Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1952

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 98 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 98 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia szerokie możliwości wykorzystania programu PSCAD/EMTDC jako narzędzia pozwalającego na symulowanie przebiegów powstałych w wyniku kołysań mocy. Zaprezentowano dwie metody modelowania zjawiska, opartą na matematycznym opisie zmian napięć źródłowych oraz z wykorzystaniem modelu generatora synchronicznego. Przedstawiono symulacje wpływu automatyki zabezpieczeniowej na zachowanie stabilności lokalnej turbozespołu. Zaprezentowano możliwość praktycznego wykorzystania wyników symulacji w badaniu wpływu kołysań mocy na zabezpieczenia odległościowe.
EN
This thesis shows wide possibility of using PSCAD/EMTDC to simulate waveforms caused by power swing. There were presented two different methods of modeling this phenomena. based on the mathematical description of sources voltages changing and using the model of a synchronous generator. Presented simulations of power system automation influence to maintain the local stability of turbine set. Possibilities of utilize of simulation results, in powers swing influence on distance protection was shown.
EN
The paper presents numerical calculations of polymer sliding bearings during their operation at low temperatures. Calculations of the frictional moment and the contact area were performed for bearing pans made of PA and PEEK. In the numerical model, the influence of temperature on the mechanical properties (modulus of longitudinal elasticity) and tribological properties (coefficient of friction) were taken into account. The diversified influence of the temperature and thickness of the polymer bearing pans was demonstrated with regards to elements made of different polymer materials. At low temperatures (up to T = -50°C), a different (depending on the used polymer) influence of mechanical and tribological properties on the resistance to motion was found. The ABAQUS calculation package and the finite element method (FEM) were used in the calculations
PL
W pracy przedstawiono obliczenia numeryczne polimerowych łożysk ślizgowych podczas pracy w niskiej temperaturze. Obliczenia momentu tarcia oraz powierzchni styku wykonano dla panewek wykonanych z PA i PEEK. W modelu numerycznym uwzględniono wpływ temperatury na własności mechaniczne (moduł sprężystości podłużnej) oraz właściwości tribologiczne (współczynnika tarcia). Wykazano zróżnicowany wpływ temperatury oraz grubości panewki polimerowej dla elementów wykonanych z różnych materiałów polimerowych. W niskiej temperaturze (do T = -50°C) stwierdzono zróżnicowany (w zależności od zastosowanego polimeru) wpływ cech mechanicznych i tribologicznych na opory ruchu. Do obliczeń z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) wykorzystano pakiet ABAQUS do obliczeń.
EN
An early assessment of the ship airwakes flow characteristic is one of the most challenging tasks associated with the designing of vessels. The presence of ship airwake creates very complex flow phenomena due to the presence of strong velocity gradients in space and time and widely varying high levels of recirculation and turbulence. Under such condition, the landing and take-off operation of a helicopter over the ship helodeck is very complex and accurate prediction represents a computational challenge. We present time-accurate scale-adaptive simulation (SAS) of turbulent flow around a simple frigate ship to gain insight into the flow phenomena over the helodeck. Numerical analysis is carried out after several grids and time-steps refinement to ensure the spatial and temporal accuracy of the numerical data. The instantaneous iso-surface of eddy flow structures and vorticity have been analysed across the vertical and longitudinal plane. Results show good agreement with experimental data. Comparisons of mean quantities and velocity spectra show good agreement, indicating that SAS can resolve the large-scale turbulent structures which can adversely impact ship-helo combined operations. Overall, the SAS approach is shown to capture the unsteady flow features of massively separated ship airwake characteristics with reasonable accuracy.
EN
An investigation of the Mosul reservoir system within the Tigris river basin in Iraq was conducted to determine the ability of the system to generate hydroelectric power. A reproduction model utilizing the Simulink environment on the MATLAB platform was used to imitate the Mosul reservoir system. The reliability of the system under various future scenarios of data sources was also examined by employing a stochastic model used to create an inflow time series. The Thomas–Fiering model was chosen for this reason, which provided a wide range of data sources (inflows) to generate hydropower from the reservoir system under examination. Generally, the annual potential capacity of the Mosul basin for energy generation reaches 20,000 GW·h–1. Realizing that Iraq’s energy requirements are approximately 12 GW of power, and the integrating power production of the basin under examination is about 1.5 GW, this would cover around 12% of the total demand, which is significant.
5
EN
This paper presents modeling methodology and simulation results of failure states and transients in electric vehicle (EV) charging infrastructure for investigation a potentially dangerous phenomenon that might appear during a typical operation. Transients can occur during normal work and during faults in EV Chargers. The trend in the electric cars suggests that in the future ultra-fast chargers would be the dominant one, therefore the focus is put-on high-power chargers (> 50 kW). During failure states of EV chargers’ transients occurred in network can impact on other chargers or can propagate along power lines and affect other electrical power equipment. Studies and simulations have been carried out using EMTP-ATP software package on the test model circuit especially prepared for this paper purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodologię modelowania i wyniki symulacji stanów awaryjnych oraz stanów nieustalonych w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w celu zbadania potencjalnie niebezpiecznego zjawiska, które może wystąpić podczas eksploatacji. Trend rozwoju pojazdów elektrycznych sugeruje, że w przyszłości będą dominowały ultraszybkie ładowarki, dlatego w artykule nacisk położony jest na analizę ładowarek dużej mocy (> 50 kW). Podczas awarii ładowarki stany przejściowe występujące w sieci, mogą oddziaływać na inne ładowarki lub mogą rozchodzić się wzdłuż linii zasilania i wpływać na inne urządzenia elektryczne. Badania i symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania EMTP-ATP w modelowym układzie stacji ładowarek.
6
Content available remote Optimization of railway transition curves for large circular arc radii
EN
The current paper concerns the optimization of the shape of railway transition curves (TCs). As transition curves, the authors used the polynomials of the 9th and 11th degree. In the optimization of the shape of the TCs, the model of a 2-axle rail vehicle was used. The mentioned objective function concerned the normalized value of the integral of the change of lateral acceleration of the vehicle body along the route. The authors used large circular arc radii – R=3000 m and 4000 m. The paper presents the results of the optimization - the types of curvatures of the optimum transition curves and the dynamical courses - the displacements and the accelerations both lateral and vertical of the vehicle body mass centers.
PL
Artykuł dotyczy optymalizacji kształtu kolejowych krzywych przejściowych (KP). Kształt krzywych przejściowych opisano wielomianem 9. i 11. stopnia. Zastosowano także dwie wartości promienia łuku kołowego: 3000 m i 4000 m. W optymalizacji kształtu krzywych wykorzystano model 2-osiowego pojazdu szynowego. Jako funkcję celu przyjęto znormalizowaną po długości drogi wartość całki z wartości bezwzględnej zmiany przyspieszenia poprzecznego nadwozia. W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji kształtu krzywych – typy krzywizn optymalnych krzywych przejściowych oraz przebiegi dynamiczne – przemieszczenia i przyspieszenia tak poprzeczne, jak i pionowe środka masy nadwozia
PL
Model matematyczny jest uproszczonym odwzorowaniem pewnych zjawisk, które uwzględnia jedynie cechy istotne. W dzisiejszych czasach coraz większym problemem stają się przeciążone infrastruktury drogowe, szczególnie w większych ośrodkach miejskich. Problem ten można w pewnym stopniu zredukować, stosując zaawansowane algorytmy sterowania. W niniejszym artykule podjęto próbę sterowania przepływem ruchu drogowego w skali makroskopowej. W tym celu użyto adaptacji dyskretnego, nieliniowego modelu matematycznego. Przy wykorzystaniu środowiska programistycznego MATLAB opracowano i zoptymalizowano układ sterowania niewielką siecią komunikacyjną. Następnie, zakładając przykładowy scenariusz, przeprowadzono dla tej sieci badania symulacyjne.
EN
The mathematical model is a simplified representation of certain phenomena, which takes into account only the essential features. Nowadays, congested road infrastructures are becoming a growing problem, especially in larger urban centres. This problem can be somewhat reduced by using advanced control algorithms. This article attempts to control the traffic flow on a macroscopic scale. For this purpose, a discrete, nonlinear mathematical model was adopted. Using the MATLAB programming environment, a control system for a small communication network was developed and optimised. Then, assuming a sample scenario, simulation studies were conducted for this network.
EN
In Poland an increase in the of number solar thermal collectors is observed in household applications. For economic and ecological profitability the creation of a solar thermal installation design in a proper manner is essential. In order to determine solar installations size, software calculating future solar heat gains is used. SHW software is an examples of such software. The aim of this work was to compare the simulation results with the real results of the solar installation operation. The comparison was performed by an example of a single-family house with flat plate collector installations located in south-east Poland. This installation supports domestic hot water preparation in a house occupied by four people (in two-year period of analyses). The additional heat source in this building is a gas boiler. Solar fraction parameter values were chosen for this comparison. Solar fraction is calculated as a ratio of solar heat gains used in the domestic hot water preparation process to the heat desired for domestic hot water preparation. The real results of Solar Fraction turned out to be higher than the simulation results from May to August (there were many days with Solar Fraction = 1). A difference of 20–50 percentage points was observed (Solar Fraction). Apart from this period no special differences were observed. Additionally analyses of differences between solar heat gains calculated by Get Solar simulation software with real values (for analyzed building) was performed. This simulation analysis was done before process of building installations.
PL
W Polsce obserwuje się wzrost liczby kolektorów słonecznych w zastosowaniach domowych. Dla opłacalności ekonomicznej i ekologicznej ważne jest właściwe zaprojektowanie instalacji solarnej. W celu ustalenia wielkości instalacji słonecznych stosuje się oprogramowanie do obliczania przyszłych zysków ciepła słonecznego. Program SHW jest jednym z przykładów takiego oprogramowania.Celem pracy było porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi wynikami pracy instalacji solarnej. Porównanie przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego (z instalacją płaskich kolektorów słonecznych) położonego w południowo-wschodniej Polsce. Instalacja solarna obsługuje przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w domu zamieszkanym przez cztery osoby (w dwuletnim okresie analizy). Dodatkowym źródłem ciepła w tym budynku jest kocioł gazowy. Do porównania wybrano wartości parametru Solar Fraction. Solar Fraction jest obliczany jako stosunek zysków ciepła słonecznego wykorzystywanych w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej do ciepła pożądanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rzeczywiste wyniki frakcji słonecznej (w skali miesięcznej) okazały się wyższe od wyników symulacji w okresie od maja do sierpnia (było wiele dni z Solar Fraction = 1). Maksymalna różnica wyniosła 20–50 punktów procentowych (Solar Fraction). Oprócz tego okresu nie zaobserwowano żadnych szczególnych różnic. Dodatkowo przeprowadzono analizę osiągniętych różnic między zyskami ciepła słonecznego obliczonymi przez oprogramowanie symulacyjne Get Solar a wartościami rzeczywistymi (dla analizowanego budynku). Symulacja ta została wykonana przed procesem budowy instalacji.
EN
There are few studies concerning the process simulation of vertical roller mills (VRMs). In this research work, the application of population balance model for simulation of a VRM in a cement clinker grinding circuit was investigated. The residence time distribution (RTD) was measured, and the tank-in-series and Weller models were employed to describe the residence time distribution. Two sampling surveys were carried out on the VRM circuit. The data from the first survey were used for model calibration, and the specific breakage rates were back-calculated. The model parameters obtained were used for simulation of the second survey, and validation of the model. The results showed that the clinker particle spent a short time inside the VRM and the mean residence time is about 67s. The tanks-in series model compares to Weller model was more proper to describe the residence time distributions in the VRM. The simulation results showed that the specific breakage rates increased with increasing particle size. However, the particles larger than 25.4 mm particles sizes are too large to be properly nipped by master rollers. Finally, it can be concluded that the grinding process of the VRM is very well-predictable with the population balance model.
EN
The numerical approach for determination of influence of deformation of the gas bubble (radius 0.74 mm) on added mass coefficient in (i) steady-state conditions and (ii) during approach to the horizontal wall, is proposed. It is shown that the bubble deformation can be tuned numerically (within the range 1.06 - 1.88) via proper variations of the Laplace pressure, without changing the bubble radius. Influence of the bubble deformation on its motion parameters is discussed and compared to theoretical predictions regarding the bubble drag coefficient and Reynolds number. Moreover, the approach allowing determination of the added mass of rising bubble, on the basis of variations in fluid kinetic energy, is described. It is shown that calculated added mass variations strongly depends on the interplay between (i) the bubble deformation ratio and (ii) its rising velocity. This effect is especially important for added mass of a gas bubble approaching a solid wall, because it can affect the kinetics of drainage of the separating liquid film formed under dynamic conditions, when Re >> 1.
EN
The static bias error angle obviously affects pre-pointing links’ stability in the presence of vibration in intersatellite laser communication. The 2nd order point-ahead angle is a source of misalignment which was ignored in most solutions, and this is the concern of our paper. In this study, we present a further analytical investigation into the point-ahead angle in complex satellite maneuvering environment. Static bias error angle induced by the 2nd order point-ahead angle has been studied under different intersatellite links. The probability density function of the pre-pointing links’ outage has been derived in the presence of pointing jitter taking consideration of the static bias angle, and the link budget has also been analyzed. Simulation model of link stability has been established to verify the numerical results by the Monte Carlo method in Matlab-Simulink environment. The results have shown that the 2nd order point-ahead angle has a significant detrimental impact on link stability in long distance links. It is a neglectable factor. This work is dedicated to intersatellite laser communication system design.
EN
The possibility of preparing fission chambers for the experimental determination of subcriticality without time-consuming corrections has been presented. The reactor detectors set consists of monoisotopic chambers. Each chamber is intended for a specific position in the system. Individual weights, rated a priori for all detectors in their positions, allow for quick calculation of whole system subcriticality. The inconveniences related to the spatial effect are minimized. This is achieved by computational simulation of the area method results, for each detector position and all possible fissionable and fissile nuclides. Next, one nuclide is selected, specific for the given position, presenting the smallest difference from the MCNP KCODE precisely estimated kkcode. The case study is made using the model of VENUS-F core.
EN
This paper addresses supply chain transparency improvement in a triadic manufacturersupplier-supplier relationship. It investigates the problem of improving transparency using a set of interviews; then, a detailed problematization and a simulation model is formulated based on the results. The interview results show that there are two key issues to be considered: information systems issues related directly to transparency and capability issues related to utilizing transparency. The simulation results support developing capabilities by illustrating the effects of different options for coordinating material flow. The results of the study also indicate that while solutions to improve transparency can be relatively straightforward to implement, developing the capability to benefit from it can be more challenging, even in a well-established close partnership. In addition, suppliers may be hesitant to collaborate without active manufacturer involvement.
EN
A failure analysis of Babar dam on the El Arab River was performed to highlight the impact of flood wave and velocities on the four villages downstream of the dam; Hella, Khérenne, Chebla and El Oueldja. The simulation of wave propagation along the El Arab River under several scenarios was performed by the hydraulic HEC-RAS model. This model is dedicated to the description of floods at the dam following a breach in the dike. The main factors considered in this simulation include the level of flood water, the flood hydrograph, and the typical scenario for this breach. The flood risk analysis revealed that the maximum of flood wave flow registered at the breach is (Qmax = 9253.02 m3∙s–1), and is beginning to mitigate downstream of the dam along the El Arab River where it reached at the last village with a low flow (Q = 1110.64 m3∙s–1). This simulation allowed drawing the risk map which showed the areas threatened by flood wave resulting from a total failure of the work, and consequently required a plan of security measures to moderate as much as possible the consequences of floods. A sensitivity analysis was conducted to approach the parameters of impact of the breach on the dam failure scenario. It was confirmed that these parameters as formulation time, breach width and side slope have a great influence on the dam failure scenario with the four adjustments (±20 and ±50).
15
EN
Energy is the most important part for community and financial growth of any country. Energy planning models play a vital role in strategy formulation and power sector progress. In this paper a systematic review and comparison of energy planning models developed and applied from 1977-2019 has been presented. The review indicates that most of the energy planning models has been presented and applied in developed nations. Only few numbers of energy planning models have been presented and applied in under developing countries. The review also shows the comparison of energy planning models applied in developed and under-developed countries. This review article will assistance the energy managers, scholars and strategy makers broadly.
EN
The generating station in which diesel engine is used as a prime mover for generating electrical energy is known as diesel power plant. The cylinders liner are cylindrical component that are fixed inside the engine block. The function of the cylinder liners is to retain the working fluid and to guide the piston. Most diesel power plant uses wet-cylinder liners that are exposed to intensive cavitation. The paper aimed at studying the behavior of the cylinder liners that can lead to cavitation. The analysis involves, modeling and simulation in using Solidworks software. The analysis shows that the cylinders are subjected to harmonic vibration resulting to momentary separation of the coolant from the cylinder wall, creating a pressure difference around the coolant surface which forms air bubbles. These bubbles explode at an extreme velocity. The explosion of these bubbles release surface energy known as cavitation. The energy hammers the cylinder liner surface thereby removing minute particles of metal from the surface of the vibrating cylinder leading to cavitational deterioration. The paper hereby calls on automotive designers to take critical measures in designing of; cylinder liner, water jacket and the entire cooling system, in order to control this phenomenon.
EN
Decoupling approach presents a novel solution/alternative to the highly time-consuming fluid-thermal-structural simulation procedures when thermal effects and resultant displacements on machine tools are analyzed. Using high dimensional Characteristic Diagrams (CDs) along with a Clustering Algorithm that immensely reduces the data needed for training, a limited number of CFD simulations can suffice in effectively decoupling fluid and thermal-structural simulations. This approach becomes highly significant when complex geometries or dynamic components are considered. However, there is still scope for improvement in the reduction of time needed to train CDs. Parallel computation can be effectively utilized in decoupling approach in simultaneous execution of (i) CFD simulations and data export, and (ii) Clustering technique involving Genetic Algorithm and Radial Basis Function interpolation, which clusters and optimizes the training data for CDs. Parallelization reduces the entire computation duration from several days to a few hours and thereby, improving the efficiency and ease-of-use of decoupling simulation approach.
EN
The paper presents the developed simulation model enabling the evaluation of the reliability of technical objects, which in the process of operation is subjected to several different groups of factors causing their failures. Probability distributions of failures resulting from wear and random factors are used in the developed model to estimate the time of operation of the elements and the reliability of the system. The developed model together with the appropriate computer program is a tool of significant importance for design and operational practice. It enables decision-makers to estimate the reliability of elements and the whole system before the beginning of their operation.
PL
W artykule przedstawiono opracowany model symulacyjny umożliwiający ocenę niezawodności obiektów technicznych, które w procesie eksploatacji podlegają kilku różnym grupom czynników powodujących ich uszkodzenia. Rozkłady prawdopodobieństwa uszkodzeń wynikających ze zużycia i czynników losowych są w opracowanym modelu wykorzystywane do prognozowania czasu pracy elementów i niezawodności układu. Model ten wraz z odpowiednim programem komputerowym stanowi narzędzie o istotnym znaczeniu dla praktyki projektowej i eksploatacyjnej. Umożliwia decydentom szacowanie niezawodności elementów oraz całego układu jeszcze przed rozpoczęciem jego eksploatacji.
EN
The prediction of fly-rock distances is a big problem in the blasting areas of open-pit mines. The fly-rock distance plays a crucial role in the reduction and control of blasting accidents in quarries. This paper proposes the modelling of the contact dynamics as a non-smooth discrete element method (NSCD). Then, the fly-rock phenomenon is simulated using this NSCD method. This approach was to develop a model that correlates to blast conditions, initial fly-rock/rock-fall velocities and permits the computation of fly-rock range from randomization orbits. The results showed that the NSCD method is a good means for the simulation with the variability of blasting parameters. This method is to relate the initial fly-rock velocity to blast conditions and then uses ballistic trajectories to compute the maximum fly-rock distance. Finally, it should be noted that the proposed simulation of fly-rock trajectories which shows the distribution of fly-rock bounce heights above the ground level with the different coefficient of restitution range as a function of blast conditions. It should be used in the Ninh Dan limestone quarry belonging to the Song Thao Cement, Phu Tho province (Vietnam), and it should be directly used in the same other quarries.
PL
Przewidywanie odległości między odrzucającymi skałami ma duży problem w kopalniach odkrywkowych. Odległość między skałami odrzucającymi odgrywa niezwykłą rolę w ograniczaniu i kontrolowaniu wypadków spowodowanych robotami strzelniczymi w kamieniołomach. W artykule, zaproponowano modelowanie dynamiki kontaktu jako metodę elementów dyskretnych Non-Smooth (NSCD). Następnie symuluje się zjawisko fly-rock metodą NSCD. Zastosowane podejście polegało na opracowaniu modelu, który kore-luje warunki wybuchów, początkowe prędkości lotnych skał i pozwala na obliczenie zasięgu fali z orbity losowej. Wyniki pokazały, że NSCD jest dobrym środkiem do symulacji przy zmienności parametrów strzałów. Ta metoda zastosowana w niniejszych badaniach polega na powiązaniu początkowej prędkości latających skał z warunkami wybuchu, a następnie wykorzystaniu trajektorii balistycznych do obliczenia maksymalnej odległości między latającymi skałami. Na koniec należy zauważyć, że zaproponowano symulację trajektorii odrzucających skał, która pokazuje rozkłady wysokości odbijania skał nad poziomem ziemi przy różnym współczynniku zakresu restytucji w funkcji warunków techniki strzelniczej. Powinien być stosowany w kamieniołomie wapienia Ninh Dan należącym do cementu Song Thao w prowincji Phu Tho (Wietnam) i powinien być stosowany w podobnych kamieniołomach.
EN
In dimension stone extraction, there have existed many block cutting techniques from intact rock or from a large block to smaller blocks such as disc sawing, chainsawing, diamond wire sawing and splitting techniques, one of which still has recently been used with the other modern methods is splitting techniques. The usage of the splitting methods has still based on the practical experience of mining workers on calculating the spacing of two holes in the co-planar line, resulting in increasing the roughness of the cutting face. The paper studies a relationship between beating force and two-hole spacing based on rock mass properties of dimension stone in order to find proper splitting parameters. The paper deploys the Finite Element Method (FEM) with computer simulation in 2D using Phase2 software. From input data including rock mechanics (unit density, Young’s modulus, Poisson’s rate), compressive pressure on the hole wall due to the force, the spacing, the simulation represents stress and displacement distributions along the two adjacent holes. A regression function for a relationship between the pressure and the spacing is established with the results of stress distribution along the two adjacent holes, compared to uniaxial tensile strength through running the software, which leads to making suggestions to appropriate splitting parameters.
PL
W zakresie wydobywania złoża kamieni blocznych istniało wiele technik cięcia bloków, od nienaruszonej skały lub od dużych bloków do mniejszych bloków, takich jak piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły diamentowe i tech-niki łupania, z których jedna jest ostatnio używana z drugą nowoczesną metody to techniki dzielenia. Stosowa-nie metod łupania nadal opiera się na praktycznym doświadczeniu górników przy obliczaniu rozstawu dwóch otworów w linii współpłaszczyznowej, co skutkuje zwiększeniem chropowatości czoła skrawania. W artykule zbadano zależność między siłą uderzenia a rozstawem dwóch otworów na podstawie właściwości górotworu kamieni blocznych w celu znalezienia odpowiednich parametrów rozłupywania. W artykule zastosowano meto-dę elementów skończonych (MES) z symulacją komputerową 2D przy użyciu oprogramowania Phase2. Na pod-stawie danych wejściowych obejmujących mechanikę skał (gęstość jednostkowa, moduł Younga, współczynnik Poissona), ciśnienie ściskające na ścianę otworu spowodowane siłą, rozstaw, symulacja przedstawia rozkłady naprężeń i przemieszczeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów. Na podstawie wyników rozkładu naprężeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów, w porównaniu z jednoosiową wytrzymałością na rozciąganie po uruchomieniu oprogramowania, ustala się funkcję regresji zależności między ciśnieniem a rozstawem, co prowadzi do sugestii dotyczących odpowiednich parametrów rozłupywania.
first rewind previous Strona / 98 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.