Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć radiowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wszechobecny monitoring pacjenta jest jednym ze sposobów zniwelowania negatywnych skutków obecnego modelu opieki zdrowotnej i może być dużym krokiem naprzód w rozwoju medycyny. W niniejszym referacie przedstawiono projekt i wykonanie bezprzewodowego systemu telemedycznego, monitorującego parametry życiowe człowieka, takie jak aktywność elektryczna serca, przyspieszenie ciała oraz stan przycisku alarmowego. Składa się on z urządzenia nasobnego, stacji bazowej, komputera oraz terminala mobilnego. Przeprowadzono badania wpływu zmiennych warunków pracy na działanie sieci WBAN typu off-body, stanowiącej część wykonanego systemu.
EN
Pervasive patient monitoring is one of the ways to overcome negative effects of the current healthcare model and can be a step forward in the medicine development. In the article, authors present design and implementation of the wireless telemedicine system, which monitors vital signs of human body, such as electrical activity of a heart, a dynamic acceleration and state of the alarm button. The Wireless Body Area Network included in the systemwas tested for the effect of changing conditions in an indoor environment.
EN
The paper focuses on the problem of optimization of the number and distribution of high-frequency signal sources in wireless computer networks operating in complex building objects. To perform the task, the heuristic of a modified genetic algorithm and the wave propagation model in indoor building environments were used. The results of the optimization process were presented for a sample multi-storey building object with a complex geometrical and material structure.
PL
W referacie podjęto tematykę optymalizacji liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł sygnału wysokiej częstotliwości bezprzewodowych sieci komputerowych w złożonych obiektach budowlanych. W realizacji zadania wykorzystano zmodyfikowaną heurystykę algorytmu genetycznego oraz model propagacji fali w środowiskach wnętrz budynków. Wyniki optymalizacji przedstawiono dla przykładowego wielokondygnacyjnego obiektu budowlanego o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej.
PL
Jednym z kluczowych zagadnień przy wdrażaniu systemu GSM-R jest problem planowania sieci radiowej z uwzględnieniem zarówno wymagań dotyczących pokrycia sygnałem radiowym dla systemu ETCS poziomu drugiego na określonych liniach kolejowych, ale także wymiarowanie pod względem pojemności ruchowej dla komunikacji głosowej i innych usług oferowanych w systemie GSM-R. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z analizą sieci GSM-R i zagadnieniami wymiarowania tej sieci pod względem zapewnienia możliwości transmisji danych i głosu. Wielkość generowanego w obrębie stacji bazowej ruchu telekomunikacyjnego, wpływa nie tylko na liczbę niezbędnych do obsłużenia ruchu zasobów, ale także implikuje liczbę niezbędnych do przydzielenia kanałów częstotliwościowych.
EN
One of the key issues in the implementation of GSM-R is the problem of radio network planning where we should take into account both the requirements for coverage of the radio signal for ETCS second level on defined railway lines, but also the dimensioning in terms of the capacity for voice and other services in the GSM -R system. The article presents selected issues related to the analysis of the GSM-R network and network dimensioning issues in terms of providing opportunities for data and voice transmission. Volume of generated telecom traffic within the base station, affects not only the number needed to handle the movement of resources, but also implies a number needed to allocate frequency channels.
4
Content available remote Mikrofalowa sieć radiowa w służbie rozpoznania powietrznego
EN
A high speed of battlefield changes influences the process of reconnaissance information acquisition. Transformations that the theory how to conduct fighting undergoes, their dynamics and blurring differences between particular kinds of operations enforce the necessity to introduce a new aerial reconnaissance asset into land forces, i.e. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). UAVs may also be used in the civilian environment, for instance during EURO 2012 football championships organized by Poland. The article presents the possibility of imagery and data transmission in real time with the use of microwave radio network WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Advantages and drawbacks of this technology are shown. Moreover, an analysis is conducted how to apply WiMAX in visual aerial monitoring using UAVs which could help in surveillance of widespread forest areas, border control, sports events or traffic supervision.
5
Content available Pomiarowa sieć radiowa o niskim zużyciu energii
PL
W artykule opisano prace badawcze służące zaprojektowaniu, symulacji i realizacji radiowej sieci pomiarowej charakteryzującej się niskim zużyciem energii. Proponowana sieć ma charakteryzować się równomiernym zużyciem energii przez wszystkie moduły oraz dynamicznym algorytmem trasowania pozwalającym na długotrwałą pracę sieci. W artykule opisano stanowisko służące do badań i kontroli sieci, metodę trasowania, a także sposób symulacji w środowisku Scilab. Podano także parametry charakteryzujące projektowaną sieć, takie jak czasy transmisji i pobór energii.
EN
This paper presents research, design and simulations of an energy efficient wireless sensor network. It describes a routing protocol designed for evenly energy consumption. There is shown how to simulate a network in the Scilab environment. The test wireless sensor network including a measurement station and construction of radio modules are presented. The radio modules consists of Texas Instruments/chipcon's CC1100 transceiver and Atmel's ATmega32 microcontroller. The network can join up to 65535 radio modules (16 bit addressing). The measurement station consists of programmable power supply, an oscilloscope, precise multimeters and a JTAG module. It allows measuring the current consumption in different working modes, checking the time of operations and controlling the radio system. This solution will be used in a wireless water meter network. The most important feature in this application is a long working time (up to 10 years). The even energy consumption should extend the network reliability and its time of work.
6
Content available remote Efektywne szukanie stacji w sieciach o topologii kraty
PL
W pracy przedstawiono problem znajdowania najbardziej odległych sąsiadów dla wybranej stacji w sieci radiowej, w której stacje (z nadajnikami o jednakowej mocy) sa˛ rozmieszczone na kracie, tj. w punktach o współrzędnych całkowitych. Zaprezentowany algorytm działa w czasie O(R), gdzie R jest zasięgiem stacji.
EN
In this paper we present the problem of finding the farthest neighbours for a selected station in a radio network. The stations (with transmitters having identical range) are localized on a grid, i.e. the vertices have integer origins. The presented algorithm completed its work in time L(R), where R is a radius of the station.
PL
Istotne znaczenie dla rozwoju bezprzewodowych sieci małych prędkości mają prace normalizacyjne, niedawno zakończone opublikowaniem obszernych dokumentów, tzn. IEEE 802.15.4 oraz ZigBee. Te powiązane ze sobą protokoły przewidziane są między innymi dla zastosowań przemysłowych. Ich specyfikacje przedstawiono w opracowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa.
EN
Standardization works, newly finished by publication of extensive documents i.e. IEEE 802.15.4 and ZigBee, are of great importance for low speed wireless networks development. Those connected together protocols are among other things provided for industrial appliances. Their specifications are presented in the study, taking into consideration especially the security issues.
PL
Selektory to obiekty matematyczne wykorzystywane przez kilka zaawansowanych algorytmów komunikacji grupowej dla sieci radiowych. Należy do nich algorytm Chrobak-Gąsieniec-Rytter (CGR), asymptotycznie najefektywniejszy algorytm rozsyłania dla sieci radiowych o nieznanej topologii. Artykuł proponuje prostą, probabilistyczną metodę konstrukcji odpowiednich rodzin selektorów oraz prezentuje wyniki symulacji CGR mających na celu ustalenie, w jakim stopniu wybór konkretnej rodziny wpływa na efektywność algorytmów.
EN
Selectors are mathematical objects used by several advanced group communication algorithms for radio networks. Those include Chrobak-Gąsieniec-Rytter (CGR) algorithm, which is asimptotically the most efficient broadcasting algorithm for unknown topology radio networks. The article proposes randomized method of appropriate selectors and selector families construction, as well as presents the results of CGR simulations carried out to determine whether the choice of selectors family affects the efficiency of algorithms.
PL
W referacie przedstawiono zadania i strukturę Radiotelefonicznego Systemu Telemechaniki RST, a także zastosowany w nim protokół transmisji radiowej PTR. Podano strukturę ramek protokółu i ich funkcje. Przedstawiono transmisyjną sieć nadrzędną, bazującą na PTR. Modyfikując ramki protokółu PTR, uzyskano nowy protokół transmisji radiowej z możliwością retransmisji - PTRR. Podano warunki pracy sieci radiowej w RST z retransmisją i wynikającą z PTRR możliwość programowania trasy przesyłu danych w RST. Na zakończenie referatu przedstawiono sposób zabezpieczenia nadmiarowego typu CRC danych protokółu.
EN
In the paper tasks and structure of Radiotelephonic Remote Control System RST furnished with the wireless transmission protocol PTR are presented. The structure and functions of protocol frames are given and supervisory network based on PTR is described as well. By modifying frames of PTR protocol a new radio transmission protocol PTRR has been created with the retransmission option. Working conditions for radio network in RST with the retransmission function are given and a possibility of transmission route programming resulting from PTRR is described. In the final part of the paper the method of protocol data protection using CRC type redundancy code is provided.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.