Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Smarowanie łożysk silników elektrycznych
PL
Silniki elektryczne są chyba najpowszechniej występującymi urządzeniami w fabrykach produkcyjnych. Od ich niezawodności zależy większość procesów produkcyjnych. Ponad 60% ich awarii jest spowodowane uszkodzeniami łożysk. Biorąc pod uwagę fakt, że z kolei większość awarii łożysk jest spowodowana złym smarowaniem, można stwierdzić, że kwestia odpowiednich procedur smarowania łożysk w silnikach elektrycznych jest jedną z istotniejszych dla prawidłowego utrzymania ruchu.
2
Content available remote Przemysłowe metody identyfikacji niesprawności pracy napędów elektrycznych
PL
Zapewnienie ciągłości pracy silników elektrycznych decyduje o wynikach produkcji zakładów przemysłowych. Napędy elektryczne znajdują zastosowanie w liniach technologicznych, maszynach, wózkach samojezdnych, agregatach hydraulicznych, sprężarkach, narzędziach ręcznych oraz wielu innych urządzeniach technologicznych i wspomagających produkcję. W wielu przypadkach przyczynami awarii są elementy niezwiązane bezpośrednio z ustrojem elektrycznym silnika, ale z nieprawidłową konfiguracją całego układu napędowego. W artykule przedstawiono krótkie omówienie metod diagnozy silników elektrycznych oraz typowe podejścia możliwe do zastosowania w przypadkach detekcji awarii.
3
Content available remote Drgania silników elektrycznych
PL
Drgania silników elektrycznych są jednym z częstszych objawów uszkodzeń, jakie mogą pojawić się w układach napędowych maszyn. Przyczyn takiego stanu może być wiele, dlatego tak ważne są umiejętne diagnozowanie i odpowiednie interpretowanie sygnałów drganiowych pozyskiwanych z obiektów przemysłowych.
PL
Kompleksowe procesy projektowania maszyn i urządzeń są obecnie realizowane z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania. Celem artykułu jest omówienie możliwości wspomagania komputerowego w procesie projektowania silników elektrycznych. W artykule wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł wtórnych oraz wyniki własnych badań empirycznych prowadzonych w międzynarodowej firmie produkcyjnej.
EN
The complex processes of machines and devices designing are currently implemented using specialized software. This aim of this article is to discuss the possibilities of computer aided in the design of electric motors. In the article, information from secondary sources and the results of their empirical research conducted in an international manufacturing company are used.
PL
Obwody magnetyczne maszyn i urządzeń elektrycznych wykonane metodą metalurgii proszków mają wiele zalet. W związku z tym zastosowanie ich stale wzrasta. Metodą spajania proszku magnetycznego tworzywem sztucznym, m.in. żywicą epoksydową, możliwe jest wytwarzanie rdzeni magnetycznie miękkich oraz magnesów trwałych. W artykule pokazano przykłady zastosowań kompozytów magnetycznych w przetwornikach elektromagnetycznych i elektromechanicznych zrealizowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Magnetic circuits of electric machines and devices made by powder metallurgy have a lot of advantages. It is a reason that application of this type of magnetic circuits permanently grows. The paper shows examples of application of soft magnetic composites and bonded permanent magnets in electromagnetic and electromechanical devices conducted in Tele and Radio Research Institute.
6
Content available remote Wybrane awarie silników asynchronicznych
PL
W artykule zaprezentowano kilka defektów maszyn asynchronicznych, jakie miały miejsce w jednej z polskich elektrociepłowni.
7
Content available remote Przewody silnikowe - przegląd oraz praktyczne aspekty wykonania instalacji
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz cechy eksploatacyjne przewodów zasilających silniki elektryczne. Szczególną uwagę zwrócono na dobór przekroju przewodu pod względem obciążalności prądowej (krótkotrwałej, długotrwałej), zwarciowej, spadków napięć oraz wpływ zakłóceń pochodzących od przetwornic częstotliwości. Podano także podstawowe czynniki wpływające na spełnienie wytycznych instalacyjnych.
8
Content available remote Przemysłowe metody identyfikacji niesprawności pracy napędów elektrycznych
PL
Zapewnienie ciągłości pracy silników elektrycznych decyduje o wynikach produkcji zakładów przemysłowych. Napędy elektryczne znajdują zastosowanie w liniach technologicznych, maszynach, wózkach samojezdnych, agregatach hydraulicznych, sprężarkach, narzędziach ręcznych oraz wielu innych urządzeniach technologicznych i wspomagających produkcję. W wielu przypadkach przyczynami awarii są elementy niezwiązane bezpośrednio z ustrojem elektrycznym silnika, ale z nieprawidłową konfiguracją całego układu napędowego. W artykule przedstawiono krótkie omówienie metod diagnozy silników elektrycznych oraz typowe podejścia możliwe do zastosowania w przypadkach detekcji awarii.
EN
The dynamic states of the induction motor, which works in a steady state, and then the supplying voltage has been turned off and then turned on are presented in the article. During momentary power failure, the excitation f in induction motor does not disappear. The motor rotates and in the armature winding the rotational voltage is induced. The excitation flux changes its speed in a stepwise way from the synchronous to the rotor’s speed, it means the flux „sticks” to a rotor and then with a relatively long time windings electromagnetic constant of the rotor fades to zero. When the supplying voltage is turned on, in the most unfavorable circumstances, the current l u can reach the value 18IN and the torque can reach the value 7,2 TN.
EN
Neodymium magnets currently dominate the magnet market due to their superior magnetic properties with maximum volume minimization. In this paper, the results of X-ray analysis for two types of magnetic powder obtained from the recovered magnets traditionally used in electric motors and hard disk have been presented. The NdFeB magnets are composed of 25-35 wt.% rare earth elements (RE) and the rest being transition metals (mainly Fe.). RE, other than Nd, such Dy, Pr, Tb and Gd or exogen elements, other than Fe, such as Al, Co, Ga, Nb, Si, Cu and Zr can also be present as minor admixtures. This paper brings an opportunity to introduce the hard magnets recycling technology on an industrial scale.
PL
W artykule przedstawiono elastyczność wybranych silników samochodów elektrycznych. Do obiektów badań należały pojazdy, wiodących producentów światowych, wyposażone w napęd elektryczny. Badaniom poddano wytwarzane seryjnie modele samochodów koncernów Honda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Renault, Tesla i Volkswagen. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że najbardziej elastyczną jednostką napędową jest silnik elektryczny pojazdu volkswagen e-up, najmniej natomiast silnik tesla s.
EN
The article presents flexibility of motors of electric cars. Test objects were world's leading manufacturers vehicles equipped with electric drive. The tests were conducted in series car models companies of Honda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen and Tesla. On the basis of calculations, it was found that the most flexible drive unit is an electric motor vehicle vw e-up, at least while the engine tesla s.
EN
Mining industry is one of the most important customers of electric motors. The most commonly used in the contemporary mining industry is alternating current machines used for processing electrical energy into mechanical energy. The operating problems and the influence of qualitative interference acting on the inputs of individual regulators to field-oriented system in the course of underground mining operations has been presented in the publication. The object of controlling the speed is a slip-ring induction motor. Settings of regulators were calculated using an evolutionary algorithm. Examination of system dynamics was performed by a computer with the use of the MATLAB / Simulink software. According to analyzes, large distortion of input signals of regulators adversely affects the rotational speed that pursued by the control system, which may cause a large vibration of the whole system and, consequently, its much faster destruction. Designed system is characterized by a significantly better resistance to interference. The system is stable with the properly selected settings of regulators, which is particularly important during the operation of machinery used in underground mining.
PL
Branża górnicza jest jednym z ważniejszych odbiorców silników elektrycznych. Najpowszechniej stosowane w branży górniczej są obecnie maszyny prądu przemiennego służące do przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. W artykule przedstawiono problemy eksploatacji i wpływ jakościowy zakłóceń działających na sygnały wejściowe poszczególnych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym w warunkach górnictwa podziemnego. Obiektem sterowania prędkością obrotową jest silnik indukcyjny pierścieniowy. Nastawy regulatorów obliczono przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego. Badanie dynamiki układu przeprowadzono metodą komputerową korzystając z oprogramowania MATLAB/ Simulink. Jak wynika z analiz, duże zakłócenie sygnałów wejściowych regulatorów niekorzystnie wpływa na przebieg prędkości obrotowej realizowanej przez układ sterowania, co może spowodować wystąpienie dużych drgań całego układu, a w konsekwencji jego znacznie szybsze zużycie. Przy odpowiednio dobranych nastawach regulatorów zaprojektowany układ charakteryzuje się większą odpornością na zakłócenia i jest przy tym stabilny, co jest szczególnie istotne w trakcie eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym.
PL
Uszkodzenia statorów silników elektrycznych należą do częstych przyczyn awarii elektrycznych układów napędowych. Ograniczenie ryzyka awarii silników spowodowanych uszkodzeniami uzwojeń stojana należy do prostych zagadnień, a wymaga jedynie poznania podstawowych przyczyn leżących u podstaw ich powstawania. W artykule przedstawiono najczęściej występujące uszkodzenia uzwojeń statorów elektrycznych, przyczyny oraz skutki i występowania. Opisano także elementarne wytyczne umożliwiające ograniczenie liczby lub eliminację opisanych typów awarii.
PL
Izolacja uzwojeń spełnia kluczową funkcję w prawidłowym działaniu silników i maszyn elektrycznych. Wpływ uszkodzeń mechanicznych (sił odśrodkowych, przycierania części ruchomych), naprężeń termicznych (wywołanych przeciążeniami silnika, wpływem warunków otoczenia) oraz uszkodzeń elektrycznych może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach awarii. W związku z powszechnością zastosowania napędów elektrycznych ważne jest zrozumienie zjawisk leżących u podstaw rozwoju uszkodzeń izolacji silników elektrycznych.
EN
Modern electric motors of small power are often supplied with electronic power converters producing PWM voltages. For this reason, it is necessary to study the properties of winding insulation of these motors using pulse voltages with variable rise times and switching frequencies. The paper describes the results of investigations of magnet wires insulation with different diameters in a standardized model samples, for the assessment of their resistance to exposure on pulse voltages.
PL
Współczesne silniki elektryczne małych mocy są często zasilane z przekształtników energoelektronicznych wytwarzających napięcia typu PWM. Z tego powodu zachodzi konieczność badania właściwości izolacji uzwojeń tych silników z zastosowaniem napięć impulsowych o zmiennych czasach narastania oraz częstotliwościach kluczowania. Artykuł opisuje wyniki badania izolacji drutów nawojowych o różnych średnicach w standaryzowanych próbkach modelowych, dla oceny ich odporności na narażenia napięciami impulsowymi.
16
Content available remote Smarowanie łożysk silników elektrycznych
PL
Silniki elektryczne są chyba najpowszechniej występującymi urządzeniami w fabrykach produkcyjnych. Od ich niezawodności zależy większość procesów produkcyjnych. Ponad 60% ich awarii jest spowodowane uszkodzeniami łożysk. Biorąc pod uwagę fakt, że z kolei większość awarii łożysk jest spowodowana złym smarowaniem, można stwierdzić, że kwestia odpowiednich procedur smarowania łożysk w silnikach elektrycznych jest jedną z istotniejszych dla prawidłowego utrzymania ruchu.
PL
Artykuł stanowi kontynuację rozważań nad ideą wykorzystania obiegu parowego ORC (Organic Rankine Cycle) do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb indywidualnego odbiorcy. Dokonano w nim podsumowania dotychczasowych prac prowadzonych przez Autorów, które zaowocowały budową demonstracyjno-badawczego stanowiska mikro-CHP z technologią ORC w skali „domowej”, współpracującą z komercyjnym kotłem gazowym. W publikacji przedstawiono charakterystykę techniczną zaprojektowanego i wykonanego na Politechnice Gdańskiej stanowiska mikrosiłowni ORC. Na tym tle omówiono autorskie konstrukcje wymienników ciepła i turbogeneratora. W końcowej części artykułu przywołano wybrane wyniki badań doświadczalnych prototypu, wykazując atrakcyjność jednostki i potrzebę prowadzenia dalszych prac dla usprawnienia jej pracy. Przedstawiony prototyp mikrosiłowni zyskał duży rozgłos w środowiskach naukowych (również za granicą) rozwijających urządzenia kogeneracyjne dla sektora energetyki rozproszonej.
EN
This is the next paper on the idea of ORC (Organic Rankine Cycle) application in heat and electricity cogeneration plants for individual consumers. The previous works of the Authors are summarized and the test stand design is presented. This stand is located at the Technical University of Gdańsk and consists of the original ORC module combined with a commercial gas boiler. The original design of heat exchangers and turbogenerator are discussed. Chosen experimental results are given, good efficiency of the plant is demonstrated and further needed improvements are pointed. The micro powerplant prototype has become a well recognized one among scientists in Poland and abroad dealing with small cogeneration units.
PL
Energooszczędny napęd elektryczny jest to taki napęd, który pobiera z sieci elektroenergetycznej minimum energii potrzebnej do zrealizowania wymaganych funkcji technologicznych. Cel ten osiąga się poprzez zastosowanie układu regulacji prędkości obrotowej i silników o podwyższonej sprawności. W artykule przedstawiono porównanie strat energii zużywanej przez silniki elektryczne napędzające urządzenia potrzeb własnych bloku elektroenergetycznego 200 MW w obecnym rozwiązaniu i poprzez wymianę silników na nowoczesne.
EN
Energy-saving electric drive is the type of drive that takes from the power grid the minimum energy needed to achieve the required technological functions. This object is achieved by the use of as peed control system and high-efficiency motors. The paper presents a comparison of loss of energy consumed by electric motors driving the devices of internal load of 200-MW-power-block in the current solution and after their exchange for modern engines with high efficiency.
PL
W artykule przedstawiono przykłady klejenia magnesów trwałych za pomocą samoprzylepnej folii, zamiast tradycyjnie używanych dwu- lub jednoskładnikowych klejów płynnych. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla producentów, ponieważ nie wymaga specjalnych mieszalników oraz redukuje czynności związane z repozycjonowaniem magnesów. Elastyczna izolacja o wysokiej przewodności cieplnej i dłuższej wytrzymałości napięcia poprawia jednocześnie efektywność silników.
EN
This article presents the method of bonding of permanent magnets by using adhesive film instead of traditionally used two part or one part liquid adhesives. This solution is very beneficial for manufacturers, because it does not require special metered mixing equipment and reduces need of operators work with magnet repositioning. Flexible insulation with high thermal conductivity and longer voltage endurance improve motors efficiency.
PL
W dokumencie przedstawiono unikalną technologię umożliwiającą bardzo wczesne ostrzeganie o rozwijającym się uszkodzeniu maszyn i/lub urządzeń. Sprzętowa detekcja anomalii jest wykorzystywana celem zwiększenia zdolności produkcyjnych, a także sprawności energetycznej poprzez zapobieganie niespodziewanym przestojom. Prezentowane podejście wykorzystuje mechanizm detekcji uszkodzeń oparty na modelowaniu z wykorzystaniem technik analizy widmowej. Jako przykład zaprezentowano wybrane wyniki uzyskane w czasie wdrożenia w hucie.
EN
This paper presents a unique technology for early warning of pending failures of industrial equipment. The technology is used to increase productivity and energy efficiency by preventing unexpected downtime and faulty operation of equipment. The technology uses model based fault detection and diagnosis approach using system identification and spectral analysis techniques. As an example chosen results of an implementation for iron and steel industry are presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.