Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik ZI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
One of the major problems in internal combustion engines is emission of pollutants with exhaust gases. Those pollutants are not only harmful for environment but also for humans. To decrease emission of pollutants many mechanical and chemical methodes are used in internal combustion engines especially in exhaust system such as TWC, DPF, SCR. Alternative way for decrease in exhaust gas pollutants is use of alternative fuel as a primary energy carrier or as an additional fuel for base hydrocarbon one. In this studies the hydrogen was used as a additional fuel to methane. Both fuels were delivered to intake manifold. The share of the fuel was 100/0 methane/hydrogen and 70/30 methane/hydrogen. The addition of hydrogen to base fuel shown decrease of exhaust pollutants from engine and increase in engine operating parameters.
PL
Jednym z głównych problemów silników spalinowych jest emisja toksycznych składników spalin. Zanieczyszczenia te są nie tylko szkodliwe dla środowiska ale również dla człowieka. Do obniżenia emisji toksycznych składników spalin wykorzystuje się w silnikach spalinowych wiele mechanicznych i chemicznych metod między innymi katalizatory trójdrożne, filtry cząstek stałych oraz katalizatory selekcyjne. Alternatywną metodą obniżenia emisji toksycznych składników spalin jest wykorzystanie paliwa alternatywnego jako nośnika energii lub jako dodatku do paliwa węglowodorowego. Prezentowany artykuł przedstawia wykorzystanie wodoru jako dodatku do paliwa podstawowego jakim był metan. Paliwa podawane były do kolektora dolotowego. Procentowy stosunek objętościowy dla badanych paliw był następujący 100/0 metan/wodór i 70/30 metan/wodór. Prowadzone pomiary wykazały, że dodatek wodoru do paliwa podstawowego wykazał spadek w emisji toksycznych składników spalin oraz wzrost parametrów użytkowych silnika.
PL
W niniejszej pracy zamieszczono analizę porównawczą wpływu nieszczelności układu wylotowego spalin na wejściu do konwertera katalitycznego na skład spalin na wyjściu z konwertera turbodoładowanego silnika o zapłonie iskrowym. Badania przeprowadzono na jednorolkowej dwuosiowej hamowni podwoziowej MAHA MSR 500. Wykonano serię pomiarów mocy silnika, podczas których symulowano nieszczelność układu wylotowego silnika ZI pojazdu osobowego.
EN
In this dissertation the comparative analysis of the influence of exhaust system leakage in the catalytic converter input on the exhaust gasses composition in the converter output of an turbocharged spark ignition engine is shown. The research was conducted with the use of a single roller MAHA MSR 500 chassis dynamometer. A series of power measurement runs was performed. Under this runs a simulation of the exhaust system leakage of a turbocharged SI passenger car engine was conducted.
EN
The problem of the diagnostics of mechanical defects of combustion engines, especially of exhaust valves damages, occurs in several papers. Authors of these papers apply various inference techniques and limit investigations to the one selected object under specific work conditions. The results of the active diagnostics experiment, in which it was shown that completely different signal processing algorithms allow obtaining reproducible diagnostics symptoms in SI (spark-ignition) and CI (compression-ignition) engines, when the threshold values are properly chosen, are presented in the paper.
PL
W wielu publikacjach pojawia się problem diagnozowania uszkodzeń mechanicznych silników spalinowych, a w szczególności problem diagnozowania uszkodzeń zaworów wylotowych. Autorzy tych prac stosują różne techniki wnioskowania i ograniczają badania wyłącznie do jednego wybranego obiektu w specyficznych warunkach pracy. W artykule opisano rezultaty czynnego eksperymentu diagnostycznego, w którym wykazano, że zupełnie różne algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalają na uzyskanie powtarzalnych symptomów diagnostycznych zarówno w przypadku silników ZS, jak i ZI, pod warunkiem właściwego doboru wartości progowych.
PL
W artykule poruszono podstawową problematykę związaną z ruchem pojazdów w dużych miastach oraz związaną z nim podwyższoną emisją szkodliwych substancji. W części badawczej przeanalizowano wpływ nieszczelności kolektora dolotowego silnika ZI na emisję szkodliwych substancji. Przerobiono kolektor dolotowy samochodu osobowego w celu zasymulowania nieszczelności każdego z jego kanałów. Zachowano identyczny stopień nieszczelności dla zasilenia każdego z cylindrów, badając emisję szkodliwych substancji w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Wykazano różnice w składzie spalin w zależności od badanych wariantów, wpływających na stopień napełnienia kolejnych cylindrów silnika.
EN
In this article, the issues related to vehicular traffic in big cities and heightened harmful substance emissions stemming from it were described. In the research part, the effect of air leakage in the SI engine intake manifold on substance emissions was investigated. The manifold was customized to simulate air leakage in each of its air ducts. Same ratio of leakage was assumed for each duct, and substance emissions were measured in full range of engine rotational speeds. A difference in exhaust gas composition was shown for each researched variant, being the result of varying cylinder filling ratio due to simulated air leakage.
EN
The results of SI engine fueled with blends of LPG and DME are presented in the paper. The range studies submitted includes measurements at varying engine loads, at selected values of speed. The research was conducted on a chassis dynamometer, specifying the engine load by the degree of throttle opening. Value of the mass fraction of DME in the blend with LPG was determined based on previous analyzes. The selected fuel blends containing from 7 to 17% DME (mass fraction). During the study was also performed a series of comparative measurements with pure LPG. Analyses show that of DME can be used as a partial substitute for LPG in SI engines. Its presence does not a negative impact on performance and emissions of the engine. The obtained results indicate that the amount of addition of DME should be varied depending on the engine load. Moreover, the use of this fuel does not require changes to the design fueling system and storage of LPG.
EN
The article presents the technique of the usage of mass flow meter to the fill survey of a cylinder in the multi cylinder engine, in each working cycles. The result of correctness of the survey was grounded on the comparison of air masses: the one registered with the usage of the flow meter and the other one calculated on the basis of mixture parameters. The flow meter was located in the consolidated part of suction system in front of the throttle valve. Mixture parameters were determined on the basis of time of fuel injection and measured lzm factor of burnt mixture. The studies were carried out in the whole operating range of engine. Discrepancies between the measured and calculated values for 93% of all of the cycles fall within the ambit of ±3% of the actual value.
7
Content available Ethanol as an automotive fuel – a review
EN
Usage of ethanol as a fuel has been known for hundreds of years. However, recently usage of ethanol and its blends as a road transport fuel has increased and interest in its use is growing. There are a lot of pros and cons connected with using ethanol, which are described in this paper. This paper reviews current knowledge on using ethanol in spark ignition engines. The fuel is described in the context of future opportunities. A significant part of the paper is dedicated to the analysis of ethanol and its blends’ impact on regulated and unregulated exhaust emissions, including laboratory results obtained by BOSMAL from chassis dynamometer testing of European vehicles.
PL
W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój tzw. energetyki odnawialnej w tym energetyki wiatrowej. Cechą charakterystyczną tej formy energii jest niestabilność oraz mała przewidywalność warunków pogodowych. Powoduje to intensyfikację prac nad sposobami magazynowania energii. Jedną z możliwości jest produkcja wodoru poprzez elektrolizę wody. Oprócz wodoru, elektroliza wody produkuje znaczące ilości tlenu. Celem tej pracy jest przeanalizowanie efektów, jakie dałoby wzbogacenie utleniacza w tlen, w stacjonarnych silnikach tłokowych o zapłonie iskrowym. Prace naukowe innych autorów, biorące pod uwagę wszystkie rodzaje spalania w silnikach spalinowych, wykazały niejednoznaczność w wynikach. Wspólna płaszczyzna została znaleziona dla: jednostkowej pracy generowanej przez silnik, przyrostów ciśnienia oraz wskaźników emisji. Przy wszystkich założeniach podczas badań wraz ze wzrostem zawartości tlenu: praca jednostkowa, przyrosty ciśnienia oraz wskaźnik emisji NOx zwiększyły swoją wartość. Pozostałe wartości wskaźników emisji szkodliwych substancji CO i HC okazały się niższe niż w spalaniu w normalnej zawartości tlenu. W ramach pracy opracowano model obliczeniowy bazujący na obiegu Otto celem określenia wpływu zawartości tlenu w utleniaczu na parametry termodynamiczne obiegu. Ponadto, wykonano badania eksperymentalne na silniku o zapłonie iskrowym zasilanym gazem ziemnym Gz50. Jako wynik badań otrzymano przebieg ciśnienia w cylindrze podczas jednego cyklu, strumień wykorzystanego paliwa, udziały molowe gazów toksycznych zawartych w spalinach oraz strumień dodatkowego tlenu.
EN
By the growing importance of unstable wind energy, efforts to creating energy storage system should be considered. One of the possibilities to achieving this goal would be the hydrogen production through water electrolysis process. Besides hydrogen water electrolysis produce significant amounts of oxygen. Aim of this work was the examine effect of oxygen enrichment in the SI engine. Previous research taking into account all the ways of combustion in internal combustion engines (SI, CI, and DF) showed ambiguity in the results. Common ground in the results was found with the case of specific work done by cycle, pressure rises and emissions. They have been found that in every conditions, with the increment of oxygen concentration, specific work done by engine grow as well as the pressure and NOx emission. HC and CO emission found to be lower. Change in efficient wasn’t constant. Authors showed that efficiency is very dependent on the test conditions and assumptions. In this work theoretical engine model was created to examine different oxygen concentrations for various gaseous fuels. Through model maximum temperature in cycle, specific work done by cycle and cycle efficiency were analyzed. Besides theoretical analysis experimental research was carried out. Experiment was conducted on the three cylinder SI engine which was originally adapted to work on the gasoline. As a result achieved: pressure course in the cylinder, emissions, oxygen and fuel flow. Nonetheless through them energetic parameters, maximum temperature and combustion model were analyzed.
PL
Praca zawiera opis modyfikacji układu zasilania paliwem silnika ZI wyposażonego w mechaniczno – elektroniczny układ wtryskowy na układ sekwencyjnego wtrysku paliwa MPI. W opracowaniu przedstawiono sposób do-boru wtryskiwaczy paliwa według kryterium ich wydajności, przebieg adaptacji nowego układu zasilania oraz opisano jego elementy składowe. Przedstawiono i przeanalizowano przebiegi mocy i momentu obrotowego uzyskane na hamowni podwoziowej oraz wykresy zawartości substancji szkodliwych w spalinach.
EN
This paper contains a description of a fuel supply system conversion from a mechanical and electronical into an MPI injection. A selection of the fuel injectors with respect to its performance has been described. The course of adaptation of new power supply system and components used in it have been shown. The waveforms of power and torque obtained on the chassis dynamometer, and graphs of harmful substances contained in exhaust gases have been shown and analized.
PL
W artykule opisane zostały zagadnienia poprawy sprawności ogólnej spalinowego silnika z zapłonem iskrowym poprzez zastosowanie podwyższonego stopnia sprężania. Autorzy opisali znane możliwości konstrukcyjne w zakresie umożliwiającym ruch głowicy cylindrowej, zastosowania tłoków dwuelementowych, mimośrodowego łożyskowania wału korbowego, zmiany wymiaru wykorbienia lub korbowodu, zastosowania dodatkowej komory spalania czy podziału wału korbowego i zastosowania przekładni. W końcowej części artykułu przedstawiono zestawienie podsumowujące opisane rozwiązania konstrukcyjne.
EN
In the article the issues to improve the efficiency of the internal combustion spark ignition engine through with the used of high compression ratio were described. The authors construction possibilities in the area of enabling the movement of the cylinder head, use two-element pistons, the crankshaft eccentric bearing, changing the dimension of double crank or connection-rod, using an additional combustion chamber or division of the connection-rod and use of the transmission were shown. In the final part of the article summary of the described construction solutions was presented.
PL
Reducing emissions of particulate matter in the exhaust gas of modern vehicles has been one of the priorities in the fight against environmental pollution from automotive sources for many years. As a result of technological development and implementation of high pressure fuel injection into the combustion chamber, particles present in the exhaust gas of internal combustion engines are of smaller and smaller size, able to penetrate not only the respiratory tract but also the circulatory systems of humans and animals. Such particles are especially dangerous because of the difficulty (or even impossibility) of their removal from living organisms, and the attendant carcinogenic impact. For this reason, it is extremely important to accurately measure particulate emissions in exhaust gas. The current regulations limit the emission of particulate matter specified in terms of mass and number. However, for practical reasons, it is necessary to continuously improve other methods for more accurate measurements of particulate emissions. These methods may include numerical measurement of the size distribution of the particles, as well as various continuous measurements of particle concentration. All of these measurements permit a clear understanding of the work areas of the engine - where the highest emissions are encountered and thus enable the development of a suitable calibration for the engine and exhaust aftertreatment system to minimize particulate emissions. This paper describes current methods of measurement of particulate emissions, both standardized and used only for research and development purposes.
EN
Ograniczenie emisji cząstek stałych w spalinach nowoczesnych samochodów już od wielu lat jest jednym z priorytetów w walce z zanieczyszczeniami środowiska ze źródeł motoryzacyjnych. W wyniku rozwoju technologicznego i wprowadzania wysokociśnieniowego wtrysku paliwa do komory spalania, w spalinach silników spalania wewnętrznego znajdują się cząstki stałe o coraz mniejszych wymiarach, zdolne do przenikania nie tylko do układu oddechowego, ale także do układu krwionośnego ludzi i zwierząt. Jest to szczególnie niebezpieczne z uwagi na trudność (czy wręcz niemożność) usuwania takich cząstek z organizmów żywych, a co za tym idzie kancerogenne oddziaływanie. Z tego powodu niezwykle ważne jest dokładne mierzenie emisji cząstek stałych w spalinach. Obecnie obowiązujące przepisy limitują emisję cząstek stałych określoną masowo i liczbowo. Jednakże ze względów praktycznych konieczne jest ciągłe doskonalenie innych metod pozwalających na dokładniejsze pomiary emisji cząstek stałych. Do metod tych można zaliczyć pomiar liczbowy cząstek stałych z rozkładem wielkości tychże cząstek, jak również wszelkie pomiary ciągłe stężenia cząstek. Wszystkie te pomiary pozwalają na dokładne poznanie obszarów pracy silnika, w których emisja ta jest najwyższa i dzięki temu umożliwiają opracowanie takich kalibracji silnika i układów oczyszczania spalin, aby emisję tą minimalizować. W niniejszym artykule opisano stosowane obecnie metody pomiarów emisji cząstek stałych, zarówno te znormalizowane, jak i wykorzystywane tylko do celów badań badawczo-rozwojowych.
EN
The aim of this paper is to compare two simulation software platforms, AVL BOOSTTM and Ricardo WAVETM as used to simulate HCCI and SI GDI engines with the intention of maximising the engine’s efficiency and minimising the emissions. This paper compares these platforms in an experimentally validated model to analyse a spark ignition and a Homogeneous Compression Ignition Charge (HCCI) single cylinder 4 valve gasoline engines with multiple configurations and running parameters in order to find the most optimal set-up for the engine, with the prospect of allowing an optimum engine to be built and tested in real world conditions without the need for multiple expensive prototypes and long delays.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest analiza emisji THC, NMHC, CO, NOx i CO2 podczas testów pojazdu zasilanego paliwem LPG na hamowni podwoziowej w aspekcie spełnienia nowych standardów emisji spalin Euro 6. Próby przeprowadzono z wykorzystaniem pojazdu spełniającego limity normy Euro 6, wyposażonego w silnik o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem paliwa sterowanym ze sprzężeniem zwrotnym na podstawie sygnału z sondy lambda, typowym trójfunkcyjnym reaktorem katalitycznym i podgrzewanym czujnikiem zawartości tlenu w spalinach. Samochód używany w badaniach był dostosowany fabrycznie przez jego producenta do zasilania paliwem gazowym LPG przez użycie dodatkowego osprzętu, oprócz istniejącego systemu zasilania benzyną. Badane samochody wyposażone były w system wielopunktowego wtrysku LPG najnowszej generacji. Badania i analizy przeprowadzono w Zakładzie Badań Silników Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej, w ramach programu badań mających na celu określenie wpływu zastosowania paliw alternatywnych na możliwość obniżenia poziomu emisji związków szkodliwych spalin z pojazdów samochodowych z silnikami o zapłonie iskrowym (ZI) i samoczynnym (ZS).
EN
This paper presents an analysis of THC, NMHC, CO, NOx and CO2 emissions during testing of a vehicle on a chassis dynamometer, fuelled with LPG, in the context of the new Euro 6 emissions requirements. The analyses were performed on a Euro 6 bi-fuel vehicle with an SI engine equipped with an MPI feeding system operating in closed-loop control, a typical three-way-catalyst, and a heated oxygen sensor. The vehicle had been adapted by its manufacturer for fuelling with LPG by using additional special equipment mounted onto the existing petrol fuelling system. The vehicle tested featured a multipoint gas injection system. The tests subject to the analyses presented here were performed in the Engine Research Department of BOSMAL Automotive Research and Development Institute Ltd in Bielsko-Biala, Poland, within a research programme investigating the influence of alternative fuels on exhaust emissions from light duty vehicle vehicles with spark-ignition and compression-ignition engines.
14
Content available Heavy fuel engines
EN
The principle of operation and chosen examples of construction of SI engines designed to be powered with aviation fuel (Heavy Fuel Engines – HFE) have been presented in the article. Contemporary solutions of the HFE combustion system constitute the further development of a patent of an Australian company Orbital working in the field of two-stroke SI engines. Engines of this type, characterized by low weight and low value of specific fuel consumption, are used among others for the propulsion of drones (Unmanned Aerial Vehicles – UAV), where range and endurance are essential parameters. That is also a practical realization of the military logistical concept of using a "single fuel in the battlefield".
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania silników z zapłonem iskrowym i wybrane przykłady konstrukcji tych silników przewidzianych do zasilania paliwem lotniczym na bazie nafty, tzw. HFE (Heavy Fuel Engines). Współczesne rozwiązania systemu spalania HFE stanowią rozwinięcie patentu znanej australijskiej firmy Orbital zajmującej się silnikami dwusuwowymi ZI. Silniki tego typu, charakteryzujące się małą masą i małą wartością jednostkowego zużycia paliwa, stosowane są między innymi do napędu współczesnych dronów, gdzie istotnymi parametrami są zasięg i długotrwałość lotu. System ten wykorzystywany jest również do realizacji wojskowej logistycznej koncepcji stosowania jednego typu paliwa do wszystkich pojazdów.
EN
The paper presents a detailed analysis of the issues related to an improvement of the efficiency of energy conversion in SI engines, fueled by low-carbon gaseous fuels. The research was conducted on an engine fueled with natural gas (CNG) and methane/hydrogen blends. The applied gaseous fuels are characterized by a reduced share of carbon, which enables a reduction of the emission of CO2. The object of the research was a 1.6 dm3, 4-cylinder engine originally fitted in Opel Astra F. The engine was equipped with a CNG injection system. The final analysis includes the influence of the ignition advance angle and fuel composition on the engine performance and exhaust gas composition.
PL
W artykule przedstawiono szczegółową analizę zagadnień związanych z poprawą efektywności konwersji energii w silniku ZI, zasilanym niskowęglowymi paliwami gazowymi. W przeprowadzonych badaniach stanowiskowych silnik zasilano gazem ziemnym (CNG) oraz mieszaninami metanu z wodorem. Wykorzystane mieszaniny metanowo-wodorowe cechuje obniżony udział węgla, co daje możliwość zmniejszenia emisji CO2 jako produktu spalania. Obiektem badań był 4-cylindrowy silnik o pojemności 1,6 dm3, zamontowany fabrycznie w samochodzie Opel Astra F. Jednostkę napędową wyposażono w alternatywną instalację zasilania wtryskowego CNG. W analizie końcowej określono wpływ składu paliwa gazowego na podstawowe wskaźniki pracy silnika i skład emitowanych spalin.
PL
Paliwa stosowane do zasilania tłokowych silników spalinowych są przedmiotem licznych badań. Dąży się do poprawy jakości i efektywności wykorzystania paliw konwencjonalnych oraz poszukuje się paliw alternatywnych do zasilania silników. Paliwami, które w coraz większym stopniu stosowane są do zasilania silników trakcyjnych są paliwa gazowe. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań silnika o zapłonie iskrowym zasilanego metanem i mieszaninami metanu z wodorem. Wykazano, że wzrost zawartości wodoru w mieszaninie z metanem powodował zmianę przebiegu procesu spalania. Wpływ dodatku wodoru do metanu na przebieg procesu spalania zobrazowano w artykule rzeczywistymi wykresami indykatorowymi sporządzonymi dla silnika ZI, zasilanego wymienionymi wyżej paliwami gazowymi oraz benzyną bezołowiową.
EN
Fuels for piston IC engines are thoroughly investigated. Research focuses on improving the quality and efficiency of conventional fuels and on search for alternative fuels. Gaseous fuels are increasingly more widely used for traction engines. The paper presents selected experimental results of tests on SI engine, fuelled by methane and methane-hydrogen blends. It was shown that increase in the content of hydrogen in the methane-hydrogen blend resulted in a change in the combustion pattern. The impact of hydrogen additive to methane on the combustion process was illustrated with real indicator diagrams determined for SI engine running on gaseous fuel or unleaded petrol.
17
Content available remote Zintegrowany stanowiskowy symulator układu wtryskowo-zapłonowego silnika ZI
EN
This article describes the simulator of the integrated injection and ignition system which based of the MOTRONIC system. This type of simulator is equipped with a microprocessor control system not only for the selection of air-fuel mixture and calculate the ignition time. The other functions of this microprocessor are the self-diagnostic system, which should allow the operation of the engine capable of trouble-free.
PL
Praktyka eksploatacyjna pozwala wskazać przypadki nieprawidłowości w funkcjonowaniu silników spalinowych pojazdów samochodowych, które pomimo różnych przyczyn wystąpienia skutkują zbliżonym zbiorem cech stanu technicznego. Przykładem może być obniżenie mocy silnika wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania układu: zasilania, dolotowego, wylotowego, tłokowo-korbowego, rozrządu, zapłonowego itp. Ogólna diagnostyka pozwala w jednoznaczny sposób zidentyfikować np. spadek mocy użytecznej, ale nie pozwala na określenie bezpośredniej przyczyny i jest to najczęściej pierwsza przesłanka do przeprowadzenia szczegółowych procedur diagnostycznych. Stosowane powszechnie systemy diagnostyki pokładowej dostarczają użytkownikowi bardziej rozszerzoną informację o stanie technicznym silnika, ale niestety często postawiona szczegółowa diagnoza jest niejednoznaczna lub nawet nieprawidłowa. W takim przypadku metody naprawcze opierają się na doświadczeniu mechanika i często są przeprowadzane w sposób iteracyjny. Przyjęte przez autorów pracy podejście zakłada wykorzystanie informacji zawartej w energii dyssypowanej przez silnik spalinowy do budowy szczegółowych miar diagnostycznych. Do pozyskiwania informacji diagnostycznej wykorzystano przetwornik przyspieszeń drgań, które zawsze towarzyszą procesom konwersji energii chemicznej paliwa na energię mechaniczną. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania metod drganiowych w rozpoznawaniu przyczyn zmian stanu technicznego silnika ZI, które potwierdzają ich użyteczność w zakresie rozpoznawania źródeł niesprawności.
EN
Operation practice allows us to indicate cases of irregularities in the functioning of internal combustion engines of motor vehicles. Despite the different causes of the effect of a similar set of characteristics of the technical condition. An example would be a reduction in engine power resulting from improper functioning of the different systems. Overall diagnostics allows to explicitly identify such decrease power output. Do not allow it to determine the exact cause, and it is most often the first condition to perform detailed diagnostic procedures. Commonly used on-board diagnostic systems provide the user with a more extended information about the technical condition of the engine. Unfortunately, it often put a detailed diagnosis is ambiguous or even wrong. In this case, the repair methods are based on experience mechanic. They are often carried out in an iterative manner. The authors assume the use of the information contained in the energy dissipated by the internal combustion engine to build detailed diagnostic measures. To obtain diagnostic information used transducer accelerations. Vibrations are always accompanied by processes of converting chemical energy into mechanical energy. The paper presents examples of the application of vibration methods in the diagnosis of SI engine. Was confirmed by their usefulness in recognizing damage.
PL
W artykule omówiono zagadnienia wpływu uszkodzenia żeliwnego korpusu turbiny na parametry związane z pracą turbosprężarki. Zbadano wpływ nieszczelności pękniętego elementu na ciśnienie powietrza doładowującego, prędkość obrotową wału turbosprężarki oraz zużycie paliwa w wybranych zakresach pracy. Podczas prób rejestrowano zarówno ciśnienia, temperatury czynników jak i parametry pracy silnika oraz pojazdu (takie jak prędkość obrotową wału korbowego silnika, zużycie paliwa itd.). Następnie powtórzono badania dla turbosprężarki zregenerowanej. Testy przeprowadzono w rzeczywistych warunkach drogowych w pojeździe marki VW Golf GTI serii czwartej. Wybór pojazdu oraz typu turbosprężarki (firmy KKK typ K03-011A) był podyktowany analizą przeprowadzoną przy współpracy z zakładem zajmującym się regeneracją układów doładowania. Podczas praktyk warsztatowych zaobserwowano szereg uszkodzeń tego samego typu związanych ze zwiększonym naprężeniem termicznym prowadzącym do uszkodzenia korpusu. Istotny jest fakt, iż turbosprężarki trafiły do regeneracji z powodu innej awarii, zatem do czasu naprawy były eksploatowane z wymienionym wyżej uszkodzeniem. Wybrane wyniki badań oraz analizę przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
The article discusses the problem related to the effect of cast iron turbine body damage on operation parameters of the turbocharger. Influence of cracked element’s leakage on charged air pressure, as well as, turbocharger shaft speed and fuel consumption have been investigated during research. Moreover, air pressure and temperature, parameters of the engine and vehicle (speed of the engine crankshaft, fuel consumption and many more) have been recorded. Next, tests for regenerated turbocharger have been repeated. Investigations were conducted in real drive operating conditions with the use of VW Golf GTI Mk4. The choice of vehicle and type of turbocharger (KKK type K03-011A) was the result of analysis conducted in cooperation with the company which is involved in the regeneration of turbocharger systems. It was possible to observed during the workshop practices a number of defects of the same type related to increased thermal stress which as a result can lead to the body damage. Important is, that the turbocharger was in fact regenerated due to another failure – so till overhaul it has been operated with the above-mentioned damage. Selected results of research and analysis was presented in this article.
PL
Unifikacja systemów sterowania oraz zasilania silników spalinowych obecnie powoduje, że zbliżenie konstrukcyjne tych jednostek jest nieuniknione. Prowadzi to również do upodobnienia systemów wtrysku i spalania silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Jednym z unifikowanych układów jest system recyrkulacji spalin. W artykule przedstawiono obecne rozwiązania systemów recyrkulacji gazów wylotowych wraz z przedstawieniem podobieństw i różnic w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przedstawiono genezę systemu i jego wpływ na proces spalania paliwa, podano ograniczenia stosowania w silnikach ZI i ZS, a także najnowsze rozwiązania w postaci systemów nisko- i wysokociśnieniowych. Wskazano na kierunki rozwoju tych układów w aspekcie możliwości spełnienia przyszłych limitów emisji spalin.
XX
The unification of control systems and supply systems in combustion engines is currently causing the inevitability of structural assimilation of these units what is inevitable. This also leads to similarities of the injection system and combustion in diesel and spark-ignition engines. One of the unified system is the exhaust gas recirculation system. The article presents the current solutions of exhaust gas recirculation systems, together with the similarities and differences in diesel and spark-ignition engines. The genesis of the system and its impact on the combustion process is presented, the restrictions of the use of gasoline and diesel engines are given, as well as the latest innovations in the form of low and high pressure systems. The evolution directions of these systems in the aspect of ability to meet future exhaust emission limits are indicated.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.