Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siła osiowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zaprezentowano i przedyskutowano specyficzny w sytuacji pożaru przebieg redystrybucji siły osiowej i momentów zginających w stalowej belce dwuteowej z podatnymi węzłami krępującymi swobodę deformacji. Omówiono typowe etapy tej redystrybucji i skojarzono je z generowaniem się w belce kolejnych przegubów plastycznych. Pokazano mechanizm uaktywniania się tzw. efektu cięgna decydującego o odporności ogniowej belki.
EN
The redistribution of axial force and bending moments generated in a restrained steel I-beam with flexible joints, specific for fire situation, was presented and widely discussed. The typical stages of such a redistribution were identified, corresponding to the generation in a beam the consecutive plastic hinges. The mechanism of the activation of the so-called catenary effect was explained as well determining the fire resistance of the considered beam.
PL
W modelu oceny obciążeń imperfekcyjnych qd stężeń i płatwi w PN-EN 1993-1-1 przyjęto jako bezpieczne założenie, że stężany element jest ściskany siłą stałą na jego długości. Założenie to nie jest poprawne, gdyż rozkład siły osiowej zmienia się na długości stężanego elementu - jest on paraboliczny i znakozmienny (występuje ściskanie i rozciąganie). Powoduje to generowanie przez stężany pręt oddziaływań imperfekcyjnych odmiennych od obciążenia qd wg PN-EN 1993-1-1. Przedmiotem pracy są badania obciążeń imperfekcyjnych stężanego pasa górnego dźwigarów dachowych połączonych sztywno ze słupami. Siła osiowa w stężanym pasie zmienia się parabolicznie na jego długości, z rozciągającej w strefie podporowej, w ściskającą w strefie środkowej. Jest to znakozmienne wzdłużnie obciążenie paraboliczne. Wartości sił osiowych rozciągających w strefie przypodporowej Nhog i ściskających w strefie środkowej Nsag zależą m.in. od charakterystyk sztywnościowych rygla dachowego, słupów i ich połączeń ze sobą. W pracy wykonano analizy parametryczne obciążeń imperfekcyjnych oraz wytężenia płatwi i stężeń w funkcji sił osiowych Nhog i Nsag w stężanym elemencie. Celem prezentowanych analiz jest określenie rzeczywistego obciążenia imperfekcyjnego i jego wpływu na wytężenia płatwi i stężeń w różnych, realnych sytuacjach projektowych.
EN
In the calculation model of equivalent stabilizing force qd (shorter – imperfection force) for both bracing system and purlins consistent with PN-EN 1993-1-1 it has been conservatively assumed that the member to be restrained is uniformly compressed within its length by an axial force. This is incorrect when the actual distribution of the axial force is considered as non – uniform, having a parabolic shape and sign – variable characteristic (compression and tension). Thus a different imperfection force is generated in comparison with this given in PN-EN 1993-1-1. The actual imperfection loads of the upper flange of the restrained roof rafter being fully fixed to columns have been analyzed. The axial force in the restrained member changes parabolically along its length from tension at the support zone to compression at the central part. Values of tension axial forces Nhog and compression axial forces Nsag depend, among others, on the rigidity of the roof rafter, rigidity of columns and stiffness classification of the rafter to column connection. Parametrical analyzes of the imperfection forces together with evaluation of strains of purlins and bracing system versus axial forces Nhog, Nsag acting in the restrained member have been done. The result of presented analyzes is determination of the safe imperfection force and the strain of purlins and bracing system in different, real design situations and a comparison of obtained results with these based on the conservative model given by PN-EN 1993-1-1.
3
Content available remote Ultrasonic assisted friction stir processing of 6063 aluminum alloy
EN
An ultrasonic vibration setup has been designed and fabricated to make a comparative study between conventional frictions stir processing and ultrasonic assisted friction stir processing. Effects of ultrasonic vibrations on rotational speeds as well as processing speeds are studied. A series of experiments are performed to determine effect of ultrasonic vibrations. From the experimental results, it is seen that ultrasonic vibrations help in generating high heat in the stirred zone of friction stir processing which causes intense plastic deformation and improves material flow. By using the ultrasonic vibrations, higher hardness and tensile strength of friction stir processed joints are evident. Further axial force and transverse force reduction is also visible in case of ultrasonic assisted friction stir processing.
4
Content available Stability of a micro-heterogeneous plate band
EN
The paper presents a certain way which determines the critical buckling force for a micro-heterogeneous FGM plate band. A stiffness matrix of an individual cell of such band, different for various cells, has been determined. The obtained matrix can also be treated as a variable stiffness matrix of a “superelement” in the Finite Element Method. A computational algorithm for the critical force as well as the way of testing of its correctness has also been presented. The results obtained for various support conditions have been compared to the values known from the literature. The influence of the number of cells on the critical buckling force has been investigated.
PL
W pracy rozpatrzono model mikroniejednorodnego pasma płytowego o funkcyjnej gradacji własności wzdłuż kierunku działania dużych sił osiowych (przyjęto, że jest to kierunek x). Własności mechaniczne pasma nie zależą od drugiego kierunku (y). Wyznaczono wartości krytyczne tych sił, przy których nastąpi utrata stateczności pasma.
EN
The aim of the present study is to investigate the geometrically nonlinear size-dependent bending as well as resonant behaviour over the bent state of a microarch under an axial load. In particular, an axial load is applied on the system causing the initial curvature to increase by giving rise to a new bent configuration. A distributed harmonic transverse force is then exerted on the microarch and the nonlinear resonant response of the system over the new deflected configuration is investigated. The nonlinear partial differential equation of motion is obtained via Hamilton's principle based on the modified couple stress theory. The equation is discretized into a set of nonlinear ordinary differential equations through use of the Galerkin scheme. The pseudo-arclength continuation technique is then applied to the resultant set of ordinary differential equations. First, for the unforced system in the transverse direction, the axial load is increased and the new deflected configuration of the system is plotted versus the axial compression load; the nonlinear resonant response over the deflected configuration is then investigated through constructing frequency–response and force–response curves.
EN
This paper presents results of research of reinforced concrete elements subjected to combined axial load and bending with different percentage of additional reinforcement. As an additional reinforcement there was used carbon laminate with width of 25 and 50 mm. The comparative analysis was carried out and strengthened effectiveness was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wzmocnionych elementów żelbetowych narażonych na jednoczesne działanie obciążenia osiowego oraz zginania z zastosowanym różnym procentem dodatkowego zbrojenia. Jako dodatkowego zbrojenia użyto laminatu węglowego o szerokościach 25 i 50 mm. Przeprowadzono analizę porównawczą i określono skuteczność wzmocnienia.
PL
W pracy przeanalizowano sprężystą belkę Bernoulliego-Eulera o swobodnych końcach spoczywającą na dwuparametrowym, jednokierunkowym podłożu Pasternaka. Na belkę działa w środku rozpiętości siła skupiona lub równomiernie rozłożone obciążenie ciągłe. Dodatkowo belka jest obciążona dużą ściskającą siłą osiową. Belkę przeanalizowano przy różnych wartościach siły osiowej. W pierwszej części pracy rozważano podłoże o stałych współczynnikach, natomiast w drugiej części rozwiązano zadanie przy współczynnikach zmieniających się na długości belki. Równania równowagi belki rozwiązano bezpośrednio i numerycznie. Wyniki rozwiązania przedstawiono na rysunkach. W opracowaniu zamieszczono wykaz literatury dotyczącej podłoży i belek na podłożach jedno i wieloparametrowych o stałych i zmiennych współczynnikach. Wyniki opracowania mogą być wykorzystane przez projektantów fundamentów i ław fundamentowych oraz projektantów nawierzchni drogowych i kolejowych.
EN
In the paper the elastic Bernoulli-Euler beam of free ends resting on two-parameter, unidirectional Pasternak foundation is analyzed. Two cases of loading are considered: concentrated force applied to the middle point of the beam and uniformly distributed load. In addition, the beam is subject to large compressive axial force. The beam was analyzed at various values of axial force. In the first part of the paper foundation with constant coefficients was considered, while the second part of the paper is devoted to the foundation with coefficients changing along the beam. The equations of the beam equilibrium were solved directly and numerically. Results of solution are shown in the figures. The article presents a numerous items of literature concerning elastic foundations and beams resting on one or multi-parameter foundations with constant or variable coefficients.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu, jaki na zachowanie się w pożarze rozwiniętym stalowego rygla ramowego ustroju nośnego ma narastająca ze wzrostem temperatury podatność więzów. Celem analizy jest opis redystrybucji termicznie indukowanej siły podłużnej, zatem do badania wybrano rygiel przegubowo połączony ze słupami. W ten sposób węzły zachowują pełną swobodę obrotu przez cały czas pożaru i nie następuje przekazywanie na belkę momentów zginających słupy. W początkowej fazie pożaru w ryglu generowana jest siła ściskająca, rozpychająca węzły. Jeżeli nie ma nałożonego niezależnego ograniczenia na ugięcia, to ich gwałtowny przyrost wraz z rozwojem pożaru powoduje przeciwstawny efekt ściągania podpór. W wyniku takiej interakcji oddziaływań, przy zredukowanej sztywności giętnej, rygiel pracuje jak poprzecznie obciążone wiotkie cięgno, a zatem miarodajnym w ocenie bezpieczeństwa staje się warunek nośności na rozciąganie. Malejąca w pożarze sztywność słupów ograniczających rygiel zwiększa jego zdolność do efektywnego wydłużenia, przez co generowana termicznie siła osiowa jest wyraźnie mniejsza. Jest to równoznaczne z odpowiednio większą odpornością ogniową. Prezentowany przykład pokazuje, że zaniedbywanie w tradycyjnych obliczeniach statycznych, odniesionych do wyjątkowej sytuacji pożaru, faktu zmieniającej się wraz ze wzrostem temperatury elementów podatności więzów prowadzi do niemiarodajnych oszacowań realnego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji i jej użytkowników. Obserwowany efekt cięgna będzie jednak możliwy do realizacji jedynie w konstrukcji z odpowiednio skonstruowanymi węzłami, zwłaszcza tymi, które łączą rygle ze słupami. Muszą one bezpiecznie przenosić obciążenia przy relatywnie dużych deformacjach, a przez to zapewniać wystarczającą zdolność do odkształceń całej ramy.
EN
In the article the evaluation is made of the influence of beam thermal elongation capability, increasing with rising temperature of adjoining members, on behaviour of steel framed loadbearing structure under fire conditions. The internal axial force is induced in considered beam as a result of thermal strains constrainment, since the limit state condition specified typically for beam-column case becomes conclusive in structural fire resistance assessment. Such compressive force is greater for higher steel temperature; however, this conclusion is usually accurate only for the initial phase of fully developed fire. Having reached the maximum value it starts decrease because of the rapid beam deformation growth, and finally only the tensile force is generated when the beam flexural stiffness becomes insufficient to carry any bending moment. As a result of such redistribution of internal forces the considered beam behaves like transversel loaded flaccid tie and the conclusive limit state is connected with the pure tension. The stiffness of the columns adjoining the examined beam decreases under fire conditions, so the capability of beam thermal elongation in such circumstances is monotonically increasing with the growth of the temperature of structural members. Conclusively, the thermally generated axial force is reduced, then the fire resistance of the whole frame becomes higher. Such catenary effect, discussed in the article, gives the loadbearing structure additional reserve related to its resistance. However, this reserve is possible to be available only when the analysed frame is sufficiently ductile, which means that the significant plastic deformations, induced in the loadbearing structure, can be safely carried.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wkręcania śrub oraz dokonano analizy statystycznej zarejestrowanych wartości momentu skręcającego, momentu tarcia oraz siły osiowej. Dodatkowo zaprezentowano wyniki zmian tych wartości pod wpływem różnych powłok ochronnych śrub oraz obecności czynnika smarnego. Scharakteryzowano stanowisko badawcze oraz zaprezentowano algorytmy sterujące jego pracą.
EN
In the article findings of the process of driving screws were presented as well as they caused a statistical analysis of registered values of the turning moment, the moment of the friction and axial force. Additionally results of changes of these values were presented under the influence of different protective coatings of screws and the presence of the spreadable factor. A research position was characterized as well as algorithms controlling his work were expressed.
EN
The analysis of the dynamic stability of a rotor loaded by the axial compression and magnetic tension has been presented. The critical values of magnetic tension and axial load has been determined.
PL
Przedstawiono analizę stateczności dynamicznej wirnika obciążonego siłą osiową i naciągiem magnetycznym. Wyznaczono krytyczne wartości naciągu magnetycznego i siły osiowej.
PL
Kratownice płaskie stosowane są zarówno w budownictwie naziemnym, jak i podziemnym. Projektant takich konstrukcji przy doborze przekrojów poprzecznych prętów musi znać siły osiowe w nich działające, przemieszczenia węzłów i siły reakcji podpór. W pracy omówiono metodę, która jest bardzo wygodna do obliczeń i może być całkowicie zautomatyzowana. Jest konkurencyjna w stosunku do metody elementów skończonych.
EN
Flat trusses are used in surface building as well as underground building industry. The designer of such constructions has to know the axial forces, displacement of connecting joints and bearing reaction forces in order to choose the appropriate bar sections. This work presents a very convenient method for calculating forces in a bar of a truss. The method could be entirely automated and is considered as competitive with the finite-element method.
RU
V stat’e rassmotreny zavisimost’ osevogo usilia ot sobstvennoj castoty kolebania sterzna, izlozena metodika opredelenia sobstvennoj castoty kolebania sterzna strukturnoj obolocki v naturnych usloviach, postroeny tarirovocnye zavisimosti „usilie castota” dla sterznej poasnoj setki i raskosov. Kak itog stat’i: proizvedena ocenka necuscej sposobnosti elementov strukturnoj obolocki Letnego amfiteatra v. g. Vitebske, vyavlena schodimost’ znacenij prodol’nych usilij v sterznach strukturnoj obolocki pri dvuch etapach izmerenia.
PL
Zaproponowano i przedyskutowano inżynierskie podejście do szacowania wartości ściskającej siły osiowej w stalowych belkach z ograniczoną możliwością termicznego wydłużenia w warunkach pożaru. W analizie uwzględniono rzeczywiste deformacje ogrzanej belki. Przedstawiono zależność poszukiwanej siły od stopnia podatności podpór na przesuw poziomy.
EN
An engineering approach for the evaluation of axial compressive force in steel beams with restrained ability for thermal elongation under fire conditions has been proposed and discussed. Real beam deformations have been considered in the analysis. The analytically assessed value strongly depends on the flexibility ratio of beam supports affecting horizontal displacements.
PL
Rezultaty procesu hydromechanicznego kształtowania zależą głównie od właściwości plastycznych wsadów i parametrów realizacji procesu. Charakterystyki plastyczności wyznacza się w próbach podstawowych i technologicznych, a tym samym otrzymuje się opis właściwości materiału wsadowego. Realizacja procesu kształtowania zależy od siły osiowej i ciśnienia rozpęczającego. W artykule przedstawiono wstępną analizę wpływu tych parametrów na właściwości rur stalowych kształtowanych hydromechanicznie.
EN
The results of hydromechanical forming mainly depend from blanks plastic properties and the parameters of process realization. The characteristics of plasticity are defined using basic and technological tests and the same description of materials properties was received. The forming process realization depends with axial force and bulging pressure. Preliminary analysis of influence of these parameters on properties of hydroformed steel tubes was introduce in this paper.
EN
This article presents the influence of selected screw nut pair on the value of axial forces present in a screw connector. The analysis concerned the effect of subsequent cycles of tight fastening and loosening the nut on the value of axial force present in the screw connector and the use or non-use of lubricating grease on thread surfaces and its effect on the value of axial force in the examined connector. Measurements were performed using one of the methods of fastening screw connectors to a fixed tightening torque. The study presents a measuring system used in the examination of axial forces in a screw connector, and the results of experimental research and conclusions based on the analysis of the results.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych warunków współpracy pary śruba-nakrętka na wartość siły osiowej występującej w połączeniu śrubowym. Prowadzono analizę wpływu kolejnych cykli obciążenia i odciążenia nakrętki na wartość siły osiowej. W analizie uwzględniono wpływ użycia środków smarnych na powierzchniach gwintowych śruby i nakrętki na wartość siły osiowej. Pomiary prowadzono przy użyciu jednej z metod dokręcania złączy śrubowych oraz uzyskiwania momentu dokręcającego o ustalonej wartości. Opracowano układ pomiarowy do pomiaru wartości siły osiowej o połączeniu śrubowym.
16
Content available remote The influence of axial load on elastic buckling of shells of revolution
EN
In this paper, the authors consider the influence of axial load on the stability of shells of revolution subjected to external pressure. Shells of different geometry are investigated with emphasis to barrelled shells. The variable quantities are length L and meridional radius of curvature R1 of a shell. The constant parameters are: thickness of the shell h, mass ms and reference radius r0. The material of shells is steel. Numerical calculations were performed in the ABAQUS system. All the shells considered in this paper were subjected to axial compression to determine the force corresponding to the loss of stability in such conditions. A part of this force is then used to preload shell before the buckling analysis in the conditions of external pressure is started. The buckling shapes for shells of different geometry are presented with and without the influence of axial load. The ability of controlling the buckling strength and shape is discussed.
PL
W pracy niniejszej rozważany jest wpływ siły osiowej na stateczność powłok obrotowych poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego. Badaniu poddane zostały powłoki o różnej geometrii z naciskiem na powłoki baryłkowe. Wielkościami zmiennymi są długość L i południkowy promień krzywizny R1 powłoki. Wielkości stałe to: grubość powłoki h, masa ms i promień odniesienia r0. Materiałem powłok jest stal. Badania numeryczne przeprowadzone zostały w systemie ABAQUS. Wszystkie rozważane powłoki zostały poddane osiowemu ściskaniu dla określenia siły odpowiadającej utracie stateczności w tych warunkach. Część tej siły została następnie użyta jako obciążenie wstępne przed przystąpieniem do analizy stateczności w warunkach działania ciśnienia zewnętrznego. Jako rezultat badań przedstawione zostały postacie wyboczenia powłok o różnym kształcie, powstałe przy uwzględnieniu działania sił wzdłużnych oraz bez ich uwzględniania. Przedyskutowana została możliwość sterowania odpornością konstrukcji na wyboczenie i kształtem wyboczenia.
17
Content available remote Dynamika wirnika silnika elektrycznego obciążonego siłą osiową
PL
W pracy przedstawiono analizę stateczności dynamicznej wirników obciążonych siłą osiową. Wyznaczono wartości współczynnika naciągu magnetycznego i siły osiowej, przy których występuje utrata stateczności drgań poprzecznych.
EN
The analysis of the dynamic stability of a rotor loaded by the axial compression has been presented. The critical values of magnetic tension and axial load has been determined.
PL
W artykule został w szczegółach omówiony obecny rozwój i charakter rozpęczania hydromechanicznego rur, znanego również jako kształtowanie wysokim ciśnieniem wewnętrznym. Bazując na zastosowaniu tylko cieczy jako medium kształtującego, zbadano współczesny stan wiedzy i kluczowe zagadnienia techniczne dotyczące wyposażenia, kontroli procesu, symulacji itd. Zilustrowano zastosowanie metod symulacji w projektowaniu elementów rozpęczanych hydromechanicznie. Przeprowadzono symulacje numeryczne, rozgałęzionego elementu rurowego używanego w przemyśle opierając się na kodzie programu ABAQUS.
EN
In this paper recent developments and the character of tube hydroforming, also known by name of internal high pressure forming, are discussed in detail. Based on applications only by using liquid as a forming media, the state of the art and key technologies concerned with equipment, process control, simulation, etc. are investigated. Application of simulation methods to the development of the hydroforming parts was illustrated. Numerical simulations of the tubular branch element used in industry was conducted by using an explicit finite element code ABAQUS.
19
Content available remote Wpływ prędkości dopływowej, na parametry pracy mieszadła śmigłowego
PL
W pracy przedstawiono zmianę parametrów eksploatacyjnych mieszadeł śmigłowych związaną ze zmianą prędkości dopływowej do mieszadła. Wyznaczono zmianę siły osiowej, zmianę strumienia objętości przepływającego przez przekrój poprzeczny śmigła oraz zmianę maksymalnej prędkości w strumieniu zaśmigłowym. Wprowadzono wielkości względne, które pozwoliły na uogólnienie wyników obliczeń. Obliczenia dotyczą przepływu na średnicy "połowiącej wydajność". Założono, że parametry na tej średnicy reprezentują cały przepływ. Przedstawioną metodę należy traktować jako przybliżoną.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie drgań własnych belki składającej się z segmentów o stałych przekrojach. Zakłada się, że segmenty belki są obciążone siłami osiowymi. Rozwiązanie zagadnienia otrzymano stosując metodę funkcji Greena. Przedstawiono wyniki badań numerycznych, których celem było określenie wpływu zmiany przekrojów oraz obciążenia siłą osiową segmentów na drgania własne belki.
EN
The subject of this paper is the free vibration problem of axially loaded stepped beams. The solution certain parameters characterising the system on free vibrations of the stepped beam loaded of the problem is obtained by the application of the Green's function method. The frequency equation obtained is then solved numerically. The presented results of numerical investigations aimed at showing the influence of with the axial force.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.