Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
5 października 2017 r. zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Miasta Lwowa i Lwowskim Zakładem Komunalnym „Lyivvodokanal”, pod patronatem Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Głównym celem Memorandum jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta Lwów dla minimalizacji zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Bug. Ścieki z miasta Lwów są kierowane do rzeki Pełtew, leżącej w zlewni Bugu. Dotychczasowa współpraca pozwoliła na wymianę informacji, wstępną analizę danych i przygotowanie „Założeń do wstępnego studium wykonalności”. W niniejszym artykule autorzy, będący członkami zespołu robo czego powołanego w ramach struktur NFOŚiGW, chcieliby podzielić się informacjami ze wstępnego stadium współpracy i zasygnalizować projekt szerszemu gronu odbiorców.
EN
Dairy plants development should be based on the principle of sustainable development, which is present both in National Environmental Policy and European Union environmental protection policy. It is in compliance with Best Available Technology (BAT). Technology connected with recovering energy from sewage, sewage sludge and production waste is gaining more and more interest. The authors of this article have been cooperating with several production plants in podlaskie province for many years through conducting scientific research and preparing environmental reports or integrated permissions (IPPC). The article discusses the most crucial aspects of sustainable development of the dairy industry. Also, the results of environmental aspects (water consumption, sewage production and treatment, wastes, gas and noise emissions, energy consumption) connected with dairy plants management are presented.
PL
Na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej zostały uruchomione Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej”. Studia skierowane są do kadry kierowniczej spółek, zakładów i jednostek sektora komunalnego oraz osób, które chciałyby podwyższyć kwalifikacje i wzbogacić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
EN
Domestic sewage from unsewered scattered areas presents high environmental risk. Due to the high cost of transporting sewage to the municipal sewage treatment plants, the households try to solve the problem in another way, which is very often dangerous to the nature. Polish legislation authorizes the use of domestic sewage as an organic fertilizer in agriculture, once the proper parameters, mainly sanitary ones, have been reached. The main hazards in sewage include Salmonella bacteria and the eggs of intestinal parasites. That is why in the Institute of Biosystems Engineering at the University of Life Science in Poznań research works are carried out on biological inactivation of domestic sewage by means of exhaust gases from the diesel engine. Liquid or semi-liquid substances of animal origin may also be treated in a similar way. In order to carry out laboratory-scale studies, the project was developed along with the test model for domestic sewage inactivation, and then a full research station was created.
PL
Ścieki bytowe z nieskanalizowanych terenów rozproszonych stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Gospodarstwa domowe z uwagi na koszty związane z ich transportem do miejskiej oczyszczalni ścieków próbują rozwiązać problem w inny, często zagrażający przyrodzie sposób. Ustawodawstwo polskie dopuszcza stosowanie ścieków bytowych jako nawóz organiczny w rolnictwie, po osiągnięciu odpowiednich parametrów, przede wszystkim sanitarnych. Do głównych zagrożeń występujących w ściekach bytowych zalicza się bakterie z rodzaju Salmonella oraz jaja pasożytów jelitowych. Dlatego w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu trwają prace nad metodą inaktywacji biologicznej ścieków bytowych przy pomocy gazów spalinowych z silnika wysokoprężnego. Podobnym zabiegom mogą być poddawane również substancje płynne lub półpłynne pochodzenia zwierzęcego. W celu przeprowadzania badań w skali laboratoryjnej powstał projekt wraz z modelem stanowiska badawczego do inaktywacji ścieków bytowych, a następnie całe stanowisko badawcze.
5
Content available Effluent management on unsewered rural area
EN
Domestic sewage management from unsewered rural areas in accordance with the requirements of environmental protection has become increasingly important in recent years. It is estimated that more than 500 hm3 of sewage are produced annually in rural areas, but only 20% of it are transported through the sewage network to sewage treatment plant. The aim of this study was to analyze the management of domestic sewage in unsewered rural areas. The study was conducted among 43 households. The research results show that more than a half of the raw sewage produced in rural areas goes directly to the environment.
PL
Zagospodarowanie ścieków bytowych z nieskanalizowanych terenów wiejskich zgodnie z wymogami ochrony środowiska nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Szacuje się, że na terenach wiejskich wytwarzane jest rocznie ponad 500 hm3 ścieków, z czego tylko 20% trafia siecią kanalizacyjną do oczyszczalni. Celem pracy była analiza zagospodarowania ścieków bytowych na nieskanalizowanych terenach wiejskich. Badania przeprowadzono wśród 43 gospodarstw domowych. Wyniki badań wskazują, ze ponad połowa surowych ścieków wytworzonych na terenach wiejskich trafia bezpośrednio do środowiska.
PL
Gmina Tłuszcz to gmina miejsko-wiejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. Według danych czerwca 2004 roku gminę zamieszkiwało 18371 mieszkańców, według spisu z 2011 roku - 19350 osób. Koniec 2015 roku, to mieszkańców - 19662, a koniec sierpnia 2016 roku - 19766. Powierzchnia całej gminy wynosi 102,83 km Biorąc pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi ok. 192 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Na terenie gminy wydzielone jest 28 sołectw o zróżnicowanej liczbie mieszkańców.
7
Content available remote Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniu gazu z łupków
PL
Omówiono wpływ poszukiwania i wydobycia gazu z łupków na środowisko wodne. Scharakteryzowano pod względem ilościowym i jakościowym ścieki powstające w trakcie szczelinowania złoża i wydobycia gazu. Omówiono metody odzysku wody z tych ścieków oraz sposoby zagospodarowania odpadów powstających w tym procesie.
EN
A review, with 32 refs., of fracturing fluids and methods for wastewater treatment.
PL
W artykule przedstawiono konfrontacje założeń i oczekiwań związanych z realizacja projektu uporządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie z rzeczywistymi warunkami na jakie napotkano na etapie wykonawczym. Zaprezentowano konkretne przykłady występujących problemów, wynikających głównie ze strony innych interesariuszy, którzy nie zawsze byli zainteresowani skuteczną realizacją projektu, próbując przy okazji realizować własne, często nie do końca zgodne z założeniami projektu cele.
EN
The paper presents the confrontation of assumptions and expectations related to the implementation of the project of communal sewage wastewater arrangement to actual conditions encountered at the execution stage. Concrete examples of common problems, arising mainly from other stakeholders who were not always interested in the effective implementation of the project, trying the occasion to pursue their own, often not fully aligned with the project goals has been given.
PL
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne eksploatujące oczyszczalnię ścieków odpowiedzialne jest za prawidłową gospodarkę wodno-ściekową, w tym za jej prowadzenie w sposób zapewniający ochronę środowiska naturalnego. Zasadnicze ramy tego obowiązku wyznacza posiadane przez to przedsiębiorstwo pozwolenie wodnoprawne, które określa warunki wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. Wprowadzenie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia skutkuje natomiast możliwością nałożenia na eksploatującego oczyszczalnię ścieków kar administracyjnych.
PL
W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia występujące w procesie realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej na przykładzie wybranej gminy – Lędziny. Główny nacisk położono na specyfikę realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W referacie pokazano ponadto problem prowadzenia inwestycji w oparciu o tzw. czerwony lub żółty FIDIC.
EN
The paper presents opportunities and threats which occurs in process of sewage management arrangement project realization, on a case of Lędziny commune. Main stress has been given on specific of project which has been co-found by European Regional Development Found in Infrastructure and Environment Operational Programme. Problem of investment provide by red or yellow FIDIC is also considered.
PL
Wstąpienie Polski do Unią Europejskiej (UE) spowodowała konieczność dostosowania prawa krajowego do wymogów stawianych w przepisach unijnych, w tym przede wszystkim Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW). W RDW duży nacisk położono na wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę największych miast, głównie ze względu na generowaną przez nie ilość zanieczyszczeń. W pracy dokonano analizy i oceny wielkości zmian w zakresie gospodarki wodno-ściekowej miasta Bydgoszczy, skupiając się głównie na latach 1990–2011. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono znaczący rozwój badanej infrastruktury. Największe zmiany zaobserwowano w przypadku długości sieci kanalizacyjnej (wzrost o 300%), a w mniejszym stopniu wodociągowej (wzrost o 39%). Znacząco wzrosła również liczba osób korzystająca z kanalizacji o 7 punktów procentowych (z 84,6 do 91,6%). Bardzo korzystną zmianą w odniesieniu do środowiska naturalnego był kilkukrotny wzrost ilości oczyszczanych ścieków. Obecnie niemal 100% wytwarzanych ścieków w mieście jest oczyszczanych. Wskazano na istotne znaczenie środków pomocowych uzyskanych z UE na realizację inwestycji związanych z analizowaną infrastrukturą. Całkowity koszt inwestycji w tej dziedzinie wyniósł około 1 mld zł, a ponad połowę z tych środków miasto otrzymało z funduszy UE. Podsumowując stwierdzono istotną poprawę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Bydgoszczy. Rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura spełnia obecnie wymagania jakościowe i ilościowe zawarte w RDW.
EN
Poland’s accession to the European Union (EU) has brought about the need to adapt the national legislation to the requirements of the EU regulations, in particular including the Water Framework Directive (WFD). The WFD puts great emphasis on the infrastructure facilities in major cities, mainly because of the amount of waste they generate. The paper presents the analysis and evaluation of changes in the water supply and sanitation system in the city of Bydgoszcz, focusing on the years 1990 to 2011. The analysis found a significant development of the tested infrastructure. The largest change was observed for the length of the sewerage network (an increase by 300%), and a bit less in the case of water supply (up by 39%). The number of people using sewage system significantly increased: by 7 percentage points (from 84.6 to 91.6%). A several-fold increase in the amount of treated wastewater was a very positive development from the point of view of the environment. Currently, 100% of wastewater generated in the city is treated. The importance of the EU financial aid for investments in the water and sanitation infrastructure was pointed out. The total investment in this area was about 1 billion PLN, and the city received more than half of this sum from the EU funds. In conclusion, a significant improvement in the field of water supply and wastewater management in Bydgoszcz was recorded. Currently, the expanded and modernized infrastructure meets the quality and quantity requirements set out by the WFD.
PL
Wiek XXI staje się wiekiem wody, tak jak wiek XX był wiekiem ropy. W artykule zaprezentowano liczne zagadnienia z tym związane, w tym zmiany klimatyczne i demograficzne; zaakcentowano postępującą urbanizację. Wskazano przyczyny złego stanu globalnej gospodarki wodno-ściekowej. Omówiono realizację milenijnych celów rozwoju w aspekcie dostępu do podstawowych warunków sanitarnych i do bezpiecznej wody do picia, jak też konflikty wodne i globalne problemy wodne.
EN
The 21st century is becoming a century of water, just as the 20th century was the century of petroleum. The article presents numerous related issued, including climate and demographic changes; it also emphasises the growing urbanisation. The author indicates reasons for poor condition of the global water and sewage management, discusses the realisation of Millennium Development Goals in the scope of access to basic sanitary conditions and safe drinking water, as well as water conflicts and global water problems.
PL
W pracy scharakteryzowano gospodarkę wodno-ściekową jednej z gmin województwa podkarpackiego – gminy Błażowa. Szczególnie uwzględniono jakość wód podziemnych, które stanowią główne źródło zaopatrywania ludności w wodę. Ponadto scharakteryzowano gospodarkę ściekową, a także stopień zwodociągowania i skanalizowania gminy jako główny aspekt przyczyniający się do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Problematykę pracy stanowią również zagadnienia dotyczące poprawy gospodarki wodno-ściekowej, tj. ciągła rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa zbiornika retencyjnego, strefowanie sieci, zmniejszenie liczby nieszczelnych zbiorników bezodpływowych znajdujących się na działkach mieszkańców oraz wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie efektywnego usuwania nieprzewidzianych awarii. W pracy odniesiono się również do uregulowań prawnych wynikających z procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podano wymagania dotyczące głównych założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, mającej na celu racjonalne zużycie wody na cele bytowe i przemysłowe, zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych. Przedstawiono wyniki badań próbek mieszaniny wody surowej pobranej ze studni S1 i S2 mieszczących się na terenie gminy Błażowa oraz odniesiono się do uregulowań prawnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie usuwania zanieczyszczeń ulegających biodegradacji zawartych w ściekach komunalnych, przedstawiono wymogi wynikające z opracowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Praca ma na celu ukazanie niekorzystnego wpływu braków w infrastrukturze technicznej na atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną gminy.
EN
The main aim of the thesis is the water and sewage management analysis in the district of Błażowa. The study shows description of Błażowa with water resources, collective water supply system and sewage draining system. Several solutions to improve water and wastewater management have been suggested. In the study a detailed analysis has been made for: the state and groundwater resources, the quality of raw water, quantity analysis of sewage generating by the district of Błażowa. The analysis was based on GUS statistics, materials obtained from Public Utilities and Office of Municipalities in Błażowa. In addition plans for implementation of Water Framework Directive for Podkarpacie have been showed.
PL
W artykule przedstawiono proces realizacji projektu uporządkowania gospodar-ki ściekowej, dofinansowanego z Funduszu Spójności. Główny nacisk położono na korzyści płynące z wdrożenia zakładanych rozwiązań, zarówno dla środowiska natu-ralnego - jakości wód powierzchniowych, jak i finansów gminy i poszczególnych go-spodarstw domowych. Referat ukazuje ponadto przykłady możliwych komplikacji, natury finansowej jak i technicznej, występujących na etapie realizacji projektu, a nie dających się przewidzieć na etapie projektu.
EN
The paper presents the process of communal sewage management arrangement project realisation , which has been co-found by Cohesion Found. Main stress has been given on the benefits made by apply of assumed solutions for natural environment - the quality of surface water - as well as for communal and household finance. An example of possible financial as well as technical complications occurs during the stage of project realization, which have been unforeseeable during stage of design.
PL
Doświadczenia z realizacji projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach”. Procedury. Praktyczna strona realizacji. Zalecenia wynikające z doświadczeń.
EN
Experience gained during „Sewage Management in Tychy” project implementation. Procedures. Practical side of the implementation. Recommendations resulting from the experience gained.
PL
Praca omawia problem narażenia na czynniki chemiczne na stanowiskach pracy w gospodarce ściekowej. Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej identyfikowanych związków chemicznych, w tym metali ciężkich i trwałych związków organicznych. W zaprezentowanej analizie piśmiennictwa opisano stwierdzane w różnych badaniach zakresy stężeń w ściekach oraz w powietrzu na stanowisku pracy. W przypadku siarkowodoru, w niektórych, zamkniętych przestrzeniach obserwowane stężenia mogą, zagrażać życiu pracowników.
17
PL
Celem artykułu było ukazanie możliwości wykorzystania wyceny świadczeń ekosystemów jako instrumentu programowania gospodarki ściekowej. Prezentowana analiza ukazuje wzrost wielkości świadczeń ekosystemów w wyniku redukcji presji ścieków komunalnych z terenów wiejskich na Środowisko przyrodnicze. Obiektami badań są gminy wiejskie i tereny wiejskie w gminach miejsko-wiejskich kraju. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne badano w podziale na województwa. Analizą objęto ścieki komunalne. W badaniach wykorzystano dane statystyczne z lat 1998-2008, materiały kartograficzne, a także wzory i współczynniki korelacyjne przyjmowane w literaturze.
EN
The purpose of the analysis is to show the possibility of using ecosystem services evaluation for sewage management programming. The presented study shows growth of ecosystem services as a result of reduced pressure on natural systems of municipal wastes in rural areas. The economic effect comprises benefits related to sewage sludge management, drinking wateravailability, increased service life of equipment operating in contact with water as well as recreational benefits. The results presented provide a general image of the economic significance of services stimulated by sewage management as well as make it possibIe to compare the amounts of individual services and hierachize spatial units in respect of the value of services.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie gospodarki ściekowej w dwóch rolniczoturystycznych zlewniach - Bereźnicy i Wołkowyjki w aspekcie zagrożenia eutrofizacją zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce. Określono także możliwy kierunek jej uporządkowania, przyjmując optymalne rozwiązania.
EN
This paper reports a study concerning wastewater management in two agricultural-tourist catchment areas (Bereźnica and Wołkowyjka catchment area) in aspect of eutrophisation risk of Solina-Myczkowce reservoirs. A possible course and optimal solution of the management was defined.
EN
Experiences from hydrophyte objects' exploitation in Europe. Diagram of clutched hydrophyte beds. Efficiency of organic substances and general nitrogen removal. Examples from household objects' exploitation in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.