Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć niskiego napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
Omówiono aspekty formalno-prawne dotyczące rozwiązań i podmiotów w sektorze źródeł energii odnawialnej i pozyskiwania energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych z uwzględnieniem jej magazynowania. Przedstawiono: budowę, zasadę działania i koszty związane z magazynowaniem energii elektrycznej w układach współpracujących z sieciami elektroenergetycznymi. Omówiono zastosowanie magazynu energii elektrycznej w klastrowej sieci dystrybucyjnej.
PL
W artykule zaprezentowano model sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia zasilającej gospodarstwa domowe na terenach wiejskich. Model zakłada możliwości przyłączania źródeł fotowoltaicznych w wybranych punktach zasilania odbiorców, zmieniając tym samym istniejącą sieć w sieć aktywną, a przyłączonych konsumentów w prosumentów energii elektrycznej. Posługując się środowiskiem MATLAB oraz Simscape Power Systems, zbadano wpływ mikrogeneracji na panujące w niej warunki napięciowe. Uwzględniając pewną nieprzewidywalność zarówno generacji z mikroźródeł fotowoltaicznych, jak również profilu obciążenia sieci w ciągu doby, opracowano model niedeterministyczny, przybliżający rzeczywiste warunki pracy sieci z wykorzystaniem narzędzi probabilistycznych. Jako podsumowanie wskazano sytuacje, w których generacja wpływa korzystnie na jakość energii dostarczanej odbiorcom oraz te, w których dodatkowe źródła energii mogą pogorszyć warunki zasilania.
EN
The article presents the model of low-voltage distribution network supplying households in rural areas. The model assumes the possibility of connecting photovoltaic sources at selected consumer supply points, thus changing the existing network into an active network, and connecting consumers into prosumers. By using the MATLAB and Simscape Power Systems environment, the effect of microgeneration on the voltage conditions in LV grid was examined. Taking into account the certain unpredictability of both generation from photovoltaic sources as well as the load profile of the network during the day, a non-deterministic model was developed, which approximates the actual network conditions using probabilistic tools. As a summary, the situations in which generation has a positive effect on the quality of energy and those in which additional energy sources can worsen supply conditions are indicated.
PL
W artykule omówiono sposób wyseparowania oraz wykorzystania zmiennych globalnych w czasie, które w przyszłości pozwolą stworzyć unikalny klucz szyfrujący oraz układ szyfrowania danych. Polega on na ciągłej analizie losowego rozkładu zmienności częstotliwości oraz rozwinięciu algorytmów szyfrowania o dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest zmieniający się czasie klucz szyfrujący. Celem sprawdzenia, czy opisane rozwiązanie jest możliwe do wykonania, przeprowadzono pomiar napięć w dwóch różnych lokacjach w Polsce. Otrzymany sygnał został wstępnie przefiltrowany celem wygładzenia jego powierzchni. Następnie ustalono dokładne miejsca przecięcia na osi oX metodą przybliżania rozwiązań układów nieokreślonych, po czym otrzymane wartości zostały po raz kolejny przefiltrowane, a otrzymane wyniki poddane analizie, na podstawie której sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article discusses the way of separating and using global variables in time, which in the future will create a unique encryption key and data encryption system. It is based on continuous analysis of the random distribution of frequency variability and the development of encryption algorithms with the additional security, which is the changing time key encryption. In order to check whether the described solution is feasible, voltage measurements were carried out in two different locations in Poland. The received signal was pre-filtered to smooth its surface. Then the exact intersection points were determined on the oX axis by the method of approximation of solutions of indeterminate systems, after which the obtained values were once again filtered and the results obtained were analyzed, on the basis of which final conclusions were formulated.
PL
Spośród wielu rodzajów zakłóceń występujących podczas pracy sieci rozdzielczych, najczęściej mamy do czynienia ze zwarciami doziemnymi. W wyniku ich powstania może dojść do uszkodzenia elementów składowych sieci, jak i współpracujących z nią urządzeń odbiorczych. W celu ograniczenia niepożądanych skutków stosuje się urządzenia zabezpieczeniowe, których zadaniem jest likwidacja powstałych zakłóceń. Od zainstalowanych zabezpieczeń wymaga się, aby ich działanie było pewne, selektywne i możliwie jak najszybsze. W przypadku sieci IT niskiego napięcia, wartości pojawiających się prądów doziemnych posiadają niewielkie wartości, co utrudnia realizację zabezpieczeń spełniających ww. wymagania. W artykule przedstawiono podstawowe kryteria wykrywania zwarć doziemnych oraz sposoby ich realizacji. Przedstawiono doświadczenia praktyczne przy instalacji zabezpieczeń przez ITR przy współpracy z OPA-ROW.
EN
Among many sources of faults in power distribution networks, the most common are earth faults. They can lead to the damage of network elements and the connected equipment. In order to reduce the negative results, protective devices are used. The protective devices have to act reliably, quickly and selectively. In the case of low voltage IT networks, the earth currents resulting during the earth faults have low values which makes the protective devices difficult to construct. In the paper the basic criteria for earth fault detection as well as their realizations have been described. The practical experience obtained during the installation of protective devices by ITR with the cooperation of OPA-ROW has also been described.
PL
Przedstawiono wyniki badań zastosowania filtra aktywnego równoległego w wybranym zakładzie przemysłowym oraz jego wpływ na parametry jakościowe energii elektrycznej.
EN
The article presents the results of research on the use of a parallel active filter in a selected industrial plant and its impact on the quality of electricity.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na parametry jakościowe energii elektrycznej. Analiza ukierunkowana jest na poprawę poziomów napięcia w sieciach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł [3, 4, 6]. W instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją źródeł rozproszonych istnieje ryzyko wzrostu napięcia poza parametry dopuszczalne, określone w aktach prawnych. Operator systemu powinien reagować na zmiany napięcia przy lawinowym przyłączaniu jednostek wytwórczych. Artykuł prezentuje możliwości wyrównywania poziomów napięcia z wykorzystaniem transformatora zasilającego 15/0,4 kV. Wykonano analizę porównawczą rozwiązań technicznych polegających na:  wymianie transformatora na jednostkę o większej mocy,  wykorzystaniu istniejącego przełącznika zaczepów (zmiana położenia możliwa w stanie bezprądowym),  wykorzystaniu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (po wymianie transformatora). W celu rozwiązania postawionego zadania, na podstawie odpowiednich modeli matematycznych, przeprowadzone zostały badania symulacyjne porównujące skuteczność zastosowanych metod [2, 9].
EN
The purpose of the article is to determine the impact of photovoltaic micro-installations (PV) on the quality parameters of electricity. The analysis is aimed at improving voltage level in low-voltage networks with a high concentration of micro-sources. In this type of installations, there is a risk of voltage increase beyond the allowable parameters. The article presents the possibility of levelling voltage profiles using a 15/0.4 kV transformer including:  replacement of the transformer with a higher power unit;  use of an existing tap changer (change of position possible in no-load current);  use of on-load tap-changer. In order to solve the task, simulations were carried out comparing the effectiveness of the methods used.
PL
Wprowadzenie generacji rozproszonej do sieci niskiego napięcia może wywołać w niej problemy natury napięciowej. W artykule zaprezentowano wpływ generacji rozproszonej na poziomy napięć w sieci niskiego napięcia. Rozpatrzono różne punkty przyłączenia źródeł i związane z tym zmiany poziomów napięć. Analizę przeprowadzono dla rzeczywistej sieci niskiego napięcia o znacznej długości. Sieć zasila budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie wiejskim.
EN
Distributed generation in the low voltage power network can cause voltage problems. In the article presents the impact of distributed generation on the voltage levels in the low voltage power network. Different points of connection sources were considered. The analysis for the real low voltage power network of considerable length was conducted. The power network supplies mainly residential buildings located in rural areas.
PL
W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia z prac prowadzonych w ramach europejskiego grantu UPGRID realizowanego przez konsorcjum firm z siedmiu państw europejskich, w tym również z Polski, który dotyczy między innymi optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia przy wykorzystaniu danych z liczników AMI.
EN
The paper describes selected functions being applied to LV grid as result of UPGRID project realization. The project covers the use of AMI system for increase observability and controllability of the low voltage grid.
PL
W sieci niskiego napięcia coraz częściej przyłączane są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Wytwarzanie mocy przez ogniwa fotowoltaiczne zależy od losowych warunków pogodowych, dlatego na etapie planowania moce czynne wprowadzane do sieci przez mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą być traktowane jako wielowymiarowa zmienna losowa o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa. Natomiast wytwarzane moce bierne mikroinstalacji zależą od zadanego współczynnika mocy i dlatego powinny być traktowane jako wielowymiarowa funkcja losowych wytwarzanych mocy czynnych. W sieci niskiego napięcia, obok mocy wytwarzanych przez mikroinstalacje, występują pobory mocy czynnych i biernych. Na etapie planowania, moce odbierane mogą być również traktowane jako wielowymiarowa zmienna losowa o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa. Z powyższych powodów, bilans mocy w węzłach sieci niskiego napięcia jest również funkcją wielowymiarowych zmiennych losowych. W pracy przedstawiony zostanie probabilistyczny linearyzowany model wyznaczania losowych napięć węzłowych w sieci niskiego. Po obliczeniu wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych można wyznaczyć prawdopodobieństwa pozostawania napięć w poszczególnych węzłach sieci w dopuszczalnych przedziałach.
EN
In low voltage networks increasingly are connected photovoltaic microinstallations. Power generation by solar cells depends on the random weather conditions, so the planned active generation can be treated as a multidimensional random variable with rectangular probability distribution. The reactive generation depends on the specified power coefficients and should therefore be treated as a multidimensional function of random active generation. In the low voltage network, in addition to active generation, are the active and reactive node loads, which also can be treated as a multidimensional random variable with a rectangular probability distribution. For the above reasons, the balance of power in the nodes of the low voltage network is a function of multidimensional random variables. The paper presents a probabilistic model for computing a random voltage at a node of the low voltage network. After computing expected values and standard deviations, the probability of remaining voltages within acceptable ranges can be calculated.
PL
Przyłączanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia może w istotny sposób wpływać na ich pracę. Szczególne obawy wśród operatorów sieci dystrybucyjnych budzi możliwość występowania różnego rodzaju zakłóceń (migotania napięcia, wyższe harmoniczne, podskoki napięcia, niekontrolowana praca wyspowa). W ramach pracy realizowanej na zamówienie PTPiREE przeprowadzono analizy obliczeniowe, symulacyjne oraz badania sieci z dużym nasyceniem źródeł fotowoltaicznych. W czasie badań jako najbardziej istotne i prawdopodobne zagrożenie zidentyfikowano podskoki napięcia, które wynikają z dużej generacji mocy przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu lokalnym. W artykule zaprezentowano najważniejsze wyniki badań oraz środki zaradcze, które mogą być wprowadzone w celu wyeliminowania zagrożeń.
EN
Connection of photovoltaic micro-systems to low-voltage power grid can significantly affect its operation conditions. Special concerns arise possibility of various types of disturbances (voltage flicker, overvoltage, uncontrolled island operation). According to the society PTPiREE order, Lublin University of Technology carried out analysis, simulations and researches on the power grids with high penetration of PV installations. Based on the researches, the most significant and probable threat was identified as the overvoltage phenomena which occurred as the result of high level of generation and low level of local demand. The article presents the most important research results and countermeasures that can be used to eliminate or mitigate the risk of such overvolta ge.
13
Content available remote Analiza pracy elektrowni odnawialnej z maszynami indukcyjnymi
PL
Badano współpracę elektrowni odnawialnej o małej mocy z wycinkiem systemu zasilającego. W elektrowni pracują 3 generatory indukcyjne, napędzane turbinami wiatrowymi lub 3 silniki. Wybrane wyniki analizy pracy tego układu wykonane metodami statycznymi porównano z uzyskanymi symulacyjnie z zastosowaniem programów do modelowania pracy systemu. Badano spadki napięcia na elementach układu w różnych wariantach pracy maszyn. Porównywano również uzyskane wartości prądów zwarcia trójfazowego i jednofazowego. Wyniki uzyskane różnymi metodami na ogół są zbliżone, ale występują również znaczące różnice pomiędzy nimi.
EN
Cooperation between small renewable power station and the supply system was studied. 3 induction generators, powered by wind turbines or 3 induction motors are working in the power plant. Selected results of the analysis of the system operation made static methods were compared with those obtained by simulation using programs for the system modeling. Voltage drops on the elements of the system in different variants work of machines was studied. The obtained values of short-circuit currents of three-phase and single-phase were also compared. The results obtained by various methods are generally similar, but there are also significant differences between them.
EN
The introduction of distributed generation into a low voltage grid may cause voltage problems in it. The paper discusses the effect of microgeneration on voltage levels in a low voltage grid. A real low voltage grid of considerable length was selected for the analysis. The grid primarily supplies residential buildings in a rural area. Results of tests that consider potential measures which could be applied in this grid to improve its voltage conditions are also presented.
PL
Wprowadzenie generacji rozproszonej do sieci niskiego napięcia może spowodować w niej problemy natury napięciowej. W artykule zaprezentowano wpływ mikrogeneracji na poziomy napięć w sieci niskiego napięcia. Do przeprowadzenia analizy wytypowano rzeczywistą sieć niskiego napięcia o znacznej długości. Sieć zasila przede wszystkim budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie wiejskim. Dla analizowanej sieci zaprezentowano również wyniki badań uwzględniające potencjalne środki, które można w tej sieci zastosować, aby poprawić warunki napięciowe.
EN
This is a report of a project involving, inter alia, low voltage grid performance optimization with data from AMI meters. The study was supported with a European UPGRID grant, and executed by a consortium of companies from seven European countries, including Poland.
PL
Prezentowany jest opis projektu dotyczącego m.in. optymalizacji pracy sieci niskiego napięcia przy wykorzystaniu danych z liczników AMI. Prace były prowadzone w ramach europejskiego grantu UPGRID, realizowanego przez konsorcjum firm z siedmiu państw europejskich, w tym również z Polski.
EN
Power generation by photovoltaic cells depends on random weather conditions, so at the planning stage the active powers output to the grid from photovoltaic micro-installations can be treated as multidimensional random variables with equal probability distribution. Such microinstallations’ passive power outputs depend on the pre-set power factor and therefore should be treated as multidimensional functions of the random active power outputs. Likewise, the received input powers can be treated the same way. Random changes in the output and input powers can be simulated using a pseudo-random number generator. Node voltages corresponding to the random outputs and inputs are derived from the iterative solution of nodal equations for each pseudo-random power balance. The resulting voltages are subjected to statistical analysis. This allows estimating the probability distribution, expected values and standard deviations, and to calculate the probabilities of exceeding the permitted voltage deviations. These considerations will be illustrated by an example calculation.
PL
Wytwarzanie mocy przez ogniwa fotowoltaiczne zależy od losowych warunków pogodowych, dlatego na etapie planowania moce czynne wprowadzane do sieci przez mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą być traktowane jako wielowymiarowa zmienna losowa o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa. Natomiast wytwarzane moce bierne mikroinstalacji zależą od zadanego współczynnika mocy i dlatego powinny być traktowane jako wielowymiarowa funkcja losowych wytwarzanych mocy czynnych. Podobnie mogą być traktowane moce odbierane. Losowe zmiany mocy generowanych i odbieranych mogą być symulowane z wykorzystaniem generatora liczb pseudolosowych. Napięcia węzłowe odpowiadające losowym generacjom i odbiorom wynikają z iteracyjnego rozwiązania równań węzłowych dla każdej pseudolosowej realizacji bilansów mocy. Otrzymane wartości napięć poddane są analizie statystycznej. Pozwala to oszacować rozkład prawdopodobieństwa, wartości oczekiwane i odchylenia standardowe oraz wyliczyć prawdopodobieństwa przekroczenia dopuszczalnych odchyleń napięć. Rozważania zostaną zilustrowane przykładem obliczeniowym.
PL
Dokonano przeglądu aktualnego stanu międzynarodowych norm, dotyczących stosowania wąsko- i szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem elektroenergetycznych sieci niskiego napięcia jako medium komunikacyjnego, a także norm określających dopuszczalne wartości napięcia zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych do tych sieci przez zasilane z nich różnorodne urządzenia.
EN
A review of the current state of international standardization concerning both the usage of narrowband and broadband data transmission using low voltage network as a data communication medium and permissible voltage levels of conducted disturbances injected into the network by various devices supplied by this network has been performed.
18
Content available remote Power Quality in Low-Voltage Distribution Network with Distributed Generation
EN
The aim of this work is to combine electromagnetic compatibility standardization and control strategy of low-voltage distributed generations in order to define possible impact of the generation unit on power quality at the point of common coupling with low-voltage distribution network. Selected relations between power quality indices and parameters as well as regulation characteristic of the distributed generation is discussed. Verification of predicted impact of the distributed generation on power quality is performed using a field-measurement case study of power quality behaviour in real photovoltaic system connected to low-voltage distribution network.
PL
Celem pracy jest wykorzystanie normalizacji stosowanych w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetyczne oraz zasad regulacji źródeł rozproszonych niskiego napięcia w celu określenia możliwego wpływu źródła rozproszonego na zaburzenia jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia. W pracy przedstawiono wybrane relacje pomiędzy parametrami źródła oraz stosowaną charakterystyką regulacyjną źródła a możliwym wpływem na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia. Weryfikacja przewidywanego wpływu rozważanego źródła na parametry jakościowe zrealizowana jest na podstawie rzeczywistych pomiarów zaburzeń jakości energii w punkcie przyłączenia systemu fotowoltaicznego.
PL
Analiza narażeń przepięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych powinna obejmować także przepięcia przenoszone przez transformatory. Szczególne znaczenie ma analiza przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia z powodu zwiększającej się liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych o małej odporności na oddziaływanie przepięć. Narażenia przepięciowe urządzeń elektrycznych są zależne od wartości maksymalnych i przebiegów przepięć oraz warunków propagacji przepięć w sieciach elektrycznych oraz ochrony przepięciowej. W artykule przedstawiono analizę propagacji przepięć przenoszonych przez transformator rozdzielczy w typowych fragmentach sieci elektrycznych niskiego napięcia. Podstawą analizy były symulacje przepięć wykonane przy zastosowaniu programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Do modelowania transformatora zastosowano model wysokoczęstotliwościowy, opracowany na podstawie wyników pomiarów funkcji przenoszenia.
EN
Analysis of overvoltage impacts of insulation systems for electrical devices should include also overvoltages transferred through transformers. Special mean have analysis of overvoltages propagated through distribution transformers to low voltage networks because number of electrical devices and electronic equipment with smal overvoltage hardnes is more and more large. Overvoltages impact on electrical devices are depended on maximal values and time courses of overvoltages and condition of overvoltage propagation in eletrical networks and overvoltage protection. Analysis of propagation for overvoltages transferred through distribution transformers in typical part of low voltage networks is presented in the paper. As a basis of the analysis were results of simulations done by use of Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Distribution transformer was modeled by use of high frequency model of transformer prepared on basis of measurement results of transfer functions.
PL
Analiza narażeń przepięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych powinna obejmować także przepięcia przenoszone przez transformatory. Szczególne znaczenie ma analiza przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia z powodu zwiększającej się liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych o małej odporności na oddziaływanie przepięć. Narażenia przepięciowe urządzeń elektrycznych są zależne od wartości maksymalnych i przebiegów przepięć oraz warunków propagacji przepięć w sieciach elektrycznych oraz ochrony przepięciowej. W artykule przedstawiono analizę propagacji przepięć przenoszonych przez transformator rozdzielczy w typowych fragmentach sieci elektrycznych niskiego napięcia. Podstawą analizy były symulacje przepięć wykonane przy zastosowaniu programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Do modelowania transformatora zastosowano model wysokoczęstotliwościowy, opracowany na podstawie wyników pomiarów funkcji przenoszenia.
EN
Analysis of overvoltage impacts of insulation systems for electrical devices should include also overvoltages transferred through transformers. Special mean have analysis of overvoltages propagated through distribution transformers to low voltage networks because number of electrical devices and electronic equipment with smal overvoltage hardnes is more and more large. Overvoltages impact on electrical devices are depended on maximal values and time courses of overvoltages and condition of overvoltage propagation in eletrical networks and overvoltage protection. Analysis of propagation for overvoltages transferred through distribution transformers in typical part of low voltage networks is presented in the paper. As a basis of the analysis were results of simulations done by use of Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Distribution transformer was modeled by use of high frequency model of transformer prepared on basis of measurement results of transfer functions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.