Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci rozdzielcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dynamiczny rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych umożliwia wykorzystanie sterowalnych łączników do zmiany konfiguracji sieci rozdzielczej SN. W artykule omówiono wpływ rekonfiguracji systemu dystrybucyjnego SN na wartość strat mocy czynnej z uwzględnieniem dobowej zmienności obciążenia. Bazując na zmodyfikowanym przez autora 33-węzłowym testowym systemie dystrybucyjnym IEEE przedstawiono problem doboru odpowiedniej czułości algorytmu oraz zaproponowano metodykę wyboru konfiguracji pracy sieci rozdzielczej SN w cyklu dobowym. Jako funkcję celu zastosowano kryterium minimalizacji strat mocy czynnej. Badania przeprowadzono w programie rozpływowym DIgSILENT Powerfactory dla dwóch wariantów krzywych obciążenia i dla różnych wartości współczynnika czułości. Wyniki obliczeń dowodzą, że zapewnienie odpowiedniej konfiguracji pracy sieci dystrybucyjnej SN umożliwia zmniejszenie strat mocy czynnej.
EN
The dynamic development of smart grids allows the use of remote controllable switches to change the configuration of the MV distribution network. The article discusses the impact of distribution system reconfiguration on active power losses, taking into account the typical daily load profiles. Based on modified IEEE 33-bus test distribution system the article presents the method of selection the appropriate sensitivity coefficient and the configuration of the MV network. The objective function is to minimize active power losses. Studies were performed in DIgSILENT Powerfactory application for two variants of the daily load curve and for different values of sensitivity coefficient. The calculation results indicate, that ensuring adequate working configuration of MV distribution network, helps to reduce active power losses.
EN
Dynamic development of smart grids enables the use of controllable switches to change the MV distribution grid configuration. The paper discusses the impact of the MV distribution system reconfiguration on the active power losses with consideration of daily load variation. Based on the 33-node IEEE distribution system modified by the author, the problem of selecting the appropriate algorithm sensitivity was presented, and a methodology for selecting the MV distribution grid operation configuration in the 24-hour cycle was proposed. The objective function is the minimum active power losses. The tests were carried out in the DIgSILENT Powerfactory flow program for two variants of load curves and for different sensitivity factors. The calculation results demonstrate improvement of the MV distribution system’s operating conditions and the essence of the problem of selecting the appropriate grid reconfiguration algorithm sensitivity.
PL
Dynamiczny rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych umożliwia wykorzystanie sterowalnych łączników do zmiany konfiguracji sieci rozdzielczej SN. W artykule omówiono wpływ rekonfiguracji systemu dystrybucyjnego SN na wartość strat mocy czynnej z uwzględnieniem dobowej zmienności obciążenia. Bazując na zmodyfikowanym przez autora 33-węzłowym systemie dystrybucyjnym IEEE, przedstawiono problem doboru odpowiedniej czułości algorytmu oraz zaproponowano metodykę wyboru konfiguracji pracy sieci rozdzielczej SN w cyklu dobowym. Jako funkcję celu zastosowano kryterium minimalizacji strat mocy czynnej. Badania przeprowadzono w programie rozpływowym DIgSILENT Powerfactory dla dwóch wariantów krzywych obciążenia i dla różnych wartości współczynnika czułości. Wyniki obliczeń dowodzą poprawy warunków pracy systemu dystrybucyjnego SN oraz istoty problemu doboru odpowiedniej czułości działania algorytmu rekonfiguracji sieci.
EN
This article describes the method used to graph theory in security analysis. For the pursposes of this study, an environment is referred to here as a network of power lines and devices and a power grid is considered as a system of vertices which combine to make a network. Exploration of Fiedler´s theory will be applied herein to select the most important power lines for the entire network. Components related to these lines are logicly ordered and considered by the author´s modified analysis. This method has been improved and optimalized for risks related with illegal acts. Each power grid component has been connected with a variety of possible attacks and this device was gradually evaluated by five coefficients which takes values from 1 to 10. the level of risk was also assessed on the coefficient basis. In the last phase the most risky electricity network devices have been selected. Security measures have been proposed on the selected devices.
PL
W artykule opisano wykorzystanie teori grafów w analizie zabezpieczeń. Opracowano model sieciowy z wykorzystaniem teorii Fiedlera. Każdy z elementów sieci połaczono z różnymi formami ataku i opisano odpowiednimi współczynnikami. Na tej podstawie wybrano najbardziej ryzykowny wariant.
5
EN
Reducing power losses in energy distribution is forced by mandatory law. Optimization of network reconfiguration can lead to reducing power losses by even a dozen or so percent. Two methods of network reconfiguration optimization are presented in the paper: the heuristic method and a method based on genetic algorithms. The presented solutions offer the opportunity to optimize medium voltage and low voltage distribution networks at the same time. Calculation results for real distribution network are presented. The presented results indicate a high efficiency of network reconfiguration optimization.
PL
Zmniejszanie strat w procesie dystrybucji energii elektrycznej wynika z obowiązującego prawa. Optymalizacja konfiguracji sieci może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule porównano metody optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych: rozpływową i opartą na algorytmach genetycznych. Przedstawione rozwiązania umożliwiają wyznaczanie optymalnych rozcięć jednocześnie w sieci SN oraz nN. Zaprezentowano wyniki obliczeń dla rzeczywistych fragmentów sieci rozdzielczej, wskazujące na dużą efektywność optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych.
PL
Zmniejszanie strat w procesie dystrybucji energii elektrycznej wręcz wynika z obowiązującego prawa. Optymalizacja konfiguracji sieci może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule porównano metody optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych: rozpływową i opartą na algorytmach genetycznych. Przedstawione rozwiązania umożliwiają wyznaczanie optymalnych rozcięć jednocześnie w sieci SN oraz nN. Zaprezentowano wyniki obliczeń dla rzeczywistych fragmentów sieci rozdzielczej wskazujące na dużą efektywność optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych.
EN
Reducing power losses in energy distribution is forced by obligatory law. Optimization of network reconfiguration can lead to reduce power losses even by a dozen or so percent. Two methods of network reconfiguration optimization are presented in the paper: heuristic method and method based on genetic algorithms. Presented solutions give opportunity to optimization medium voltage and low voltage distribution networks. Calculation results for real distribution network are presented. Presented results indicate high efficiency of network reconfiguration optimization.
PL
Przedstawiono ogólny opis modelu prognozowania przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych należących do metod niezorientowanych sieciowo oraz możliwości zastosowania w krajowych spółkach dystrybucyjnych.
EN
The paper presents general description of model for spatial forecasting of electric power load using a method that belongs to not network-oriented group, possibilities of application in national distribution companies are also presented.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń oraz doświadczenia zebrane w czasie wykonywania optymalizacji rozcięć w dystrybucyjnych sieciach elektroenergetycznych.
EN
The paper presents results of calculations and experiences collected during optimization of division points in distribution power networks.
PL
Przedstawiono nową metodę regulacji napięcia w sieciach średniego napięcia z przyłączonymi źródłami rozproszonymi.
EN
The paper presents a new voltage control method in MV networks with distributed sources connected.
PL
Przedstawiono przegląd i analizę dwukierunkowych relacji pomiędzy efektywnością użytkowania energii elektrycznej oraz jakością dostarczanej energii w sferze elektroenergetycznych sieci rozdzielczych oraz odbiorców energii elektrycznych.
EN
The paper presents a survey and analysis of bidirectional relationships between effectiveness of electric energy utilization and electric energy quality in the sphere of electric power distribution networks and electric energy consumers.
12
Content available remote Współistnienie układów TN oraz TT : odpowiedzi na pytania czytelników
PL
Dla celów zasilania awaryjnego albo na czas prac konserwacyjnych bądź remontowych zachodzi potrzeba łączenia sąsiadujących sieci niskiego napięcia. Jeżeli są to sieci o niejednakowym układzie, np. TN i TT, to łączenie bezpośrednie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono dopuszczalne rozwiązania w sytuacjach rzeczywistych, o które pytali czytelnicy.
EN
There is a need to connect the adjacent LV distribution networks for the purpose of emergency power supply or for the duration of maintenance and repair. If these networks are different, e.g. TN and TT, they may not always be directly connected. The paper presents possible solutions in several real situations indicated by readers.
EN
In work the system approach to formation of the urban power supply system is given. The hierarchical structure of the construction, voltage levels and load densities is considered. The mathematical and geometrical modeling of service areas for transformer substations of diff erent voltage is fulfi lled. Determination of perspective loads of transformer substations is given. The method of graphic placement of transformer substations in the city territory for new substations at existing structure of networks is off ered. The calculation program Microsoft EXCEL and the graphic program AutoCad are used for realization of method. The method allows fi nding a rational decision for the development of urban power supply system on the beginning design stages in conditions of the information uncertainty
PL
W artykule zaprezentowano systemowe podejście do tworzenia miejskiego systemu elektroenergetycznego. Uwzględniono hierarchiczną strukturę budowy poziomów napięcia i gęstości obciążenia. Wykonano matematyczne i geometryczne modelowanie obszarów obsługi dla stacji transformatorowych różnych napięć. Podano sposób planowania obciążeń stacji transformatorowych. Zaproponowano metodę graficznego rozmieszczenia stacji transformatorowych na terenie miasta dla nowych stacji w obecnej strukturze sieci. Przy zastosowaniu tej metody wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel oraz program graficzny AutoCAD. Metoda ta umożliwia racjonalne podejmowanie decyzji co do rozbudowy miejskiego systemu elektroenergetycznego na początkowych etapach projektowania w warunkach, gdy nie dysponuje się pełną informacją.
PL
Przedstawiono problemy wynikające z istnienia prywatnych fragmentów sieci rozdzielczej oraz związek między stabilnością cen energii elektrycznej a poziomem bezpieczeństwa elektroenergetycznego.
EN
The paper presents problems resulting from existing of private fragments of distributing network as well as relation between stability of electric energy prices and electric power safety.
PL
W artykule przedstawiono metodę regulacji napięcia w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem generacji rozproszonej. Zaproponowano liniowy model matematyczny pozwalający na optymalny dobór napięcia zasilającego sieć oraz wartości mocy biernych rozproszonych źródeł energii, które zapewniają optymalny wskaźnik jakości napięcia wyznaczony dla wszystkich jej węzłów, dla różnych stanów obciążenia sieci i zmian poziomu generacji.
EN
The article presents a new method for voltage control in medium voltage distribution networks with dispersed generation. A linear mathematical model of a distribution network has been proposed. The model makes possible to optimally select feeding voltage of a medium – voltage network as well as reactive power in dispersed power sources according to the actual load and active power generation.
PL
W publikacji przedstawiono wpływ warunków zwarciowych na pracę sieci przemysłowych. W szczególności uwzględniono sytuację, w której dochodzi do zmiany mocy zwarciowej lub struktury sieci odbiorczej. W badaniach podjęto próbę wykazania, Se szczegółowe uwzględnienie stopnia obciążenia elementów sieci moSe wpłynąć na ograniczenie nakładów finansowych na jej modernizację.
EN
The paper presents the influence of short-circuit conditions on industrial power networks. It mainly includes the problem of changing short-circuit power or the structure of power network. The attempt was taken to prove that including load range of power network may result in decreasing total costs of modernization.
PL
Wartości prądów i napięć zasilających zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN są z reguły bardzo niskie i podczas zwarć przez dużą rezystancję mogą przyjmować poziom uchybów przekładników pomiarowych. W artykule przedstawiono środki techniczne jakie są często stosowane w sieci w celu poprawy warunków działania tych zabezpieczeń. W sieciach skompensowanych istotną rolę pełnią układy umożliwiające bieżącą ocenę stopnia zestrojenia dławika oraz urządzenia zwiększające admitancję obwodu zwarcia doziemnego.
EN
Currents and voltages that supply earth fault protections in medium voltage networks are usually very low and during high resistance faults they can reach the level of CT error currents. In the article there are presented technical methods that are very often used in a network to improve operation's conditions of these protections. In networks with Petersen coil it is important to control the level of coil's tuning and to apply some additional devices that increase the admittance of earth fault circuit.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalnego doboru nastaw przełączników zaczepów transformatorów SN/nn oraz pracy regulatora napięcia w GPZ w warunkach obecności w sieci źródeł rozproszonych. Zaprezentowano syntetyczny opis przyjętych założeń, opis modelu regulacji napięcia i algorytmu obliczeniowego, charakterystykę badanego obiektu oraz wybrane wyniki badań.
EN
The article concerns the problem of optimal settings of MV/LV transformer tap changers and the HV/MV transformer on-load tap changer in the main feeding point (MFP) in medium voltage distribution network containing independent generator. The paper describes the mathematical model of voltage control, made assumptions and the evolutionary algorithm. It also presents the obtained results based on data from real distribution network with small hydro power plant.
PL
W referacie przedstawiono algorytm służący do podziału środków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych przy zastosowaniu metody taksonomicznej Hellwiga. Metoda ta pozwala rozdzielić środki finansowe przeznaczone na rozwój i modernizację sieci oraz przyłącza pomiędzy rejony energetyczne.
EN
The paper presents an algorithm, serving to divide the investment means in the distributive companies with use of the Hellwig taxonomic method. The method allows to split the investment means, destined for the power network development and modernization, between the organizatory divisions of a distributive company.
PL
Przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone dla transformatorów rozdzielczych SN/nn. Transformatory znajdujące się w eksploatacji różnią się kilkoma cechami, a podstawowa różnica między nimi wynika z warunków eksploatacyjnych. Inne różnice pomiędzy transformatorami wynikają z parametrów znamionowych transformatora, a także z jego miejsca wytwarzania. Różnorodność wykonania ma wpływ na własności niezawodnościowe transformatorów SN/nn.
EN
Presented are MV/LV distribution transformers testing results. Transformers being in operation differ from each other in some of their characteristics, and the basic difference between them results from operating conditions. Other differences result from rated parameters of a transformer and also from its manufacturing place. Production variety influences reliability properties of MV/LV transformers.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.