Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seniors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Senior ma ogromną motywację i skłonność do przebywania na świeżym powietrzu, docenia i kontemluje zieleń. Niestety obecnie duży nacisk w projektowaniu parków położony jest na place zabaw dla dzieci, a zapomina się o potrzebach osób w podeszłym wieku.
EN
Changes in the structure of Polish society and the dynamic ageing process make seniors, as consumers, one of the most important groups on the market. The article presents seniors in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as an interesting group that is increasingly eager to use all the market opportunities offered to them. Their activity in many fields is an excellent tool against social exclusion. The newly emerging community requires specialists related to marketing, promotion and advertising not only to notice them on the market, but also to adapt marketing activities to their needs, interests, possibilities and wealth. The aim of the article is to present this special group that requires the development of new, not stereotypical marketing activities. It can certainly be predicted that there will be a dynamic increase in the number of social services offered - care, health and rehabilitation, and of goods and other services dedicated to the elderly. The problem of senior policy is a huge research field for many specialists related to the silver economy sector.
EN
The article addresses the problems related to the transport needs of seniors, including the potential role of ICT solutions in meeting these needs. It discusses the use of ICT by seniors, as well as their needs and expectations regarding the transport system. Attempt to assign the examples of ICT solutions, that might be helpful in more effective fulfilment of the seniors’ expectations concerning the desired features of transport system was undertaken. The influence of the implementation of ICT in transport system on the transport needs of seniors was discussed with the indication of the areas that will require taking additional measures and conducting further research.
PL
W artykule przedstawiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Wyspecyfikowano również zasady projektowania i budowy stron internetowych dla tej wybranej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono badanie wybranej strony według standardów i zamieszczono wnioski z badań.
EN
The article presents the problem of digital and informational exclusion of seniors and people with disabilities. The rules for designing and building websites for the target audience are listed. Then a survey of the selected web site according to certain standards was carried out and test conclusions were drawn.
PL
W artykule omówiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano dostępne udogodnienia informatyczne w ujęciu programowym i sprzętowym dla tej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono testy wybranych programów asystujących i zamieszczono opis tych badań.
EN
The article presents the problem of digital and information exclusion of seniors and people with disabilities. It presents the available IT facilities in terms of software and hardware for the study target group. Then the tests of selected assisting programs were carried out and the conclusions of these studies were made.
PL
Realizowana w Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej od lat metoda dydaktyczna polega na opracowywaniu projektów studialnych w małych miastach w celu zapoznania studentów ze specyfiką wprowadzania nowych form architektonicznych w zastane środowisko kulturowe. Cenne jest przy realizacji tego zadania nawiązywanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i współpraca przy realizacji projektu – od sformułowania wytycznych projektowych i zaproponowania lokalizacji dla wybranego tematu, aż po organizację wystawy i ocenę przedstawionych przez studentów propozycji projektowych. Te studialne prace mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu w przyszłości decyzji lokalizacji obiektów użyteczności publicznej i ich wpływu na strukturę przestrzenną miasta, a także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i wzmocnieniu potencjału ekonomicznego. Dotychczas nawiązano współpracę i realizowano projekty z przedstawicielami Leżajska, Niepołomic oraz Wieliczki.
EN
The methodology taught from years in the Chair of Social and Public Building Design has been invented to develop study projects in small towns to familiarize students with the specificity of introducing new architectural forms into the existing cultural environment. It is extremely valuable to cooperate with local communities and to work together during this project – formulation of design guidelines and proposing locations for the chosen topic, up to the organization of the exhibition and evaluation of the students design proposals. These studies may have gave an important implications for the city in future decisions regarding the location of public buildings and their impact on the spatial structure. They can also foster the sustainable development and strengthening the economic potential. So far, cooperation has been established with such cities as Leżajsk, Niepołomice and Wieliczka.
7
Content available remote Odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem dobrego zdrowia osób starszych
PL
Celem pracy było określenie wpływu aktywności fizycznej (AF) i diety na ocenę jakości życia osób starszych. Badania ankietowe prowadzono na terenie województwa pomorskiego wśród 132 osób po 60. roku życia. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono zależności pomiędzy badanymi parametrami: aktywnością fizyczną, jakościową oceną jadłospisu i poziomem jakości życia. Przeprowadzone analizy wykazały, że sprawność fizyczna determinowała poziom jakości życia osób starszych. Dieta badanych z wysoką i umiarkowaną AF została oceniona jako bardziej prawidłowa niż w przypadku osób o niskiej AF. Jednak we wszystkich przypadkach ocena jadłospisu była jedynie dostateczna. Nie stwierdzono zależności pomiędzy dietą a poziomem jakości życia.
EN
The objective of this research was studying the influence of physical activity (PA) and diet upon the quality of life of seniors. 132 persons after 60 were surveyed in Pomorskie province and, based on the obtained results, the correspondence between the following parameters was analyzed: physical activity, the quality of diet and the level of life quality. The correspondence analysis has shown that physical activity is a factor determining the level of older people’s life quality. The diet of the respondents with high and moderate PA received better scores than of these with low PA. However, in all cases, the seniors’ diet was estimated only as satisfactory. No correspondence was confirmed between the assessment of diet and the level of life quality.
PL
Artykuł przedstawia założenia programowe przedmiotu Projektowanie urbanistyczne związane z przystosowaniem rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Omówiono w nim kolejno: cele przedmiotu, oczekiwane efekty kształcenia, a następnie treści merytoryczne zagadnienia przystosowania przestrzeni otwartych do potrzeb grup o różnych rodzajach niepełnosprawności: osób na wózkach inwalidzkich, głuchych i niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących oraz starszych. Dla realizacji tych potrzeb duże znaczenie ma szata informacyjna zespołów urbanistycznych oraz układ socjometryczny jednostki mieszkaniowej, zaprojektowane w sposób wyzwalający w użytkownikach przestrzeni wzajemne uczucia empatii i aprobaty. W dalszej części przedstawiono wymagania formalne, które powinien zawierać każ - dy projekt wykonywany na przedmiocie z zakresu tej tematyki – tj. rodzaje obowiązkowych przedstawień graficznych wraz z przykładami z semestralnych projektów studenckich.
EN
The paper presents the principles of Urban Design related to adapting design solutions for seniors and people with disabilities. After introducing the objectives of the topic as well as the expected results of teaching, it discusses sub - stantive content of the issue of adapting open spaces to the needs of groups with various disabilities: wheelchair users, the deaf, people with hearing-impairement, the blind, visually impaired and the elderly. For the execution of those needs, infor - mational outcome on urban array and sociometric pattern of individual housing unit, planned to instill reciprocal feelings of empathy and approval, are of utmost importance. The further part of the paper presents formal requirements, which should be taken into consideration in every project related to the scope of the subject matter – i.e., types of mandatory graphical representations along with examples of semester projects of the students.
9
Content available remote Analiza potrzeb wzrokowych i jakość widzenia u osób w podeszłym wieku
PL
Potrzebom wzrokowym człowieka poświęca się obecnie wiele uwagi. Nieustannie postępujący rozwój społeczno-edukacyjny społeczeństwa, a zwłaszcza coraz wyższa świadomość i dostępność edukacji w grupie seniorów, są możliwe do realizacji tylko przy prawidłowym widzeniu. Jedynie nieliczni badacze zajęli się problemem widzenia u osób w podeszłym wieku. W lutym 2013 r. autorka przeprowadziła badania w tej grupie wiekowej u podopiecznych Wrocławskiego Centrum Seniora. Badaniem objęto 72 osoby, 92% kobiet i 8% mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 63 lata (przy rozpiętości od 45 do 84 lat). Przeprowadzone badania pozwoliły przeanalizować potrzeby wzrokowe oraz ocenić jakość widzenia u osób w wieku podeszłym. Seniorzy Wrocławskiego Centrum Seniora oceniają stan swojego wzroku jako bardzo dobry. Potwierdza to zmierzona średnia obuoczna ostrość wzroku do dali w posiadanej korekcji równa 0,96. Nieco gorzej przedstawiały się wyniki ostrości wzrokowej do bliży, ponieważ w korekcji osiągnęły one średnią 0,77. Zbadano także wrażliwość na kontrast, występowanie forii, widzenie przestrzenne i zdolność rozpoznawania barw.
EN
Currently, much attention is paid to the human visual needs. Constant socio-educational advance of society, especially better self-consciousness and accessibility of education in a group of elderly people, require good vision. However, only a few papers address the problem of vision in the group of elderly people. In February 2013 the author conducted a study among the group of seniors in Wroclaw Senior Citizen Center. The study involved 72 people, 92% of women and 8% of men. The mean age was 63 years (range from 45 to 84 years). The study allowed to analyze the visual needs and assess the visual quality in the group of elderly people. Investigated seniors assessed subjectively their vision quality as being very good. This is confirmed by the aver-age binocular visual acuity for distant vision in the possessed correction equal to 0.96. Slightly worse results were observed in visual acuity for near (average VA equal 0.77). Contrast sensitivity, existence of phoria, spatial vision and ability to recognize colors were also examined.
10
Content available remote Senior-friendly urban information system - identification of a problem
EN
Increasing urban population, ageing and growing importance of the elderly - those are three independent trends which are currently observed in urban areas. Place of a senior person within society is changing. Overlapping with above trends is inefficient city management as a consequence of growing and denser city population in big agglomerations. It is a common practice that seniors are perceived as second-class citizens. This is reflected by city politics which overlooks measures facilitating day-to-day existence of the elderly in urban space to the benefit of younger generations. City council is allocated a predetermined budget to cater for needs of various age groups. Those resources should be split in a just way, equally between all citizen groups. The evidence the city governing body is doing just that is assurance of mobility to all groups - including seniors. Bearing in mind their health, fitness, access to infrastructure should be facilitated by customising urban information systems to fit perception of the elderly. This way city management shapes city space, thus providing the space in question with new functions, enabling new bahaviours within the framework of the space that has been available so far. Creating a new system of urban information is therefore a management related problem that has to be dealt with taking city related factors into consideration. Decision makers have to solve a conflict that is observed between different groups of interest.
PL
Współcześnie w miastach obserwujemy niezależnie trzy trendy - zwiększania liczby ludności, starzenia się ludności oraz zwiększające się znaczenie grupy seniorów dla funkcjonowania miast. Zmienia się miejsce seniora w społeczności. Na te trendy nakłada się ponadto - obserwowana dla dużych miast - wraz ze wzrostem liczby mieszkańców - zmniejszająca się sprawność w zarządzaniu miastami. Miasta w swoich politykach traktują seniorów jak obywateli drugiej kategorii i w istocie pomijają te działania, które mogą ułatwić funkcjonowanie osób starszych w przestrzeni miasta, gdy konkurują one z działaniami na rzecz młodego pokolenia. Miasto dla realizacji celów różnych grup użytkowników oddaje do dyspozycji określone zasoby. Dostęp do tych zasobów powinien być sprawiedliwy i zapewniać zaspokajanie wszystkich potrzeb na zasadzie równości. Jednym z podstawowych wyznaczników takiego stanu jest zapewnienie mobilności dla wszystkich grup - w tym seniorów. Uwzględniając ich kondycję zdrowotną, dostęp do przestrzeni należy ułatwiać poprzez dostosowanie systemu informacji miejskiej do percepcji seniorów. W taki sposób zarządzanie miastem kształtuje przestrzeń miasta nadając jej nowe funkcje, umożliwiając nowe zachowania w ramach dotychczasowej przestrzeni. Tworzenie systemu informacji miejskiej jest zatem problemem zarządczym, realizowanym w uwarunkowaniach miasta, w którym zarządzający muszą rozwiązać konflikt jaki istnieje między poszczególnymi grupami interesów.
EN
The paper presents a study on leg strength as a balance control ability contributor. 9 seniors with the average age of 69.8 years participated in the experimental study. A psychomotor efficiency timer and a standard stabilograph were used in the study. The timer consisted of a computer, a controller and an arm and leg strength measurement station. The subjects performed stepping up movements with the left and right leg in response to two audio-visual signals. The strength of legs was measured indirectly by the time of straightening the first leg put on the step-box. The balance control ability was tested on the basis of the length of the line of center pressure oscillations in the standing position on a force platform. The relationships between the tested factors were examined on the basis of Pearson's correlation. We have found a strong correlation between the balance control ability and the left (0.77) and the right (0.83) leg relative strength and correlation between the strength of the left and the right leg (0.95). Our study has shown that relative leg strength may be treated as a contributor to postural balance control ability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.