Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 356

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sintering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Skład fazowy kompozytu Y-TZP/ZrO2 a temperatura
PL
Przygotowano mieszaninę nanometrycznego proszku roztworu stałego Y2O3 (8% mol.) w ZrO2 z sub-mikrometrowym proszkiem czystego ZrO2. Oba proszki różniły się nie tylko wielkością cząstek, lecz również ich kształtem. Pierwszy składał się z cząstek izometrycznych otrzymanych przez hydrotermalną obróbkę (240 °C, 4 h) współstrąconego żelu Y2O3-ZrO2 w środowisku wody destylowanej. Taka sama technika krystalizacji, lecz w środowisku wodnego roztworu NaOH (4M) zastosowana w przypadku czystego żelu ZrO2 prowadziła do krystalizacji wydłużonych cząstek dwutlenku cyrkonu. Średni skład mieszaniny obu proszków odpowiadał zawartości 3% mol Y2O3. Charakterystyka proszków polegała na pomiarze ich powierzchni właściwej, obserwacji pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym i rozpoznaniu składu fazowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Tę ostatnią metodę zastosowano do rozpoznania zmian składu fazowego wyprasek mieszaniny proszków podczas ich ogrzewania w piecu dylatometru. Pomiary skurczu wyprasek wykazały istotną różnicę w zachowaniu się mieszaniny obu proszków i nanometrycznego proszku 8% mol. Y2O3-ZrO2. Obserwacje pod skaningowym mikroskopem elektronowym spieków wykazały obecność relatywnie dużych ziaren wywodzących się z wydłużonych cząstek czystego ZrO2 w osnowie sub-mikrometrycznych cząstek wyjściowego roztworu stałego Y2O3 w ZrO2. Analiza EDS wykazała większą zawartość itru w tych pierwszych niż w drugich. Podjęto próbę wyjaśnienia tego zjawiska.
EN
Mixture of the powders essentially differing of their particles morphology and size were applied to prepare polycrystals in the Y2O3-ZrO2 system. The yttria-zirconia solid solution nanometric powder of Y2O3 concentration of 8 mol% was prepared by the hydrothermal treatment of the yttria-zirconia co-precipitated gel at 240 °C for 4 h in distilled water. The pure zirconia gel was also subjected to the hydrothermal treatment but in this case in NaOH aqueous solution (4 M). The latter procedure resulted in the sub-micrometric elongated particles. The mean final composition of the mixture corresponded to 3 mol% Y2O3 content. Phase composition of the powders was characterised by the measurements of their specific surface area and by the X-ray diffraction. The latter method was useful to follow phase changes during sintering of the powder mixture using compacts heat treated in the dilatometer furnace. The dilatometric measurement revealed essential difference of the shrinkage run vs. temperature of the powder mixture and the nanometric yttria-zirconia solid solution powder. The SEM micrographs show existence of the relatively large grains surrounded by the sub-micrometric matrix. The latter originating from the nanometric Y2O3-ZrO2 show lower yttria concentration than the former ones. An attempt of explanation of this behaviour is presented.
EN
In the present paper, elemental Fe, Cr and Ni powders were used to fabricate nano-structured duplex and ferritic stainless steel powders by using high energy planetary ball milling. We have studied the effect of milling atmosphere like wet (toluene) and dry (argon) milling of elemental Fe-18Cr-13Ni (duplex) and Fe-17Cr-1Ni (ferritic) powders for 10 h in a dual drive planetary mill. Stearic acid of 1wt.% was added during milling to avoid agglomeration. The dry and wet milled duplex and ferritic stainless steel powders were characterized by XRD, SEM and particle size analysis techniques. We have found that both the milling atmospheres have great influence in controlling the final particle morphology, size and phase evolution during milling. It was reported that dry milling is more effective in reducing particle size than the wet milling. The Nelson-Riley method of extrapolation was used to calculate the precise lattice parameter and Williamson-Hall method was used to calculate the crystallite size and lattice strain of both the stainless steel milled in argon atmosphere. Dry milled duplex and ferritic stainless steel were then consolidated by conventional sintering method at 1100, 1200 and 1300°C temperatures under argon atmosphere for 1 hour.
EN
In this study, lead-free 0.94 Na0.5 Bi0.5 TiO3 -0.06BaTiO3 (NBT-BT) compositions at morphotropic phase boundary were successfully synthesized by solid-state reaction method. The effects of the particle size for various milling time (12-24-48 hours) and sintering temperatures (1100-1125-1150-1175°C for 2 h) on the electrical properties of the NBT-BT ceramics were evaluated. Experimental results showed that particle size and sintering temperatures significantly affect the electrical properties of NBT-BT ceramics. The particle size of the ceramic powders decreasing while milling time increases to 48 hours. Particle size values for 0, 12, 24 and 48 hours (h) milled powders were measured as nearly 1.5 μm, 1 μm, 700 nm, and 500 nm respectively. The bulk density enhanced with increasing sintering temperature and showed the highest value (5.73 g/cm3) at 1150°C for 48 h milled powder. Similarly, the maximum piezoelectric constant (d33 ) = 105 pC/N, electromechanical coupling coefficient (kp ) = 25.5% and dielectric constant (KT) = 575 were measured at 1150°C for 48 h milled powder. However, mechanical quality factor (Qm ) was reduced from 350 to 175 with decreasing particle size. Similarly, remnant polarization was dropped by decreasing powder particle size from 56 μC/cm2 to 45 μC/cm2.
EN
An open-cell Ni-Mo-Cr foam was newly manufactured using electrostatic powder spraying process and its room-temperature compressive properties were investigated in this study. For manufacturing Ni-Mo-Cr foam, Ni-Mo-Cr powders were sprayed on the polyurethane pre-form by electrostatic powder spraying process. And then, Ni-Mo-Cr powder sprayed pre-forms were sintered at 1200°C, 1250°C, and 1300°C, respectively. The relative densities of Ni-Mo-Cr foams were measured at 4 ~ 5%. Room tempera-ture compressive curves of ESP Ni-Mo-Cr foams represented the typical compressive 3-stages (elastic, plateau, densification) of open-cell metallic foam. As a result of observation of deformed specimen, the fracture mode found to be changed from brittle to ductile as sintering temperature increased. Based on these findings, correlations between structural characteristics, microstructure, and compressive deformation behavior were also discussed.
EN
The paper presents the results of research on the production and application of sintered copper matrix composite reinforced with titanium-copper intermetallic phases. Cu- Ti composites were fabricated by powder metallurgy. The starting materials for obtaining the sintered composites were commercial powders of copper and titanium. Experiments were carried out on specimens containing 2.5, 5, 7.5 and 10 % of titanium by weight. Finished powders mixtures containing appropriate quantities of titanium were subjected to single pressing with a hydraulic press at a compaction pressure of 620 MPa. Obtained samples were subjected to sintering process at 880°C in an atmosphere of dissociated ammonia. The sintering time was 6 hours. The introduction of titanium into copper resulted in the formation of many particles containing intermetallic phases. The obtained sinters were subjected to hardness, density and electrical conductivity measurements. Observations of the microstructure on metallographic specimens made from the sintered compacts were also performed using a optical microscope. An analysis of the chemical composition (EDS) of the obtained composites was also performed using a scanning electron microscope. Microstructural investigations by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) showed that after 6 hours of sintering at 880°C intermetallic compounds: TiCu, TiCu2, TiCu4, Ti2Cu3, Ti3Cu4 were formed. The hardness increased in comparison with a sample made of pure copper whereas density and electrical conductivity decreased. The aim of this work was to fabricate copper matrix composites reinforced with titanium particles containing copper- titanium intermetallic phases using powder metallurgy technology and determine the influence of the titanium particles on the properties of the sintered compacts and, finally, analyse the potentials application for friction materials or electric motors brushes.
6
EN
The article gives the peculiarities of the compaction of the sintered powder blanks at a high impact energy effect by the hot isostatic pressing, intensive plastic deformation twist extrusion and explosion pressing. The ways of increase of the mechanical properties of powder parts are shown. The results of the experimental researches on the explosive compacting from the tested powder blanks after preliminary sintering are given.
PL
W artykule podano specyfikę zagęszczania spiekanych półfabrykatów proszkowych przy silnym wpływie energii uderzenia przez gorące prasowanie izostatyczne, intensywne odkształcenie plastyczne, wytłaczanie skrętne i wytłaczanie eksplozyjne. Pokazano sposoby zwiększania mechanicznych właściwości części proszkowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zagęszczania eksplozyjnego badanych półfabrykatów proszkowych po wstępnym spiekaniu.
PL
W artykule przedstawiono metody metalurgii proszków wykorzystywane do wykonywania wyrobów z proszków metalicznych i ceramicznych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Obróbki Plastycznej. Do wytwarzania zaawansowanych materiałów metalicznych, ceramicznych oraz kompozytowych zastosowano nowoczesną metodę spiekania iskrowo-plazmowego z wykorzystaniem urządzenia SPS HP D 25-3. Urządzenie to pozwala na realizację procesów spiekania w temperaturze do 2200°C z jednoczesnym prasowaniem z siłą do 250 kN w próżni, atmosferze azotu, argonu lub wodoru. Z kolei do wykonywania wyrobów z proszków na bazie żelaza stosowana jest konwencjonalna metoda prasowania jednoosiowego na zimno i następującego po nim spiekania swobodnego w atmosferze azotowo-wodorowej zdysocjowanego amoniaku z wykorzystaniem gniazda badawczo-doświadczalnego GSMP-75 wyposażonego w piec wgłębny retortowy PSF-12/75. Maksymalna temperatura spiekania wynosi 1200°C. Ponadto omówiono przykładowe prace naukowo-badawcze zrealizowane w ramach zarówno projektów międzynarodowych finansowanych z 7 PR UE oraz Horyzontu 2020, jak i projektów krajowych realizowanych we współpracy z przemysłem. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dotyczące kompozytowych sektorów tnących stosowanych w piłach do cięcia kamieni, kompozytowych elektrod nasadkowych stosowanych w zrobotyzowanych stanowiskach zgrzewania punktowego oraz płytek skrawających wykonanych z węglików spiekanych stosowanych w obróbce mechanicznej metali. Poza tym wskazano gałęzie przemysłu, na potrzeby których ŁUKASIEWICZ – INOP wykonuje prace naukowo-badawcze oraz realizuje wdrożenia. Zaprezentowano także ofertę współpracy dla przemysłu.
EN
The article presents the powder metallurgy methods used to make products from metallic and ceramic powders in the Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute. To produce advanced metallic, ceramic and composite materials, the method of spark plasma sintering employing an SPS HP D 25-3 was used. This device allows sintering processes to be performed at temperatures up to 2200°C with simultaneous compaction with a force of up to 250 kN in vacuum, and in a nitrogen, argon or hydrogen atmosphere. On the other hand, to make products from iron-based powders, the conventional method of cold uniaxial pressing and subsequent free sintering in a nitrogen-hydrogen atmosphere of dissociated ammonia employing a GSMP-75 research and testing socket equipped with a PSF-12/75 retort furnace is used. The maximum sintering temperature is 1200°C. In addition, examples of scientific and research work carried out as part of international projects financed from EU FP7 and Horizon 2020, as well as national projects executed in cooperation with industry are discussed. Selected research results concerning composite cutting sectors used in saws for cutting stones, composite cap electrodes used in robotic spot welding stations and cutting inserts made of cemented carbides used in metal machining were presented. In addition, the branches of industry were identified for which the Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute performs scientific and research works and executes implementations. A cooperation offer for industry was also presented.
PL
Węgliki spiekane są jednym z najczęściej stosowanych materiałów narzędziowych. Charakteryzują się wysoką twardością oraz dobrymi właściwościami skrawającymi. Tradycyjnie węgliki wytwarza się w piecach z nagrzewaniem indukcyjnym lub oporowym w procesach trwających kilkanaście godzin. Metoda ta jest czaso- i energochłonna. Dlatego nieustannie trwają badania nad nowoczesnymi i ulepszonymi metodami spiekania. Jedną z nich jest metoda spiekania impulsowo plazmowego SPS (ang. spark plasma sintering). Umożliwia ona szybkie otrzymywanie litych materiałów, charakteryzujących się dobrymi właściwościami mechanicznymi. W pracy pokazano wpływ wielkości ziarna WC na podstawowe właściwości spieków, takie jak twardość, gęstość i mikrostruktura, wykonanych metodą impulsowo-plazmowego spiekania. Do przeprowadzenia procesów spiekania wykorzystano mieszankę proszków węglika wolframu z kobaltem o gradacji ziaren (cząstek pierwotnych) WC < 1 μm i 400 nm, oznaczonej przez producenta.
EN
Cemented carbides are one of the most commonly used tool materials. They are characterized by high hardness and good cutting properties. Traditionally, carbides are produced in furnaces with induction or resistance heating in processes lasting several hours. This method is time and energy consuming. That is why research is constantly ongoing on modern and improved sintering methods. One of them is the SPS (spark plasma sintering) method. It allows us to quickly obtain solid materials with good mechanical properties. The paper presents the influence of WC grain size on the basic sintered properties, such as hardness, density and microstructure, made by pulse-plasma sintering. A mixture of tungsten carbide and cobalt powders with a gradation of WC grains (primary particles) <1 μm and 400 nm, determined by the manufacturer, was used for sintering processes.
EN
Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3 and CaTiO3 were prepared separately using solid state reaction method. The effect of CaTiO3 addition on the microwave dielectric properties of Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3was investigated to get low loss and temperature stable ceramics in (1 – x)Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3 and CaTiO3 series. Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3formed as the major phase along with Mg0.95Ni0.05Ti2O5 phase that formed as minor secondary phase for the composition with x = 0. Microwave dielectric properties ∈r ~ 17.1, Qufo of 195,855 GHz and τf of –46.3 ppm/°C were obtained for the composition with x = 0. The positive τf value of CaTiO3, tuned the τf value of Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3through zero and ∈r ~ 28.4, Qufo ~ 108,775 GHz and τf ~ 3.1 ppm/°C were attained for x = 0.15 in this study. This composition is the best choice for high frequency applications.
PL
W pracy zbadano wpływ składu chemicznego mieszanki proszków na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów stanowiących osnowę w narzędziach metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano karbonylkowy proszek żelaza, rozpylany proszek brązu o zawartości 10% cyny oraz stopowy proszek żelazofosforu zawierający ok. 9% fosforu. Próbki Fe-Cu-Sn-P wytworzone metodą prasowania na zimno i spiekania poddano pomiarom gęstości, twardości oraz technologicznej próbie trójpunktowego zginania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego i elektronowego mikroskopu skaningowego oraz przeprowadzono rentgenowską analizę fazową. Wykazano, że w wyniku prasowania na zimno i spiekania w temperaturze 950°C, przez 1 godzinę, w atmosferze wodoru możliwe jest uzyskanie materiałów o gęstości względnej powyżej 98%. Najwyższe własności wytrzymałościowe osiągnął spiek zawierający 20% Fe-P.
EN
In this paper the effect of chemical composition of powders mixture on microstructure and mechanical properties of materials used as a matrix in diamond impregnated tools has been presented. Carbonyl iron, atomized bronze (10% Sn) and carbonyl iron-phosphorus (9% P) were used as starting powders. Cold compacted and sintered Fe-Cu-Sn-P specimens were subjected to measurements of density, hardness and 3-point bending tests. Microstructural observations were also performed using light microscope and scanning electron microscope equipped with EDX spectrometer. It has been shown that specimens cold compacted and sintered at 950°C for 1 hour in hydrogen are characterized by relative density which exceeds 98%. It has been also found the that material containing 20% Fe-P shows the highest mechanical properties.
EN
In this study, sol-gel bioactive glasses and β-TCP composites were investigated regarding their thermal behaviour, microstructure, and phase composition. Sol-gel bioactive glasses based on the CaO-SiO2 -P2O5 system of either a high SiO2 content (S2) or a high CaO content (A2) were mixed with the β-TCP at 25:75, 50:50 and 75:25 weight ratios. Basing on the HSM results, i.e. shrinkage curves, densification intervals and characteristic temperatures, the sintering temperatures of composites were indicated. Scanning electron microscopy and X-ray diffraction were used to determine the microstructure and phase composition of composites after sintering at selected temperatures, i.e. 1100°C and 1200°C. The SEM/EDX investigations proved the well-sintered and densified microstructure of the sintered composites. The chemistry of sol-gel bioactive glasses influenced both the thermal beha-viour and the phase composition of the composites. The dominant phases for A2-β-TCP materials were α-TCP, pseudowollastonite and β-TCP, while for S2-β-TCP – cristobalite, β-TCP, and α-TCP. However, the content of each phase varied, depending on the A2 or S2 content in the composite composition. Hot-stage microscopy provides useful information for selecting optimal sintering temperature in order to obtain well-sintered and strengthened material. Moreover, by a carefully selected combination of sol-gel bioactive glasses and β-TCP it is possible to obtain the materials with favorable phase composition with regard to biological activity.
EN
The following paper presents the results of investigations on the microstructure and mechanical properties of sintered composites in the zirconia-alumina system, fabricated by various sintering techniques. The investigations were performed for a particulate composite consisting of two continuous ceramic phases - zirconia (TZP) and alumina (α-Al2O3), 50 vol.% each. Two different methods were used to produce the samples: pressureless sintering and the U-FAST technique. The microstructure of the obtained sintered composite samples was evaluated using a scanning electron microscope. In addition, the density of the sintered bodies, their hardness and fracture toughness were investigated to evaluate the mechanical properties. Based on the obtained results of the investigations, the influence of the sintering technique on the microstructure and mechanical properties of the sintered composites was determined.
PL
Niniejsza praca prezentuje wyniki badań mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych spieków kompozytowych na bazie tlenku cyrkonu i tlenku glinu, otrzymanych różnymi technikami spiekania. Materiał wykorzystany do badań to kompozyt ziarnisty składający się z dwóch ciągłych faz ceramicznych - tlenku cyrkonu (TZP) i tlenku glinu (α-Al2O3), po 50% objętościowych każda. Próbki zostały wytworzone za pomocą dwóch różnych metod, tj. spiekania swobodnego oraz techniki U-FAST. Dokonano oceny mikrostruktury otrzymanych spieków kompozytowych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo przeprowadzono badanie ich stopnia zagęszczenia oraz ich twardości i odporności na kruche pękanie w celu określenia właściwości mechanicznych. Na podstawie otrzymanych wyników określono wpływ techniki spiekania na mikrostrukturę spieków kompozytowych, a co za tym idzie na ich właściwości mechaniczne.
13
Content available remote Structure and strength characteristics of NiAl-based composite materials
EN
In this paper, the structure of NiAl-15wt.%CrB2, NiAl-15wt.%ZrB2 and NiAl-15wt.%TiB2 composite compact materials was studied using SEM. The composites were obtained by sintering in vacuum. The phase composition was studied by XRD analysis. The effect of the diboride additives on the NiAl hardness was studied. It is shown that the initial intermetallic had a hardness of 288 HV20. At the same time, the hardness value for the NiAl-15wt.% ZrB2 composite is 349 HV20, for NiAl-15wt.%TiB2 it is 392 HV20 and for the NiAl-15wt.%CrB2 composite material it is 468 HV20.
EN
Tungsten heavy alloys comprising tungsten, nickel and ferrous were modified, where molybdenum was added in varying weight proportions keeping the ratio of Ni: Fe (8:2) constant. The powders were mixed in a high-energy ball mill and were further fabricated using the spark plasma sintering (SPS) method at a peak temperature of 1000°C with heating rate of 100°C/min. The details of the microstructure and mechanical properties of these various alloy compositions were studied. With the increasing weight composition of the Mo in the alloy, the relative density of the alloy increased with a significant improvement in all the mechanical properties. The yield strength (YS), ultimate tensile strength (UTS) and hardness improved significantly with increase in the proportion of Mo; however, a reduction in elongation percentage was observed. The maximum strength of 1250 MPa UTS was observed in the alloy with a Mo proportion of 24%. The heavy alloy unmixed with Mo has shown distinct white and grey regions, where white (W) grain is due to tungsten and grey region is a combinatorial effect of Ni and Fe. Upon addition of Mo, the white and gray phase differences started to minimize resulting in deep gray and black ‘C’-phase structures because of homogenization of the alloy. The main fracture mode found during this investigation in the alloys was inter-granular mode.
15
Content available Copper infiltrated high speed steel skeletons
EN
Purpose: This article is a monographic summary of the most important research results from the last 10 years regarding HSS based materials. This materias were produced with powder metallurgy technology using spontaneous infiltration. The presented results answer the question of how iron, tungsten carbide and copper additives influence the final properties of these materials and present additional microstructural phenomena revealed during their manufacture. Design/methodology/approach: Materials were produced by spontaneous infiltration. Porous skeletons for infiltration were produced by pressing and pressing and sintering of mixed powders. Copper was used as the infiltrant. Findings: The molten copper was drawn into the porous skeletons, through a capillary action, and filled virtually the entire pore volume to get the final densities exceeding 97% of the theoretical value. Research limitations/implications: As part of further research, microstructures of M30WC composites obtained by direct infiltration of copper into as-sintered porous skeletons using TEM are planned. Practical implications: Efficiant mechanical strength, high hardness, adequate heat resistance and good wear resistance of M3 type 2 HSS powder produced by woter atomisation make it an attractive material for manufacture of valve train components, for example valve seat inserts. Originality/value: The novelty in the article are the results of research on the microstructure made using TEM, the results of testing materials after heat treatment, untypical for highspeed steels. The article attempts to explain the influence of iron addition on properties - such a slight loss of mass as a result of its addition. The second aim of this work is to analyse the microstructural changes during sintering porous skeletons made from HSS with WC additions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad spiekaniem dwóch odmian krystalograficznych węglanu wapnia: aragonitu i kalcytu, z dodatkiem fluorku litu. Aby prześledzić zjawiska termiczne zachodzące podczas ogrzewania, wykonano badania jednoczesnej analizy termicznej TG/DTA próbek modelowych. Oznaczenie zmian wymiarów liniowych próbek przeprowadzono wykonując badania dylatometryczne, a obrazy morfologii proszków i mikrostruktury materiałów wykonano przy użyciu mikroskopu skaningowego. Wyniki wykonanych badań wykazały, że procesy spiekania aragonitu i kalcytu przebiegają w zbliżony sposób. Podstawową różnicę stanowi zjawisko rozszerzania próbki aragonitu w temp. ok. 330°C, związane prawdopodobnie z przemianą fazową aragonit/kalcyt, co nie ma widocznego wpływu na temperaturę maksymalnej szybkości zmian wymiarów liniowych, ani na poziom zagęszczenia materiałów po wypaleniu.
EN
The paper presents results of study of sintering process of two crystallographic forms of calcium carbonate: aragonite and calcite, doped with lithium fluoride. To investigate the thermal phenomena occurring during heating, simultaneous thermal analysis of model samples were carried out. Determination of changes in linear dimensions of the samples was made by dilatometric tests. Microstructure images were taken using the scanning microscope. The results of the tests showed that sintering processes of aragonite and calcite run in a similar manner. The main difference is the phenomenon of aragonite expansion at approx. 330°C, probably related to aragonite/calcite phase transformation, which has no effect on temperature of the maximum rate of change in linear dimensions, nor on the densification degree after firing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności i mikrostruktury wytwarzanych technologią metalurgii proszków kompozytów aluminium- -grafen. Materiał badawczy stanowiły kształtki z proszku aluminium z dodatkiem 2 i 5% wag. grafenu. Porowate kształtki dwukrotnie prasowano pod pierwszym ciśnieniem wynoszącym odpowiednio 300 i 400 MPa oraz spiekano w atmosferze azotu w temperaturze 600°C przez 60 min, po czym ponownie prasowano pod ciśnieniem 300 MPa i spiekano w tych samych warunkach. Kompozyty poddano badaniom gęstości względnej, twardości, wytrzymałości na zginanie. W pracy przedstawiono także fotografie typowych obszarów mikrostruktury kompozytów oraz przełomy powstałe w wyniku trójpunktowej próby zginania.
EN
The results of investigations of properties and microstructure of aluminum - graphene composites produced by powder metallurgy technology are presented. The research material was made of aluminum powder with the addition of 2 and 5wt% graphene. The porous bodies were pressed twice under a first pressure of 300 and 400 MPa, respectively, and sintered in a nitrogen atmosphere at 600°C for 60 minutes. The composites were subjected to relative density, hardness and bending strength tests. The paper also presents photographs of typical areas of microstructure of composites and the morphology of fractures as a result from a three-point bending test.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania wykresu Pareto-Lorenza, diagramu Ishikawy i metody 5Why do identyfikacji głównych przyczyn wad materiałowych odlewów tłoków silnikowych. Metody "leanowskie" użyto w celu ograniczenia negatywnego zjawiska o największej częstotliwości występowania, a tym samym przyczyn generowania największych kosztów związanych z reklamacjami jakościowymi odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego. Stosując metodę "od szczegółu do ogółu" w układzie 6M-3 kategorie przyczyn wad, zaproponowano kierunki usprawniające.
EN
he paper presents the possibilities of using the Pareto-Lorenzo diagram, the Ishikawa diagram and the 5Why method to identify the main causes of material defects in engine piston castings. "Lean" methods were used to limit the negative phenomenon with the highest frequency of occurrence, thus the reasons for generating the largest costs related to quality complaints of automotive cast industry. Using the "from the detail to the general" method in the 6M-3 system, the categories of defect causes, improvement directions were proposed.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania rud żelaza o podwyższonej zawartości chloru w procesie spiekania. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania ze zwiększonym udziałem rudy żelaza o podwyższonej zawartości chloru. Stwierdzono, że wzrost udziału rudy o zwiększonej zawartości chloru powoduje obniżenie przewiewności mieszanki, a przez to obniżenie wydajności procesu spiekania i zwiększenie zużycia paliwa. Znacząco wzrosły zawartości chloru oraz tlenków metali alkalicznych.
EN
This article presents the assessment of the possibility to use iron ores with an increased content of chlorine for the sintering process. Laboratory sintering tests were carried out with an increased proportion of iron ore with an increased chlorine content. It was found that with the increase in the proportion of ore with an increased content of chlorine the permeability of the sintering mixture decreases and thus the productivity of the sintering process decreases, and fuel consumption increases. The content of chlorine and alkali metal oxides in the dust collected on the casing increased significantly.
PL
W pracy przedstawiono wpływ współspalania paliw alternatywnych w instalacji piecowej na zawartości Cr (VI) i Cr (III) w klinkierze portlandzkim. Stwierdzono, że utlenianie chromu (III) do chromu (VI) w piecu obrotowym uzależnione jest od współczynnika nadmiaru tlenu w strefie spiekania klinkieru oraz od stopnia substytucji węgla przez paliwo SRF (solid recovered fuels), wprowadzane przez palnik główny pieca obrotowego. Bilans chromu wykazał, że chrom wprowadzany był do badanej instalacji piecowej jako składnik akcesoryczny paliwa (55%) oraz namiaru surowcowego (45%). Wyprowadzany był jako pierwiastek śladowy w fazach tworzących klinkier portlandzki. Duża różnica bilansowa pomiędzy przychodem a rozchodem Cr wskazuje na akumulację chromu w badanej instalacji, gdzie współtworzy napiek na wymurówce ogniotrwałej pieca.
EN
The paper presents the influence of co-combustion of alternative fuels in the kiln on Cr (VI) and Cr (III) concentration in Portland clinker. It was found that the oxidation of chromium (III) to chromium (VI) in the rotary kiln depends on the stoichiometric ratio (λ) in the clinker sintering zone and coal substitution by SRF (solid recovered fuels) introduced by the main burner. The chromium balance showed that the chromium was introduced into the kiln as an accessory component of fuel (55%) and raw material (45%). It was removed as a trace element in the Portland clinker phases. A difference between the output and the input of Cr indicates the accumulation of chromium in the tested installation.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.