Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siew punktowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Results of laboratory tests on the sowing quality of Vistula parsley seeds with a working section of a seed drill by Weremczuk company Max Pneumatic S 156 model with a pneumatic sowing system were presented. Tests of the sowing section of a seed drill were carried out in laboratory conditions on a special stand. They showed that the seed drill speed and rotations of the sowing disc have a significant impact on the sowing quality expressed with participation of single, double sowing and passes. The most favourable results at all set distances between seeds in a row were obtained with a seed drill speed of 1 km·h-1. On the other hand, the increase of the working speed of a seed drill and rotations of a sowing disc influenced significantly the deterioration of the sowing quality.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących jakości siewu nasion pietruszki odmiany Vistula sekcją roboczą siewnika firmy Weremczuk model Max Pneumatic S 156 z pneumatycznym systemem wysiewu. Badania sekcji wysiewającej siewnika przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na specjalnym stanowisku. Wykazały one, że prędkość siewnika oraz obroty tarczy wysiewającej mają istotny wpływ na jakość siewu wyrażającą się udziałem wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów. Najkorzystniejsze wyniki przy wszystkich zadanych odległościach między nasionami w rzędzie uzyskano przy prędkości siewnika wynoszącej 1 km·h-1 . Natomiast wzrost prędkości roboczej siewnika i obrotów tarczy wysiewającej wpływał istotnie na pogorszenie jakości siewu.
EN
The objective of the research was assessment of the sowing quality of radish seeds with the sowing unit of "MAX PNEUAMTIC” S 156 pneumatic seeder. Tests were carried out on the original laboratory stand. They proved that at the assumed range of the working speed within 2.5 to 4.0 km·h-1 and rotations of the sowing disc between 23 and 37 rot·min-1, the most favourable results concerning precision of seeds spacing in a row were obtained at the speed between 2.5 and 3.0 km·h-1. The increase of the speed above 3.0 km·h-1 caused deterioration of the seeds sowing quality through statistically significant reduction of the single sowing participation and the increase of the empty sowings participation.
PL
Celem badań była ocena jakości siewu nasion rzodkiewki sekcją wysiewającą siewnika „MAX PNEUAMTIC” S 156 z pneumatycznym (podciśnieniowym) systemem wysiewu. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym własnej konstrukcji. Wykazały one, że przy przyję- tym do badań zakresie prędkości roboczej od 2,5 do 4,0 km·h-1 i obrotach tarczy wysiewającej od 23 do 37 obr·min-1 , najkorzystniejsze wyniki dotyczące dokładności rozmieszczenia nasion w rzędzie uzyskano przy prędkości w zakresie od 2,5 do 3,0 km·h-1 . Wzrost prędkości powyżej 3,0 km·h-1 wpływał na pogorszenie jakości siewu nasion poprzez istotne statystycznie obniżenie udziału wysiewów pojedynczych oraz wzrost udziału przepustów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu gęstości siewu oraz prędkości roboczej pneumatycznego siewnika precyzyjnego Demeter Variosem VM4 firmy Kongskilde na jakość siewu nasion kukurydzy średniowczesnej odmiany "Kosmo" 230. Badania polowe przeprowadzono w 2011 roku na glebie kompleksu żytniego słabego, na działce o powierzchni 1,4 ha. Po wschodach roślin określono dokładność rozmieszczenia roślin kukurydzy w rzędach, wyznaczając procentowe udziały wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów, na podstawie zmierzonych odległości między roślinami na odcinkach pomiarowych o długości 10 m, w trzech powtórzeniach usytuowanych wzdłuż rzędów, dla każdej z czterech sekcji wysiewających siewnika. Do opracowania wyników pomiarów wykorzystano normę ISO 7256/1, stosowaną w badaniach siewników precyzyjnych. Przeprowadzona analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych na procentowe udziały wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów nasion kukurydzy odmiany "Kosmo" 230, przy stałej szerokości międzyrzędzi - 0,75 m, istotny wpływ (α=0,05) mają obie zmienne niezależne, tj. gęstość wysiewu nasion i prędkość robocza siewnika. Najkorzystniejszy udział wysiewów pojedynczych nasion kukurydzy w badanych klasach odległości w rzędzie wystąpił przy gęstości siewu wynoszącej 65 tys. nasion*ha-1. Wraz ze wzrostem gęstości siewu w badanym zakresie malał procentowy udział wysiewów pojedynczych, a więc pogarszała się jakość siewu. W przypadku drugiej zmiennej niezależnej (prędkości siewu) najkorzystniejszy udział wysiewów pojedynczych wystąpił przy prędkości roboczej siewnika w zakresie od 6 do 12 km*h-1.
EN
Results of the research concerning influence of sowing density and operational speed of a pneumatic precision sieve Kongskilde Demeter Variosem VM4 on the quality of sowing of corn seeds of middle-early variety "Kosmo" 230. Field research was carried out in 2011 on the soil of a weak rye complex on 1.4 ha plot. Precision of distribution of corn in rows was determined after plant germination, setting percentage share of single, double seeding and passes based on the measured distances between plants on measurement lengths of 10 m length in three repeats located along rows for each of four seeding sections of a seeder. ISO 7256/1 standard used in the research of precise seeders was used for preparing results of measurements. The analysis of variance of the obtained results proved that from among the accepted independent variables, both independent variables i.e. density of seeding and operational speed of a seeder have significant impact (α = 0,05) on percentage share of single and double seeding and passes of corn seeds of "Kosmo" 230 variety at a constant width of interrows - 0.75 m. The most advantageous share of single corn seeds sowing in the researched distance classes in a row occurred at sowing density of 65 thousand seeds*ha-1. Along with the increase of sowing density, within the researched scope, percentage share of single sowing decreased and the quality of sowing worsened. In case of the second independent variable (sowing speed) the most advantageous share of single sowing occurred at the working speed of a seeder within the range 6 to 12 km*h-1.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie grochu siewnego. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu siewnego: Rola (typ liściasty) i Ramrod (typ wąskolistny "afila"), a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy i siew punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy roślin i plonowanie uwzględnionych w badaniach odmian grochu. Stosując siew punktowy uzyskano istotny przyrost plonu nasion, który był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny w porównaniu z siewem rzędowym.
EN
This work presents the results of a research on the impact of single-grain sowing on growth, development and cropping of sown pea. A field experiment was conducted at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Grabów during the years 2001-2003. The first order experimental factor was pea variety: Rola - conventional leaf type and Ramrod - afila type. The second order factor was the method of sowing: single-grain and row sowing. It was found that the method of sowing had a significant effect on the course of ontogenesis of the examined pea varieties and the cropping of the considered pea varieties. Significant increase in seed yields was obtained in case of single-grain sowing, compared to row sowing. The increase in pea yield when using single-grain sowing was a consequence of: 1) smaller plant losses in the stand, 2) the increase of pods number per plant, and 3) the greater number of seeds per plant.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie łubinu białego i bobiku. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były gatunki roślin strączkowych: łubin biały odmiany Butan i bobik odmiany Nadwiślański, a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy-niepunktowy oraz siew rzędowy-punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy badanych gatunków roślin oraz modyfikował wielkość plonu nasion. Rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych punktowo plonowały lepiej niż rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych niepunktowo. Stosując siew punktowy uzyskano istotnie wyższe plony nasion w porównaniu do siewu niepunktowego. Lepsze efekty stosowania siewu punktowego uzyskano w uprawie łubinu białego niż bobiku. Przyrost plonu nasion łubinu białego i bobiku na wskutek zastosowania siewu punktowego był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny.
EN
The paper presents test results regarding effect of point sowing on growth, development and cropping of white lupine and horse bean. A field experiment was carried out at the Farm Experimental Plant IUNG-PIB in Grabów, in the period of 2001-2003. The factor of the 1st order included species of the following leguminous plants: white lupine of Butan variation and horse bean of Nadwiślański variation, and the factor of the 2nd order - sowing methods: non-point seed drill and point seed drill. It was found out that sowing method had significant effect on the process of ontogeny of the tested plant species and modified size of seed crop. Plants grown out of seeds sown pointwise gave better crop than plants grown out of seeds sown non-pointwise. Use of point sowing enabled to achieve significantly higher seed crops when compared to non-point sowing. Use of point sowing gave better effects for cultivation of white lupine rather than horse bean. Growth of seed crop of white lupine and horse bean as a result of using point sowing was a result of lower losses of plants per corn-field, increased stock of pods on the plant and more seeds per plant.
PL
Drzewa rosnące w środowisku o braku partnerów grzybowych, zdolnych do nawiązania właściwego kontaktu mikoryzowego z odpowiednim gospodarzem, wykazują zakłócenia fizjologiczno - rozwojowe, chorują a nawet giną. Mając na uwadze program zwiększenia lesistości kraju, który związany jest z zalesianiem gruntów porolny i zdegradowanych, staje się konieczna hodowla materiału sadzeniowego zaopatrzonego w właściwe ektomikorozy dla danego gatunku drzewa. Sterowana mikoryzacja wiąże się jednak z precyzyjnym dawkowaniem i wprowadzaniem do substratu hodowlanego inokulum grzyba mikoryzowego. Zmechanizowanie tej czynności może skrócić cały proces technologiczny i pozytywnie wpłynąć na udatność zabiegu. Siew punktowy stwarzając lepsze warunki kiełkowania i wzrostu pozwala na oszczędności nasion w stosunku do siewu ręcznego. W opracowaniu przedstawiono konstrukcję i zasadę pracy urządzenia do dozowania inokulum wegetatywnego i mieszania go z podłożem oraz siewnika pneumatycznego do siewu punktowego.
EN
Trees growing without fungal partners able to make a proper contact with a suitable host are susceptible to physiological disturbances, become weakened and even die. Keeping in mind the program of afforestation of degraded lands and former farmlands in Poland, it is necessary to produce planting stock furnished with ectomycorrhizae proper for a given tree species. Controlled mycorrhizal is, however, associated with a precise dosage and introduction of inoculums of a mycorrhizal fungus to the substratum. Mechanization of this treatment may considerably shorten the whole technological process, and it may have a positive effect on its success. Using the single-seed sowing seed material was saved. The paper presents the design and operation principles of a vegetative inoculum feeder and mixer, and a pneumatic seeder.
PL
Stosując technikę wideo komputerową przeprowadzono analizę pracy siewnika Agricola Italiana w zastosowaniu do wysiewu nasion sosny. Dzięki analizę punktu wylotu nasion z tarczy stwierdzono nieprawidłowości punktu wylotu powodowanego błędnym działaniem tulejki odcinającej podciśnienie. Po dokonanej wymianie tulejka siewnika pracował poprawnie. Analiza napełniania otworów tarczy wykazała przydatność badanego siewnika do wysiewu nasion sosny zwyczajnej.
EN
Video-computer technique was employed to perform the Agricola Itallana seeder operation analysis. The machine was used to sow pine seeds. The analysis carried out on the seed outlet (ejection) point in the disk allowed to find outlet point faults due to incorrect operation of sleeve cutting off vacuum. After sleeve replacement the drill worked correctly. Disk hole filling analysis proved usability of tested drill for common pine seed sowing.
PL
Bezorkowa technologia produkcji buraka cukrowego nabiera szczególnego znaczenia obecnie w Polsce, z uwagi na to, że w ostatnich latach zmniejsza się znacznie opłacalność jego produkcji. Przyczyną tego stanu są przede wszystkim wysokie koszty środków produkcji tej rośliny. Istnieje zatem potrzeba opracowania krajowej konstrukcji siewnika punktowego, przeznaczonego do tej technologii uprawy buraka cukrowego, spełniającego wszystkie wymogi agrotechniczne. W pracach, podjętych w ramach projektu badawczego pt. "Badania procesu punktowego siewu nasion buraka cukrowego w uprawie bezorkowej, modelowanie i optymalizacja siewnika do tego siewu", wytypowano i matematycznie zoptymalizowano rozwiązanie konstrukcyjne zespołu roboczego urządzenia do punktowego siewu buraka cukrowego w nie uprawioną glebę. Oryginalność przyjętego do optymalizacji rozwiązania zawiera się przede wszystkim w konstrukcji ramy głównej i systemie regulacji głębokości siewu. W odróżnieniu od znanych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów roboczych siewników punktowych, zespół kół kopiujących jest sztywno połączony z ramą sekcji i nie podlega regulacji. Regulowane jest natomiast położenie zespołu krojów i redlicy. Nowe rozwiązanie sprawdzono w warunkach polowych, uzyskując pozytywne rezultaty.
EN
No-tillage technology of sugar beet production in Poland is becoming more and more important in recent years because of essential decrease of this production profitability when using conventional technology. This situation is mainly caused by the high costs of production means. So the need arises to develop a domestic design of sugar beet single-grain drill which would cut down those costs and in the same time would meet all the agrotechnical requirements. Such design was elaborated within the confines of the research project entitled: "Investigations of the process of sugar beet single-grain sowing in the no-tillage technology; modeling and optimization of a drill for such sowing". In the work selected was and mathematically optimized the design of working unit of the device of sugar beet single-grain sowing in the no-tillage technology. Originality of the optimized design consists first of all in the mainframe construction and in the sowing depth regulation system. Distinct from other known designs the developed unit of depth wheels is rigidly connected with section frame and cannot be regulated. Regulated can be however positions of disc openers and coulter units. Field testing of the new design were also carried out and the results are favorable.
PL
W ramach realizowanego projektu badawczego pt. "Badania procesu punktowego siewu nasion buraka cukrowego w uprawie bezorkowej, modelowanie i optymalizacja siewnika do tego siewu " poddano weryfikacji doświadczalnej opracowany i wykonany zoptymalizowany model badawczy. Przedstawiono uzyskane w warunkach laboratoryjno-polowych wyniki badań modelu oraz sformułowano wynikające z przeprowadzonych badań wnioski.
EN
The optimized model was elaborated; constructed and verified in tests within a framework of research works titled "Researches of sugar beet single-seed process in no-tillage, seeder modeling and optimization ". The test results obtained in laboratory-and-field conditions and conclusions are presented below in the article.
PL
Podano główne zalety uproszczonej technologii uprawy buraka cukrowego. Przedstawiono charakterystyki konstrukcji zespołów redlicowych siewników punktowych, do wysiewu nasion buraka cukrowego w uprawie bezorkowej, znanych firm zachodnich. Na podstawie dotychczasowych wyników badań przeprowadzonych przez krajowe i zagraniczne jednostki badawcze oceniono przydatność tych konstrukcji w odniesieniu do tej technologii uprawy buraka cukrowego.
EN
In the article given are the main advantages of simplified technology of sugar beet growing. Presented are also the characterics of various designs of distributing units of spacing drills used in no-tillage sugar beet growing. The main interest of the investigations however has been directed especially on the designs of well-known western companies. On the basis of so far obtained results of the investigations, carried and by domestic and foreign research institutions, these designs have been assessed as to their sutability to such simplified technology of sugar beet growing.
11
Content available remote Stanowiskowe badania jakości siewu punktowego nasion
PL
Przedstawiono wyniki analizy jakości wysiewu dwóch typów siewników do siewu punktowego nasion. Badania przeprowadzono na specjalnie przygotowanym stanowisku. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie według standardowej metodyki stosowanej w badaniach powschodowych, uzupełnionej rozszerzoną analizą odchylenia standardowego średniej. Uzyskane wyniki potwierdziły ujemną korelację równomierności siewu z prędkością siewu obu typów siewników, a także potrzebę rozszerzenia standardowych metodyk badania jakości pracy siewników punktowych.
EN
Paper presented the results of operation quality tests of the two different single-ssed drills. The tests were carried out on a specially designed testing stand. The results were statistically processed according to the standard method used at plant sprouting control supplemented with extended analysis of mean's standard deviation. The results showed negative a correlation of drilling uniformity and working speed of both drill types. The necessity to extend the standard testing methods of single-seed drill operation quality was emphasized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.