of correlation, it can be claimed that the level of twist in relation to the size pick-up and breaking force is very high, confirming that a very close correlation is systematically proved.
PL
Badano wpływ wielkości skrętu na naniesienie preparacji, odporność na ścieranie i siłę zrywającą przędz bawełnianych. Wybrano przędze bawełniane różniące się tylko wielkością skrętu dla przeprowadzenia testów. Proces naniesienia preparacji przeprowadzany był na maszynie laboratoryjnej. Warunki naniesienia preparacji zmieniano, w tym siłę wyciskania oraz skład preparacji. Wyniki badań wykazały, że wielkość skrętu wpływa na naniesienie preparacji, odporność na ścieranie i siłę zrywającą. Na podstawie współczynnika korelacji stwierdzono, że wpływ skrętu na naniesienie preparacji i siłę zrywającą jest bardzo duży; zostało to wielokrotnie potwierdzone.
EN
Arguably the most important factor in the wet end of your papermachine is Colloidal Retention. Colloidal trash can create problems with runnability and sheet quality. It doesn't let your retention system or additives work well, and it leads to deposits, holes, breaks, and overall papermaking chaos. Retaining this extremely small material in the sheet while it's still small is the only way to efficiently purge your papermachine wet end of this potential problem child. Anchor it on the fibers, in the sheet, to the reel, and out the doors the only way to be sure it's gone. Don't use dispersants that only try to push them back into the water, until they eventually saturate the wet end and deposit out somewhere, anywhere, everywhere! This type of chemistry just creates a Vicious Cycle where low colloidal retention creates foam from non-retained size, which prompts for increased defoamer dosage, which in turn hurts sizing and begs for more size addition; while the dispersant added to stop the forming deposits only hurts sizing even more, and back to the beginning of the cycle. Dispersants and detacktifiers don't work. Microparticle colloidal silica is highly recommended as part of your machine retention system to assure the best colloidal retention and amid these problems. Microparticle silica and cationic wet end starch together form a team, a net that fishes out this small material and holds it strongly onto the fiber. Silica has proven itself over the last 20 plus years. And now more than ever, where Sizing products depend so much on starch for emulsification and retention, it makes sense that the silica that works best together with starch will help sizing while it stops the Vicious Cycle from ever starting. Here we review the details of the mechanism; and a few case studies.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.