Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wymagania systemów zarządzania ISO 9001. ISO 14001 oraz ISO 45001 w zakresie wprowadzania przeglądów zarządzania. Zwrócono uwagę, jakie elementy systemowe powinny być analizowane oraz jakich narzędzi do tych analiz używają firmy branży transportowej. Wymagane standardami analizy i okresowe przeglądy przekładają się na jakość zarządzania zarówno w dużych międzynarodowych firmach transportowych, jak i wśród małych przewoźników posiadających systemy zarządzania.
EN
The article discusses the requirements of management systems ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 for conducting management reviews. It was pointed out which system elements should be analyzed and what tools are used for these analyses by transport industry companies. The analyses and periodic reviews required by the standards translate into the quality of management both in large international transport companies and among small carriers using management systems.
2
Content available remote Optymalizacja transportu publicznego
PL
W artykule omówiony został problem optymalizacji transportu publicznego. Zdefiniowano typowe zagadnienia związane z optymalizacją transportu publicznego, w szczególności: etapy planowania sieci transportu publicznego, sposób opisu sieci transportowej, konstruowanie funkcji celu, synchronizacji rozkładów jazdy, klasyfikacji węzłów sieci, metody rozwiązania zadania.
EN
The article discusses the problem of optimization of public transport. Defined typical issues related to the optimization of public transport, in particular: stages of public transport network planning, way of description of transport network, construction of the objective function, synchronization of timetables, classification of network nodes, methods of solving the task.
EN
The structure of transportation networks has been the subject of analysis for many years, due to the important role that it plays in assessing the efficiency of transportation systems. One of the most common approaches to representing this structure is to use graph theory, in which elements of transportation infrastructure are depicted by a set of vertices and edges. An approach based on graph theory allows us to assess the structure of a transportation network in terms of connectivity, accessibility, density or complexity. In the paper, different transportation network structures are assessed and compared, based on graph measures.
EN
One of the best ways of modelling a transport network is to use a graph with vertices and edges. They represent nodes and arcs of such network respectively. Graph theory gives dozens of parameters or characteristics, including a connectivity, spanning trees or the different types of domination number and problems related to it. The main aim of the paper is to show graph theory methods and algorithms helpful in modelling and optimization of a transportation network. Firstly, the descriptions of basic notations in graph theory are introduced. Next, the concepts of domination, bondage number, edge-subdivision and their implementations to the transportation network description and modeling are proposed. Moreover, the algorithms for finding spanning tree or maximal flow in networks are presented. Finally, the possible usage of distinguishing concepts to exemplary transportation network is shown. The conclusions and future directions of work are presented at the end of the paper.
PL
Jednym z najlepszych sposobów modelowania sieci transportowej jest użycie grafu z wierzchołkami i krawędziami. Reprezentują one odpowiednio węzły i łuki takiej sieci. Teoria grafów daje możliwość użycia dziesiątek parametrów lub charakterystyk, w tym spójności, drzew spinających lub różnych typów liczb dominowania i związanych z tym problemów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie metod i algorytmów teorii grafów pomocnych w modelowaniu i optymalizacji sieci transportowej. Po pierwsze, wprowadzono opisy podstawowych pojęć w teorii grafów. Następnie zaprezentowano koncepcje domino­wania, liczby zniewolenia czy podziału krawędzi grafu oraz ich implementacji do opisu i modelowania sieci transportowej. Ponadto przedstawiono algorytmy do wyszukiwa­nia drzewa opinającego i maksymalnego przepływu w sieciach. Wreszcie pokazano możliwe sposoby wykorzystania wyróżnionych koncepcji do przykładu sieci transportowej. Na zakoń­czenia przedstawiono wnioski i przyszłe kierunki prac.
PL
Skrypt poświęcono modelowaniu systemów transportowych, kładąc szczególny nacisk na problematykę formułowania zadań optymalizacyjnych rozłożenia potoku ruchu na sieć transportową. Przedstawiono w nim zarówno problematykę modelowania systemów transportowych, jak i metodę oceny wielokryterialnej funkcjonowania tych systemów. Publikacja zawiera sformułowa nia zadań optymalizacyjnych rozłożenia potoku ruchu w aspekcie organizacji ruchu, rozumianej jako sposób wykorzystania wyposażenia systemu transportowego w realizacji zgłaszanego zapotrzebowania na przewóz. Celem pracy było określenie roli i miejsca modelowania i symulacji. Matematyczna gospodarka to jest zestaw metod matematycznych, pozwalających przedstawić teorie i przeanalizować problemy w gospodarce. Mowa matematyki pozwala ekonomistom konkretyzować pozytywne wymogi o spornych czy dokładnych tematach, które byłyby niemożliwe bez matematyki. Dużo z teorii ekonomicznej jest teraz obecne w terminach matematycznych modeli ekonomicznych. Technologia informacyjna stała się podstawą, której poziom rozwoju w dużej mierze decyduje o poziomie rozwoju kraju jako całości.
EN
The script is devoted to modeling transport systems, with particular emphasis on the problem of formulating optimization tasks for the distribution of traffic to the transport network. It presents both the problem of modeling transport systems and the method of evaluating multicriteria functioning of these systems. The publication contains the formulation of tasks of optimization of the flow of traffic in the aspect of traffic organization, understood as the way of using the equipment of the transport system in realization of the demand for transport. The purpose of the work was to define the role and place of modeling and simulation. The mathematical economy is a set of mathematical methods that allow you to present theories and analyze problems in the economy. Math talk allows economists to make concrete, positive demands on disputable or precise subjects that would have been impossible without mathematics. Much of the economic theory is now present in terms of mathematical economic models. Information technology becomes basic and their level of development largely determines the level of development of the country as a whole.
EN
The main purpose of the paper was the structural analysis of the connections network used by a railway carrier Koleje Dolnośląskie S.A. operating in southern Poland. The analysis used simulation methods. The analysis and simulation were based on graph theory, which is successfully used in analysing a wide variety of networks (social, biological, computer, virtual and transportation networks). The paper presents indicators which allow judging the analysed connections network according to an appropriate level of transport services. Simulation results allowed proposing some modifications for the improvement of the analysed connections network. The paper also demonstrates that graph theory and network simulations should be used as tools by transportation companies during the stage of planning a connections network.
7
Content available remote Problem of placement of the minimal number of cameras at a given transport network
EN
This article discusses the planning and placement of the surveillance system in the existing urban transport network. The result is the algorithms and programs that minimize the number of points where video cameras are placed in a given area for its complete traceability. The work may be used in the design of intelligent transport systems in the major cities.
PL
W artykule omówiono planowanie rozmieszczenia kamer systemu nadzoru w istniejącej sieci transportu miejskiego. Rezultatem są algorytmy i programy, które minimalizują liczbę punktów, w których kamery wideo są umieszczane w danym obszarze dla jego pełnej identyfikowalności. Prace mogą być wykorzystane przy projektowaniu inteligentnych systemów transportowych w dużych miastach.
PL
Żegluga śródlądowa ma ugruntowane miejsce w polityce transportowej Unii Europejskiej i w systemach transportowych wielu europejskich krajów. Najbardziej ekologiczna ze wszystkich lądowych gałęzi transportu, niskoemisyjna, tania – to silne strony żeglugi śródlądowej. Wyzwaniem dla Polski jest kwestia, jak budować sektor transportu wodnego śródlądowego, aby zalety żeglugi śródlądowej równoważyły jego ryzyka: skomplikowany proces przygotowania i realizacji inwestycji czy też uzależnienie od warunków naturalnych rzek na odcinkach swobodnie płynących.
EN
Inland navigation has well-established place in the EU transport policy and in transport systems of many European countries. The most green of all the land transport sectors, emitting low levels of pollution, cheap – these are strong points of the inland navigation. A challenge for Poland is the development of the inland water transport sector so that the advantages of the inland navigation balance its risks: complicated process of the investment preparation and implementation or sensitivity to rivers natural conditions in free flowing sections.
PL
Nowy model rozwoju, przedstawiony w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., to przede wszystkim rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Strategia jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, definiuje, zdaniem rządu, nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego – zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikatowego potencjału. W niniejszym artykule przedstawiono założenia tej strategii odnoszące się do transportu publicznego.
EN
The new development model, described in the Strategy Towards the Responsible Development, adopted by the Council of Ministers on February 14th, 2017, is above all the responsible development and socially and territorially balanced. The strategy is a crucial document of the Polish state in area of average- and long-term economic policy, that defines, according to the government, the new model of Poland’s development, including regional development - balanced, evenly covering the whole country and taking into account the diversity and specificity of Polish cities, small towns and villages. Each such an area of the country must be included into developmental processes, by identifying and supporting its individual resources and the unique potential. In the article assumptions of this strategy referring to the public transport were presented.
PL
W pracy zaproponowano heurystyczny algorytm wyznaczania minimalnych względnych kosztów transportu, z uwzględnieniem kilku gałęzi transportu, do przewozu danego typu ładunku pomiędzy dwoma zadanymi punktami sieci transportowej, przy zadanych kosztach operacji ładunkowych. Algorytm ten pozwala na jednoczesne określenie wielkości przewozów dla poszczególnych gałęzi transportu oraz wyznacza tabelę korespondencji ładunków.
EN
The paper proposes a heuristic algorithm for determining the minimum relative costs of transport, including several modes of transport for the transport of the type of cargo between the two pre-defined points of the transport network, with the given cost cargo operations. This algorithm allows simultaneous determination of the volume of transport for the individual modes of transport and sets out a table of correspondence loads.
PL
Zagadnienia związane z transportowym bezpieczeństwem infrastrukturalnym powoływania, lokalizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw są wielopłaszczyznowe, interdyscyplinarne i w części zarządczo-decyzyjnej w dużej części subiektywne. Artykuł ma charakter zarysu teorii dotyczącej bezpieczeństwa infrastrukturalnego przedsiębiorstw w Polsce. Konsumuje on poszerzone wywiady w grupie przedsiębiorstw, z których jedno może mieć status przedsiębiorstwa dużego, a pozostałe należą do sektora MSP i mikroprzedsiębiorstw. W artykule udowodniono tezę, że polskich przewoźników bardziej interesują techniczne, infrastrukturalne warunki wykonywania zawodu, niż pojawiające się napięcia polityczne, zarówno w skali mikro jak i makro. By zwiększyć swoje bezpieczeństwo przedsiębiorcy potrzebują jednak szybkiego rozwoju infrastruktury transportu drogowego zwłaszcza w Polsce wschodniej.
EN
The issues related to infrastructure transport safety of creating, localization and functioning of enterprises are multi-faceted, interdisciplinary, and in the managerial and decision-making part, largely subjective. The article outlines a theory concerning the infrastructural safety of businesses in Poland. It relies on the extended interviews in a group of companies, of which only one can have the status of a large company, and the rest belong to SMEs and micro-enterprises.
14
Content available remote Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem
PL
Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania, które zostały wykorzystane do oceny efektywności Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem TRISTAR w Trójmieście. Metody te uwzględniają zarówno klasyczne pomiary terenowe wielkości i warunków ruchu, jak i wykorzystują nowoczesne rozwiązania informatyczne w postaci specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie symulacji ruchu z różnym poziomie szczegółowości. Uwzględniając obie z tych metod przedstawionych metod możliwe jest dokonanie kompleksowej oceny systemu w odniesieniu do różnych scenariuszy pod względem rozwoju miasta, jak i zmian natężenia ruchu zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego.
EN
This paper extends to infinite graphs the most general extremal issues, which are problems of determining the maximum number of edges of a graph not containing a given subgraph. It also relates the new results with the corresponding situations for the finite case. In particular, concepts from ‘finite’ graph theory, like the average degree and the extremal number, are generalized and computed for some specific cases. Finally, some applications of infinite graphs to the transportation of dangerous goods are presented; they involve the analysis of networks and percolation thresholds.
PL
Opisane w pierwszej części przedmiotowego artykułu zbiory danych dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych użytkowników sieci transportowej mogą być pozyskiwane z wykorzystaniem planera podróży GT Planner. Dane te mogą wspierać działania prowadzące do równoważenia transportu. Proces może być realizowany z pomocą licznych dziedzin przemysłów kreatywnych, w tym głownie środków multimedialnych. Celem artykułu jest wskazanie, jak na drodze synergii systemów planowania podróży (i/lub) nawigacji satelitarnej, wspartych dziedzinami przemysłów kreatywnych możliwe jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu. Zasadniczym przedmiotem takich działań powinno być harmonizowanie podziału modalnego w sieci transportowej - natomiast poszczególne dziedziny przemysłów kreatywnych są wygodnym środkiem do jego realizacji.
EN
Described in the first part of the article in the behawior and preferences of users of communication networks transport can be obtained using the route planner called GT Planner. These data can be used in efforts to support the sustainable development of transport. For this purpose can be use creative industry. The purpose of this article is to show how the way of synergies trip planners, car satellite navigation. systems, supported areas of the creative industry should aim at achieving sustainable transport. The main subject of such actions should be harmony of modal split in the transport network - while different areas of the creative industries are convenience-important means for its implementation. Conducted so far action on the road to sustainable development transport-herein are implemented with varying degrees of success, often mediocre, because of having their promoters only a part knowledge in many aspects of the problem (for hampered by the complicated structure and description of the transport systems). The authors present in this article either way significantly expand this fragmentary knowledge and a practical form its disposal.
PL
W ostatnich latach znacząco wzrasta zainteresowanie systemami planowania podróży (pretrip) i nawigacji samochodowej (on-route). W trakcie obsługi aplikacji planera podróży, w tle, pozyskiwane są interesujące (i różnorodne) zbiory danych (typu BIG DATA), które mogą być wykorzystane w aspekcie planowania zrównoważonego rozwoju transportu. Systemy planowania podróży, a zwłaszcza planery, pozwalają poznać (i zarchiwizować) nie tylko miejsca: startu i docelowe podróży, ale również rodzaj wykorzystywanego środka transportu i wiele innych jej parametrów. W ten sposób parametryzowane są zachowania komunikacyjne użytkowników danej sieci transportowej. W trakcie interakcji użytkownika z planera podróży możliwe jest pozyskiwanie również informacji o preferencjach komunikacyjnych. W drodze interakcji dziesiątek milionów użytkowników z różnymi plenerami podróży w skali globalnej (setki czynnych i wykorzystywanych planerów w skali Ziemi [4], [7]) powstają rozległe i rozproszone zbiory zawierające dane o zachowaniach komunikacyjnych. Dane te są sparametryzowane co najmniej w zakresie czasu i przestrzeni (BIG DATA). Artykuł ten opisuje sposoby pozyskiwania tego typu zbiorów danych z wykorzystaniem specjalizowanego planera podróży GT Planner. Planer ten powstał w ramach projektu międzynarodowego w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A platform to analyze and foster the use of Green Travelling options. Kolejny artykuł pod tym samym tytułem, indeksowany nr 2 opisuje sposoby wykorzystania przedmiotowych danych w celu zrównoważenia rozwoju transportu.
EN
In recent years, significantly increased interest in travel planning systems and car navigation. During the trip planner application support, in the background, obtained are interesting (and diverse) data sets (Big Data), which can be used in terms of planning for sustainable transport development. Travel planning systems, especially planners, let archive not only the place (the starting and destination of travel), but also the type of mode of transport used, and others. In this way, they are parameterized communication behavior of users of the transport network. Very often in the course of user interaction with the program are derived route planner also provides information about the preferences of communication people operating this type of system. On the way to interact with different travel planners on a global scale (hundreds of active and planners used the scale of the Earth) created extensive and, unfortunately, distributed data sets containing data on travel behavior, parameterized temporally and spatially (Big Data). This article describes ways to get this type of data sets using GT Planner. Another article under this title describes ways to use the data in question.
PL
W artykule omówiony został problem wykorzystania planerów podróży w zastosowaniach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Przedmiotowy problem zilustrowano na przykładzie wykorzystania planera podróży o nazwie Green Travelling Planner (GT Planner). Każdy planer podroży służy do wyznaczenia ścieżki przemieszczenia w sieci transportowej pomiędzy punktem początkowym podróży, a końcowym. Tą funkcjonalność planerów opisano w przedmiotowym artykule w aspekcie planowania tras turystycznych i rekreacyjnych oraz interesujących aspektów wykorzystania w sporcie. Zasadniczy problem w przystosowaniu planera podroży do celów: sportowych, turystycznych i rekreacyjnych tkwi w wykorzystywanych przez niego źródłach danych. Problem ten szczegółowo opisano w niniejszym artykule. Podstawową funkcjonalnością planera zaproponowanego do realizacji przemieszczeń: sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o nazwie GT Planner jest indeksowanie przemieszczeń wielkością emisji substancji szkodliwych jaka jest z jego realizacją związana. W połączeniu z innymi funkcjonalnościami tego narzędzia, takimi jak wykorzystywanie danych o profilach wysokości, wykorzystanie funkcji heurystycznych cechujących sieć transportową, można taki planer wykorzystać w specyficznych zagadnieniach: sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Na rynku jest obecnie kilka planerów podróży, które można określić mianem stricte turystycznych, z uwagi na co zostaną one opisane obok prezentowanego narzędzia GT Planner.
EN
The article discussed the problem of the use trip planners for sports, tourist and recreational. The present problem exemplified use for this purpose route planner called Green Travelling. Each journey planner is used to determine the path in the transport network between the starting point of the journey, and the end. This functionality planners described in this article in terms of planning hiking trails and recreational facilities. The fundamental problem in adapting journey planner for sports, tourism and recreation is in used by its data sources. This problem is described in detail in this article. The basic functionality of the proposed agenda for the realization movements sports, recreational and tourist called Green Travelling is indexing the displacement size of the emission of harmful substances which is associated with them (trip route). In combination with other functionalities of this tool such as the use of profiles height, the use of heuristics characterize transport network can be a planer used in specific issues of sports, tourist and recreational activities. Currently on the market is several travel planners that can be described as a tourist, because of what was on themcompared to the tool Green traveling.
EN
Transportation networks respond differently to applied policies. The Tehran Metropolitan Area has one of the most complex networks with complex users, which has experienced many of these policies change within the past decades. In this study, some of these policies and their effect on air pollution is investigated. The goal is to pinpoint the variables which have the most effect on various transportation models and investigate how new policies should be focused. In order to do so, long-term variations of air pollution monitoring stations were analyzed. Results show that the most significant parameter that may affect air pollution is users' behavior due to the lack of a public transportation network and its level of comfort. The results of this study will be useful in developing new policies and evaluating their long-term consequences in appropriate models.
PL
Nie można zignorować zależności ludzi od sieci motoryzacyjnych, a tym samym zarządzanie tymi sieciami jest ważnym zadaniem w odpowiedniej eksploatacji tych sieci. Jednak w ostatnich latach szybkość urbanizacji rzeczywiście stworzyła wiele obaw dotyczących warunków zdrowotnych panujących na samej Ziemi i dotyczących ludzi, którzy na niej żyją, a konkretnie zanieczyszczeń powietrza. Takie obawy doprowadziły do stworzenia różnych polityk, które obecnie obowiązują w sieciach transportowych. Jednak sieci transportowe reagują różnie na obowiązujące polityki. Obszar Metropolitalny Teheranu (TMA, Tehran Metropolitan Area) – stolicy Iranu – jest jedną z najbardziej złożonych sieci ze złożonymi użytkownikami, która doświadczyła wielu polityk w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Obecny plan, zmieniony prawie dziewiętnaście razy w zakresie obejmującego obszaru, floty i harmonogramu od 1978 roku, głównie ogranicza dostępność samochodów osobowych. Został on wprowadzony w 2004 roku. „Polityka Ograniczenia Ruchu w Dniach Parzystych i Nieparzystych” Odd-Even Day (Odd-Even Day Traffic Restriction Policy, OETRP) i „Polityka Stref Zastrzeżonych” (Restricted Area Policy, RAP) to dwa główne plany obowiązujące obecnie w Centralnej Dzielnicy Biznesowej (Central Business District, CBD). Ponad 40 procent codziennych podróży osób dojeżdżających przesuwa się w kierunku centrum miasta w porannych godzinach szczytu, dlatego większość polityk zarządzania transportem koncentruje się na dzielnicy CBD. Region cierpi zarówno z powodu korków, jak i zanieczyszczenia powietrza na skutek codziennych podróży, z czego to drugie stało się w ostatnich latach centrum wzmożonej uwagi. W niniejszej pracy poddano badaniu niektóre z tych polityk i ich wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Celem jest znalezienie tych zmiennych, które mają największy wpływ na konkretne modele transportu i na czym powinny się koncentrować nowe polityki.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.