Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shaping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia kształtowania i projektowania stalowych wykładzin kominów przemysłowych. Opisano podstawowe wymagania i zasady projektowania stalowych wykładzin z uwzględnieniem oddziaływania różnicy temperatur na przeciwległych powierzchniach ścianki określane według normy PN-EN 13084-6. Przedstawione reguły projektowe zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The paper presents selected issues of shaping and designing steel lining systems for industrial chimneys. The basic requirements and principles of designing sleel linings are described, taking into account the effect of temperature difference on opposite wall surfaces, determined according to PN-EN 13084-6 standard. The presented design rules have been illustraled by an appropriate calculation example.
PL
Przedstawiono propozycje projektu koncepcyjnego przekrycia hali sportowej. Scharakteryzowano zagadnienia kształtowania, modelowania oraz wytyczne realizacji zaprojektowanej konstrukcji dachu.
EN
Proposals of the conceptual design of the tensegrity structure sports hall covering were presented. The issues of shaping, modeling and guidelines for the assembly of the designed roof are shown.
PL
Wnętrza urbanistyczne istotnie wpływają na formowanie przestrzeni zurbanizowanej, a wespół z terenami biologicznie czynnymi (parki, skwery itp.) oddziałują na estetykę otoczenia i aktywność mieszkańców. W niniejszym artykule poddano badaniom teoretycznym, własnym oraz analizom, jaki wpływ ma forma wnętrz urbanistycznych na mikroklimat danej części obszaru miasta. Wyniki stały się punktem wyjścia do rozważań na temat wpływu powierzchni biologicznie czynnej na jakość mikroklimatu wnętrza urbanistycznego. Wysunięto tym samym przypuszczenie o możliwości jego kształtowania za pomocą różnorodnych materiałów, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz możliwościach wprowadzenia zmian we współczesnym myśleniu o projektowaniu tych przestrzeni. W niniejszym artykule odniesiono się jednocześnie do współczesnych nam trendów urbanistycznych. Finalnie podjęto próbę wykazania, jakie przesłanki powinny kierować urbanistów w kształtowaniu wnętrz urbanistycznych w aspekcie poprawy klimatu zarówno w danym miejscu, jak i całej przestrzeni miejskiej.
EN
Urban exteriors have a significant influence in the formation of urbanized space, affecting the quality of life of its residents. Together with biologically active areas (parks, squares etc.) they affect the aesthetics of the surroundings and the activity of the inhabitants. The article shows both theoretical and own research, as well as the impact of urban interior form on the microclimate of a given part of the city area, resulting in starting points for reflection on the impact of biologically active surface on the quality of urban interior microclimate. Thus, the assumption was made about the possibility of shaping it using various materials, technical and technological solutions and the possibilities of introducing changes in contemporary thinking about the design of these spaces. This article presents the results of research of the topic, referring to contemporary urban trends. The implementation was an attempt to show what premises should guide urban planners in shaping urban interiors in terms of improving the climate in a given place and the entire urban space.
4
Content available remote Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta
PL
Tworzywo budowlane ma istotny wpływ na formę obiektu. Obecnie tworzywo to nie tylko materiał w podstawowej formie użyty do konstruowania obiektu. W języku architektury materiał to przede wszystkim skomplikowane – złożone systemy i technologie materiałowe. Wybór każdej z nich decyduje o wyrazie budowli. Użyty w odpowiedniej roli, adekwatnej do kontekstu przestrzennego, może zostać wykorzystany do budowy kompozycji miasta i jej uczytelniania.
EN
Building material is key to the form of the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language, material is primarily material combinations that create complex systems and material technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and to make it more clear and readable.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące użycia szkła jako materiału konstrukcyjnego w elementach nośnych. Oceniono możliwości wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań w adaptacji zabytków do współczesnych funkcji użytkowych. Na wybranych przykładach przeanalizowano zasady kształtowania wybranych elementów konstrukcyjnych ze szkła w kontekście ich zastosowania w tkance zabytkowej. Poruszono kwestie z zakresu projektowania i realizacji takich ustrojów.
EN
Particular issues have been raised regarding the use of glass as a construction material in load-bearing elements. The aim of the article is to assess the possibilities of such solutions in the adaptation of monuments to modern utility functions. On selected examples, the principles of shaping selected glass structural elements in the context of their application in antique tissue were analyzed. Problems have been raised in the design and execution of such systems.
6
Content available remote Analiza wybranych dwuwarstwowych stalowych przekryć walcowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy statycznej wybranych dwuwarstwowych stalowych przekryć walcowych. Prętowe przekrycia walcowe są chętnie stosowanymi strukturami architektonicznymi utworzonymi na bazie prostokątów lub trójkątów, charakteryzującymi się dużą sztywnością i jednocześnie lekkością. Kopuły takie ze względu na małą masę muszą być dokładnie analizowane i optymalizowane, nie tylko pod względem statyki, ale również analizy modalnej. Zaprezentowane analizy numeryczne pokazują wpływ kształtowania geometrii przekrycia na wytężenie tworzących prętów o przekroju rurowym oraz ekonomiczność poszczególnych rozwiązań. Porównano trzy przekrycia o takiej samej geometrii, różniące się jedynie sposobem pracy węzłów – w pierwszym wariancie zastosowano węzły sztywne, w drugim przegubowe, a w trzecim zmieniono geometrię siatki przekrycia, aby zobrazować, jaki wpływ na rozkład sił wewnętrznych oraz naprężeń ma orientacja prętów warstw górnej i dolnej względem podpór.
EN
The article presents the results of a static analysis of selected double-layer steel barrel vaults. Braced barrel vaults are architectonic structures formed on the basis of triangles or rectangles, presenting great stiffness while keeping the structure very light. Such spatial structures, due to their small mass must be carefully analysed, not only with respect to statistics, but also subject to modal analysis. Numerical analysis presenting the influence of shaping the space grid structures geometry on the bars stresses and the economics of individual solutions. Three space grid variants with the same geometry structures were compared. They differ only in the nodes work way – in the first variant rigid joints were used, in the second – flexible joints. In the third variant, the geometry of the space truss criss-cross has been changed to illustrate the influence of the bar placement in the truss on the distribution of internal forces and stresses.
PL
Rozwijające się miasta z historycznymi centrami borykają się z wieloma problemami wywołanymi przez zagęszczenie zabudowy i ruchu ulicznego w śródmieściach. Koncentracja urbanizacji w powiązaniu z ograniczoną dostępną przestrzenią, brak terenów zielonych stwarzają nowe problemy z jakością środowiska życia osób tam mieszkających. Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, podwyższony hałas i natężenie ruchu mają wpływ zarówno na stan zdrowia mieszkańców jak i degradację tkanki kulturowej. Analiza stanu na przykładzie Rzeszowa posłużyła jako punkt wyjścia do prezentacji dostępnych rozwiązań technicznych i możliwości ich integracji w skali kamienicy i kwartału zabudowy ścisłego centrum miasta. Ze względu na swój wartościowy charakter kulturowy ingerencja w formę architektoniczną i estetykę chronionych obiektów musi iść w zgodzie z akceptowalnym kanonem działań konserwatorskich z uwzględnieniem współczesnych trendów światowych. Połączenie różnych dostępnych technologii, odpowiedzialnych za wycinkową neutralizację problemów umożliwi opracowanie zbiorczego systemu możliwego do aplikacji w budynkach istniejących. System podwójnych fasad wspomoże wentylację i ograniczy hałas ulicy, szklarnie strychowe z filtrami PM2.5 oczyszczą i nawilżą powietrze oraz poprawia osłonę termiczną budynku. Otwarcie budynków na dziedzińce pozwoli przywrócić ich pierwotny charakter oraz umożliwi integrację mieszkańców oraz realizację celów społecznych. Proponowane rozwiązania zapewniają ponadto minimalną ingerencję w tkankę obiektu, wobec czego możliwe są do stosowania również w budynkach podlegających ochronie, zapewniając dostęp oryginalnych elementów formy architektonicznej oraz wpisanie się w historyczną bryłę obiektu.
EN
Developing cities with historical centers face many problems caused by densing of buildings and traffic in the downtown area. Combining concentration of urbanization with limited available space and lack of greenery creates new problems with the quality of living environment. Air pollution, light pollution, increased noise levels and car traffic have an impact both on the health of the population and on the degradation of cultural tissue. Analysis of the situation on the example of Rzeszow served as a starting point for the presentation of available technical solutions and the possibility of their integration on the scale of selected problems in the city centers. Due to its cultural value, changes in the architectural form and the aesthetics of protected objects must be in line with an acceptable conservation approvals taking into account contemporary global trends. The combination of various available technologies, neutralizing problems, will enable the development of a comprehensive system for application on existing buildings. The double façade system will support ventilation and reduce street noise, loft greenhouses with PM2.5 filters will clean and moisturize the air and improve the thermal insulation of the building. Opening of the buildings to the courtyards will restore their original character and allow for the integration of the inhabitants and realization of social objectives. The proposed solutions also provide minimal interference in the city supply systems, so they are also suitable for use in protected buildings, providing access to original elements of the architectural form and inscription into the historical structures and buildings.
PL
Omówiono zmiany konstrukcyjne niezbędne do wykonania w użytkowanych stalowych zbiornikach paliwowych jeśli planuje się ich dalsze wykorzystywanie przy zmienionych warunkach eksploatacji. W szczególności rozważa się sposób modernizacji typowego naziemnego zbiornika cylindrycznego z dachem pływającym, taki aby przystosować go do magazynowania paliwa lotniczego typu JET. Zalecanym rozwiązaniem jest w tym przypadku nadbudowa lekkiej kopuły aluminiowej. Drugą kwestią jest doszczelnienie dotychczas stosowanej konstrukcji dna zbiornika, wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy środowiskowe. Można tego dokonać albo kształtując dodatkowe drugie dno, stalowe lub kompozytowe, z przestrzenią monitorującą, albo poprzez podniesienie zbiornika i zainstalowanie pod jego dnem nieprzepuszczalnej dla produktów naftowych geomembrany z systemem monitorowania nieszczelności.
EN
The structural modifications necessary to comply in steel tanks for fuel storage being inservice if they are intended for further use but in the changed way of their service are presented and discussed in detail. In particular, the way how to modernise the typical existing on-the-ground 358 M. Maślak, M. Pazdanowski, J. Siudut cylindrical tank with a floating roof is considered, such as to adapt it to the storage of the JET-type aviation fuel. The preferred solution is in that case the construction of a superstructure in the form of a lightweight aluminium dome. The second issue is the sealing of the existing structure of a bottom in the tank being modernised, as required by the currently applicable environmental regulations. This can be done either by forming an additional second bottom, made of steel or of a composite, with a suitable monitoring space, or by raising the considered tank and installing under its bottom a geomembrane impermeable for petroleum products, together with the system monitoring the potential leaks.
EN
Despite many advantages over the conventional construction materials, the contemporary development of FRP composites in bridge engineering is limited due to high initial cost, low stiffness (in case of glass fibers) and sudden composite failure mode. In order to reduce the given limitations, mixed (hybrid) solutions connecting the FRP composites and conventional construction materials, including concrete, have been tested in many countries for 20 years. Shaping the hybrid structures based on the attributes of particular materials, aims to increase stiffness and reduce cost without losing the carrying capacity, lightness and easiness of bridges that includes such hybrid girders, and to avoid the sudden dangerous failure mode. In the following article, the authors described examples of hybrid road bridges made of FRP composite and concrete within the time of 20 years and presented the first Polish hybrid FRP-concrete road bridge. Also, the directions of further research, necessary to spread these innovative, advanced and sustainable bridge structures were indicated.
PL
Pomimo wielu przewag w stosunku do konwencjonalnych materiałów budowlanych, współczesny rozwój zastosowań kompozytów FRP w budownictwie mostowym jest ograniczony ze względu na wysoki koszt początkowy, zbyt małą sztywność oraz nagłą postać zniszczenia elementów konstrukcyjnych. W celu redukcji tych ograniczeń od blisko 20 lat w wielu krajach testuje się rozwiązania mieszane (hybrydowe - zespolone), łączące kompozyty FRP z konwencjonalnymi materiałami budowlanymi, w tym głównie z betonem. Kształtowanie konstrukcji hybrydowej, bazujące na właściwościach poszczególnych materiałów składowych, ma na celu zwiększenie sztywności i redukcję kosztów, bez utraty nośności, lekkości i łatwości budowy mostów z takich dźwigarów oraz uniknięcie nagłej, niebezpiecznej postaci zniszczenia. W artykule przedstawiono przykłady mostów drogowych o konstrukcji hybrydowej z kompozytów FRP i betonu na przestrzeni ponad 20 lat oraz pierwszy polski most drogowy o konstrukcji hybrydowej „kompozyt FRP – beton”. Wskazano także kierunki dalszych badań, niezbędnych w celu upowszechnienia tych innowacyjnych konstrukcji mostowych.
PL
Omówiono sposoby kształtowania geometrii oraz wyniki analizy statycznej kopuł geodezyjnych bazujących na wielościanach foremnych: ośmiościanie oraz dwudziestościanie. Analizowane kopuły obciążano wiatrem według Eurokodu 1 oraz według rozkładu otrzymanego z badań doświadczalnych.
EN
The article presents ways of shaping the geometry and the results of static analysis of geodesic domes based upon the pattern of edges and vertices of certain platonic solids: octahedron and icosahedron. Analyzed dome class I and degree of division of 2V to 6V, which wind load according to Eurocode 1, and according to the distribution obtained from experimental studies.
11
Content available remote Kształtowanie mostowych dźwigarów hybrydowych typu „kompozyt FRP - beton”
PL
Pomimo wielu przewag w stosunku do konwencjonalnych materiałów budowlanych, współczesny rozwój zastosowań kompozytów FRP w budownictwie mostowym jest ograniczony ze względu na wysoki koszt początkowy oraz zbyt małą sztywność elementów konstrukcyjnych. W celu redukcji tych ograniczeń od blisko 20 lat w wielu krajach testuje się rozwiązania mieszane (hybrydowe), łączące kompozyty FRP z konwencjonalnymi materiałami budowlanymi, w tym głównie z betonem. Kształtowanie konstrukcji hybrydowej, bazujące na właściwościach poszczególnych materiałów składowych, ma na celu zwiększenie sztywności i redukcję kosztów, bez utraty nośności, lekkości i łatwości budowy mostów z takich dźwigarów. W artykule przedstawiono ewolucję w kształtowaniu hybrydowych dźwigarów mostowych typu „kompozyty FRP – beton” na przestrzeni ponad 20 lat. Podano także podstawowe zasady kształtowania dźwigarów hybrydowych, wynikające z przeprowadzonej analizy, a także wskazano kierunki dalszych badań, niezbędnych w celu upowszechnienia tych innowacyjnych konstrukcji mostowych.
EN
Despite many advantages in comparison to conventional building materials, the contemporary development of FRP composites in bridge engineering is limited because of the high initial cost and the reported lack of stiffness. In order to reduce these limitations, since more than 20 years the hybrid (mixed) solutions, connecting FRP composites with conventional materials (mainly concrete), have been developed. The optimization of hybrid structure based on properties of particular component materials, aims the economic efficiency, without losing lightness and easiness of FRP composite bridge construction. The evolution in shaping of hybrid bridge girders for more than 20 years have been presented in the paper. The basic rules of hybrid girder shaping and the further research, needed for development of these innovative, advanced and sustainable bridge solutions, have been also described.
12
Content available remote Technologia rozpęczania rur poliamidowych
PL
Opracowana technologia rozpęczania pozwala na zmianę średnicy rur poliamidowych poprzez wciśnięcie do wewnątrz gorącego trzpienia (rozpęczaka) oraz montaż w rozpęczonym odcinku konektora, z zachowaniem trwałości połączenia i szczelności. Metoda ta została sprawdzona dla rurek o średnicach zewnętrznych w zakresie 6÷15 mm. W temacie opracowania mieści się dobór narzędzi kształtujących oraz narzędzi unieruchamiających rurki.
EN
The developed bulge forming technique allows to change the polyamide tube diameter by means of the hot pin (expander) pushed inside and carry out the joint assembly process in the expanded section of the connector, while maintaining durability and tightness of the connection. The method has been tested for tubes from 6 to 15 mm OD. The development scope also covers a range the bulge forming and tube immobilizing tools.
13
Content available remote Analiza procesu kształtowania REDM
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie wpływu wybranych parametrów obróbki REDM (Rotary Electrical Discharge Machining) na kształt powierzchni po obróbce. Przedstawiono model matematyczny obróbki REDM. Przeprowadzono analizę procesu obróbki oraz wskazano metody kompensacji zużycia elektrody roboczej.
EN
The paper presents problem of the effect of REDM conditons on the shape of the working surface. The mathematical model for the analysis of REDM process is presented. The paper also presents analysis of REDM process. Methods for compensating of tool wear are identified.
PL
Przedstawiono rozważania dotyczące poszukiwania w projektowaniu konstrukcji budowlanych takiego oryginalnego kształtowania konstrukcji, które spełnia wymagania funkcji, mechaniki budowli oraz kosztów i estetyki. Nawiązano do własnej działalności projektowej autora.
EN
There are presented some reflections concerning the best shape of structures in design. Most important criterions lie in the demand of function, mechanics of structures, cost and aestetics. Some personal designs and realisations are presented.
15
Content available remote Koncepcja budynku o wysokości 1000 m w tle światowego budownictwa wysokiego
PL
Przedstawiono istotne aspekty urbanistyczne, architektoniczne, kulturowe, zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcyjne w procesie kształtowania formy i rozwiązań konstrukcyjnych najwyższych budynków na świecie. Opisano zrealizowane i proponowane rozwiązania budynków inspirowane wpływem lokalnej kultury, tzw. budownictwo ikoniczne oraz koncepcje podniebnego miasta. Przedstawiono klasyfikację współcześnie projektowanych budynków, rozróżniając: Extruders, Rotors, Twisters i Tordos, Slicers, oraz Free shapers. Na tym tle przedstawiono własną koncepcję budynku o wysokości 1000 m.
EN
Essential urban, architectural, cultural, sustainable and structural aspects of shaping process of tall building executed around the world have been presented in the paper. Existing and proposed building solutions inspirited by local culture, iconic and concept of vertical city were described. Classification of nowadays designed building, as: Extruders, Rotors, Twisters i Tordos, Slicers, and Free shapers was presented. On this background, own conception of 1000 m high building has been presented.
PL
Blachy fałdowe charakteryzują się wysoką ortotropią geometryczną, co daje możliwość kształtowania różnorakich postaci powłokowych. Wykorzystanie dowolnej deformacji arkuszy blach w celu uzyskania urozmaiconych kształtów przekryć wymaga stosowania odpowiedniej procedury projektowej. Celem niniejszej pracy było określenie rozkładu naprężeń w skręcanym i obciążonym arkuszu blachy za pomocą metody elementów skończonych w programie ADINA 9.0. Analizę przeprowadzono na modelu powłokowym shell, przyjęto siatkę elementów skończonych ośmiowęzłowych. Wybrano blachę typu T85x0,72 o długości 5,0m i obciążono 1kN/m2 na całej powierzchni. Blachę oparto na kierownicach zależnie od przypadku: prosta – prosta, prosta – łuk o promieniu 2m lub prosta – łuk o promieniu 4m. W każdym z trzech przypadków modelowano obrót w postaci zadania przemieszczeń na końcach kierownic, w celu uzyskania kątów o wartości: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°. Następnie odczytano wyniki w postaci naprężeń zredukowanych, których średnia mieściła się w granicach od 0,2-5MPa w zależności od przypadku. Z przeprowadzonej analizy wywnioskowano, że wraz ze wzrostem kąta skręcania rosną naprężenia efektywne, zarówno średnie, jak i ekstremalne. Im większy kąt skręcania tym większa różnica między naprężeniem średnim a maksymalnym. Naprężenia były skoncentrowane w miejscach występowania łączników. Ponadto zmieniają się one w zależności od przypadku kombinacji podpór i od kąta skręcania. Znając kąt skręcania poszczególnych fałd w powłoce, niezależnie od rodzaju podparcia można określić przyrost szerokości arkusza oraz naprężeń efektywnych. Istnieje zatem ścisły związek pomiędzy zmianą szerokości fałdy, a zmianą naprężeń.
EN
Corrugated sheets are highly geometrically orthotropic structures, what gives the opportunity to create the various forms of shells. The use of any deformation of the metal sheet in order to achieve varied shaped cladding or roofing requires an appropriate design procedure. The aim of this study was to determine stress distribution in the twisted and loaded sheet using the finite element method software - ADINA 9.0. The analysis was conducted with the eight-node shell model of T85x0,72 sheet with a length of 5.0 m. The sheet was loaded 1kN / m2 on the whole surface and placed on two profiles, which depending on the case were: both straight, straight and arc shaped with a radius of 2m or 4m. In each of these three cases, there were considered rotations of the supporting profiles with respect to each other of the following angle: 0 °, 5 °, 10 °, 15 °, 20 °. As a result effective stresses were obtained, of which mean ranged from 0.2 to 5MPa, depending on the case. The analysis concluded that the effective stress rising with the increase of the angle of twist, both the mean and the extreme values. What is more, the greater the rotation angle, the greater the difference between the mean and maximum stress. The stresses were concentrated in locations of connectors. The analysis showed that the stress vary depending on types of the support and angles of twist. Knowing the steering angle of each fold in the shell, regardless of type of support, the width of the sheet and the increase in effective stress can be specified. There is therefore a close relationship between the change in the width of the folds and the change in stress.
17
Content available remote Park w metropolii – perspektywy i paradoksy
EN
The aim of this article is to present the role of landscape in shaping the image of cities, and to stress the need of reinterpreting the approaches and activities related to city landscape. The general remarks on the need and attitude to the landscape protection have been presented, as well as some positive examples of the activities related to enhance or restore the green and recreation areas within the cities, or create them on the areas previously of other functions. In contrary, some threats related to the development and the quality of life in metropolis, caused by wrong decision concerning the townscape, have been shown. The case study of Gdansk sea-shore area was chosen as an example illustrating these thesis. These study cases prove, that there is a need of strategic planning of city landscape, and of development of special tools and methods. The landscape studies should be connected with the processes of town planning, especially in the context of rapid urbanization, technological and social changes, and growing consumption in relation to the environment.
PL
Ramy portalowe są obecnie bardzo często stosowane jako układy nośne hal przemysłowych i handlowych. Przedstawiono zalecenia projektowe kształtowania i obliczeń wstępnych ram. Główny nacisk położono na wyjaśnienie zasad normy PN-EN 1993-1-1 dotyczących rozmieszczania stężeń bocznych i przeciwskrętnych w ramach portalowych. Zamieszczony przykład obliczeniowy przedstawia praktyczne wykorzystanie reguł normy w projektowaniu plastycznym ramy portalowej.
EN
Portal frames are nowadays very often used as a structural systems of industrial and commercial halls. Design recommendation on shaping and preliminary design rules of portal frames has been presented. Main focus was placed on the design rules of PN-EN 1993-1-1 concerning limit distances of lateral and torsional restrains providing out of plane stability of members. Working example is included presenting practical implementation of code rules in plastic design of portal frame.
PL
Przedstawiono analizę kształtowania dźwigarów klejonych o przekroju dwuteowym. Takie dźwigary charakteryzują się mniejszym o połowę zużyciem materiału w stosunku do belek litych, z zachowaniem takiego samego wskaźnika wytrzymałości.
EN
This paper presents a theoretical analysis of glued beams forming I-beam from wood. To their implementation need only half of the material in relation to a solid beams, while maintaining the same strength.
PL
Eksperymenty z wieloma parametrami przy jednoczesnym działaniu wielu różnych sił formatywnych są nadal nowatorskim (w Polsce dotychczas nie stosowanym) przedsięwzięciem – szczególnie gdy chodzi o ocenę zróżnicowanych kryteriów obejmujących cechy przestrzenne, strukturalne, materiałowe oraz cechy wynikające z użytkowania. Kilka takich eksperymentów dydaktycznych zostało przeprowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. W nowopowstałej w roku ak. 2012/2013 pracowni badawczo-projektowej „Projektowanie Parametryczne” studenci IV roku studiów magisterskich w semestrze letnim poznawali, pod kierunkiem Krystyny Januszkiewicz i asystenturze Mateusza Zwierzyckiego, tajniki projektowania cyfrowego w bezpośredniej relacji z fizycznymi możliwościami materiału. Na przykładzie dwóch prac studenckich Tetrahedron Wall oraz Tensegity Wall przedstawia się proces projektowo-badawczy elementu architektonicznego o złożonej geometrii. W procesie tym chodziło o określenie zależności pomiędzy cechami geometrycznymi kształtu, a cechami fizycznymi materiału oraz o sporządzenie ich parametrycznego zapisu i modelu cyfrowego, który w systemie CAD/CAM jest konieczny do wytworzenia (fabrykacji) za pomocą robotów CNC. (Podobne zadania wykonywane były w latach 2003-2004 na zajęciach dydaktycznych w Architectural Associations w Londynie). Przedstawione prace ukazują nowe podejście do projektowania architektonicznego, zwane dziś tektoniką cyfrową, które wymusza skierowanie uwagi na te aspekty budowlane projektu, które powinny się przekładać na formę już na początku procesu twórczego. Wymusza to zbliżenie się architekta, konstruktora oraz wykonawcy już we wstępnej fazie projektu. Jednocześnie implikuje zmiany w edukacji architektonicznej i potrzebę udoskonalenia narzędzi projektowania.
EN
Experiments with multiple parameters with various formative forces applied at the same time are still a novel project (in Poland it has not yet been used) - especially when it comes to assessing different criteria, including spatial, structural and material characteristics and those resulting from the use. Several such educational experiments were carried out at the Faculty of Architecture at Poznań University of Technology. In the research and project laboratory “Parametric Design”, newly established in the academic year 2012/2013, in the spring semester, under the supervision of Krystyna Januszkiewicz and assisted by Mateusz Zwierzycki, the fourth-year graduate students learned ins and outs of digital design in a direct relationship with the physical possibilities of the material. Two students' works Tetrahedron-Wall and Tensegrity Wall, are examples of the presented design and research process of an architectural element of a complex geometry. This process meant to determine the relationship between the geometric characteristics of a shape and physical characteristics of the material, as well as to prepare their parametric record and a digital model which in the CAD/CAM system is necessary for the fabrication using CNC robots (similar tasks were carried out in the years 2003-2004 during classes in Architectural Association in London). The presented works show a new approach to architectural design, today called digital tectonics, which forces directing attention to those construction aspects of the design, which should be converted into the form right at the beginning of the process of creation. This forces an architect, a builder and a contractor to get closer, already at the initial stage of the design. At the same time it implies changes in architectural education and a need to improve the design tools.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.