Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  serum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym badaniu porównano zgodność wyników uzyskanych przy użyciu minimalnie inwazyjnego testu paskowego Bilistick i nieinwazyjnego bilirubinometru przezskórnego (TcB) ze standardowym pomiarem stężenia bilirubiny całkowitej w surowicy (TSB) u przedwcześnie urodzonych noworodków poddawanych fototerapii.
EN
We developed and validated an assay for determination of glyphosate (GLYP) and glufosinate (GLUF) in human serum. Serum samples were extracted by using a MonoSpin® TiO column and analyzed by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS). MonoSpin® TiO tends to specifically bind to phosphate groups. The assay was linear over a concentration range of 1–250 μg/mL. The recoveries for the 2 compounds were 1.6%–2.3%. The intra- and inter-day variations were <15%. Precision and accuracy were 5.6%–12.7% and 97.0%–103.9%, respectively. The validated method was applied to quantify the GLYP and GLUF content in the serum of GLYP and GLUF-poisoned patients. In conclusion, the method was successfully applied for accurate determination of GLYP and GLUF in serum obtained from patients with GLYP and GLUF poisoning.
PL
Bakterie E. coli prezentują w swojej budowie struktury, które umożliwiają im unikanie odpowiedzi immunologicznej, a także przenikanie do krwi, a nawet pokonanie bariery krew/mózg. Z tego powodu są niezwykle niebezpieczne, a badania z wykorzystaniem modelu surowicy mogą dostarczyć informacji odnośnie stopnia patogenności analizowanych szczepów.
EN
Krebs buffer is considered one of the most used physiological buffers in biomedical research. In the current work, a rapid reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method with ultraviolet (UV) detection at 214 nm was developed and validated according to European Medicines Evaluation Agency (EMEA) guidelines for the determination and quantification of propranolol in Sprague–Dawley rat's serum and in Krebs buffer. This method can be applied for both in vivo and in vitro studies with short run time of 7.0 min . Isocratic elution with a flow rate of 1.0 mL/min was employed. BDS Hypersil C-18 column (150 mm × 4.6 mm and 5 μm) was used to obtain satisfactory resolution. The mobile phase used contained a mixture of acetonitrile, methanol, and triethylammonium phosphate solution (15.0:32.5:52.5, v/v). Best separation between propranolol and the internal standard (I. S.) sildenafil was obtained at 4.2 and 5.5 min, respectively. Propranolol was linear over a concentration range of 50.00–3000 ng/mL with acceptable accuracy, and intra- and inter-day precision. Dilution integrity was assessed and was found to be within the acceptable range for both serum and Krebs buffer. Sample stability tests were studied at different storage conditions, and all the analytes were found to be stable. The mean percentage of recovery of propranolol was found to be 97.06% and 98.57% for serum and Krebs buffer, respective.
5
Content available remote Badania surowicy krwi techniką 1H NMR : podstawowe procedury pomiarowe
PL
Zaburzenie homeostazy organizmu znajduje odzwierciedlenie w zmianach funkcjonalnych, morfologicznych i molekularnych, które z kolei można wykrywać w płynach ustrojowych, na przykład w surowicy krwi. Analizowaniem procesów metabolicznych, identyfikacją zmian profilu metabolicznego zajmuje się metabolomika, a jednym z jej podstawowych narzędzi badawczych jest spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości HR NMR (High Resolution Nuclear Magnetic Resonance). Techniki HR NMR i metabolomiczna analiza danych coraz częściej znajdują zastosowanie w diagnostyce medycznej i monitoringu leczenia. W tej pracy przedstawiono procedury przygotowania próbek surowicy do pomiarów spektroskopowych, opisano podstawowe sekwencje impulsowe NMR użyteczne w badaniach metabolomicznych oraz wskazano najważniejsze czynniki wpływające na jakość pomiarów.
EN
Disturbances of homeostasis of the organism are reflected in functional, morphological and molecular changes. These systemic alternations can be detected in systemic body fluids, such as blood serum. Metabolomics is emerging as a powerful tool for studying metabolic processes and identifying crucial biomarkers responsible for metabolic characteristics. One of its most commonly used technology is high resolution nuclear magnetic resonance (HR NMR) spectroscopy. HR NMR techniques and metabolomics are increasingly being used in medical diagnostics and treatment monitoring. This paper presents the procedures of preparation of serum samples for spectroscopic measurements, and describes the basic NMR pulse sequences useful in such metabolomics studies; the main factors affecting the quality of the measurement were identified.
EN
In this study, we developed a highly sensitive, robust method for determining 12 congeners of two to ten chlorinated polychlorinated biphenyls (PCBs) in serum samples using gas chromatography (GC)–mass spectrometry (MS) operating in selected ion monitoring mode (SIM: m/z 35) with negative ion chemical ionization (NICI), and the results were compared with those from GC coupled with high-resolution MS (HRMS) with electron impact (EI). The recovery rates of the surrogate PCB congeners were 97.2%–112% (coefficient of variation: 5.3%–8.5%), and the method detection limits for PCBs in each matrix obtained by GC–NICI–quadrupole mass spectrometry (qMS) were 1.9–20 pg g−1 wet wt. The analytical values of the target compounds in the samples analyzed by GC–NICI–qMS and GC–EI–HRMS were comparable (Passing–Bablok regression: R = 0.888–0.967), and the analytical values obtained via GC–NICI–qMS were almost comparable with those of the certified serum samples from National Institute of Standards and Technology (NIST: SRM1957), indicating that GC–NICI–qMS is suitable for the analysis of tetra- to hepta-chlorinated PCBs in serum samples.
PL
Spektrometria absorpcji atomowej (AAS) jest instrumentalną metodą analityczną pozwalającą na oznaczanie śladowych ilości pierwiastków w próbkach o różnym charakterze, także klinicznych. Metoda ta należy do optycznych metod spektroskopowych i bada oddziaływanie promieniowania z zakresu UV i VIS na atomy. W metodzie tej wykorzystywane jest zjawisko absorpcji atomowej. W pracy zbadano i opisano korelacje między ilością pierwiastków w surowicy krwi i krwinkach czerwonych. Zawartość pierwiastków oznaczono stosując płomieniową i bezpłomieniową spektrometrię absorpcji atomowej. Analizę korelacji wykonano w odniesieniu do takich pierwiastków, jak wapń (Ca), magnez (Mg), cynk (Zn), miedź (Cu), żelazo (Fe), glin (Al), ołów (Pb), kadm (Cd) i chrom (Cr).
EN
Atomic absorption spectrometry (AAS) is an instrumental analytical method dedicated for the determination of trace amounts of elements in samples of different nature, including clinical trials. It belongs to the optical spectroscopic methods and examines the impact of UV and VIS radiation on atoms. This method utilizes an atomic absorption phenomenon. In the study, correlations between the number of elements in the blood serum and red blood cells are described. The content of elements was determined using the flame and flameless atomic absorption spectrometry. The correlation analysis was performed with respect to such elements as calcium (Ca), magnesium (Mg), zinc (Zn), copper (Cu), iron (Fe), aluminium (Al), lead (Pb), cadmium (Cd), and chromium (Cr).
EN
A simple and rapid high-performance liquid chromatographic method with fluorescence detection for analysis of loratadine (LOR) in small volumes of human serum has been developed and validated. After solid-phase extraction (SPE), with thioridazine hydrochloride as internal standard, chromatographic separation was performed on a C 18 analytical column with 70:30 ( v / v ) acetonitrile-water, adjusted to pH 2.7 with orthophosphoric acid as mobile phase at a flow-rate of 1 min mL -1. The column was maintained at 28°C. Fluorescence detection was performed at excitation and emission wavelengths of 265 of 454 nm, respectively. The method was validated for accuracy, precision, selectivity, linearity, recovery, and stability. Absolute recovery of LOR was >93.0%. The limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were 0.07 and 0.2 ng mL -1,respectively. Linearity was confirmed in the range 0.2–30 ng mL -1 (correlation coefficient >0.9998). This HPLC method is selective, robust, and specific and would enable efficient analysis of large numbers of serum samples in support of pharmacokinetic, bioavailability, or bioequivalence studies after therapeutic doses of LOR.
PL
W artykule opisano proces elektroforezy białek osocza ludzkiej krwi oraz wykorzystanie badania w diagnostyce chorób. Przedstawiona została koncepcja rozwijanej w ostatnich latach innowacyjnej techniki rozszerzonej elektroforezy, która ma na celu poprawę wykrywalności schorzeń. Zaprezentowany został również prototyp algorytmu wyodrębniania poszczególnych frakcji na podstawie analizy obrazu. Algorytm sprawdza kolejne poziomy szarości pikseli obrazu oraz wykorzystuje informacje o poziomie szarości kontekstu danego piksela.
EN
The article explains the process of human serum protein electrophoresis and its usage in diseases diagnostics. A basic concept of the extended electrophoresis is presented - an innovative and intensively developed diagnostic technique, which purpose is to increase the effectiveness of illnesses detection. The paper presents the prototype of an algorithm to differentiate serum fractions, which bases on image analysis. The algorithm scans the image in accordance with pixels' grayscale levels and uses the contextual grayscale values of the processed pixel.
10
Content available remote HPLC study of the pharmacokinetics of K-203
EN
The pharmacokinetics of K-203, a recently synthesized bis-pyridinium aldoxime, have been investigated by reversed-phase HPLC. The K-203 content of serum samples was monitored by HPLC with ultraviolet absorbance detection at 286 nm. The low concentration of K-203 in samples of brain, eyes, and cerebrospinal fluid was also determined by HPLC; quantitative evaluation was possible by use of an amperometric detector.
PL
Celem przedstawionych badań było określenie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na zmiany poziomu białek dopełniacza i aktywność bakteriobójczą surowicy krwi. Wykazano wzrost cytolitycznego działania białek dopełniacza surowicy krwi wobec komórek Shigella flexnerii zarówno w trakcie zabiegów jak i po zakończeniu wszystkich serii badań.
EN
The purpose of the study was to investigate the influence of whole-body cryotherapy on the level of proteins of complement and bactericidal activity of serum. Our preliminary result showed that the cytolitic effect of the complement of serum against Shigella flexneri cells significantly increased. These changes seem to be permanent.
EN
The GC-MS method of morphine and codeine determination in serum and saliva was developed and validated. The sample preparation consists of enzymatic hydrolysis, deprotei-nisation, solid phase extraction and derivatisation. As the intrinsic standards D3-morphine and D3-codeine were used. Detection limit for morphine and codeine was 4 and 5 ng ml(-1); quantification limit was 14 and 15 ng ml(-1) respectively. The range of quantification was 20-1000 ng ml"1 and the recovery ranged 50-60%. For checking the applicability of the elaborated method, morphine and codeine concentrations were measured in serum and saliva samples taken from 10 addicts. The method allowed to measure morphine in saliva and may be used for monitoring taking home made heroin and detoxification process.
PL
Przedstawiono metodę oznaczania morfiny i kodeiny w surowicy krwi oraz w ślinie za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Ekstrakcję analitów, po wcześniejszej hydrolizie enzymatycznej, prowadzono w układzie ciecz-ciało stałe. Morfinę i kodeinę oznaczano, po derywatyzacji te(trimetylosililo)trifluoracetamidem, metodą GC-MS stosując jako substancje wzorcowe związki deuterowane. Wykrywalność metody wynosiła 4 i 5 ng ml'1 a oznaczalność 14 i 15 ng ml'1 odpowiednio dla morfiny i kodeiny. Wydajność ekstrakcji badanych związków wahała się od 50-60%. Opracowaną metodę zastosowano do pomiaru stężenia morfiny i kodeiny u 10 osób uzależnionych od pochodnych alkaloidów opium ("kompotu").
EN
An RP-HPLC assay to quantify hydrocortione in human serum after prior methylene chloride extraction has been developed for use in pharmacokinetic and/or bioavailability studies. The assay is simple, precise, accurate and sufficiently sensitive Methylprednisolone acetate has been proposed as a stable internal standard to increase the reproducibility of the assay. Mean extraction and processing recoveries for hydrocortisone ranged from 80.1 to 84.6%. Coefficient of variations was between 8.3 and I.1 % for concentrations between 0.05 and 6.00 mg 1 (-1) hydrocortisone, respectively Hydrocorti-sone mean concentrations found in human serum after single intramuscular injection of hydrocortisone sodium succinate (250 m g hydrocortisone) were in the range 009-3.11 mg 1(-1) within 0.3-5.0 h elapsed from the administration to healthy volunteers. Biological halt: life time was 0 78 =O.29 h. Peak serum concentrations were reached atO.44=0.18 h.
PL
Opracowano procedurę RP-HPLC, do analizy ilościowej hydrokortyzonu w surowicy krwi człowieka, po uprzedniej ekstrakcji chlorkiem metylenu. Metodę zastosowano do badań dostępności biologicznej u zdrowych ochotników, którym podano jednorazową dawkę bursztynianu sodu hydrokortyzonu. Wzorcem wewnętrznym by I octan metylo-prednizolonu (trwały związek), który dodaje się do surowicy w celu zwiększenia powtarzalności wyników. Metoda jest prosta, precyzyjna, dokładna i dostatecznie czuła
EN
A reversed phasc high performance liquid chromatography method (HPLC-RP) to quantify piroxicam was worked out. Piroxicam and naproxen -an internal standard, were extracted from human serum using soIid phase extraction (SPE) C(18) column. After eIution by methanol, the extracts were injected onto silica gel column (RP -select B) for HPLC with a U V detector set up a! 246 nm. The caIibration curve was linear in the concentration range of 0.5-10.0 m g1 (-1). The recovery of the procedure and precision as expressed by reIative standard deviation were also estab]ished. The HPLC-RP method was appIied for pharmacokinetic studies of piroxicam after singIe intramuscular injec-tions in volunteers.
PL
Opracowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z odwróconym układem faz do ilościowego oznaczania piroksykamu. Piroksykam i naproksen -wzorzec wewnętrzny, wydzieIano z surowicy ludzkiej metodą ekstrakcji ciecz -ciało stałe z zastosowaniem kolumn wypełnionych fazą C(18). Po e]ucji metanolem ekstrakty wstrzykiwano do kolumny chromatograficznej RP- select B, a absorbancję eluatu mierzono w świetle U V o długości fali 246 nm. Krzywa wzorcowa była ]iniowa w zakresie 0,5-10,0 m g1(-1). Wyznaczono odzysk i precyz.ię metody, wyrażoną przez względne odchyIenie standardowe. Metoda RP-HPLC z ekstrakcją ciecz -ciało stałe została zastosowana do badań farmakokinetycznych piroksykamu u ochotników po podaniu domięśniowym.
15
Content available remote Determination of nitrendipine in serum and saliva by HPLC
EN
An extractive spectrophotometric method for the determination of trace amounts of zirconium is worked out employing 3-hydroxy-2-(2'-thienyl)-4H-chromen-4-one (in etha-no1) for complexation of the metal ion in acidic medium. The coloured species thus produced is quantitatively extracted into 1,2-dichloromethane. The method obeys Beer's law in the range 0.0-2.2 ~g ml-1 of zirconium with Amax at 425 nm and has a Sandell sensitivity of 1.38 x 10-3 ug cm(-2). The ratio of metal to ligand in the extracted species is determined as 1:3. Utilizing the method, the analysis of various synthetic sampies has been carried out satisfactorily.
PL
Opracowano ekstrakcyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania śladowych ilości cyrkonu, wykorzystującą kompleksowanie cyrkonu etanolowym roztworem odczyn-nika. Powstający barwny kompleks ekstrahuje się 1,2-dichlorometanem. Metoda za-chowuje prawo Beera w zakresie do 2,2 ~g ml-1 cyrkonu przy maksimum absorpcji Amax = 425 nm. Współczynnik Sandella wynosi 1.38 x 10-3 ~gcm-2. Stosunek metalu do ligandu w kompleksie wynosi 1 :3. Stosując tę metodę analizowano szereg próbek syntetycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.