Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Produkcja sianokiszonek na cele paszowe prowadzona jest najczęściej w balotach utworzonych z zastosowaniem folii polietylenowej. Testowano nowe folie kiszonkarskie zawierające innowacyjne dodatki wspomagające proces kiszenia zielonek. W czasie fermentacji oraz podczas przechowywania sianokiszonki, w materiale kiszonkarskim i na powierzchni folii badano zmiany liczebności bakterii kwasu mlekowego oraz niekorzystnych bakterii tlenowych, pleśni i drożdży. Wyniki porównano ze zmianami parametrów fizykochemicznych zastosowanego produktu.
EN
Polyethylene film was modified by addn. of microcelulose (3% or 8%), Zn (5% or 8%), 5% Ag nanoparticles or a biostimulant based on Ag nanoparticles, and tested for insulating properties important for plant silages prodn. based on grasses and legumes. Populations of lactic acid bacteria, aerobic bacteria, mold and yeast were detd. for the polyethylene films, after 5, 8 and 18 mo. long fermentation. The film with 5% addn. of Zn was the most advantageous for the prodn. of the silage.
EN
The aim of the study was to evaluate the impact of bacterial preparation, containing strains of Lactobacillus genera that stimulate the synthesis of 1,2-propanediol and carboxylic acids of low molecular weight, on aerobic stability of meadow sward silages and biogas yield by means of heterofermentation. Lactobacillus buchneri, L. diolivorans and L. reuteri, which are synergistically active in the synthesis of acetic acid and products of its metabolism: 1,2-propanediol and propionic acid, have been selected in the earlier studies and their co-fermentation conditions have been determined. The composition of the Lactosil Biogas starter culture was designed to conserve renewable raw materials, including meadow grass, for the production of biogas. The preparation was used for ensiling on the production scale. Based on the results of the silage analysis it was found that the action of starter culture of the new bacterial preparation resulted in an increase in acetic acid, 1,2-propanediol and propionic acid content in experimental silages and prolongation of their aerobic stability against control silages during three months of ensiling. The application of the Lactosil Biogas to the meadow grass resulted in an increase in biogas yield of the silage, processed in methane fermentation of the plant material, by 39.9 NI kg dry organic matter-1, while increasing the content of methane by 3.7% and reducing the biogas contaminants.
PL
Celem badań było określenie wpływu preparatu bakteryjnego, zawierającego szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus, które stymulują syntezę 1,2-propanodiolu i niskocząsteczkowych kwasów karboksylowych, na poprawę stabilności tlenowej kiszonek z runi łąkowej i uzysku biogazu na drodze heterofermentacji. W wyniku wcześniejszych badań wyselekcjonowano szczepy bakterii z gatunków: Lactobacillus buchneri, L. diolivorans i L. reuteri, synergicznie działające w kierunku syntezy kwasu octowego i produktów jego metabolizmu: 1,2-propanodiolu oraz kwasu propionowego, i określono warunki ich kofermentacji. Opracowano skład kultury starterowej preparatu Lactosil Biogaz, przeznaczonego do konserwowania surowców odnawialnych, w tym runi łąkowej, w celu produkcji biogazu,. Preparat zastosowano do sporządzenia w skali produkcyjnej kiszonek z runi łąkowej. Na podstawie wyników analizy kiszonek stwierdzono, że działanie kultury starterowej nowego preparatu bakteryjnego w procesie trzymiesięcznego kiszenia spowodowało wzrost zawartości kwasu octowego, 1,2-propanodiolu i kwasu propionowego w kiszonkach doświadczalnych oraz przedłużyło czas ich stabilności tlenowej w stosunku do kiszonek kontrolnych. Zastosowanie preparatu Lactosil Biogas do kiszenia runi łąkowej, w efekcie poddania tego surowca fermentacji metanowej, spowodowało wzrost wydajności biogazu z kiszonki o 39,9 jednostek NI kg smo1 , przy jednoczesnym wzroście o 3,7 % zawartości metanu oraz obniżeniu zawartości zanieczyszczeń biogazu.
EN
In the years 2005-2008, the trials were established on two soils, rye and wheat complexes in Swadzim, in the fields of the Experimental and Didactic Station Gorzyń, of the Poznań University of Life Sciences. The purpose of the study was to determine changes in selected physical properties of soils under the influence of natural fertilizers, straw or winter intercrop under maize grown for silage in monoculture. It has been shown that the use of slurry on class IIIa soil has reduced soil compactness in all studied layers. The plowing of winter intercrop on both soil classes led to their drying, especially on the lighter soil. Systematic fertilization of straw with slurry of class IIIa soil, and on the IVb soil with a full dose of manure, slurry with straw and winter intercrop increased the field water content of the soil. Lower volumetric density was observed on class IIIa soil after plowing the full dose of manure, and on class IVb soil after the use of winter intercrop.
PL
W latach 2005-2008 w Swadzimiu, na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono badania na dwóch kompleksach glebowych, żytnim i pszennym dobrym. Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości fizycznych gleb pod wpływem stosowania nawozów naturalnych, słomy bądź międzyplonu ozimego pod kukurydzą uprawianą na kiszonkę w monokulturze. Wykazano, że stosowanie gnojowicy na glebie klasy IIIa zmniejszało zwięzłość gleby we wszystkich badanych warstwach. Przyorywanie poplonu ozimego na obu klasach gleby prowadziło do jej przesuszania, szczególnie wyraźnego na glebie lżejszej. Systematyczne nawożenie słomą z gnojowicą gleby klasy IIIa, a na glebie klasy IVb pełną dawką obornika, słomą z gnojowicą oraz poplonem ozimym zwiększało polową pojemność wodną gleb. Gleba klasy IIIa po przyorywaniu pełnej dawki obornika natomiast gleba klasy IVb po stosowaniu poplonu ozimego charakteryzowały się mniejszą gęstością objętościową.
EN
Between 2005 and 2008 in Swadzim, on the fields of the Experimental and Didactic Station Gorzyń, a department of Poznań University of Life Sciences, the two one factor trials have been carried out on two soil complexes: rye and good wheat ones. The purpose of the study was to determine changes of selected chemical properties of soils under the influence of the use of natural fertilizers, straw or winter aftercrop under maize grown for silage in monoculture. It has been shown that the use of natural fertilizers, straw and intercrops of rye with winter vetch did not cause the changes in nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium levels measured in spring and autumn in both soil classes. The significant effect of fertilization was obtained only in the carbon content of soil class IVb.
PL
W latach 2005-2008 w Swadzimiu, na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono dwa jednoczynnikowe doświadczenia na dwóch kompleksach glebowych: żytnim i pszennym dobrym. Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości chemicznych gleb pod wpływem stosowania nawozów naturalnych, słomy bądź poplonu ozimego pod kukurydzą uprawianą na kiszonkę w monokulturze. Wykazano, że stosowanie nawozów naturalnych, słomy oraz międzyplonu żyta z wyką ozimą nie przyczyniło się do zmian zawartości azotu, fosforu, potasu i magnezu oznaczanych wiosną i jesienią na obu klasach gleby. Istotny wpływ nawożenia uzyskano jedynie w zawartości węgla w glebie klasy IVb.
PL
Celem artykułu jest przegląd najnowszej literatury dotyczącej problemu fermentacji wtórnej zachodzącej w materiale kiszonkarskim, będącym substratem do produkcji biogazu. Zakres pracy obejmuje podstawy konserwacji przez zakiszanie, charakterystykę procesu fermentacji wtórnej i niestabilności tlenowej, przyczyny i sposoby zapobiegania temu procesowi, jak również opis jego wpływu na wydajność produkcji biogazu. Zagadnienie jest istotne z punktu widzenia odbiorców kiszonek, którymi od dawna są hodowcy bydła, a w ostatnich latach także producenci biogazu rolniczego. Pogorszenie jakości surowca, wywołane fermentacją wtórną, powoduje straty jego wartości odżywczej i energetycznej, a w konsekwencji zmniejszenie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej. Stosowanie odpowiednio dobranych dodatków kiszonkarskich przyczynia się do poprawy procesu kiszenia, zapobiegając niekorzystnym procesom związanym z psuciem się materiału roślinnego. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości substraty do produkcji biogazu, jak również konieczność ich odpowiedniej konserwacji i przechowywania, należy przypuszczać, że poruszane w artykule zagadnienie będzie nabierało coraz większego znaczenia.
EN
The aim of article is review of the newest literature considered problems with secondary fermentation occurring in silages, which are substrates for biogas production. The scope of work includes the basics of conservation by ensiling, characterization of secondary fermentation and lack of aerobic stability, causes and ways of preventing this process and description of its influence on efficiency of biogas production. This issue is very important from the point of view of customer of silages like cattle breeders and lately also producers of agricultural biogas. Deterioration of raw material caused by secondary fermentation induces the losses in nutrients and decrease in energy value and, in consequence, decrease in efficiency of biogas production in the methane fermentation process. The use of appropriately selected silage additives contributes to improvement of ensiling process prevents spoiling of plant material. Taking to account the rising demand for high quality substrates for biogas production, it should be assumed that the issue raised in the article will become increasingly important.
EN
The aim of this study was to assess the effect of sward enrichment in valuable grass and legume species through undersowing on the amount and quality of yield and its usefulness for ensilage. Two-factorial field experiment in a cross system was set up on experimental meadow. Three 0.8 ha plots were delineated, one was undersown with a mixture of grasses and Trifolium pratense L. (MI), the second - with a mixture of grasses and Lotus corniculatus L. (MII), and the third (control) was not undersown. The second analysed factor included the form of fertilisers: mineral NPK versus manure fertilisation. Botanical composition of sward, yielding and the content of nutritive components were estimated every year. Mown sward of the first cut was ensiled in large cylindrical bales. The content of nutritive components and the concentration of fermentation products was analysed in silage. Applied undersowing resulted in the increased share of legumes at the cost of grasses and weeds. Undersowing was also the factor significantly differentiating biomass yield. The highest yields in 2014 were obtained from plots undersown with a mixture containing Trifolium pratense L. In the second study year the biggest yield was noted for sward undersown with a mixture containing Lotus corniculatus L. Sward from undersown plots had higher content of total protein, lower content of sugars and significantly lower sugar to protein ratio. The enrichment of botanical composition of sward through undersowing exerted a significant impact on nutritive value of silages. The greatest nutritive value (expressed as relative feed value RFV) was found in silages made of sward undersown with a mixture of grasses and Lotus corniculatus L.
PL
Celem badań było określenie wpływu wzbogacenia runi łąkowej w wartościowe gatunki traw i roślin bobowatych metodą podsiewu na wielkość i jakość plonów oraz ich przydatność do zakiszania. Na łące doświadczalnej założono dwuczynnikowe doświadczenie łanowe w układzie krzyżowym. W tym celu wytyczono trzy łany o powierzchni 0,8 ha każdy, spośród których jeden został podsiany mieszanką traw i Trifolium pratense L. (MI), drugi - mieszanką traw i Lotus corniculatus L. (MII), trzeci nie został podsiany (kontrola). Drugim badanym czynnikiem była forma nawożenia: nawożenie nawozami mineralnymi NPK i obornikiem. Corocznie oceniano skład botaniczny runi, plonowanie oraz zawartość składników pokarmowych. Skoszoną ruń łąkową z I pokosu zakiszono w dużych belach cylindrycznych. W kiszonce oznaczano zawartość składników pokarmowych oraz koncentrację produktów fermentacji. W wyniku zastosowanego podsiewu stwierdzono wzrost udziału roślin bobowatych kosztem udziału traw i chwastów. Zastosowany podsiew był również czynnikiem istotnie różnicującym wielkość plonów biomasy. W 2014 roku średnio istotnie najwyższe plony uzyskano z obiektów, na których zastosowano podsiew mieszanką z udziałem Trifolium pratense L. W drugim roku badań istotnie najwyżej plonowała ruń podsiana mieszanką z udziałem Lotus corniculatus L. Ruń z obiektów podsianych charakteryzowała się średnio wyższą zawartością białka ogólnego, niższą cukrów prostych oraz istotnie niższym stosunkiem cukrów do białka. Wzbogacenie składu botanicznego runi łąkowej metodą podsiewu miało również istotny wpływ na wartość pokarmową kiszonek. Największą wartością pokarmową, wyrażoną wskaźnikiem względnej wartości pokarmowej RFV charakteryzowały się kiszonki sporządzone z runi obiektów, na których zastosowano podsiew mieszanką traw i Lotus corniculatus L.
EN
The work was made to determine operational costs and cost-effective technologies for preparation of silage from low stalk green fodder, involving baler and various forms of storage systems marked as follows: ASW - wrapping single bales, ZOSZ - wrapping bales on the wrapping serial machine, ZOW - storage bales in a plastic bags using bale charger or collecting chaff in the silo by using pickup trailer - PS - or just storage chaff on the prism - PP. The lowest unitary fuel consumption was noticed in technology using pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (6.99 kg · t-1 dry matter), but the largest fuel consumption took place when using press for wrapping individual bales - ZOP (12.24 kg · t-1 dry matter). The structure of fuel consumption in particular operations was presented by largest share in all technologies including mowing, tedding and raking. Technology showed the lowest labour input when collecting green fodder with pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (1.80 labour hour · t-1 dry matter), and the highest one was when using baler and wrapping single bales - ASW (2.94 labour hour · t-1 dry matter). The lowest unitary costs of silage production was present when using pickup trailer and storing chaff on the prism - PP (zł 225.60 · t-1 dry matter), but the highest costs were when using technology with round baler and individual bale wrapping system - ASW (zł 353.80 · t-1 dry matter).
PL
W pracy określono nakłady eksploatacyjne i ekonomiczne technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołodygowych z udziałem prasy zwijającej i różnymi formami składowania oznaczonymi odpowiednio: ZOP - owijanie pojedynczych bel, ZOSZ - owijanie bel na owijarce szeregowej, ZOW - osłanianie bel w worku foliowym przy użyciu ładowarki bel, oraz przyczepy zbierającej ze składowaniem sieczki w silosie - PS lub na pryzmie - PP. Najmniejszym jednostkowym zużyciem paliwa charakteryzuje się technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (6,99 kg·t-1s.m.), a największym z prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (12,24 kg·t-1s.m.). W strukturze zużycia paliwa największy udział we wszystkich technologiach przypada na operacje koszenia, przetrząsania i zgrabiania. Najniższą pracochłonność wykazywała technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (1,80 rbh·t-1s.m.), a najwyższą z udziałem prasy zwijającej i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (2,94 rbh·t-1s.m.). Najniższe koszty jednostkowe produkcji kiszonek występują w technologii z przyczepą zbierającą ze składowaniem surowca roślinnego w pryzmie - PP (225.60 zł·t-1s.m.), a najwyższe w technologii zbioru prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (353,80 zł·t-1s.m.).
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań efektywności sorpcji popularnego w przemyśle barwnika kationowego Basic Violet 10 (BV10) z wykorzystaniem na sześciu różnych niekonwencjonalnych sorbentów: chityny, trocin, kompostu, kiszonki kukurydzianej, zeolitu i popiołów lotnych. Dla każdego testowanego sorbentu ustalone zostało optymalne pH sorpcji a także wyznaczona została maksymalna pojemność sorpcyjna względem Basic Violet 10. Do opisu danych eksperymentalnych zastosowano trzy popularne modele sorpcji: Langmuir’a, Langmuir’a 2 oraz Freundlicha. Spośród testowanych sorbentów organicznych, najwyższą pojemność względem Basic Violet 10 wykazały trociny (Qmax= 156,5 mg/g) i kiszonka kukurydziana (Qmax= 180,8 mg/g). W przypadku sorbentów mineralnych, takich jak zeolit czy popioły lotne, maksymalna zdolność sorpcyjna Basic Violet 10 wynosiła odpowiednio Qmax= 144,1 mg/g i 170,1 mg/g.
EN
In this study the effectiveness of sorption Basic Violet 10 were examined (the popular in the industry cationic dye), on 6 different non-conventional sorbents: chitin, sawdust, compost, silage corn, zeolite and fly ash. For each test sorbent was determined optimum pH of sorption. Was also a designated the maximum sorption capacity with respect to the Basic Violet 10. The results obtained were analyzed with the use of three sorption isotherms: Freundlich, Langmuir and double Langmuir. Among the organic sorbents tested, the highest capacity relative to Basic Violet 10 shown sawdust (Qmax = 156.5 mg/g) and corn silage (Qmax = 180.8 mg/g). In the case of mineral sorbents such as zeolite or fly ash, the maximum absorptive capacity Basic Violet 10 was respectively Qmax = 144.1 mg/g and 170.1 mg/g.
EN
Analysis of logistics costs in the production of silage for biogas
EN
The study was conducted between 2008 and 2010 at the Experimental Farm of the Institute of Land Reclamation and Grassland Farming (currently the Institute of Technology and Life Sciences) in Falenty, Mazovian voivodeship, in the form of a field experiment on an area of permanent grassland. The study aimed to assess the influence of different forms and quantities of fertilizer on the quality, nutritional value and presence of pathogenic microorganisms in silage made of meadow sward. The experiment involved a field divided into six zones, each with an area of ~0.3 ha, which were fertilized using inorganic NPK fertilizers, liquid manure (fermented cattle urine) or solid manure applied in two quantities, giving two levels of nitrogen fertilization: 60 and 90 kg•ha-1. Meadow sward from the first cut was partly dried (40% dry weight), harvested with a round baler and ensilaged in large cylindrical bales. Tests on samples of the sward and silage were carried out to examine levels of yeasts, moulds, potentially pathogenic bacteria and nutrients. The silage samples were tested in respect of dry matter, pH level, and levels of lactic acid, volatile fatty acids and ammonia. Fertilization with manure helped to produce green fodder and silage of a higher nutritional value but sward from meadows fertilized with manure constituted a poorer feedstock for silage (poor sugar / protein ratio) than sward fertilized with liquid manure. Fertilization with liquid manure yielded fodder with a nutritional value close to fodder from meadows fertilized with inorganic fertilizer. Fertilization of sward with liquid manure did not hinder the process of fermentation. At the same time our research indicates that the process of lactic fermentation can be effective in limiting the abundance of pathogenic bacteria in silage.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010 w Zakładzie Doświadczalnym IMUZ (obecnie ITP) w Falentach, na doświadczeniu łanowym na łące trwałej. Celem badań była ocena wpływu stosowania różnych form i dawek nawozów na jakość, wartość pokarmową i obecność szkodliwych mikroorganizmów w kiszonce z runi łąkowej. W ramach badań na łące wydzielono 6 łanów (obiekty doświadczalne), każdy o powierzchni ok. 0,3 ha, które nawożono nawozami mineralnymi NPK oraz gnojówką bydlęcą i obornikiem stosowanymi w dwóch dawkach, odpowiadających dwóm poziomom nawożenia azotem: 60 i 90 kg•ha–1. Ruń łąkową z pierwszego pokosu, po wstępnym podsuszeniu (40% s.m.) zbierano prasą rolującą i zakiszano w dużych belach cylindrycznych. W próbach zielonki i kiszonki oceniano liczebność drożdży, grzybów pleśniowych oraz bakterii potencjalnie chorobotwórczych a także zawartości składników pokarmowych. W próbach kiszonek ponadto oceniano poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, zawartość kwasu mlekowego, lotnych kwasów tłuszczowych i udział amoniaku. Nawożenie obornikiem sprzyjało uzyskaniu wyższej wartości pokarmowej zarówno zielonki jak i uzyskanej z niej kiszonki. Mimo to ruń łąkowa z łąki nawożonej obornikiem stanowiła gorszy materiał na kiszonki (niekorzystny stosunek cukry/białko) niż ruń nawożona gnojówką. Po nawożeniu gnojówką uzyskano paszę o wartości pokarmowej zbliżonej do paszy z łąki nawożonej nawozami mineralnymi. Nawożenie runi łąkowej gnojówką nie utrudniło procesu fermentacji. Jednocześnie wykazano, że proces fermentacji mlekowej może być efektywnym narzędziem ograniczającym liczebności chorobotwórczych bakterii w kiszonce.
EN
The aim of the present research was to evaluate the chemical composition and storage capacities, as well as the efficiency and composition of biogas from biomass collected from roadside verges. The biomass was collected in July and October and then preserved in microsilos (10L) with and without formic acid, bacterial inoculant, bacterial-enzymatic preparation, enzymatic preparation. After 180 days of storage, biomass samples were analyzed for chemical composition, organic dry matter (ODM) losses and biogas and methane yield (Oxi Top Control). Biomass from the summer period had a higher (p<0.01) content of dry matter, neutral detergent fiber, hemicellulose and cellulose and a lower (p<0.01) content of ether extract and acid detergent fiber. Loss of organic matter during preservation and biomass storage without additives was higher in the material from the summer period. However, when compared with the autumn period, summer biomass stored without additives had a higher methane production potential (288 vs. 215 LN CH4ˑkg-1 ODM). The additive which most effectively reduced the loss of organic matter was formic acid. However, the most beneficial for biogas efficiency and methane were the bacterial enzymatic preparation (summer harvest) and addition of formic acid (autumn harvest). Methane efficiency equaled 314 and 299 LNˑkg-1 ODM, and its concentration in biogas amounted to 60.4 and 59.4% for summer and autumn biomass, respectively. The results indicated the possibility of storing and using biomass from roadside verges as a source of biogas. The primary aim of using added preservatives was to reduce the loss of organic matter during biomass storage as well as to improve the efficiency of methanogenesis.
EN
General data according to the conducted examination of some monolithic and precast steel concrete constructions of tower type, which were built by authors in Ukraine in the period from 2006 to 2011, has been described in this article. Conducted research has shown that unqualified implementation of separate works and factory defects in constructional elements are the basic reason of ruining the buildings and constructions. The materials of the analysis of the consequences from ruining buildings and constructions, and their elements from the defects during implementing building – assembly works, defects from technologic and random impacts are important in the way that from this analysis certain thoughts concerning making basic actions, which are directed on dissolution of different kind of defects to provide reliable operation of buildings and constructions, can be done.
PL
W artykule przedstawiono uogólnione wyniki badań niektórych monolitycznych i prefabrykowanych cienkościennych żelbetowych budowli wykonanych na terenie Ukrainy przez autorów w okresie od 2006 do 2011 roku. Badania wykazały, że głównymi przyczynami zniszczenia budowli są: zła jakość wykonania niektórych rodzajów prac i wady fabryczne elementów konstrukcyjnych. Bardzo ważne są wyniki analizy przyczyn zniszczenia budowli oraz ich elementów na skutek błędów w trakcie wykonania prac budowlanych, wad technologicznych i efektów losowych. W oparciu o tę analizę można przewidzieć kluczowe działania mające na celu wyeliminowanie różnych defektów w celu zapewnia trwałości i niezawodności budynków i budowli.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010 w Zakładzie Doświadczalnym IMUZ (obecnie ITP) w Falentach, na doświadczeniu łanowym na łące trwałej. W ramach doświadczenia porównywano efekty nawożenia nawozami mineralnymi (NPK) oraz gnojówką bydlęcą, stosowanymi w dwóch dawkach. Celem badań była ocena wpływu nawożenia łąki trwałej gnojówką bydlęcą na skład chemiczny runi łąkowej oraz jej przydatność do zakiszania. Powierzchnię całych łanów trzykrotnie w ciągu roku koszono kosiarką rotacyjną, a ruń łąkową po wstępnym podsuszeniu (40% s.m.) zbierano prasą rolującą i zakiszano w dużych belach cylindrycznych. W próbach zielonki i kiszonki oceniano liczebność drożdży, grzybów pleśniowych oraz bakterii potencjalnie chorobotwórczych, a także zawartość składników pokarmowych. W próbkach kiszonek ponadto oceniano poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, zawartość kwasu mlekowego, lotnych kwasów tłuszczowych i udział amoniaku. Skład chemiczny runi łąkowej nawożonej gnojówką był podobny do składu runi z obiektów nawożonych mineralnie. Jakość kiszonek uzyskanych z runi łąkowej z obiektów nawożonych gnojówką była nie gorsza niż jakość kiszonki z obiektów nawożonych nawozami mineralnymi. Nawożenie gnojówką nie pogorszyło jakości mikrobiologicznej pozyskiwanych pasz. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność stosowania gnojówki na użytki zielone, z których ruń łąkowa jest przeznaczana do zakiszania.
EN
Studies were carried out within 2008-2010, in Experimental Farm at Falenty, as a plot experiment situated on mineral soil. The aim of study was to assess the effect of meadow fertilization with liquid manure on chemical composition of the meadow sward and its usefulness for ensilage. The effect of mineral NPK fertilisation and liquid cattle manure applied in two doses equivalent to two levels of mineral fertilisation (60 and 90 kg N•ha-1) were compared. Meadow sward was cut three times a year, pre-dried and ensiled in big cylindrical bales. Herbage and silage samples were tested for the count of yeast, moulds, the presence of potentially pathogenic bacteria and the content of nutrients. Moreover, in silage samples the dry matter level, pH value of fresh matter, lactic acid and volatile fatty acids contents, as well as the share of ammonia, were measured. Chemical composition of the meadow sward fertilised with liquid manure was similar to that fertilised with mineral fertilisers. The quality of silage from sward fertilised with liquid manure was not worse than that fertilized with mineral fertilisers. Application of the liquid manure did not worsen the microbiological quality of silages. Obtained results confirm the possibility of applying liquid manure on grasslands with the herbage provided for silage making.
PL
Celem badań było określenie wpływu stosowania dodatku bakteryjnego zawierającego kultury bakterii kwasu mlekowego do zakiszanej runi łąkowej z łąki nawożonej nawozami naturalnymi na jakość, wartość pokarmową i obecność szkodliwych mikroorganizmów. Porównywano trzy formy nawożenia: nawozami mineralnymi NPK (kontrola), obornikiem (50 t ha-1) i gnojówką (30 m3 ha-1). Ruń łąkową z I pokosu po wstępnym podsuszeniu (40% sm) zakiszono w dużych belach cylindrycznych z dodatkiem i bez dodatku preparatu bakteryjnego zawierającego wyselekcjonowane szczepy bakterii fermentacji mlekowej. W próbach kiszonki podobnie jak w zielonce oceniano zawartości składników pokarmowych. W próbach kiszonek ponadto oceniano poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, zawartość kwasu mlekowego, lotnych kwasów tłuszczowych i udział amoniaku, liczebność drożdży i grzybów pleśniowych i innych drobnoustrojów. Stwierdzono istotny wpływ nawożenia i stosowania dodatku bakteryjnego na jakość kiszonki. Kiszonki z runi nawożonej obornikiem charakteryzowały się istotnie wyższym stężeniem amoniaku, niższą zawartością kwasu mlekowego i kwasów tłuszczowych niż kiszonki z obiektów nawożonych NPK. Zastosowanie dodatku bakteryjnego do runi z obiektów nawożonych nawozami naturalnymi poprawiło jakość i wartość pokarmową kiszonek. Wartości TDN, DMI i RFQ w kiszonkach sporządzonych z dodatkiem bakteryjnym były wyższe niż w kiszonce kontrolnej.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of bacterial inoculate treatment of sward from grassland fertilized with solid manure and liquid manure on quality, nutritive value and microflora of grass silage. Three fertilizers were compared: mineral NPK (control), solid manure (50 t ha-1) and liquid manure (30 m3 ha-1). Pre-wilted herbage (40% DM) from the first cut of grassland was ensilaged in big cylindrical bales with and without addition of bacterial inoculate containing lactic acid bacteria. In herbage and silage samples the content of nutritive components was evaluated. In obtained silages the dry matter content, pH, fermentation products, yeasts, moulds and some bacteria count were evaluated. Significant influence of fertilization and inoculate treatment on silage quality was stated. Silages made from sward fertilized with manure had significantly higher ammonia concentration, lower content of lactic acid and fatty acids than silages from objects fertilized with NPK. The addition of bacterial inoculants to sward from objects fertilized with natural fertilizers improved quality and nutritive value of silages. TDN, DMI and RFQ values were higher in inoculated silages than in untreated silages.
EN
The research was carried out in 2011-2013 in a farm producing meadow grass silage in the form of cylindrical bales. The objective of the research was to determine the quality and value of the nutrititional values of silage depending on drying ensiled meadow grass influenced by the use of a tine-type conditioner and a roller mill. Three variants of mowing were assumed: without conditioner, with a tine-type conditioner and with a roller mill. A basic chemical composition was marked in silage with a standard method and the content of organic acids with the use of gas chromatograph. Nutritional value of silage was assessed in Flieg-Zimmer scale. It was found out that mowing green forage with the use of a conditioner favourably influences the quality of silage. Silage obtained from green forage, which was mowed with the use of a tine-type conditioner had the highest content of dry mass (415.7 g·kg-1), a slightly lower content of dry mass was reported upon the use of a roller mill (365.6 g·kg-1), and the lowest for green forage silage mowed without a conditioner (274.2 g·kg-1). Appropriate degree of drying was an essential element influencing the course of the ensilaging process and the silage quality.
PL
Badania prowadzono w latach 2011-2013 w gospodarstwie produkującym kiszonkę z runi łąkowej w postaci bel cylindrycznych. Celem badań było określenie jakości i wartości pokarmowej kiszonek w zależności od podsuszenia zakiszanej runi łąkowej pod wpływem zastosowania spulchniacza palcowego i zgniatacza walcowego. W badaniach założono trzy warianty koszenia: bez kondycjonera, ze spulchniaczem palcowym i ze zgniataczem walcowym. W kiszonkach oznaczono podstawowy skład chemiczny metodą standardową, a zawartość kwasów organicznych za pomocą chromatografu gazowego. Wartość pokarmową kiszonek oceniono w skali Fliega-Zimmera. Stwierdzono, że koszenie zielonki z użyciem kondycjonera korzystnie wpływa na jakość kiszonek. Kiszonki uzyskane z zielonki, którą skoszono z użyciem spulchniacza palcowego, miały największą zawartość suchej masy (415,7 g·kg-1), nieco mniejszą zawartość suchej masy odnotowano po zastosowaniu zgniatacza walcowego (365,6 g·kg-1), a najmniejszą ilość miały kiszonki z zielonki koszonej bez kondycjonera (274,2 g·kg-1). Odpowiedni stopień podsuszenia był istotnym elementem wpływającym na przebieg procesu zakiszania oraz jakość kiszonki.
PL
Celem badania było uzyskanie informacji o wielkości powierzchni upraw kukurydzy przeznaczonej na cele produkcji biogazu rolniczego. Uzyskana wielkość pozwoliła obliczyć udział powierzchni zasiewów pod kukurydzę w stosunku do całkowitej powierzchni pod uprawy kukurydzy celem pozyskania zielonki. Uzyskana wielkość pozwoliła stwierdzić, czy w Polsce funkcjonowanie biogazowni rolniczych ma istotny wpływ na strukturę produkcji rolnej.
EN
An attempt of estimation of acreage required for acquiring sweet corn that in turn is turned into maize silage for agricultural biogas production, was made. Data published by Agricultural Market Agency at the website. Data was compiled basing on reports that enterprises producing agricultural biogas are obliged to transfer to the Agency. Basing on information about biogas plants in Poland obtained from the registry and on information on technological possibilities of acquiring biogas from different substrates, acreage that has to be reserved for this type of production was estimated. The estimation produced a result of 2 419,5 hectares and this result was compared to the total acreage of agricultural land for growing sweet corn for forage in Poland. It was shown that productive activity of biogas plants in Poland has an inconsiderable influence on acreage of crops and its fraction equals to 0,6%.
PL
Efektywnym podejściem do estymacji procesów zachodzących w złożonych systemach empirycznych inżynierii rolniczej jest wykorzystanie nowoczesnych metod, jakie reprezentują neuronowe techniki predykcyjne. Sztuczne sieci neuronowe stanowią intensywnie rozwijającą się dziedzinę wiedzy, coraz częściej stosowaną w wielu obszarach zarówno nauki, jak również praktyki. Podstawą działania sztucznych sieci neuronowych są algorytmy uczące, umożliwiające zaprojektowanie odpowiedniej topologii sieci oraz dobór parametrów tej struktury. W pracy zaproponowano wykorzystanie technik neuronowego modelowania do estymacji poziomu zawartości metanu w biogazie, emitowanego w trakcie procesu fermentacji metanowej kiszonki. Uzyskane wyniki badań potwierdzają hipotezę, że predykcyjny model neuronowy, opisujący produkcję metanu w trakcie procesu fermentacji kiszonki w biofermentorze, jest właściwym instrumentem dla dokonania oceny prognozowania poziomu tej emisji.
EN
The usage of modern methods, which represent predictive neural techniques is an effective approach to the estimation of the processes occurring in the complex empirical systems of agricultural engineering. The artificial neural networks are a rapidly expanding field of knowledge used increasingly in many areas of science, as well as practice. The learning algorithms, enabling the design of appropriate network topology and selection of the parameters of this structure, matched to the problem to be solved are the basis of functioning of artificial neural networks. The paper proposes the use of neural modeling techniques to estimate the level of methane content in the biogas emitted over the methane fermentation process of silage. Obtained research results confirm the hypothesis that predictive neural model describing the methane production during the silage fermentation process in biofermentor is an appropriate tool to assess the forecasting of the level of this emission.
EN
At the paper preliminary issues concerning applications of preparations preserving to silages were introduced. Such silages can be used as forage of animals and substrates of the biogasworks. During the harvest of green fodder to silages getting an end product of the better quality is one of more important problems.It is possible to obtain it using additions facilitating ensilage. Using them allows also for the improvement of the quality of the long preserved silage. One should aspire to it to get regular distributing preparation in the entire capacity of the silo. In the course of the application losses of preparation should be minimal.
19
Content available remote Ballers for molding bales of shredded material
EN
The article deals with the design and the operation principle of presses for forming cylindrical bales from shredded materials, there has been made an assessment of the quality of silage obtained from beet pulp prepared by a press manufactured by Norwegian company Orkel (model MP 2000 Compactor). It has been proved that quality of the obtained fodder does not differ from the quality of fodders formed in long foil sleeves. It has been found that on the domestic market machines of this type are not available for small and medium companies.
20
Content available remote Właściwości mechaniczne folii poużytkowych stosowanych w rolnictwie
PL
Przedstawiono badania określające wpływ czasu użytkowania na właściwości mechaniczne folii stosowanych w rolnictwie. Materiałem badawczym były folie polietylenowe użyte w procesie konserwacji kiszonki w formie silosu oraz bel. Właściwości mechaniczne folii oceniono za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej podczas prób statycznego rozciągania oraz prób przebicia. Ze wzrostem czasu użytkowania odporność folii na przebicie rosła. Czas użytkowania wpłynął niekorzystnie na moduł sprężystości wzdłużnej folii. Wydłużenie względne przy zerwaniu uległo również zmniejszeniu z upływem czasu.
EN
Researches dealing with the influence of operational time on foil mechanical properties are presented in the paper. Polyethylene foils used as silage or bale during ensilage preservation process were employed as testing material. Mechanical properties of foils were evaluated by the static tension and puncture tests in a universal testing machine. The puncture resistance increased with the increase of foil operational time. Lifetime adversely affected the longitudinal modulus of foil elasticity. The relative elongation at breakage was also reduced with the elapse of time.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.