Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silver nanoparticles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
During the implantation surgery, an infection associated with the biofilm formation may occur. Both the type of the introduced material as well as the implant osseointegration largely determine the effectiveness of bone defect treatment. The materials research is increasingly focusing on improving the osseointegration process. A bacterial biofilm can form on any surface of the artificial organ that has been introduced into the body or surrounding tissues. A bacterial infection is one of the most serious complications of implantology surgery leading to serious physiological damage. As proved in the literature, a solution that can prevent bacterial infections is to modify the implant surface by applying an antibacterial coating, while maintaining the material biocompatibility. The article presents the tests results of prototype implants with hydroxyapatite coatings obtained via plasma spraying on titanium surfaces. The resulting coatings were enriched with silver nanoparticles, the content of which was about 2%. The animal model are New Zealand rabbits. The implants were placed in the femur of the animal. The amount of released ions and the force of pulling the implants from the bone were determined. The binding strength between the joint surface and the implant was determined by the mechanical blocking and biological binding of growing bone tissue. In addition, the surface structure of the obtained implants was evaluated. It has been shown that the surface modification of the implants affected the obtained stabilization value, as compared to the implants surface coated only with hydroxyapatite.
PL
Opisano właściwości nanomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek srebra (NC-Ag), ich pochodzenie i źródła oraz możliwe drogi przedostawania się nanocząstek do środowiska naturalnego. Obecność NC-Ag w środowisku wywołuje negatywny wpływ na organizmy żywe, co przy wysokim stężeniu metalu może prowadzić do degradacji środowiska. Podjęto próbę opisania możliwych transformacji (agregacji, rozpuszczania, utleniania) NC-Ag w środowisku glebowym w zależności od właściwości gleby. Poznanie zjawisk i procesów związanych z obecnością nanocząstek w glebie pozwoli na określenie progów toksyczności NC-Ag w glebie i zastosowanie środków zaradczych. Jak wynika ze wstępnych obserwacji, możliwe jest zmniejszenie stężenia NC-Ag w glebie poprzez sorpcję na porowatym produkcie pirolizy, jakim jest biowęgiel.
EN
The review, with 32 refs., of sources of Ag nanoparticles formation in the environment, their circulation in air, water and soil, toxicity thresholds of Ag nanoparticles on living organisms and uses of the biochar to reduce the environmental contamination with nanoparticles.
EN
The composite containing nanosilver uniformly deposited on matrix composed of CaHPO4  x 2H2 O (brushite, ca 89 mass %), CaHPO4  (monteonite, ca 9.5 mass%), and Ag3 PO4  (0.5 mas%) was obtained by addition of calcium nitrate and silver nitrate aqueous solution at 30:1 Ca:Ag molar ratio into excess of (NH4 )2 PO4  solution at pH 5.0 – 5.5. The isolated solid was characterized by STEM, XRD, and LDI mass spectrometry. It has been found that nanosilver was uniformly distributed within composite as <10 nm diameter sized nanoparticles. Determination of silver by AAS showed that 60% of silver is present as Ag(0) nanoparticles, the present as matrix Ag3 PO4  as identified by XRD method. The composite showed strong growth inhibition in E. coli and P. aeruginosa strains, and moderate towards S. aureus. The C. albicans cells were the most resistant to the tested material, although still composite was moderately cytostatic for the yeast.
EN
In this article, we report the synthesis and characterization of silver dispersed poly(m-toluidine-co-2-bromoaniline) copolymer synthesized by chemical oxidative polymerization method. The synthesized copolymer composites were subjected to different analytical characterization methods, such as FT-IR, UV, XRD, SEM, photoluminescence and electrical conductivity studies. All the polymer samples are found to be soluble in common organic solvents. UV absorption spectra show a red shift when silver nanoparticles are dispersed in the copolymer. The characteristic peaks observed in FT-IR spectra confirm the formation of the copolymer. XRD pattern reveals the crystalline nature of the copolymer composites and sharp peaks in the spectra confirm the presence of silver particles. The silver nanoparticles change the surface morphology in the form of perfect encapsulation. The electrical conductivity of the polymer composites is found to vary from 10-4 S/cm to 10-6 S/cm. PL study reveals the charge transfer between the copolymer and the silver particles.
EN
The field of nanotechnology is the most dynamic region of research in material sciences and the synthesis of nanoparticles is picking up significantly throughout the world. This trend is related to the possibilities of using them in many disciplines, including microbiology, biotechnology and laboratory diagnostics. Due to the high interest in nanoparticles synthesis, the methods of formation and stabilization of nanometric particles have become the subject of many studies in recent years. Medicinally active plants have proven to be the best reservoirs of diverse phytochemicals for the synthesis of biogenic silver nanoparticles. The resulting structures are characterized by optimal properties, and the method used is more ecological than chemical reduction. Accordingly, this review presents different methods of preparation silver nanoparticles and application of these nanoparticles in different fields.
PL
Nanotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznych dyscyplin badań w dziedzinie inżynierii materiałowej, a liczba syntez nanocząstek metali znacząco rośnie na całym świecie. Ten trend związany jest z możliwościami wykorzystania ich w wielu dyscyplinach nauki, m.in. mikrobiologii, biotechnologii i diagnostyce laboratoryjnej. Ze względu na duże zainteresowanie nanocząstkami metody tworzenia i stabilizacji nanometrycznych cząstek stały się w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Udowodniono, że ekstrakty roślinne, zawierające zespół związków fitochemicznych, mogą być wykorzystywane do syntezy biogennych nanocząstek srebra. Powstałe struktury charakteryzują się stosownymi właściwościami, a metoda „zielonej” syntezy jest bardziej ekologiczna od innych technik. W związku z tym w artykule przedstawiono różne metody biosyntezy nanocząstek srebra oraz ich interdyscyplinarne zastosowania.
PL
Badano oddziaływanie nanocząstek srebra (nAg) i srebra w formie jonowej (AgNO3) na liczebność mikroorganizmów występujących na nasionach dwóch odmian kukurydzy cukrowej (‘Anawa F1’ i ‘Candle F1’) oraz na dynamikę kiełkowania nasion, wzrost i jakość biologiczną uzyskanych z nich siewek. Zarówno preparat nAg, jak i AgNO3 stosowano w postaci wodnych roztworów o stężeniach 0,1, 0,5 i 1,0%. Oba preparaty po 2 h powodowały istotne zmniejszenie liczebności mikroorganizmów epifitycznych, zarówno grzybów, jak i bakterii zasiedlających nasiona obu odmian kukurydzy. Roztwory nAg wykazywały jednak słabszy niż AgNO3 efekt dezynfekcyjny. Wyniki badań fizjologicznych wykazały, że kondycjonowanie nasion w AgNO3 na ogół zwiększało dynamikę kiełkowania nasion, lecz niekorzystnie wpływało na wzrost i biomasę siewek obu odmian kukurydzy. Kondycjonowanie nasion w roztworze nAg zwiększało dynamikę ich kiełkowania i wzrostu siewek. Wpływało również korzystnie na jakość biologiczną siewek. Szczególnie korzystny wpływ kondycjonowania nasion w roztworze nAg odnotowano przy wyższych jego stężeniach (0,5 i 1,0%) oraz dla odmiany ‘Candle F1’.
EN
Sweetcorn seeds of 2 cultivars were conditioned with Ag nanoparticles (nAg) and aq. AgNO3 solns., and studied for activity of epiphytic microorganisms present on the seeds, germination rates as well as growth and biol. quality of the seedlings. Ag in ionic form significantly reduced the no. of epiphytic microorganisms on the seeds of both sweetcorn cultivars and increased the germination rate, but adversely affected the growth and biomass of seedlings of both cultivars. nAg showed weaker seed-surface disinfection effect, increased the germination rate of the seeds, but in contrast to ionic form improve parameters of the seedlings quality and growth.
EN
Due to their potential application in various fields of science and technology, the eco-friendly bio-synthesis of silver (Ag) nanoparticles (NPs) is a growing area for researchers. In this study, we report the green synthesis of Ag nanoparticles and their characterization by using various techniques. For the preparation of Ag particles, aqueous plant extract of ailanthus altissima was used as a reducing medium for Ag+ ions of silver nitrate to Ag0. UV-Vis spectrophotometry was used to trace the formation of Ag particles by noting their surface plasmon resonance peaks (400 nm to 440 nm). Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) was employed to reveal the chemical composition of Ag nanoparticles which were capped by plant extract. Scanning electron microscopy (SEM) was used to get the lattice image, morphology and average size of Ag particles. The average size distribution of Ag NPs dispersed in aqueous media was also measured using dynamic light scattering (DLS). It was found that DLS results are in good agreement with those obtained from SEM. The synthesized particles were then subjected to the antibacterial and antifungal activities by studying them against various species, such as bacillus cereus, staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, E. coli and A. parasiticus, A. niger and A. flavus fungi. It was noted from the growth curves of both bacteria and fungi that in the presence of silver nanoparticles they show more in-zone growth as compared to the plant extract.
PL
Celem pracy była ocena bakteriobójczych właściwości nanocząstek srebra w stosunku do bakterii Escherichia coli. Ponadto, wykonano analizę wrażliwości bakterii E. coli na powszechnie stosowane antybiotyki. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano 51 szczepów izolowanych z odpadów komunalnych. Zastosowano wzrastające stężenia nanosrebra: 5, 10, 15, 30, 60 oraz 125 ppm. Kontrolą pozytywną był antybiotyk - ampicylina, negatywną - woda destylowana. Analizę lekooporności wykonano przy pomocy metody dyfuzyjno-krążkowej. Wraz ze wzrostem stężenia nanocząstek srebra, wzrastały ich właściwości antybakteryjne. Najmniejszym stężeniem hamującym wzrost niektórych izolatów było 5 ppm, natomiast najskuteczniejsze było stężenie 125 ppm. Analiza lekooporności wykazała, że antybiotykiem hamującym wzrost największej liczby szczepów E. coli była amikacyna. Ponadto, wykryto szczepy wielolekooporne stanowiące 22%. Nanosrebro posiada duży potencjał bakteriobójczy i może okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu lekooporności. Jednak, zasadne jest prowadzenie dalszych badań oceniających wpływ toksyczności nanocząstek na środowisko i organizmy wyższe.
EN
The aim of the study was to evaluate the bactericidal properties of silver nanoparticles against bacteria Escherichia coli. In addition, a sensitivity analysis was made of E. coli to commonly used antibiotics. In the study were used 51 strains isolated from municipal waste. Applied growing concentrations of nanosilver were used: 5, 10, 15, 30, 60 and 125 ppm. The positive control was an antibiotic - ampicillin, negative control - a distilled water. Drug-resistance analysis was performed by disc-diffusion method. Along with the increase in the concentration of silver nanoparticles their antibacterial properties is also growing. The smallest concentration that inhibited growth of some isolates was 5 ppm, while the most effective concentration was 125 ppm. Analysis of drug resistance showed that the antibiotic inhibits growth of a large number of E. coli strains was amikacin. In addition, 22% of all isolates analyzed were drug-resistant. Nanosilver has a high bactericidal potential and may be helpful in solving the problem of drug resistance. However, it is reasonable to conduct further studies on the effects of toxicity of nanoparticles on the environment and higher organisms.
EN
The aim of this study was to investigate the surface properties of polymeric composites and the osteoblastic cell behaviour set in direct contact with the biomaterials tested. The surface properties were evaluated before and after 6-month incubation in an in vitro environment. The composite materials were prepared by means of extrusion and injection moulding. Three commercially available thermoplastic polymers (ABS (poly)acrylonitrile butadiene styrene) were used as composite matrices. Antibacterial silver nanoparticles (AgNPs) were added as a modifying phase. Surface properties of the materials tested, such as: wettability, roughness and microstructure, were determined. Furthermore the morphology of Saos-2 human osteoblastic cells in direct contact with the composite materials was assessed after the 7-day culture. The addition of silver nanoparticles caused minor changes in the wettability and roughness values. As light modification, the silver nanoparticles influenced the microstructure. The osteoblasts displayed the proper morphology and they evenly settled on the surface of the pure polymer and composite materials, which indicated the material cytocompatibility.
PL
Celem pracy była ocena właściwości powierzchniowych kompozytów polimerowych, a także odpowiedzi komórek osteoblastycznych hodowanych w bezpośrednim kontakcie z materiałami. Właściwości powierzchniowe materiałów zostały zbadane przed, a także po sześciomiesięcznej inkubacji w warunkach in vitro. Kompozyty zostały otrzymane w procesie wytłaczania i wtrysku. Jako osnowę materiałów kompozytowych zastosowano trzy komercyjnie dostępne polimery termoplastyczne (ABS; kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy). Z kolei, nanocząstki srebra (AgNPs) o działaniu antybakteryjnym stanowiły fazę modyfikującą kompozytów. Analizie podlegały właściwości powierzchniowe tworzyw takie jak zwilżalność, chropowatość oraz mikrostruktura. Ponadto, oceniono morfologię komórek kostnych linii Saos-2 po 7 dniach hodowli w bezpośrednim kontakcie z materiałami. Wyniki wykazały, że dodatek nanocząstek srebra powoduje niewielkie zmiany zwilżalności oraz chropowatości powierzchni. Jednak nawet niewielki dodatek srebra może wpływać na mikrostrukturę kompozytów. Komórki ostoblastyczne charakteryzowały się prawidłową morfologią, a także równomiernie zasiedlały powierzchnie materiałów polimerowych i kompozytowych, co wskazuje na ich cytozgodność.
EN
The field of microbial biotechnology has revolutionized the utilization of microorganisms to overcome the problems of environmental pollutions. The present study aimed to identify silver-tolerant isolates and screen their ability to synthesize silver nanoparticles for possible use as bioremediation agents. Seventeen bacterial isolates from soil collected from the Smokey Mountain landfill in Manila, Philippines, were found to tolerate 0.01 M AgNO3 in the culture medium. Molecular and phylogenetic analyses using the 16S rRNA gene sequence identified the isolates as Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus flexus, Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis, Achromobacter sp. and Ochrobactrum sp. The formation of silver nanoparticles was evident in the change in color of the reaction mixtures, and was detected through UV-VIS spectroscopy with absorbance peaks at 250-300 nm and 400-450 nm. Scanning electron microscopy revealed the aggregation of diverse shapes of silver nanoparticles with sizes ranging from 70 to 200 nm. The best silver nanoparticle-synthesizing isolates were Alcaligenes faecalis and Bacillus cereus. The results denote the promising microbial technology application of the 17 silver-tolerant isolates in combating the adverse effects of metals and other pollutants in the environment.
PL
Celem pracy było określenie przewodnictwa jonowego ludzkich zębów oraz wpływu nanocząsteczek srebra (AgNPs) na ścieralność szkliwa zębów. Badania prowadzono przez 31 dni, odwzorowując proces szczotkowania ludzkich zębów w obecności: wody destylowanej, roztworu pasty do zębów oraz roztworu pasty wzbogaconej o nanocząsteczki srebra. Nanocząsteczki srebra o średnicy 30±5 nm wytworzono metodą biologicznej syntezy z liści magnolii. Analizę powierzchni szkliwa ludzkich zębów dokonano za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS), pomiaru potencjału stacjonarnego (OCP) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Uzyskane wyniki wykazały negatywny wpływ szczotkowania mechanicznego na szkliwo ludzkich zębów, które wraz z kolejnym dniem ulegało degradacji. Szczotkowanie w obecności roztworu pasty zmniejszyło proces ścierania szkliwa, dzięki jonom fluoru wnikającym w głąb ludzkiego zęba oraz substancjom antyściernym. Zastosowane nanocząsteczki srebra zmniejszyły ścieralność ludzkiego szkliwa i wnikając w strukturę hydroksyapatytu polepszyły jego właściwości ochronne.
EN
The aim of this work was to define the ionic conductivity of human teeth and the influence of silver nanoparticles (AgNPs) on human tooth enamel abrasion. Studies were conducted for 31 days by mapping process of mechanical brushing in the presence of: distilled water, an aqueous paste solution, an aqueous paste solution enriched with silver nanoparticles. Silver nanoparticles with diameter of 30±5 nm were prepared by the method of biological synthesis from the leaves of magnolia. The analysis of the enamel surface was performed using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), open circuit potential measurement (OCP) and scanning electron microscopy (SEM). Obtained results showed a negative effect of mechanical brushing on human enamel, which the degradation is increasing day by day. Brushing with toothpaste decreased the enamel abrasion process through a fluoride ions penetration into the tooth and antifriction components. Silver nanoparticles reduced the dental micro-abrasion, penetrating the structure of hydroxyapatite improved protective properties of enamel.
EN
Silver nanoparticles (AgNPs) have been synthesized in the presence of Strawberry fruit extract (SBFE) at room temperature. The synthesized AgNPs was characterized by UV-vis spectroscopy, SEM, EDS, XRD, TEM and FTIR. The UV-vis spectra of the AgNPs show SPR band at 450 nm. TEM results indicate that AgNPs are spherical in shape and size range between 7–65 nm. Antibacterial activity of the synthesized AgNPs has been assessed against Pseudomonas aeruginosa and Bacillus licheniformis. The results show that AgNPs exhibit inhibitory effect and effect is a function of AgNPs concentration. The antibacterial activity of the prepared AgNPs has been compared with two antibiotics, amoxicillin and ciprofloxacin. It is found that the antibiotics perform better than AgNPs.
13
Content available remote Synteza nanocząstek srebra – wpływ morfologii na barwę szkieł
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania nanocząstek srebra do barwienia szkieł, określenie mechanizmów powstawania barwy oraz określenie wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na przebieg ich krystalizacji w szkle. Zastosowano metody chemiczne i fizykochemiczne do otrzymywania nanocząstek srebra o określonej morfologii, a następnie przeprowadzono wytopy szkieł i przeprowadzono ich krystalizację. Po krystalizacji szkła poddano badaniom spektrofotometrycznym UV-VIS w celu określenia wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na barwę szkieł.
EN
The purpose of this work was to investigate the possibility of using silver nanoparticles for staining glasses, define the mechanisms of colour formation, and determine the effect of shape and size of nanoparticles on the course of their crystallization in glass. Chemical and physicochemical methods were used to obtain silver nanoparticles of defined morphology, and then to carry out glass melting and crystallization. After crystallization, the glass was studied by UV-VIS spectrophotometry to determine the effect of the shape and size of the nanoparticles on the colour of the glasses.
EN
Purpose: In this work our aim was to reveal the relationship between sodium alginate concentration and crosslinking level, also the ratio of release of the antibacterial additives: silver nanoparticles and metronidazole. Moreover, we examine obtained hydrogel as a potential dressing material for regenerative medicine. Design/methodology/approach: In the research specimens of hydrogels were tested to define their mechanical and physicochemical properties like antibacterial activity against gramnegative Escherichia coli and gram-positive Staphylococcus aureus, viscosity and conductivity. Findings: The concentration of alginate and presence of antibacterial additives influence on the crosslinking level. Mechanical properties of hydrogels are similar to human skin. Only hydrogels with addition of metronidazole and AgNP inhibits bacteria growth after 18 h. In case of gram-negative Escherichia coli both of the aseptic additives inhibits bacteria growth, but sodium alginate hydrogel with silver nanoparticles gives better results in tests with grampositive Staphylococcus aureus . Research limitations/implications: The presence of metronidazole in hydrogel, especially its incorporation and binding with mannuronic and guluronic acid residues must be clarified in more advanced research. Practical implications: Obtained results shows that sodium alginate hydrogels with 0.1mg/ml of alginate, due to its properties are proper as a dressing material. Based on the results, and more advanced tests with metronidazole, we can consider dressing design. Originality/value: Unique value of this work is that we completed the gap in knowledge about the relation of crosslinking level and mechanical properties with are crucial to proper tissue healing and addition of popular aseptic agents.
EN
Aluminum foil was anodized in phosphoric acid bath and t hen composite have been prepared by electrodeposition silver into pores of anodic aluminum oxide. Morphology of obtained coatings were tested by SEM. These investigation revealed nanoparticeles visible on the top of anodized coatings. The specimens were tested for antibacterial and antifungical properties. Ali coatings revealed inhibiting or antimicrobial activities. Tests have been done against: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
PL
Metodą anodowania folii aluminiowej w roztworze kwasu fosforowego wytworzono kompozyt w postaci porowatej warstwy tlenkowej ze srebrem. Morfologia warstw była badana za pomocą mikroskopii SEM. Na badanych powierzchniach zaobserwowano nanowymiarowe cząstki srebra. Wytworzone próbki były badane w zakresie oddziaływań bakteryjnych i grzybiczych. Próbki wykazały antydrobnoustrojowe właściwości. Badania były przeprowadzone dla następujących szczepów bakterii: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
16
Content available remote Dodatki antybakteryjne do farb i lakierów
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej działania antybakteryjnego nanocząstek srebra, miedzi i innych biocydów oraz możliwości ich wykorzystania w materiałach powłokowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Opisano również metody oznaczania właściwości biobójczych w materiałach powłokowych.
EN
This article is a review of the literature on the antimicrobial activity of silver nanoparticles, copper and other biocides and their potential for use in coating materials. Such materials can be applied in the production of medical and household articles as well as in the building and automotive industries. The methods of determining biocidal properties in coating materials have also been described.
PL
Głównym celem pracy jest badanie właściwości biologicznych kompozytów polimerowych otrzymanych w procesie wytłaczania i wtrysku. Do badań użyto medycznego polietylenu o wysokiej gęstości, HDPE. Jako fazę modyfikującą zastosowano nanocząstki srebra, nAg. Właściwości biologiczne materiałów zostały ocenione w wyniku testu cytotoksyczności, żywotności/proliferacji komórek oraz testu działania przeciwbakteryjnego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że materiały kompozytowe zawierające nanocząstki srebra nie wykazują działania cytotoksycznego wobec komórek osteoblastycznych i fibroblastów ludzkich. Dodatek nanosrebra nie powoduje działania przeciwbakteryjnego zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich jak i Gram- -ujemnych. Zwiększanie ilości użytego modyfikatora nie zwiększa działania przeciwbakteryjnego. Komórki osiadłe na próbkach kontrolnych, polimerowych i kompozytowych miały prawidłowy, wrzecionowaty kształt. Zasiedlały ich powierzchnie w dużych ilościach, w sposób równomierny. Zaobserwowano wzrost ilości komórek na powierzchni próbek wraz z zawartością nanocząstek srebra, co związane jest ze wzrostem chropowatości powierzchni.
EN
The main aim of this research is the examination of biological properties of polymer composites obtained in the process of extrusion and injection molding. It has been decided to use high-density medical polyethylene (HDPE) as a matrix, which afterwards has been modified with silver nanoparticles. Biological properties have been examined during cytotoxicity tests, cell viability/cell proliferation tests and antibacterial activity tests. Based on obtained results, it has been proved that composites with addition of silver nanoparticles do not cause cytotoxic effect on osteoblast cells and human fibroblasts, concerning both Gram-positive and Gram-negative bacteria. The increasing amount of modifier does not increase antibacterial activity. The control samples were characterized by high proliferation rate and evenly distributed cells of proper, spindle-like shape. The surface was settled with cells evenly and densely. It has been observed that amount of silver nanoparticles affects cells proliferation what is related to increasing surface roughness.
EN
Metallic nanoparticles, especially silver nanoparticles, have attracted much attention due to their unique physical, chemical and opto-electronic properties. Silver nanoparticles have been successfully applied as a matrix replacement for the laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (LDI-ToF-MS). Silver nanoparticles (AgNPs) can efficiently absorb ultraviolet laser radiation, transfer energy to the analyte and promote analyte desorption, but also constitute a source of silver ions suitable for analyte cationisation. Nanoparticles, producing spectra with highly reduced chemical background in the low m/z region, are perfectly suited for low-molecular weight compound analysis and imaging. AgNPs have been demonstrated to allow efficient capture of different chemical compounds (including amino acids, cholesterol, fatty acids) on their surface, thus efficiently promoting their desorption and gas phase cationisation. The minimum detectable amount for those organic and biological molecules is often in the fmol range [23]. Despite the fact that scientists have developed a variety of methods for the synthesis of silver nanoparticles, there are still problems with obtaining surfaces with nanoparticles of high durability and chemical purity. Recently, a successful application of cationic silver nanoparticles (AgNPs), which were placed on MALDI targets for highly sensitive detection of d-ribose at attomolar levels as well as analysis of biological samples such as urine and blood serum [51] was shown. The application of new 109AgNPET surface has been presented with examples of analysis of nucleosides and nucleic bases [60]. One of the main directions of development of LDI-MS is the imaging mass spectrometry (MSI), enabling the visualization of surface distribution of biological samples. The critical limitations of the spatial resolution of MALDI-MSI are the size of the organic matrix crystals and the analyte migration during the matrix application process. To overcome these problems, researchers tried to use nanoparticles as substitutes of organic matrices. In 2013 Ruman group presented that direct contact of the analysed object with Ag nanoparticle-covered target permits direct surface transfer of chemical compounds. The active surface becomes then a “chemical photograph” of an object and allows MS analysis and MS imaging [68].
20
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania proszków hydroksyapatytowych wzbogaconych nanocząstkami srebra o właściwościach antybakteryjnych. Do syntezy zastosowano metodę mokrego strącania, wykorzystując octan wapnia oraz wodorofosforan disodu jako źródła wapnia i fosforu. Otrzymane materiały zbadano metodami: spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz dynamicznego rozpraszania światła (DLS).
EN
Suspension of Ag nanoparticles was prepd. by chem. redn. of AgNO₃ with NaBH₄ in aq. soln. of poly(vinyl pyrrolidone) and used for in situ modifying the hydroxyapatite produced by copptn. from aq. soln. of (CH₃)₂Ca and Na₂HPO₄ used as Ca and P sources, resp. The final product was studied for chem. and phase compns. The Ag suspension was studied for nanoparticle size distribution (2–10 nm). The nanoparticles had a spheric shape.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.