Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The GIS system has permanently entered the current operations of water supply companies. Due to the intensive development of cities and the resulting dynamic development of technical infrastructure, which is inherent in the functioning of the city, more and more extensive functionalities are expected from the GIS application. To fulfil the obligation to ensure continuity of water supply and sewage collection, it is necessary to constantly expand the system, extending it with new possibilities and integrate it with other software used in the company. We expect the created application not only to allow spatial identification of network sections, but also to simulate various operating conditions of the water supply and sewage collection system, and facilitate making current decisions related to the system operation and its regulation. Also, situations in which the system works in conditions that deviate from typical parameters are important. These situations can be caused by breakdowns, increased demand for water or heavy rainfall. To achieve the ability to support decisions independently of the GIS system, it is necessary to properly tare the hydraulic models of the system, and an extensive measurement system from which data is sent to the SCADA system via a data transmission system. The cooperation of the GIS and SCADA systems and hydraulic models allows for the creation of integrated software to support operational services. The paper presents a practical example of integration of the GIS system with hydraulic models of a water and sewage system, as well as available functionalities that allow improving the management of the water and sewage system in Krakow.
PL
System GIS na stałe wpisał się w bieżącą działalność przedsiębiorstw wodociągowych. W związku z intensywną rozbudową miast i wiążącym się z tym dynamicznym rozwojem infrastruktury technicznej nieodłącznie związanej z funkcjonowaniem miasta, od aplikacji GIS oczekuje się coraz bardziej rozbudowanych funkcjonalności. Dla realizacji obowiązku jakim jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków niezbędna jest ciągła rozbudowa systemu, wzbogacanie go o nowe możliwości oraz integracja z innym oprogramowaniem stosowanym w przedsiębiorstwie. Oczekujemy, aby powstała aplikacja pozwalała nie tylko na identyfikację przestrzenną odcinków sieci, ale również na symulowanie różnych warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz ułatwiała podejmowanie bieżących decyzji związanych z pracą systemu oraz jego regulacją. Istotne są również sytuacje, w których system pracuje w warunkach odbiegających od parametrów typowych. Sytuacje te mogą być spowodowane awariami, zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę czy też ulewnymi opadami deszczu. Aby osiągnąć możliwość wspierania decyzji niezależnie od systemu GIS niezbędne są właściwie wytarowanie modele hydrauliczne sieci oraz rozbudowany system pomiarów z którego dane za pośrednictwem układu transmisji danych są przesyłane do systemu SCADA. Współpraca systemu GIS, SCADA i modeli hydraulicznych pozwala na stworzenie zintegrowanego oprogramowania stanowiącego wsparcie dla służb eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono praktyczny przykład integracji systemu GIS z modelami hydraulicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostępne funkcjonalności pozwalające na usprawnienie zarządzania systemem wodociągowo kanalizacyjnym na terenie Krakowa.
3
Content available remote Pierwsza w Polsce renowacja z zastosowaniem paneli GRP wyprodukowanych w Dubaju
PL
Długość systemu kanalizacji w stolicy Małopolski to ponad 1900 km. Rocznie Wodociągi Miasta Krakowa modernizują około 10 km kanałów, a w znacznej mierze wykorzystują do tego celu technologie bezwykopowe, które z powodzeniem stosują od lat. W tym roku rozpoczęły się m.in. prace renowacyjne obejmujące prawobrzeżny kolektor rzeki Wilgi w dzielnicy Podgórze. Na długości niemal 1700 m zamontowane zostaną moduły GRP sprowadzone z Dubaju.
4
Content available remote Czy krótkimi rękawami można naprawić przyłącza domowe?
PL
Metoda renowacji tzw. krótkim rękawem to często pierwszy wybór w przypadku konieczności naprawy lokalnych uszkodzeń przyłączy domowych, lecz czy jest ona także odpowiednim rozwiązaniem w przypadku poważnie uszkodzonych rur? Niemiecki Instytut Infrastruktury Podziemnej (IKT) przedstawił rezultat badań przeprowadzonych w ramach nowego projektu –„IKT Compare: Krótkie rękawy dla przyłączy domowych”.
EN
Short liners are often the first choice for repairing local damage in house connections. But, can they deal with seriously damaged pipes? The results of the new IKT-Compare project Short Liner for House Connections are now available. IKT institute has found in its most recent IKT-Compare project that in principle short liners (also referred to as patch or point repairs) can make good quality repairs to house connection pipes, even when the pipe is severely damaged.
PL
W celu zagwarantowania niezakłóconego funkcjonowania całego systemu kanalizacji grawitacyjnej w budynkach, projektuje się i wykonuje układy napowietrzania na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Najpowszechniejszym, a zarazem najbardziej efektywnym sposobem jest montaż rur wywiewnych pionów kanalizacyjnych. Innym sposobem napowietrzania układów kanalizacji wewnętrznej jest stosowanie zaworów napowietrzających, które działają na zasadzie zaworu zwrotnego umożliwiając zassanie powietrza z pomieszczeń do układu kanalizacyjnego po pojawieniu się w nim podciśnienia, blokując jednocześnie możliwość przedostawania się gazów złowonnych z układu do pomieszczeń. Praktyka wskazuje, że blokada ta nie zawsze jest w pełni skuteczna. Nowe trendy pojawiające się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym skłaniają inwestorów do rezygnacji z montażu rur wywiewnych – podyktowane jest to głównie potrzebą minimalizacji strat ciepła przez budynek. Jest to działanie błędne, prowadzące w efekcie do problemów eksploatacyjnych układów kanalizacji wewnętrznej, przyczyniające się do pojawiania się podciśnienia, nieprawidłowego funkcjonowania zamknięć wodnych i rozprzestrzeniania się odorów. Autorzy niniejszego opracowania proponują koncepcyjne rozwiązanie alternatywne, polegające na zastąpieniu rury wywiewnej przy połaci dachowej rurą wywiewną zamontowaną na przyłączu instalacji kanalizacyjnej, zaś zakończenie pionu kanalizacyjnego hermetycznym zbiornikiem, którego zadaniem jest magazynowanie powietrza potrzebnego do napowietrzania układów. Zapas powietrza w układzie pozwala na ograniczenie powstawania w nim podciśnienia co prowadzi do minimalizacji nieprawidłowości pracy instalacji kanalizacyjnej.
EN
Internal sewage in the building works properly if there is atmospheric pressure in all drain lines. Any disturbance of this balance may cause incorrect operation of the entire sewerage system in the building. In order to guarantee the smooth functioning of the entire gravitational drainage system in buildings, aeration systems are designed and implemented on the basis of applicable standards and regulations. The most common and the most effective method is the assembly of exhaust pipes. Another method of aeration of internal sewage systems are vacuum valves, which operate on the principle of a non-return valve, allowing internal air to be sucked into the sewage system after the vacuum appears, while blocking the possibility of air from the system entering the internal air. New trends appearing in energy-saving and passive construction encourage investors to abandon the assembly of exhaust pipes – this is dictated primarily by the need to minimize heat losses through the building. This is an erroneous operation, resulting in operational problems of internal sewage systems, occurrence of underpressure, which results in the spread of odorous gases into the indoor air. The authors of this study propose an alternative solution consisting in replacing the exhaust pipe at the roof slope with the exhaust pipe mounted on the sewage system connection, and ending the sewerage section with a hermetic tank, whose task is to store the air needed to ventilate the systems. The presence of reserve air in the system allows to minimize irregularities in the operation of the sewage system by minimizing the phenomenon of underpressure.
6
Content available remote Zabezpieczenia liniowe z zastosowaniem technologii wibracyjnych
PL
Rozbudowa jednej z kluczowych krakowskich tras - ul. Igołomskiej, wymagała wykonania ponad 800m przewodów sieci kanalizacyjnej. Aby jednak było to możliwe, należało zabezpieczyć kanał grodzicami stalowymi w trudnych warunkach geologicznych. W sprawnym przeprowadzeniu prac kluczowe okazało się przyjęcie odpowiedniego rozwiązania statycznego oraz technologii pogrążania grodzic.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku weryfikacji poprawności wyników obliczeń generowanych przez model numeryczny rzeczywistej sieci kanalizacji sanitarnej. Do budowy modelu wykorzystano program SWMM 5.0. Badaniom poddano sieć podmiejską, której łączna długość przewodów, bez przykanalików, wynosi ok. 11 km. Sieć wyposażona jest w 8 przepompowni. Praca 4 spośród nich jest monitorowana: łączny czas pracy pomp oraz poziom napełnienia zbiorników. Zebrane dane z monitoringu stanowiły podstawę przeprowadzenia tytułowej weryfikacji wyników modelowych.
EN
In the article a case study of verification of calculation results generated by the numerical model of the existing sanitary sewage network has been presented. The numerical model was built using SWMM 5.0 software. The suburban network with the total length of approximately 11 km (without connections), was investigated. The network is equipped with 8 pumping stations. The total pump operation time and the tank filling level are monitored for the four pumping stations. The basis for verification of the model results was the monitoring data collected.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco przyczyniające się do rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przedstawione technologie, urządzenia oraz materiały zostały wyróżnione lub nagrodzone statuetkami konkursu Eureka organizowanego w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL, która odbyła się w dniach 22–23 listopada 2017 r. w Kielcach–Cedzynie. Wyróżnienia oraz statuetki Eureka zostały przyznane w trzech kategoriach: innowacyjny produkt w grupie materiały, innowacyjny produkt w grupie urządzenia oraz technologia roku.
EN
The article presents solutions significantly contributing to the development of the water and sewage sector. Presented technologies, devices and materials have been distincted or awarded with statuettes of the Eureka contest organized as part of the 8th Science and Training National Conference WOD-KAN-INSTAL, which took place on November 22-23 2017 in Kielce – Cedzyna. Distinctions and Eureka statuettes were granted in three categories: an innovative product in the materials group, an innovative product in the device group and the technology of the year.
PL
Systemy gospodarowania wodą deszczową są zależne przede wszystkim od warunków geologicznych, kształtu zlewni i regulacji prawnych. Podstawowym dokumentem koniecznym do uzyskania jest zgoda wodno prawna, które można porównać do budowlanego pozwolenia na eksploatację obiektu. Zakres obowiązków i kompetencji wynikających z tego dokumentu jest bardzo duży. W Ustawie Prawo wodne, podstawowym dokumentem jest zgoda wodno prawna. Jedynie odprowadzanie wód opadowych do zbiorników szczelnych odparowujących nie wymaga postępowania administracyjnego. To znaczy, że rozwiązania polegające na wykorzystaniu wolnych terenów zielonych do retencjonowania wody powinny być poprzedzone uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych. Niebezpieczeństwo polega na tym, że nie zawsze takie sprawy są pozytywnie rozpatrywane.
EN
Rainwater management systems are mainly dependant on geological conditions, shape of the catchment and the legal regulations. Basic document at necessary to get before start of construction is water law agreement (aquatic consent). It can be compared to building permit for the operation of the building. The scope of duties and competences resulting from this document is very extensive. In the Water Law Act the basic document is water law agreement (aquatic consent). The only exception is drainage of rainwater in the tight evaporation water tank, which does not require administrative proceedings. It should be proceeded by obtaining the appropriate administrative decisions. The problem is that such cases are not always examined positively.
PL
Tylko poprawnie wykonany bilans ilościowy ścieków zapewni optymalne działanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów na niej wybudowanych. Projektant i użytkownik ww. sieci kanalizacyjnej dowie się, jakie niezależne ilości obciążają tą sieć kanalizacyjną oraz jak je należy obliczać. Z treści artykułu wynika, jak ważne jest wnikliwe dokonanie analizy czynników wpływających na bilans ilościowy ścieków oraz jaki zakres powinna osiągnąć odpowiedzialność za wykonanie projektu, jego uzgodnienie, wydanie warunków technicznych i jego zaopiniowanie lub uzgodnienie.
EN
Only a properly done quantitative balance of wastewater will ensure the optimal performance a sewage network and the objects built within it. Both designers and users of this sewage network will find out how much independent amount of sewage loads the network and how it should be calculated. The contents of the article clearly demonstrates how important it is to make an in-depth analysis of various factors influencing the quantitative balance and what should be the range of designers’ responsibility for a project, meeting its technical conditions, agreeing them and evaluating.
PL
System kanalizacji podciśnieniowej jest coraz częściej wykorzystywany w kanalizowaniu terenów o gęstej zabudowie. Specyfika tego systemu umożliwia szybką realizację robót budowlanych, co w istotny sposób ogranicza uciążliwości z tym związane na terenach zurbanizowanych. Płytkie i wąskie wykopy pozwalają na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej, które jest bardzo wysokie w przypadku realizacji prac w terenach zurbanizowanych o starej i gęstej zabudowie. Brak uciążliwości odorowych, mała awaryjność, odporność na przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz wymagany niewielki teren pod budowę stacji próżniowo-pompowej pozwalają na stosowanie z powodzeniem tego systemu w przypadku kanalizowania terenów zurbanizowanych.
EN
The vacuum sewer system can be used more often on densely populated area. The specificity of this system allows for efficient implementation of construction works, which significantly reduces the nuisance associated with this in urban areas. Tiles and a narrow excavation allow for reducing the risk of a construction disasters which is much more probably in urban areas with old and dense urban. This system can be used successfully because of no odor nuisance, low failure rate, resistance to breaks in electricity supply and required small area for construction.
12
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, zrzeszoną w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w 33. numerze czasopisma „Trenchless International” z 2017 r.
EN
The objective of the research was to look into the role that bioretention systems play in a decentralized management of stormwater runoff from the impervious areas. The study took place at a catchment of a low permeability and equipped with a combined sewer system. Two rainfall options were selected: actual rainfall intensity q = 105.65 dm3∙s–1∙ha–1 and a hypothetic rainfall with a probability of exceedance p = 10% and q = 40.7 dm3∙s–1∙ha–1. All calculations were carried out using the SWMM EPA program (storm water management model; Environmental Protection Agency). They have shown that the bioretention system reduces the cumulative flow rates by over 55% and the flood wave volume by over 54%. Moreover, it was found that, a precipitation pattern significantly influences runoff from the urban catchment.
PL
Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania systemu bioretencyjnego jako metody zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w zlewniach uszczelnionych. Analizy prowadzono w zlewni silnie uszczelnionej wyposażonej w kanalizację ogólnospławną. Przyjęto dwa warianty opadu: pierwszy z opadem rzeczywistym o natężeniu jednostkowym q = 105,65 dm3∙s–1∙ha–1 i drugi z opadem hipotetycznym o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10% i q = 40,7 dm3∙s–1∙ha–1. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie SWMM EPA (storm water management model; Environmental Protection Agency). Analizy wykazały, że zastosowanie systemu bioretencyjnego umożliwia redukcję przepływu kulminacyjnego o ponad 55% oraz ponad 54% zmniejszenie objętości fali. Ponadto stwierdzono, że przebieg opadu w istotny sposób wpływa na kształtowanie się odpływu w zlewni zurbanizowanej.
EN
The aim of this paper is to present the current state of water and sewage management in the communes where the Roztocze National Park (RNP) is located. The park is located in Lubelskie voivodship, in the territory of four communes: Zamość, Zwierzyniec, Adamów and Józefów, while its buffer zone is located in the communes of Krasnobród, Tereszpol and Szczebrzeszyn. The paper uses data from surveys conducted in these municipalities in 2016. On average, 68.9% of the population used the water supply system in the municipalities surveyed, while 33.4% of the inhabitants had the possibility of discharging sewage to the sewerage system. In the area of the communes, there are 10 collective, mechanical and biological wastewater treatment plants with a capacity exceeding 5 m3·d-1. The households which are not connected to the sewage network discharge wastewater mainly to non-return tanks. Four out of the seven surveyed communities had 64 domestic sewage treatment plants, including 60 systems with infiltration drainage, which do not ensure high efficiency of removing pollution and may even contribute to the degradation of groundwater quality. In order to solve the existing problems in the area of sewage and water management occurring in the communes where the Roztocze National Park is located, it is necessary to further develop collective sewage systems and equip the areas with dispersed buildings with highly efficient, residential sewage treatment plants, e.g. constructed wetlands.
15
PL
W artykule „Innowacyjne technologie, urządzenia i materiały nagrodzone w konkursie EUREKA 2017” przedstawiono rozwiązania znacząco przyczyniające się do rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przedstawione technologie, urządzenia oraz materiały zostały wyróżnione lub nagrodzone statuetkami konkursu Eureka organizowanego w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL, która odbyła się w dniach 22–23 listopada 2017 r. w Kielcach–Cedzynie. Wyróżnienia oraz statuetki EUREKA zostały przyznane w trzech kategoriach: innowacyjny produkt w grupie materiały, innowacyjny produkt w grupie urządzenia oraz technologia roku.
EN
The article „Innovative technologies, devices and materials awarded in the EUREKA 2017 competition” presents solutions significantly contributing to the development of the water and sewage sector. Presented technologies, devices and materials have been distincted or awarded with statuettes of the Eureka contest organized as part of the 8th Science and Training National Conference WOD-KAN-INSTAL, which took place on November 22-23 2017 in Kielce–Cedzyna. Distinctions and EUREKA statuettes were granted in three categories: an innovative product in the materials group, an innovative product in the device group and the technology of the year.
16
Content available remote Preliminary analysis of sewage management in Sokólski District
EN
Rural areas, similar with the amount of produced sewage to urban areas, are rarely parts of agglomerations. Because of dispersed buildings and often poor infrastructure, sewage management regulation in rural areas can be difficult. Caring for the environment include aquatic environment protection. Sewage economy regulations, especially in rural areas, is a key issue in water contaminations counteracting. Often inappropriate sewage disposal and treatment methods choice could cause ecological imbalance and water pollution as the result. The aim of this paper was to evaluate water and sewage economy development in Sokólski District in Poland. In the study were used Central Statistical Office of Poland data from 2008-2016. There was considered cesspit and household sewage treatment plants amount and water and wastewater systems length. Also, sewage systems built in recent years and planned in the analysed area were considered. In recent years reducing trend in a number of cesspits was observed. In 2008-2016 there was an increase in a number of household sewage treatment plants by 919 and about 50 kilometres of the sewage system, while there were 400 cesspits less.
17
Content available Błędy w doborze obudowy wykopów przyczyną awarii
PL
Przy wykonywaniu wykopów liniowych, np. przy budowie kanalizacji, pionowe ściany wykopów należy zabezpieczyć odpowiednią obudową. W ostatnich latach najczęściej obudowę ścian wykopów wykonuje się z elementów prefabrykowanych np. typu BOKS, który składa się z dwóch płyt i czterech rozpór lub obudowy z prowadnicami ślizgowymi. W poszczególnych typach obudów produkowanych jest kilka odmian różniących się konstrukcją i parametrami wytrzymałościowymi. W artykule opisano jeden konkretny przypadek nieprawidłowego doboru i zastosowania obudowy do wykopów liniowych.
EN
While preparing linear excavations e.g. during construction of a sewage system, vertical walls of excavations need to be secured with appropriate support. In recent years, supports for excavation walls are most frequently made out of prefabricated elements, e.g. BOKS, which consists of two slabs and four stretchers, or of a support with sliding tracks. In each support type, several support variations are created, which differ in construction and strength parameters. The article describes one particular case of inadequate selection and application of a support for linear excavations.
PL
Sieć kanalizacyjna w Polce budowana na początku XX w. traci swoje pierwotne właściwości, takie jak szczelność czy przepustowość. W celu odtworzenia tych cech wykonuje się renowację infrastruktury kanalizacyjnej. Dzięki stosowaniu do renowacji technologii bezwykopowych można odbudować przepustowość kanałów bez znacznej ingerencji w środowisko miejskie. Odtworzony przewód posiada nową szczelną powłokę wewnętrzną, która stanowi zabezpieczenie przed infiltracją wód gruntowych oraz eksfiltracją ścieków, mogącą wywołać skażenie środowiska. Celem pracy było porównanie technologii renowacji kanałów metodą bezwykopową oraz tradycyjną - wykopu otwartego. Przeprowadzono analizę zmian prędkości oraz natężenia przepływu w kanałach przed i po renowacji wykonanej przy użyciu metod bezwykopowych. Rozpatrzono dwa przypadki rehabilitacji: metodą reliningu modułami GRP oraz technologią rękawa termoutwardzalnego (CIPP). Dodatkowo przeanalizowano aspekty ekonomiczne i środowiskowe.
EN
Sewage system in Poland was built at the beginning of the XX century and lost its original properties such as tightness or efficiency. In order to reproduce these features is realized rehabilitation of sewerage infrastructure. Through the use of trenchless renovation sewer efficiency can be rebuild, without significant interference in the urban environment. Reconstituted sewer has a new tight inner coating, which provides protection against infiltration and exfiltration of groundwater, likely to cause environmental pollution. The paper includes a comparison of trenchless technology of sewer rehabilitation and rehabilitation using traditional methods. The study was carried out to analyze of the velocity and flow rate changes in sewers before and after the rehabilitation, using trenchless technology. Two cases of sewer rehabilitation were examined: relining with GRP modules (Glass Fiber Reinforced Polyester) and cured in place pipe lining (CIPP). Additionally, the economic and environmental aspects were analyzed.
19
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, zrzeszoną w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w 33. numerze czasopisma „Trenchless International”.
EN
The aim of the study was to analyze an influence of an inflow penetrating into two selected small sewerage systems during a rainy weather on pollutant concentration and load in raw sewage. Studies were conducted in 2010–2015 on two small sewerage systems in Małopolska province. The studies confirmed that the inflow penetrating into the sewerage systems resulted in a decrease of pollutant concentrations in sewage. However, they also showed that this dilution was not constant for all types of pollutants. The most important outcome of the study was demonstrating that despite its diluting effect on pollutants, the intense inflow into a sewerage system resulted in an increase of a sewage pollutant load. This increase was not regular, but it was rising dramatically when the inflow share in sewage exceeded 50%. The study indicated that the inflow penetrating into the sewerage system should not be disregarded, as it actually presented a significant threat to the wastewater treatment process and in consequence to the quality of recipient waters.
PL
Celem badań było przeanalizowanie wpływu wód przypadkowych, dopływających do dwóch wybranych małych systemów kanalizacyjnych podczas pogody deszczowej, na stężenie i ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych. Badania prowadzono w latach 2010–2015 w dwóch małych systemach kanalizacyjnych funkcjonujących w województwie małopolskim. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dopływy wód przypadkowych do kanalizacji powodują zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Jednakże rozcieńczenie to nie jest stałe w odniesieniu do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń. Najważniejszym rezultatem badań było wykazanie, że – mimo rozcieńczenia ścieków – intensywny dopływ wód przypadkowych do kanalizacji sanitarnej powodował zwiększenie ładunków zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni. Zwiększenie to nie było regularne, lecz gwałtownie przyrastające, gdy udział wód przypadkowych w ściekach przekraczał 50%. Wyniki badań wskazują, że dopływów wód przypadkowych do kanalizacji nie należy lekceważyć, gdyż stanowią one w rzeczywistości istotne zagrożenie dla procesu oczyszczania ścieków, a w dalszej kolejności – jakości wód w odbiorniku.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.