Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci wodociągowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Przeprowadzona przez autorów analiza obejmowała ocenę kosztów budowy i renowacji rurociągu stalowego DN 100 o długości 1 km. Projektowany rurociąg PEHD DN 110 SDR 17, odcinki boczne włączone do projektowanego o średnicach: DN 80, DN 63 i DN 50 oraz projektowane przyłącza DN 32. Dodatkowo w analizowanej sieci zabudowane są trzy hydranty przeciwpożarowe. Z analizy całkowitych kosztów wynika, że najdroższą w tym przypadku metodą jest wykonanie natrysku polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400, a najtańsze rozwiązanie to budowa nowego rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD. Koszty wykonania natrysku polimocznika stanowią 117% wartości robót wykonywanych tradycyjnie, natomiast koszty budowy rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD wynoszą odpowiednio 76 i 83% wartości robót przeprowadzonych metodą wykopową.
EN
The analysis included assessment of the construction and renovation costs of a 1 km long DN100 steel pipeline. The proposed PEHD DN 110 SDR 17 pipeline, side sections included in the designed pipeline with diameters: DN 80, DN 63 and DN 50 and the proposed DN32 connections. In addition, three fire hydrants were installed in the network under analysis. The analysis of the total costs shows that the most expensive method in this case is spraying 3M Scotchkote Liner 2400 polyurea, and the cheapest solution is the construction of a new pipeline using HDD controlled drilling. The cost of spraying polyurea accounts for 117% of the value of works performed traditionally, while the costs of constructing a pipeline using the HDD controlled drilling method are 76% and 83% of the value of excavation works, respectively.
PL
Spadek liczby awarii o jedną dziesiątą, zmniejszenie strat wody o kilka punktów procentowych, usprawnienie zarządzania infrastrukturą - to wymierne skutki wprowadzenia Systemu Monitoringu i Sterowania siecią Wodociągów Kieleckich. W tym roku kielecka spółka kończy kolejny etap rozbudowy systemu.
PL
Od grudnia 2019 r. na terenie Piekar Ślaskich działa jeden z najnowocześniejszych systemów IoT (Internet of Things) dla zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania siecią wodociągową. To pierwsze takie wdrożenie w Polsce obejmujące zasięgiem całe miasto, wykorzystujące najnowszą bezprzewodową, niskokosztową technologię komunikacji LoRa. Oddany w grudniu 2019 roku projekt zrealizowany został przez polską spółkę AIUT - jednego z największych integratorów systemów dla przemysłu na rynku europejskim.
PL
W obliczu wyczerpywania się zasobów naturalnych, równoczesnej nadprodukcji odpadów oraz nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Unia Europejska powiedziała „stop". Eksperci doszli do wniosku, że skoro natura funkcjonuje dzięki obiegom zamkniętym, np. wody, tlenu czy azotu, to w podobny sposób może działać również gospodarka. Pierwsze efekty wprowadzenia systemu cyrkulacyjnego powinny być widoczne w 2030 r. Dużą rolę do odegrania w gospodarce obiegu zamkniętego mają firmy z szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej.
PL
Na potrzeby poniższego artykułu, w dniach 22.03-05.04.2020 r., przeprowadzono badania sondażowe opinii studentów i absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska na temat problematyki odpadów w gospodarstwie domowym. Celem pracy było zweryfikowanie, czy liczne kampanie informacyjne, bruszury, poradniki oraz specjalistyczne studia, przekładają się na poziom wiedzy i świadomości ekologicznej związanej z właściwym zdefiniowaniem kategorii odpadu oraz jego odpowiednim zagospodarowaniem.
PL
Naszym klientom chcemy oferować zdrową i smaczną wodę, spełniającą wszelkie wymagania jakościowe i sanitarne. W polityce jakości deklarujemy szczególną dbałość o utrzymanie ciagłości świadczenia najwyższej jakości usług. W "AQUA" S.A. w procesach produkcji wody, oczyszczania ścieków i bieżącej eksploatacji sieci i urzadzeń występują jednak awarie, które stawiają wyzwania w postaci konieczności szybkiego reagowania i utrzymania ciągłości dostawy wody.
PL
Opinie o materiale rurowym często kształtują się wpływem konkretnego zdarzenia, bez wnikania w szczegóły problemu. Stąd mogą wynikać nadmierne uproszczenia i łatwość formułowania skrajnych osądów, czego efektem może być zarówno bezkrytyczny entuzjazm, jak też bezwzględne potępienie.
PL
Dzięki dynamicznemu postępowi technicznemu w zakresie monitoringu możliwe jest dziś miarodajne diagnozowanie stanu obiektów kanalizacyjnych, będące podstawą do racjonalnego planowania zabiegów renowacyjnych. W dobie zmniejszonej emisji ścieków bytowych wzrosło znaczenie hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Nowoczesne pojazdy wyposażone są w systemy nawigacyjne lokalizujące studzienki rewizyjne i dokumentujące proces czyszczenia każdego pojedynczego odcinka sieci.
PL
Bycie liderem to nie przywilej, to wyzwanie. To zajmowanie pozycji, która zobowiązuje na każdym etapie funkcjonowania i współpracy, zarówno z partnerami biznesowymi, jak i na poziomie wewnętrznym. BLEJKAN S.A. istnieje na rynku od 2007 r., a niekwestionowanym liderem w branży bezwykopowych renowacji jest od roku 2014 Stoi za tym ciężka praca i wysiłek wielu osób, trudne decyzje i kluczowe zmiany, które potwierdzają, że obrany przed laty kierunek jest właściwy.
PL
Światowy kryzys wodny, związany z niedoborami wody i jej zanieczyszczeniem, staje się w XXI wieku coraz bardziej poważny. Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego wody dotyczy wszystkich wodociągów. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami to problem globalny i krajowy.
PL
Średniej wielkości miasto i tereny ościenne. Do obsługi bardzo rozbudowany i rozproszony system sieci wod-kan oraz bardzo zróżnicowani klienci, począwszy od mieszkańców tegoż miasta, spółdzielnie, deweloperów i przemysł. To rzeczywistość, w której funkcjonujemy i w której powinniśmy zastosować różne techniki komunikacji z naszym klientem.
PL
Sprawne zarządzanie firmą, optymalizacja procesów, szybki dostęp do jak największej ilości pewnych i aktualnych informacji to wyzwania, z jakimi dziś mierzą się przedsiębiorstwa branży wod-kan. Odpowiedzią na to wyzwanie może być Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), zapewniający kompleksowość funkcjonalną, integrację danych i procedur, elastyczność funkcjonalną i strukturalną, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość.
PL
AQUQ S.A. w ramach branży kanalizacyjnej świadczy usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice oraz hurtowy odbiór ścieków z gminy Jasienica. Odbieramy i oczyszczamy rocznie ok. 12 mln m3 ścieków. Spółka posiada sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1271,4 km. Zabudowane są na niej 43 przepompownie ścieków i 14 punktów opomiarowania przepływu.
PL
Katowickie Wodociągi dostarczają wodę do blisko 300 tys. Mieszkańców Katowic. Jej sprzedaż rozliczana jest na podstawie wskazań około 24 tys. wodomierzy głównych, 99% z nich odczytywanych jest drogą radiową. Spółka zdalnie odczytuje także część podliczników mierzących wodę bezpowrotnie zużytą oraz część podliczników lokatorskich. Ewidencja wszystkich wodomierzy prowadzona jest w przystosowanym do tego module systemu TP Media.
PL
Dzięki zastosowanym narzędziom i stworzonym rozwiązaniom informatycznym, model hydrauliczny sieci wodociągowej w mieście Opole jest wykorzystywany od blisko 10 lat w celach predykcji zachowania wody w sieci, stosownie do założonych scenariuszy.
PL
Jednym z niezbędnych etapów, który winien mieć swoje miejsce w procesie wdrażania zaawansowanego systemu zarządzania infrastrukturą, jest weryfikacja zasilających go danych źródłowych. W ujęciu praktycznym nierzadko wykracza ona poza ramy czasowe i formalne bazowego procesu inwestycyjnego. Z kolei przy należytej determinacji zarządcy infrastruktury, etap ten w rzeczywistości nigdy się nie kończy i stale towarzyszy rozwojowi wdrożonego systemu.
PL
Chyba każdy z nas słyszał o inteligentnych miastach Smart City, miastach przyszłości, gdzie kładziemy nacisk na inteligentne zarządzanie, komunikację, mobilność, gospodarkę, warunki życia. Ta cyfrowa rewolucja wpływa nieuchronnie także na przedsiębiorstwa wodociągowe.
18
Content available remote Kielichowe złącze rurowe
PL
Specyfika rozwiązania, wodoszczelność odporność na działanie obciążeń. Siły osiowe – rozsuwanie połączeń. Problemy stabilizacji połączeń. Bloki oporowe.
EN
The specificity of the solution, watertightness, resistance to loads. Axial forces - sliding joints. Connection stabilization problems. Resistance blocks.
PL
Analizowane przedsiębiorstwo ZPWiK eksploatowało w 2017 r. sieć wodociągową o długości 486,3 km wykonaną głównie, bo w 76,3% z PEHD i aż 85% stanowią sieci o wieku do 20 lat. Większość awarii w sieci wodociągowej spowodowana jest korozją przewodów rur stalowych i pracami budowlanymi. Z badań wynika, że w ostatnich latach awaryjność ulegała systematycznemu obniżeniu i tak z 2,33 awarii/km rok w 2012 do 1,76 awarii/km rok w 2017 roku. Większość awarii jest usuwana w czasie do 8 godzin, ale można zaobserwować, że od 2015 roku sukcesywnie rośnie liczba trudniejszych awarii usuwanych w czasie dłuższym niż 13 godzin. Mimo dużej awaryjności poziom strat jest stosunkowo niski i ulega obniżeniu z 11,36% w 2012 do 8,75% w 2017 roku, co w porównaniu z danymi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP) jest wynikiem bardzo dobrym. Uzyskiwane dobre efekty mają związek z odnową materiałów sieci, z zakupem i wykorzystaniem nowego sprzętu do lokalizowania i usuwania awarii oraz ciągłym rozbudowywanym i analizowanym monitoringiem pracy, jak również redukcją ciśnienia w analizowanej sieci wodociągowej.
EN
In 2017, the analyzed ZPWiK company operated a 486.3 km-long water supply network made mainly of PEHD (76.3%) and 85% of networks up to 20 years old. Most of the failures in the water supply system are due to corrosion of steel pipes and construction work. In recent years, the research shows the failure rate of systemic lowering, and so from 2.33 failure / km year in 2012 to 1.76 failure / km year in 2017 failure / km year. Most failures are removed within 8 hours, but you can see that since 2015 the number of difficult failures to be removed in more than 13 hours has been on a yearly basis increasing. Despite the high failure rate, the level of losses is relatively low and decreases from 11.36% in 2012 to 8.75% in 2017, which, compared to the data of the Polish Waterworks Chamber of Commerce (IGWP), is a very good result. The good results obtained are related to the renewal of network materials, the purchase and use of new equipment for locating and removing failures, and the continuous expanded and analyzed monitoring of work as well as the reduction of pressure in the analyzed water supply network.
PL
Analizowane Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ostatnich latach coraz więcej korzysta z bezwykopowych metod odnowy przewodów wodociągowych. Niekorzystna struktura wiekowa sieci wodociągowej (ponad 64% rurociągów jest starszych niż 25 lat) oraz niekorzystna struktura materiałowa (prawie 20 km rurociągów zostało wykonanych z azbestocementu) wymuszają na przedsiębiorstwie opracowanie długofalowej strategii odnowy sieci wodociągowej bez ograniczania się do planowania na okres dwu lub trzyletni, a taki funkcjonuje dotychczas w przedsiębiorstwie. Dodatkowym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa jest konieczność realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Oznacza to, że rocznie do 2032 roku PWiK musi wymienić około 1,3 km/rok sieci wodociągowej z rur azbestocementowych. Możliwość wymiany azbestocementowych przewodów wodociągowych technologiami bezwykopowymi powinna zostać wykorzystana przez PWiK w maksymalnie możliwym zakresie. Należy dodać do tego konieczność remontów starych rurociągów na terenach silnie zurbanizowanych oraz niewątpliwe korzyści finansowe nie mówiąc o pozostałych zaletach przy wykonaniu tych robót metodami bezwykopowymi. Tak więc wzrost wykorzystania tych metod odnowy przewodów wodociągowych w przedsiębiorstwie jest nieunikniony. W tym kierunku powinny się koncentrować działania przedsiębiorstwa. Duże znaczenie przy stosowaniu metod bezwykopowych ma zadowolenie właścicieli terenów, na których są prowadzone roboty, zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych. Mały zakres robót ziemnych i szybkość wykonywania remontów ma duży wpływ na zmianę wizerunku firmy.
EN
In recent years, the analyzed Water Supply and Sewerage Company has been using trenchless methods of water pipes renewal. Unfavorable age structure of the water supply network (over 64% of pipelines are older than 25 years) and unfavorable material structure (almost 20 km of pipelines are made of asbestos-cement). This forces the company to develop a long-term strategy for water network renewal without being limited to planning for a period of two or three years, and such has been functioning in the enterprise so far. An additional challenge for the company is the program of removing asbestos and products containing asbestos used on the territory of Poland. This means that PWIK, by 2032, has to replace about 1.3 km of the water supply network from asbestos-cement pipes every year. The possibility of replacing asbestos-cement water pipes with trenchless technologies should be used by PWiK to the maximal possible extent. Adding to this the need to renovate old pipelines in heavily urbanized areas and undoubted financial benefits, not to mention the remaining advantages of trenchless methods for performing these works. The increase in the use of these methods of renewal of water supply pipelines in the company is inevitable. The company’s activities should focus in this direction. The satisfaction of owners of areas where works are carried out, both institutional and private, is of great importance when using trenchless methods. The small scope of earthworks and the speed of repairs have a big impact on changing the company’s image outside.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.