Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć kanalizacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zawartymi m.in. w Ustawie „Prawo wodne” oraz ustawach towarzyszących, mamy dokładnie opisane definicje ścieków oraz warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. W związku z ukazaniem się nowego rocznika „Ochrona środowiska 2019” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny, istnieje możliwość przedstawienia danych liczbowych o ilości produkowanych i odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych zarówno w całej Polsce, jak i z podziałem na województwa, miasta i wsie. Proces odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi był w Polsce bardzo zróżnicowany. Największą liczbę ścieków produkowały województwa mazowieckie i świętokrzyskie, a najmniej lubuskie i podlaskie. Wartości te były ściśle powiązane ze zużyciem wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Na terenie Polski mieliśmy 160671,4 km sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzano 1330,3 hm3 ścieków. W 2018 roku mieliśmy w Polsce 3257 oczyszczalni ścieków komunalnych, a 94,6% ludności miast i 42,9% ludności wsi korzystała z oczyszczalni ścieków. Problemem towarzyszącym oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych są powstające podczas procesów oczyszczania osady ściekowe, które z uwagi na swoje właściwości wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Były one głównie przetwarzane termicznie i stosowane w rolnictwie, a także składowane, stosowane do rekultywacji terenów i uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
EN
Polish regulations included, among others, in the Water Law and accompanying acts, provide precise definitions of sewage as well as conditions that must be met when sewage is discharged into waters or into the ground. Due to the release of a new yearbook ”Environment 2019” published by Statistics Poland, it is now possible to present figures on the amount of produced and discharged industrial and municipal sewage not only in Poland in general, but also in particular voivodships, cities and villages. In Poland, the process of discharging sewage into surface waters and into the ground was very diverse. The largest amount of wastewater was produced in Mazowieckie and Świętokrzyskie, and the smallest one: in Lubuskie and Podlaskie. These values were closely related to water consumption for the needs of the national economy and population. There was 160,671.4 km of sewage network in Poland, to which 1,330.3 hm3 of sewage was discharged. In 2018, Poland had 3257 municipal sewage purification plants and 94.6% of the urban population and 42.9% of the rural population benefited from the sewage purification plant. A problem that accompanies the purification process is sewage sludge which is generated as a by-product during sewage treatment of industrial or municipal wastewater and which requires appropriate management and disposal due to its properties. The sludge was mainly thermally processed and used in agriculture, as well as stored, used for land reclamation and cultivation of plants intended for the production of compost.
PL
Kompozyty z tworzyw sztucznych jako materiał konstrukcyjny zagościły w inżynierii środowiska ponad 50 lat temu. Zastosowanie tworzyw sztucznych, a zwłaszcza kompozytów, do produkcji rur używanych do budowy sieci kanalizacyjnych daje możliwość obniżenia kosztów.
4
Content available remote Statystyczne prognozowanie stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych
PL
W artykule przedstawiono statystyczne prognozowanie stanu technicznego kamionkowych przewodów kanalizacyjnych, oparte o rozkład eksponencjalny w połączeniu z operatorem splotu jednostronnego. Kalibrację i walidację modelu przeprowadzono na bazie danych cenzurowanych prawostronnie. Podstawą prognozy były wyniki kompletnej inspekcji optycznej zrealizowanej w 2000 r. Klasyfikację uszkodzeń i stanu technicznego badanych przewodów przeprowadzono wg. niemieckiej wytycznej DWA-M 149-3. Zaproponowana metodyka prognozowania stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych pozwala ustalić konieczny zakres zabiegów renowacyjnych zapewniających pełną dyspozycyjność przewodów kanalizacyjnych w ramach długiej eksploatacji.
EN
The article presents statistical forecasting of the technical condition of stoneware pipes based on the exponential distribution in connection with convolution product. The convolution product helps to define the survival functions for cumulative staying times of the sewer pipes in each condition class. The model was calibrated and validated based on right-censored data. The basis for the forecast were the results of a complete camera inspection carried out in 2000. The deterioration states of the sewer pipes were be quantified using the DWA-M 149-3 system, on a scale of 1-5. Application of the proposed model and calibration procedure allows to determine the necessary scope of renovation works and the technical life of sewer pipes.
PL
Wciąż trwają poszukiwania rozwiązań odprowadzania ścieków, które pozwolą zmniejszyć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne przyszłej sieci kanalizacyjnej. Jednym z takich przykładów może być system kanalizacji grawitacyjnej odciążonej.
PL
Indywidualny system oczyszczania ścieków to alternatywa dla budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Zdecydowanie niższe koszty jednostkowe związane z ich budową, a także eksploatacją to argumenty, które przeważają na korzyść systemów indywidualnych.
PL
Małe oczyszczalnie ścieków budowane są najczęściej na terenach z zabudową rozproszoną, gdzie aktualnie brak jest zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Podobnie jest z terenami tzw. „technicznie trudnymi" gdzie budowa systemu zbiorczego pochłonęłaby bardzo duże nakłady finansowe, niewspółmiernie wysokie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Indywidualny system oczyszczania ścieków to alternatywa dla budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Zdecydowanie niższe koszty jednostkowe związane z ich budową, a także eksploatacją to argumenty, które przeważają na korzyść systemów indywidualnych.
10
Content available remote Co się stało w tunelu pod Wisłą w Warszawie?
PL
W Warszawie doszło do awarii rurociągów ściekowych znajdujących się w tunelu pod dnem Wisły. Są one elementami układu przesyłowego największej w Europie oczyszczalni - OŚ Czajka. Obecnie nieczystości z lewobrzeżnej części stolicy transportowane są tymczasowym rurociągiem, trwają też ustalenia dotyczące ostatecznych przyczyn awarii.
11
Content available remote Zabezpieczenia liniowe z zastosowaniem technologii wibracyjnych
PL
Rozbudowa jednej z kluczowych krakowskich tras - ul. Igołomskiej, wymagała wykonania ponad 800m przewodów sieci kanalizacyjnej. Aby jednak było to możliwe, należało zabezpieczyć kanał grodzicami stalowymi w trudnych warunkach geologicznych. W sprawnym przeprowadzeniu prac kluczowe okazało się przyjęcie odpowiedniego rozwiązania statycznego oraz technologii pogrążania grodzic.
EN
The work compares the accuracy of calculations of the reliability parameters of the sewerage network using the Decomposition and Equivalent Replacement (MDE) method, proposed by Yu. A. Yermolin and M.I. Alekseev [3], definitely simpler and less onerous in relation to the graph method. Comparing the results of calculations with both methods, applied to a simple network, one can come to the conclusion that the MDE calculations in simple cases give satisfactory accuracy. However, it would be necessary to check whether, as the complexity increases, this accuracy is still satisfactory.
PL
W pracy porównano dokładność obliczeń parametrów niezawodnościowych sieci kanalizacyjnej metodą dekompozycji i ekwiwalentnej zamiany (MDE), zaproponowaną przez Ju. A. Jermolina i M.I. Alieksjejewa [3], zdecydowanie prostszą i mniej uciążliwą w stosunku do metody grafów. Porównując wyniki obliczeń obiema metodami, zastosowane do prostej sieci, można dojść do wniosku, że obliczenia metodą MDE w prostych przypadkach dają zadowalającą dokładność. Należałoby jednak sprawdzić, czy w miarę wzrostu złożoności, dokładność ta jest nadal zadowalająca.
PL
Obserwując branżę budownictwa wodno-kanalizacyjnego nie można nie zauważyć, iż właściciele i eksploatatorzy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych coraz częściej spotykają się z problemem awaryjności tych sieci. Główną z przyczyn tego nasilającego się zjawiska jest budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w okresie powojennym z materiałów o niskiej jakości (np. rury betonowe), które z biegiem lat uległy degradacji i utracie parametrów technicznych, hydraulicznych i wytrzymałościowych. Należy również pamiętać, iż awaria wodociągowa lub kanalizacyjna może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej.
EN
Observing water supply and sewage business it is hard not to notice that owners and exploiters of water supply and sewage networks more and more often face the problem of failure frequency of these networks. Main reason of this increasing phenomenon was building water supply and sewage infrastructure, in post-war times especially, from low quality materials (e.g. using concrete pipes), which in the course of time underwent a process of degradation and loss of their technical, hydraulic and durability parameters. It should also be remembered that water supply or sewage network failure may result in construction disaster.
PL
W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe miejsca występowania przykrych zapachów. W tym artykule odniesiemy się do podstawowych czynności jakie należy wykonywać, aby ścieki nie zagniwały w sieci kanalizacyjnej, gdyż właśnie procesy gnilne są główną przyczyną powstawania odorów. W artykule przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania oraz systemy techniczne, które w pewien sposób i też do odpowiedniego stopnia rozwiązują jakże trudny i uciążliwy problem dla eksploatatorów sieci a także dla mieszkańców.
PL
Głównym mottem artykułu jest sformułowanie przyczyn aktywizacji procesów gnilnych, jakie zachodzą w całej sieci kanalizacyjnej oraz poszukiwanie skutecznych sposobów eliminacji tego problemu począwszy od momentu projektowania aż do eksploatacji sieci. Natomiast w kolejnym wydaniu PI omówione zostaną bardziej szczegółowo urządzenia i sposoby, które pozwolą na częściową lub też nawet całkowitą eliminację tego problemu.
PL
200 obiektów. 1100 km sieci wodociągowej. 950 km sieci kanalizacyjnej. Infrastruktura Wodociągów Kieleckich wymaga stałego rozwijania procesu i doskonalenia metodologii zarządzania. By sterować pracą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wdrożono system monitoringu i sterowania.
19
Content available Critical Condition of Sewage Network
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania statystyczno-stochastycznego krytycznego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Stan krytyczny badanego obiektu zdfiniowano jako przejście przewodów kanalizacyjnych od stanu konserwycji do stanu rehabilitacji technicznej. Badania modelowe obejmują kolektory betonowe DN 600/1100, DN 800/1200, DN 900/1350 mm, przewody kamionkowe DN 200–400 mm i przyłącza kamionkowe DN 100-200 mm. Modelowanie statystyczne oparto na rozkładzie Weibulla, a estymację jego parametrów na metodzie momentów. Natomiast modelowanie stochastyczne przeprowadzono na podstawie kombinacji rozkładu Weibulla z metodą Monte-Carlo. Ustalenie krytcznego stanu pozwala na szczegółową ocenę techniczną badanej sieci kanalizacyjnej.
EN
The paper presents the methodology formulated for determining the critical technical state of operating sewer pipes that is based on statistical-stochastic modeling. It describes the theoretical boundary between the area comprised of pipes that do not show any damage or require only maintenance measures and the area comprised of pipes that require renovation. The study includes concrete collectors with dimensions of DN 600/1100, 800/1200, and 900/1350 mm, stoneware pipes of with diameters ranging from DN 200 mm to 400 mm, and stoneware connections (DN 100–200 mm). The statistical modeling phase was carried out using Weibull distribution, and its parameters were evaluated by the method of moments. In contrast, the stochastic studies were based on a combination of the method of moments and Monte-Carlo mathematical simulations. On the basis of the proposed forecasting, it was possible to carry out a qualitative and quantitative analysis of the technical condition of the exploited sewage systems. Quantitative analysis helped us to determine the necessary range of renovation, which is an important operation component of every linear sewage network.
PL
Stworzenie systemu informacji przestrzennej klasy GIS obejmowało wprowadzenie danych z inwestycji wybudowania niespełna 10 km sieci kanalizacyjnej, 3 strefowych przepompowni ścieków i 4 przydomowych pompowni ścieków. Analizowany obszar, w związku z koniecznością doprowadzenia ścieków do lokalnej oczyszczalni ścieków, obejmował powierzchnię blisko 100 ha. Do tworzenia systemu wykorzystano wolne i otwarte oprogramowanie QGIS, udostępniane na licencji GNU (General Public License). Dane do stworzenia systemu pozyskano w wyniku własnoręcznie wykonywanych pomiarów geodezyjnych, wywiadu terenowego oraz dokumentacji projektowej. Pomierzone w terenie elementy sieci wprowadzono do systemu na podstawie współrzędnych geodezyjnych, ale także uzupełniono je atrybutami opisowymi, zawierającymi parametry techniczne oraz inne dane, pomocne w dalszym zarządzaniu siecią.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.