Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ship's safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Dokonano syntezy i charakterystyki sezonowych warunków hydrometeorologicznych w obszarze Pacyfiku gdzie położone jest pole Clarion-Clipperton. Zaprezentowano aktualny zakres monitoringu z różnych ośrodków lądowych i boi hydrometeorologicznych wraz z przykładami morskich map. Może być on wykorzystany do budowy programu odbioru informacji pogodowej w trakcie górniczej eksploatacji pola Clarion-Clipperton. Szczególną uwagę zwrócono na problemy i propozycje uwzględnienia warunków hydrometeorologicznych w zachowaniu bezpieczeństwa prac wydobywczych.
EN
One synthetized and characteristicses of seasonal hydrometeorological conditions in the area of Pacific where is put the Clarion-Clipperton zone. One presented the current range of the monitoring from different land centers and hydrometeorological buoys together with examples of marine chart. This monitoring can be used to the construction of the programme of the weather information reception during the mining exploitation on the Clarion-Clipperton field. The special attention was returned on problems and proposals of the regard of hydrometeorological conditions in the preservation of the safety of mining works.
2
Content available remote Bezpieczeństwo prowadzenia prac górniczych na pełnym morzu
PL
Prowadzenie prac górniczych na pełnym morzu wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych. Oprócz zastosowania nowych technologii w zakresie górnictwa morskiego, pozycjonowania statków i rozwiązania problematyki dowozu, przeładunku zaopatrzenia i wydobytego urobku, sprawą systemową jest zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich elementów składowych procesu technologicznego takiego przedsięwzięcia. W artykule przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które powinny być wdrożone przez uczestników biorących udział w wydobywaniu bogactw naturalnych z dna morza oraz dodatkowe uwarunkowania wynikające z prowadzenia nowego rodzaju działalności ludzkiej na morzu.
EN
To conduct mining activities on the high seas requires the introduction of new technological solutions. In addition to the use of new technologies for mining, ship's positioning and resolve issues more locations, handling supplies and mined material, a matter of the system is to ensure an acceptable level of safety for all components of a technological process of such a venture. The article provides safety requirements, which should be implemented by the participants engaged in the mining of natural resources of the seabed, and additional considerations arising from the pursuit of a new type of human activities at sea.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań cieczy poruszających się w niepełnych zbiornikach okrętowych, nakierowaną na określenie wpływu zmian okresu wymuszenia zewnętrznego na moment przechylający statek wskutek występowania zjawiska sloshingu. Zmienność okresu kołysania bocznego statku jest charakterystycznym elementem manewrowania na morzu, jako jednej z faz żeglugi, co uzasadnia podjęcie prezentowanych badań.
EN
The paper presents the analysis of results of the research into the sloshing phenomenon carried our with regard to the influence of liquid movement in partly filled tanks on the dynamic heeling moment. The investigation was focused on the alternations of the period of wave-induced ship.s rolling excitation which takes place during vessel.s manoeuvring.
4
Content available remote Selected systems of seagoing vessel safety
EN
A seagoing vessel is an autonomous means of transport adapted for performing definite tasks. According to the International Convention on Safety of Life at Sea SOLAS 1974 vessels for transport tasks are divided into passenger and cargo vessels. In the Convention mentioned there are a number of requirements concerning safety determining the vessel's seaworthiness.The article attempts to assess the effect of particular vessel safety systems on the decrease of accident rate and their results. Statek morski jest autonomicznym środkiem transportu przystosowanym do wykonywania określonych zadań. Według Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu SOLAS 1974 statki służące do wykonywania zadań transportowych dzielą się na statki pasażerskie i towarowe. W wymienionej Konwencji zawartych jest szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa, które określają wynikowo tzw. "zdolność statku do żeglugi". W artykule podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych systemów bezpieczeństwa statku na zmniejszenie wypadkowości i ich skutków.
PL
Statek morski jest autonomicznym środkiem transportu przystosowanym do wykonywania określonych zadań. Według Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu SOLAS 1974 statki służące do wykonywania zadań transportowych dzielą się na statki pasażerskie i towarowe. W wymienionej Konwencji zawartych jest szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa, które określają wynikowo tzw. "zdolność statku do żeglugi".Słowa kluczowe: transport morski, bezpieczeństwo statku.
5
Content available remote Stability of ships: risk assessment due hazards created by forces of the sea
EN
The crucial point in safety assessment is identification of all hazards the ship may be subjected. The most important hazards are those that are created by the forces of the sea. Simple criterion that takes into consideration forces of the sea is weather criterion included in the IMO Intact Stability Code. The author suggests to take account of all hazards posed by forces of the sea when performing risk analysis. For this purpose those hazards should be decomposed into hazardous situations and further in a number of possible capsizing scenarios. As an example fault tree and event tree for parametric resonance in following waves are shown. The trees could be used for evaluation of probabilities of capsizing.
PL
Podstawowym elementem w analizie bezpieczeństwa jest identyfikacja zagrożeń. Najbardziej istotnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa statecznościowego statku są zagrożenia wywołane siłami morza. Proste kryterium uwzględniające to zagrożenie, znane pod nazwa kryterium pogody, znajduje się w Kodeksie Stateczności IMO. Autor proponuje uwzględnienie wszystkich zagrożeń wywołanych siłami morza przy wykonywaniu analizy ryzyka. W tym celu należy dokonać dekompozycji tego zagrożenia na szereg sytuacji zagrażających a następnie te sytuacje dekomponować na możliwe scenariusze przewrócenia się statku. Jako przykład podano drzewa błędów i zdarzeń dla przypadku scenariusza polegającego na wystąpieniu rezonansu parametrycznego na fali nadążającej. Drzewa te mogą być wykorzystane dla określenia prawdopodobieństwa przewrócenia się statku.
6
Content available remote System and risk approach to ship safety, with special emphasis of stability
EN
Present stability regulations developed over the years by IMO reached definite conclusion with the adoption of the Revised draft of the Intact Stability Code. The criteria included there are working comparatively well with regard to the majority of conventional ships. Advent of very large and sophisticated ships of non-conventional features caused that those criteria may be inadequate, and because of that currently IMO is considering development of criteria based on ship performance. However, with the application of the existing criteria risk level is not known, and there was still a number of ships satisfying criteria that did capsize due to different causes. The present criteria are design criteria of the prescriptive nature. As opposed to prescriptive criteria requirements based on risk analysis offer many advantages. The author proposes that as alternative to existing criteria safety assessment based on risk analysis should be used. This would require holistic and system approach to stability. Safety against capsizing (or LOSA accident) is a complex system where design, operational, environmental and human factors have to be taken into account. The crucial point in safety assessment would be identification of all hazards the ship may be subjected. Although performing risk analysis to stability problems seems to be a very compl ex task, in the opinion of the author it may be manageable and could be applied for safety assessment of highly sophisticated and costly ships.
PL
Przyjęcie przez IMO znowelizowanego Kodeksu stateczności zakończyło określony etap prac nad rozwojem przepisów statecznościowych. Przepisy te spełniają dość dobrze zadanie zapewnienia bezpieczeństwa w stosunku do statków konwencjonalnych. Mogą one być jednakże niewystarczające dla statków dużych, nowoczesnych i niekonwencjonalnych. Jednakże poziom ryzyka przy zastosowaniu obecnych kryteriów nie jest znany. ponadto od czasu do czasu zdarzają się wypadki przewrócenia się statku. Z tego powodu do programu prac IMO wprowadzono zadanie opracowania kryteriów opartych o osiągi statku. Alternatywą dla wymagań preskrypcyjnych są wymagania oparte na analizie ryzyka. Autor proponuje stosowanie alternatywnych wymagań opartych na analizie ryzyka. Wymaga to stosowania podejścia systemowego i holistycznego. Bezpieczeństwo przed przewróceniem się stanowi złożony system, w którym należy uwzględnić aspekty projektowe. operacyjne. otoczenie i ładunek. Istotnym elementem oceny bezpieczeństwa jest identyfikacja wszystkich zagrożeń, jakim podlega statek. Analiza ryzyka jest procedura złożoną, jednakże zdaniem autora w stosunku do stateczności jest możliwa do wykonania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.