Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewerage system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper describes the status of water supply and sanitation infrastructure in the Kraśnik County. The description is based on the official statistical data and the data obtained in a survey carried out in 2016. The Kraśnik County is located in the Lublin Province and comprises 10 communes: one urban commune (the Municipality of Kraśnik), two urban-rural communes (Annopol and Urzędów), and seven rural communes (Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, and Zakrzówek). In 2016, an average of 90.9% of the County’s inhabitants had the access to the mains water, but only 13.5% were connected to the mains sewerage. The County has six centralized wastewater treatment plants with a total capacity of approximately 14.164 m3/d. The survey data showed that the records of cesspools were kept in only four of the County’s communes: the Municipality of Kraśnik, Urzędów, Wilkołaz, and Zakrzówek. The total number of cesspools in those communes was 4776. The Kraśnik County is in great demand for the construction of on-site domestic wastewater treatment plants, which are an excellent alternative to cesspools. The network of domestic wastewater treatment plants in the Kraśnik County is made up almost entirely of systems with a drainfield, which may pose a serious threat to the soil and water environment. The results of the present study suggest that Commune Offices must take decisive steps to eliminate the existing disproportion between the coverages of the sewerage and water supply systems in the County’s communes.
PL
W pracy omówiono problemy metodologiczne, hydrologiczne i hydrauliczne w projektowaniu i wymiarowaniu systemów kanalizacyjnych. Z braku wiarygodnych wskaźników jednostkowych i modeli nierównomierności odpływu ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do bilansowania strumieni ścieków na perspektywę, zalecono metodę opartą na wskaźnikach scalonych (MWMG). Przedstawiono ewolucje europejskich standardów projektowania odwodnień terenów. Na tej podstawie, do bilansowania strumieni wód deszczowych zalecono bezpieczną metodę wymiarowania (MMN) z probabilistycznymi modelami opadów maksymalnych. Sformułowano także zalecenia do doboru kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
In this paper the methodological, hydrological and hydraulic problems of designing and dimensioning of sewerage systems has been discussed. Due to the lack of reliable unit indices and unevenness models of outflow of domestic and industrial sewage, for balancing waste streams to the perspective, a method based on integrated indicators (MWMG) was recommended. The evolution of European standards for drainage design is presented. On this basis, a safe method of dimensioning (MMN) was recommended for balancing rainwater streams, with probabilistic models of maximum rainfall. Recommendations for selecting sewers and rainwater channels were also formulated.
PL
W pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie bezpiecznego wymiarowania hydraulicznego kanałów, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą techniczną. Omówiono trzy metody obliczeń przepływów cieczy w kanałach: metodę opartą na uniwersalnym wzorze Colebrooka-White’a z zastępczą chropowatością (k) – zalecaną przez normę PN-EN 752; metodę opartą na wzorze Manninga ze współczynnikiem szorstkości (n) – dla przepływów turbulentnych w strefie kwadratowego prawa oporów oraz metodę opartą na zmienionej postaci wzoru Manninga – z zastępczą chropowatością (k), zalecaną przez normę PN-EN 752 dla tej strefy. Sformułowano także zalecenia do doboru parametrów hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
The paper presents the current state of knowledge in the field of safe hydraulic dimensioning of channels, in accordance with the best available technical knowledge. Three methods of calculating liquid flows in channels are discussed: a method based on the universal Colebrook-White formula with substitute roughness (k) – recommended by the PN-EN 752 standard; the method based on the Manning formula with the coefficient of roughness (n) – for turbulent flows in the square zone of the resistance law; and a method based on the changed form of the Manning formula – with substitute roughness (k), recommended by the PN-EN 752 standard for this zone. Recommendations for the selection of hydraulic parameters for sewage and rain channels were also formulated.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wyboru natężenia opadu określanego dla różnych celów. Rozpoczęto od wartości przyjmowanych do wymiarowania lokalnych systemów odwodnień, poprzez krótkie kanały, do dużych systemów kanalizacyjnych. Opisano szczegółowo dwie racjonalne metody wymiarowania kanalizacji stosowane w Polsce. Następnie podano wartości intensywności opadów przyjmowane do projektowania systemów oczyszczania wód deszczowych.
EN
A literature review on different rain intensities selected for different purposes was presented. The selection started from the values used for designing of local area draining systems, through short sewers to large sewerage systems. Two rational methods used for designing of sewerage systems in Poland were described in details. Then selection of rain intensities were described for designing of storm water treatment systems.
PL
Próby aplikacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) na pole gospodarki odpadami trwają od kilku lat. Potwierdzają one wielką potrzebę zamykania obiegu i wprowadzania w życie zasady 4R (reduce, reuse, recycle, remanufacture - ogranicz, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, zregeneruj). W Polsce wytwarzanych jest 11 milionów ton odpadów komunalnych, z czego zaledwie 283 poddawanych jest recyklingowi. Wobec wymagań nowego pakietu odpadowego zakładającego osiągnięcie 55% recyklingu odpadów komunalnych w 2025 r., opracowano nową technologię stabilizacji odpadów, której zastosowanie umożliwi otrzymanie pełnowartościowego produktu wtórnego.
EN
The aim of this paper is to present the current state and the need for development of sanitary infrastructure in the communes of Parczew District, in Lublin Voivodeship. Parczew District encompasses seven communes: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, and Sosnowica. The present paper uses the data from the surveys conducted in these communes in 2016. On average, 88% of the population used the water supply system in the communes surveyed, while 48% of the inhabitants were connected to a sewerage system. Parczew District had 12 collective mechanical and biological wastewater treatment plants with a capacity exceeding 5 m3/d. The households which were not connected to the sewerage network discharged the wastewater mainly to non-return tanks. In the communes surveyed, 1,115 households had domestic wastewater treatment plants. All of them were systems with infiltration drainage, which do not ensure high efficiency of removing pollutions and may even contribute to the degradation of the groundwater quality. In order to solve the existing problems of sewage and water management in the communes of Parczew District, it is necessary to further develop the collective sewerage systems and equip the areas which have a dispersed development layout with highly efficient domestic treatment plants, such as constructed wetlands.
PL
Celem badań była ocena siły korelacji pomiędzy roczną sumą opadów atmosferycznych i roczną objętością wód przypadkowych dopływających do 3 wybranych sieci kanalizacyjnych. Wody przypadkowe to najczęściej wody opadowe lub roztopowe przedostające się do wnętrza kanałów sanitarnych przez włazy studni kanalizacyjnych oraz nielegalnie wykonywane włączenia do przykanalików wylotów rynien dachowych, wpustów podwórzowych lub wylotów drenaży służących do odwodnienia posesji. Analizę oparto na 12 letnich ciągach pomiarowych, obejmujących sumy roczne opadów atmosferycznych dla Krakowa oraz roczne objętości wód przypadkowych dopływających do 3 rozdzielczych sieci kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki bytowe z osiedli mieszkaniowych w latach 2004-2015. Przeprowadzone badania wykazały istotną statystycznie, bardzo wysoka korelację pomiędzy roczną sumą opadów atmosferycznych i roczną objętością wód przypadkowych dopływających do badanych sieci kanalizacyjnych. Na podstawie równań funkcji regresji obliczono, że wzrost sumy rocznej opadów o 100 mm spowoduje wzrost rocznej objętości wód przypadkowych dopływających do analizowanych kanalizacji od 2 305 aż do 14 866 m3. Uzyskane wyniki badań, powinny być sygnałem do podjęcia przez eksploatatorów sieci kanalizacyjnych intensywnych i skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnych podłączeń rynien dachowych lub wpustów podwórzowych do kolektorów sanitarnych.
EN
The aim of the study was to find out the strength of the correlation between total annual precipitation and annual volume of accidental water entering three selected sewerage systems. Accidental water is usually precipitation or melt water entering the sanitary sewers via manhole wells or the outlets of rain gutters, yard gullies or local drainage systems illegally connected to the drains. The analysis included 12-year measurement series covering total annual precipitation for Kraków and annual volume of accidental water entering three distribution sewerage networks discharging domestic sewage from residential areas in the years 2004-2005. The study revealed a significant and very strong correlation between total annual precipitation and annual volume of accidental water entering the investigated sewerage systems. Results if regression equations showed that a 100 mm increase in total annual precipitation would enhance will the annual volume of accidental water supplied to the analyzed sewerage systems from 2 305 up to 14 866 m3. This clearly indicates the need to intensify the efforts aimed at elimination of illegal connections of rain gutters and yard gullies to the investigated sewerage systems.
EN
The paper analyzes the effect of precipitation water that inflowing to sanitary sewage system as accidental water on the changes in the total amount of treated sewage. The effects of accidental water supply on the total amount of sewage inflowing to treatment plant were analyzed based on mean daily amounts from the investigated periods and mean daily amounts from incidental supplies. The study was conducted in the years 2010–2015. Six characteristic research periods were identified (one per each calendar year), when the amount of sewage in the sanitary sewage system was greater than during dry weather. The analysis of changes in the amount of sewage supplied to the sewerage system in the six investigated periods revealed that the accidental water constituted from 26.8% to 48.4% of total sewage inflowing to the wastewater treatment plant (WWTP). In exceptional situations, during intense rains, the share of precipitation water in the sewerage system would increase up to 75%. Then, the rainwater inflowing the sewerage system caused hydraulic overloading of the WWTP by exceeding its maximum design supply.
PL
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą wpływu wielkości opadów atmosferycznych, które trafiają do kanalizacji sanitarnej jako wody przypadkowe, na zmienność ilości ścieków poddawanych procesom oczyszczania. Analizą dotyczącą wpływu wód przypadkowych na ilość ścieków dopływających do oczyszczalni objęto wartości średnie dobowe z badanych okresów oraz średnie dobowe dopływy ścieków z przypadków incydentalnych. Badania prowadzono w okresie od 2010 do 2015 roku, w którym wyróżniono 6 charakterystycznych okresów badawczych po jednym w każdym roku kalendarzowym, w których stwierdzono zwiększoną ilość ścieków w kanalizacji sanitarnej w porównaniu z ilością ścieków w kanalizacji w okresie pogody bezdeszczowej. W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej zmienności ilości ścieków w kanalizacji w 6 okresach badawczych stwierdzono, że udział wód przypadkowych stanowił od 26,8 do 48,4% ogólnej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, natomiast w przypadkach incydentalnych w warunkach intensywnych opadów atmosferycznych udział wód opadowych w ogólnej ilości ścieków w systemie kanalizacyjnym wzrastał do 75%. W okresie badań w incydentalnych przypadkach wody opadowe przedostające się do kanalizacji powodowały przeciążenia hydrauliczne obiektu ponad dopływ maksymalny, na jaki została zaprojektowana oczyszczalnia.
EN
The article presents the concept of an intelligent system of multithreaded, hierarchical predictive control of water supply and sewage networks using a parallel computational architecture. The predominant element of the proposed control system over other hitherto functioning systems is the element of predicting future events (MPC model). This feature, combined with the self-learning intelligent control system, not only allows you to react to changes in sensor state, but also anticipate these changes and adjust the system in advance to prepare for predicted situation, which is particularly important in systems with high inertia as extensive water supply and sewage networks. The technologically advanced solutions proposed by the authors, ie the HPC (High Performance Computing) ICT system, including the requesting module allows (by analyzing the space of states and events in real time) to predict future behaviors of individual elements of the system and effectively react to unknown cases, supporting the making of strategic decisions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego systemu wielowątkowego, hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej. Zdecydowaną przewagą proponowanego systemu sterowania nad innymi dotychczas funkcjonującymi, jest element przewidywania przyszłych zdarzeń (model MPC). Cecha ta w połączeniu z samouczącym się inteligentnym systemem sterowania pozwala nie tylko reagować bieżąco na zmiany stanu sensorów, ale również przewidywać te zmiany i z odpowiednim wyprzedzeniem korygować działanie systemu przygotowując go na przewidywany rozwój sytuacji, co ma szczególnie duże znaczenie w systemach o dużej bezwładności jak rozległe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Proponowane przez autorów zaawansowane technologicznie rozwiązania, tj. system ICT klasy HPC (High Performance Computing), obejmujący m.in. moduł wnioskujący, pozwala (poprzez analizę przestrzeni stanów i zdarzeń w czasie rzeczywistym) na przewidywanie przyszłych zachowań poszczególnych elementów systemu i skutecznie reagować na nieznane przypadki, wspomagając podejmowanie strategicznych decyzji.
PL
Ostatnie lata przynoszą rewolucje w wielu branżach. Auta zaczynają same jeździć, książki czytamy na e-papierze. Starzy giganci w wielu branżach upadają i są zastępowani przez nowe, technologiczne przedsiębiorstwa zdolne wykonać tą samą pracę wkładając ułamek wysiłku... właśnie dzięki nowym technologiom. Również branża wodna odczuła wpływ nowych technologii. Systemy komputerowe, zdalny odczyt i przesył danych, to przykłady znacznych zmian, które zaszły w branży wod-kan. Zmiany te pozwalają na zbieranie większej ilości danych, szybsze ich przetwarzanie i generowanie raportów ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji odnośnie eksploatacji systemów wod-kan. Dzięki automatyzacji procesów oraz większej wiedzy na temat eksploatowanych systemów, firmy wodociągowe mogą obniżać koszty działania, poprawiać jakość dostarczanych usług i zwiększać poziom bezpieczeństwa osób pracujących na obiektach wod-kan. To jest wartość, którą wnosi technologia.
PL
Grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu, która nie została wchłonięta przez glebę, może powodować zwiększenie się strumienia objętości ścieków dopływających do systemów odwodnieniowych. Rozwiązaniem tego problemu może stać się zastosowanie zbiorników retencyjnych, najlepiej o wysokiej efektywności kubaturowej.
EN
The paper presents an innovative solution of the storage reservoir which can be used in the stormwater management. It shows its advantages and the possible range of its applications as compared previously used traditional solutions reservoirs. The described solution of reservoir has original hydraulic system and is characterized by high hydraulic efficiency. This is particularly important in the case of limited land area available for building the storage reservoir.
EN
The study provides a comparative analysis of the quality of sewage discharged from selected sewerage systems. The analyzed data were collected from 10 agglomeration sewerage systems discharging sewage into collective wastewater treatment plants (WTP). The investigated pollution indicators included BOD5, CODCr, total suspended solids and biogenic indicators such as total nitrogen and total phosphorus. These results were compared with the outcomes reported in commonly available research papers on sewage disposal. Considering the concentration of individual pollution indicators, more detailed categories of sewage pollution were adopted in this work. The sewage was divided into five basic groups: I – highly concentrated, II – concentrated, III – moderately concentrated, IV – diluted, and V – highly diluted. The sewage categories accounted for the following pollution indicators: BOD5, CODCr, total suspended solids, total phosphorus and total nitrogen. Mean BOD5, CODCr and total suspended solids in raw sewage were higher than average values reported in the referenced literature. Contrary to that, concentration of total phosphorus in raw sewage was significantly lower than reported by other authors. The outcomes of this study suggest that the predictions concerning pollution degree of raw sewage made at WTP design stage should not be based exclusively on general values provided in literature reports.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą jakości ścieków odpływających wybranymi systemami kanalizacyjnymi. Badania przeprowadzono w dziesięciu wybranych aglomeracjach kanalizacyjnych odprowadzających ścieki do oczyszczalni zbiorczych. Analizie poddano podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia ścieków (BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna) oraz biogenne (azot ogólny i fosfor ogólny). Porównano średnie wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia ścieków odpływających z wybranych aglomeracji kanalizacyjnych. Uzyskane wyniki porównano z wartościami zestawionymi w ogólnodostępnej literaturze związanej z tematyką unieszkodliwiania ścieków. Do badań przyjęto podział ścieków ze względu na koncentrację poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia. Ścieki podzielono na pięć zasadniczych grup (I – ścieki bardzo stężone, II – ścieki stężone, III – ścieki średnio stężone, IV – ścieki rozcieńczone, V – ścieki bardzo rozcieńczone). Uzyskane średnie wartości BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej w ściekach surowych były większe od wartości średnich przedstawianych w analizowanej literaturze. Natomiast stężenie fosforu ogólnego w ściekach surowych było zdecydowanie mniejsze niż podają inni autorzy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że podczas projektowania oczyszczalni ścieków należy zachować pewną ostrożność w prognozowaniu stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych wyłącznie na podstawie uogólnionych wartości podawanych w literaturze.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wód opadowych na działanie pompowni ścieków bytowo-gospodarczych, w oparciu o dane zarejestrowane na 15 obiektach zlokalizowanych w rejonie miasta Częstochowa. W pierwszym etapie analizowano zależność pomiędzy objętością pompowanych ścieków a sumami miesięcznymi opadów, natomiast w drugim etapie badań uwzględniono sumy tygodniowe. Wielkość dopływu wód opadowych w stosunku do transportowanych ścieków bytowo-gospodarczych można szacować średnio na 20÷35% w ujęciu miesięcznym. Maksymalne wartości uzyskane w bilansie miesięcznym (35÷50%) odpowiadały minimalnym wartościom w bilansie tygodniowym. W okresach intensywnych opadów tygodniowa ilość pompowanych ścieków wzrasta od 50% do nawet 300% procent.
EN
The paper presents an analysis of the impact of rainwater on the operation of sewage pumping stations, based on data recorded on 15 objects located in the area of Czestochowa. In the first stage the relationship between volume of the pumped wastewaters and the sums monthly rainfall depth (April-September 2013) were analyzed, while the second stage of the study included the weekly rainfall depth. The contribution of rainwaters in total volume of pumped municipal wastewaters can be estimated on average from 20% to 35% in wet months. Maximum values obtained in the monthly balance (35÷50%) corresponded to the minimum values on a weekly balance. In periods of intense rainfall weekly amount of pumped wastewaters increases from 50% to even 300% percent in comparison to a dry weather conditions.
EN
This paper identifies the adverse events occurring during the execution of water supply and sewerage systems construction. The basis for this paper is research conducted in 2010-2014 on the construction sites of water supply and sewerage systems located in the provinces of Lower Silesia and Opole. The research consisted of direct observations of construction sites and review of construction documentation. It showed that work stoppages on the examined construction sites were frequent. They were caused by violations of work discipline by the production employees, adverse weather conditions, and defects in the project documentation. The study demonstrated that in almost every case, these bad an adverse effect on the completion date and budget of the investment. The analyses show that in such important and expensive investments as water supply and sewerage systems, organizational structures in which a special role is assigned to middle-rank personnel should be adopted.
PL
W latach 2010-2014 na dwunastu budowach wodociągowych i kanalizacyjnych, realizowanych na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, przeprowadzono badania które miały na celu identyfikację zdarzeń niepożądanych. W przypadku większości rozpatrywanych inwestycji zarówno termin zakończenia inwestycji jak i budżet określony w kontrakcie były przekroczone. Przeprowadzone badania stanowiły podstawę do oceny wpływu zidentyfikowanych zdarzeń na czas trwania i koszt inwestycji. Badania polegały na bezpośredniej obserwacji stanowisk roboczych oraz obejmowały przegląd dokumentacji budowy. Obserwacje terenowe wykonano metodą migawkową w okresie jednego roku. W czasie ich prowadzenia, na rozpatrywanych budowach, wykonywane były głównie wykopy oraz montaż rurociągów.
PL
W pracy przedstawiono historię zbiorczych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych miasta od XIX wieku. Na tej podstawie opisano zbiorczy system wodociągowy i zbiorczy system kanalizacyjny. Zaprezentowano osiągnięcia Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego S.A. w dziedzinie uzdatniania wody i dziedzinie oczyszczania ścieków. Interesująca jest również dodatkowa działalność przedsiębiorstwa.
EN
The paper covers the history of centralized water supply and sewerage systems of Sankt Petersburg which goes back to XIX century. On this basis, the present developments od the centralized water supply system and the centralized sewerage system were described. Main schievements of “SUE Vodokanal of St. Petersburg” in the field of water treatment and the field of wastewater treatment were presented. Additional activités of this company is of interest also.
PL
W pracy zdiagnozowano osiągnięty obecnie poziom rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów i sanitacji wsi na obszarach wiejskich w poszczególnych województwach w Polsce. Do analizy danych z lat 2000–2012 wykorzystano statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (hierarchiczna procedura aglomeracyjna, korelacja rang Spearmana, analiza głównych składowych oraz analiza korespondencji) i na podstawie uzyskanych wyników określono występujące w tych latach tendencje. Wykazano, że wraz z upływem czasu we wszystkich województwach nastąpiła znacząca poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska. Ponadto wskazano na coraz mniejsze różnice występujące pomiędzy poszczególnymi województwami w analizowanym zakresie. Otrzymane na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wyniki ilościowe i jakościowe stanowią ważne źródło wiedzy merytorycznej, która może być wykorzystana do podejmowania decyzji o znaczeniu lokalnym i centralnym w zakresie zarządzania rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.
EN
Current level of development of technical infrastructure was diagnosed with regard to water supply and sanitation of rural areas in individual voivodships in Poland. Statistical methods of multivariate comparative analysis were applied (hierarchical agglomerative procedure, Spearman’s rank correlation, principal component analysis and correspondence analysis) to analyze the data and identify trends for the period 2000–2012. It was demonstrated that there was a significant improvement with time in the environmental protection infrastructure in all the voivodships. Besides, differences across voivodships were noted to decrease continuously in the analyzed period. The quantitative and qualitative results received on the basis of statistical analysis were an important source of substantial knowledge. It could be applied for taking decisions at both local and central level with regard to the management of infrastructure development in rural areas.
17
Content available remote Sieci, przyłącza i instalacje wod-kan – określenie granic
PL
Artykuł dotyczy określenia granic sieci, przyłączy oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Omawiany problem przysparza wiele problemów projektantom, gestorom sieci oraz urzędnikom, którzy niejednokrotnie mają odmienne zdania odnośnie do zakwalifikowania poszczególnych części przewodów do odpowiednich definicji. Prawidłowe nazewnictwo sieci, przyłącza czy też instalacji predestynuje je m.in. w zakresie ustalenia własności i co za tym idzie konieczności utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub odbiorcę usług oraz w zakresie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych. W artykule znajduje się szczegółowa interpretacja aktów prawnych i normatywnych wraz z propozycją wprowadzenia zmian, które rozwiałyby istniejące wątpliwości.
EN
The article concerns the definition of the borders of the network, the terminals as well as water conduit and sewerage system. The discussion of this issue increases a variety of problems to the designers, managers of the networs and officials who frequently present distinct opinions regarding qualifying the particular parts of the sewers to the adequate definitions. The appropriate nomenclature of the network, the terminal or the system predestines the assignment of the properties as well as the necessity of the maintenance of the technical equirements by the waterworks, sewerage company or the consumer of the service and when it comes to the necessity of obraining the building permit or applying the intentions of future performing building works. This article also includes a detailed interpretation of deeds and normative acts with the proposition of introducing certain modifications that would resolve any misunderstandings.
PL
Zadaniem systemu kanalizacyjnego jest odprowadzanie przewidzianej ilości ścieków z danego terenu. Systemy kanalizacyjne należą do krytycznej infrastruktury miejskiej, powinny więc charakteryzować się wysoką niezawodnością działania. W przypadku awarii tych systemów ścieki nie będą odprowadzone i mogą powodować zanieczyszczenie gruntu i powierzchni terenu a czasami zanieczyszczenie wód podziemnych, zalewanie obiektów podziemnej infrastruktury miejskiej, podtapianie fundamentów budynków czy też katastrofy kanalizacyjne. Skutki awarii systemów kanalizacyjnych dotykają więc nie tylko mieszkańców skanalizowanych terenów lecz przede wszystkim środowiska naturalnego. Działające współcześnie systemy kanalizacyjne składają się z elementów i obiektów, których okres eksploatacji przekracza wiele dziesięcioleci, a stan techniczny często nie jest zadowalający. Dlatego też przypadki niesprawności kanalizacji są dość częste. Wygodnym podstawowym wskaźnikiem charakteryzującym niezawodność sieci kanalizacyjnych jest średnia ilość nieodprowadzonych ścieków EN. Znane i stosowane dotychczas metody wyznaczania EN nie spełniają wszystkich kryteriów przydatności. Albo są zbyt pracochłonne i trudne w praktycznych zastosowaniach, albo po ich uproszczeniu nie pozwalają na ocenę błędu metody. W artykule przedstawiono oryginalną metodę, tzw. metodę kumulacji niedoborów (MKN) pozwalającą na wyznaczenie spodziewanej ilości ścieków nieodprowadzonych z danego terenu. Jest metodą prostą, intuicyjnie zrozumiałą, dokładną i o niewielkiej pracochłonności. Opracowanie metody wymagało innego, nietradycyjnego podejścia do wyznaczenia średniego niedoboru. Metodę można stosować dla systemów kanalizacji grawitacyjnej, podciśnieniowej i mieszanej bez ograniczenia liczby elementów budujących system kanalizacyjny.
EN
The sewage system is design to collect a certain amount of wastewater from the particular site. Therefore, sewage systems, as a part of a critical urban infrastructure, should show high operation reliability. Their failures results in wastewater spills and contamination of both ground surface and soil, groundwater pollution, flooding underground urban infrastructures and building foundations as well as other sewage disasters. Sewer systems failures affect not only the residents of the serviced areas but primarily the natural environment. Contemporary sewage systems consist of elements and objects that have been in operation for many decades, and hence their technical conditions may be unsatisfactory. Therefore, failures of the sewage system are quite common. The average amount of sewage that is not discharged to the sewer system (EN) is a convenient basic indicator describing the sewer system reliability. The methods for EN determination currently known and used are not satisfactory. They are time consuming and difficult in practical applications, and once simplified do not evaluate the method’s error. The paper presents an original new method of deficit cumulation (MKN). The method allows to specify the expected amount of sewage that have not been discharged from the site. The method is straightforward, easy to understand, accurate and time saving though involves an unusual approach to determine the average water deficit. The method can be used for gravity, vacuum and mixed sewer systems and it does not limit a number of sewer system elements.
PL
W pracy postawiono hipotezą badawczą, że od początku XXI wieku, w miarę upływu czasu, następuje systematyczny rozwój infrastruktury technicznej służącej zaopatrzeniu w wodę i sanitacji obszarów wiejskich w Polsce. Jednocześnie przyjęto, że w osiągnięciu tego celu może pomóc zastosowanie wielowymiarowych metod analizy statystycznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy 25 zmiennych z lat 2000, 2003, 2005 i 2012 oszacowano ich średnie arytmetyczne, wariancje, odchylenia standardowe oraz wartości współczynników zmienności. Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że wraz z upływem czasu wskaźniki określające infrastrukturę techniczną z zakresu wodociągów i kanalizacji na obszarach wiejskich w Polsce ulegają stałemu rozwojowi, czyli w wyraźny sposób kształtuje się świadomość w zakresie konieczności ochrony zasobów wodnych. Świadczą o tym wartości średnich (trend liniowy) w metodzie Hellwiga w odniesieniu do zmiennych centralnych, których łączna wartość, w przypadku ośmiu wyznaczonych poziomów zmiennych, wzrosła z 61 w okresie początkowym (2000 r.) do 67 w najbardziej aktualnym czasie badania (2012 r.). Otrzymane wyniki dostarczają decydentom znaczącą wiedzę ilościową i merytoryczną, niezbędną do podejmowania decyzji o znaczeniu ogólnokrajowym. Umożliwiają one także kompleksowe spojrzenie i bieżącą ocenę sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków i zagospodarowania odpadów na danym obszarze. Łączy się to ściśle z podstawowymi współcześnie rozumianymi funkcjami zarządzania w zakresie podejmowania decyzji na szczeblu centralnym (np. przez Ministerstwo Ochrony Środowiska).
EN
A research hypothesis was formulated that since the beginning of the 21st century a systematic progress had been made in technical infrastructure serving water supply and sanitation of rural areas in Poland. Concurrently, it was assumed that multivariate methods of statistical analysis could help achieve the set goal. The analysis of 25 variables from the years 2000, 2003, 2005 and 2012 allowed for the estimation of their arithmetic means, variances, standard deviations and coefficients of variation. In terms of water supply and sewerage systems, the statistical analysis demonstrated a steady development of indicators for technical infrastructure in rural areas in Poland. Thus, awareness in respect of the need for water supply protection clearly increases. The above conclusion is supported by the means in the Hellwig’s method (linear trend) in relation to the central variables. The combine value of the latter, calculated for the eight sets of variables, increased from 61 in the initial period (year 2000) to 67 in the most recent study period (2012). The results received provide the decisionmakers with extensive quantitative and qualitative knowledge, essential for taking decisions at the national level. In addition, they allow for comprehensive approach and on-going evaluation of the situation with regard to water supply as well as sewage disposal and waste management in any given area. This is strictly connected with currently understood fundamental functions of management with regard to decision-making at the central level (e.g. by the Ministry of the Environment).
20
Content available remote Wyziewy z kanalizacji – jak zmniejszyć ich uciążliwość
PL
W artykule przedstawiono przyczyny oraz metody zapobiegania pojawianiu się, w studzienkach i budynkach mieszkalnych, uciążliwych zapachów pochodzących z sieci kanalizacyjnej. Artykuł oparto na wynikach badań oraz ekspertyzach wykonanych dla obiektów rzeczywistych. Skuteczność podejmowanych działań została potwierdzona w praktyce.
EN
In this study are presented causes and prevention methods of the emergence in manhole and apartment buildings of disagreeable odors coming from sewerage networks. This paper is based on studies results and expertise performed for real objects. The effectiveness of the prevention methods has been confirmed in practice.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.